Trace Id is missing
Naar hoofdinhoud gaan

Microsoft Azure Certified

Programmaovereenkomst

Deze programmaovereenkomst ('Overeenkomst') geldt tussen Microsoft Corporation ('Microsoft', 'we/wij', 'ons/onze') en u of, als u een aanbieding ('Aanbieding') ter certificering indient namens een bedrijf, het bedrijf dat u vertegenwoordigt ('Bedrijf', 'u' of 'uw'). In deze Overeenkomst worden de voorwaarden uiteengezet die van toepassing zijn voor uw deelname aan het Microsoft Azure Certified-programma (het 'Programma'). Wanneer u de aanduiding 'Microsoft Azure Certified' gebruikt of op andere wijze gebruikmaakt van de voordelen die in het Programma worden aangeboden, verklaart en garandeert u dat u de bevoegdheid hebt om deze Overeenkomst namens het Bedrijf aan te gaan en gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan de bijbehorende voorwaarden.

Programmavoordelen

U mag als deelnemer van het Programma uw Aanbieding marketen en promoten met de aanduiding 'Microsoft Azure Certified' en ook gebruikmaken van de certificeringsbadges die we van tijd tot tijd beschikbaar kunnen stellen (waaronder de badge 'Microsoft Azure Certified') als onderdeel van het Programma (gezamenlijk de 'Certificeringsmerken'). Bovendien kunnen we informatie over uw Aanbieding in onze 'Microsoft Azure Certified’-galerie weergeven en u voorzien van een citaat van een leidinggevende voor gebruik (zonder wijzigingen) in marketingmaterialen wanneer u uw deelname aan het Programma beschrijft (gezamenlijk de 'Programmavoordelen'). We stellen u op de hoogte van eventuele aanvullende Programmavoordelen wanneer deze beschikbaar komen.

Verplichtingen van het bedrijf

Uw recht om deel te nemen aan de Programmavoordelen voor een Aanbieding is afhankelijk van (a) of de eerste certificeringstesten en vervolgtesten voor uw Aanbieding zijn gehaald en is voldaan aan de compatibiliteitsverplichtingen die door Microsoft kunnen zijn opgesteld, (b) uw naleving van de voorwaarden van deze Overeenkomst, en (c) uw naleving van de Microsoft Azure Certified-richtlijnen ('Richtlijnen') die we u ter beschikking stellen. Houd er rekening mee dat de Richtlijnen van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd en dat u moet voldoen aan alle updates van de Richtlijnen. Wanneer u niet voldoet aan deze Overeenkomst of de Richtlijnen, kan dit leiden tot beëindiging van uw recht om aan het Programma deel te nemen.

Compatibiliteit van de Aanbieding

Werk waar nodig uw Aanbieding bij om te zorgen dat deze compatibel is met de huidige versie van een Azure-service waarvan deze afhankelijk is of waarmee deze samenwerkt. Microsoft kan naar eigen goeddunken certificeringstesten vaststellen om te verifiëren dat uw Aanbieding compatibel is met Microsoft Azure-services, en waar nodig tests aanpassen. Als we u laten weten dat uw Aanbieding niet compatibel is met de nieuwste versie van een test, hebt u nog twee (2) weken de tijd om uw Aanbieding bij te werken zodat deze voldoet aan de compatibiliteitsvereisten van de test. Als uw Aanbieding niet binnen de periode van twee weken compatibel is gemaakt, wordt uw Aanbieding uit het Programma verwijderd en mag u niet langer Certificeringsmerken gebruiken in verband met een dergelijke Aanbieding of impliceren dat de Aanbieding op andere wijze deel uitmaakt van het Programma. Aanbiedingen die uit het Programma zijn verwijderd, dienen opnieuw door u te worden gecertificeerd.

Licentie voor Certificeringsmerken

Indien wij de publicatie van uw Aanbieding binnen de Azure Marketplace goedkeuren, verlenen wij u voor Aanbiedingscategorieën die deel uitmaken van het Microsoft Azure Certified-programma, met ingang van de dag van uw goedkeuring en voor zolang als uw Aanbieding beschikbaar blijft in Marketplace, een wereldwijde, niet-exclusieve, niet overdraagbare en royaltyvrije licentie voor het gebruik van de Certificeringsmerken in verband met de marketing en promotie van uw Aanbieding, vooropgesteld dat een dergelijk gebruik in overeenstemming is met de Microsoft Azure Certified-richtlijnen die wij aan u verstrekken en die van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomt worden toegekend. Het is u niet toegestaan: (i) de Certificeringsmerken te gebruiken op een manier die kan leiden tot verwarring over het eigendom van de Certificeringsmerken of over de vraag of uw Aanbieding een product van Microsoft is; (ii) iets te doen of te zeggen dat gelieerdheid met of sponsorschap, instemming of goedkeuring door Microsoft impliceert, anders dan zoals bedoeld in deze Overeenkomst; (iii) de Certificeringsmerken te gebruiken op een manier die impliceert dat andere producten of services die u aanbiedt ook voor Azure zijn goedgekeurd of door Microsoft zijn gecertificeerd; (iv) een naam, handelsmerk, domeinnaam of andere aanduiding te registreren, aannemen of gebruiken die onze rechten in Certificeringsmerken omvat of inbreuk maakt op onze rechten in Certificeringsmerken of in enig handelsmerk van Microsoft in de Certificeringsmerken; (v) de Certificeringsmerken te gebruiken op een manier die onze reputatie of goodwill in de Certificeringsmerken kan schaden; of (vi) een Certificeringsmerk te veranderen, tot een animatie te verwerken of te vervormen, of met andere symbolen, woorden, afbeeldingen of ontwerpen te combineren.

Bescherming van Certificeringsmerken

Als u een handelsmerk in een voetnoot in uw materialen opneemt als kennisgeving van uw eigen handelsmerken of die van derden, dient u de volgende bewoording aan het handelsmerk in de voetnoot toe te voegen: "Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren." Microsoft is de exclusieve eigenaar van de Certificeringsmerken en de bijbehorende goodwill en is de enige begunstigde van de goodwill geassocieerd met uw gebruik van de Certificeringsmerken. U verkrijgt door uw gebruik van de Certificeringsmerken geen enkel recht, eigendom of belang in de Certificeringsmerken. Hierbij kent u nu en in de toekomst alle rechten in de Certificeringsmerken die u mocht verwerven als gevolg van uw gebruik van de Certificeringsmerken onder deze Overeenkomst, evenals de bijbehorende goodwill toe aan Microsoft. U zult ons redelijkerwijs en op onze kosten bijstaan bij het beschermen van de Certificeringsmerken. Wij zullen geheel naar eigen goeddunken bepalen of wij al of niet juridische stappen zullen ondernemen om onze rechten in de Certificeringsmerken af te dwingen of te verdedigen en zullen leidinggeven aan eventuele juridische stappen met betrekking tot de Certificeringsmerken.

Toestemming voor het gebruik van bedrijfsnaam en logo

Hierbij verleent u Microsoft toestemming voor het wereldwijd en royaltyvrij weergeven van uw naam en logo, evenals eventuele afbeeldingen voor gecertificeerde Aanbiedingen, zoals door u verstrekt tijdens het certificeringsproces (gezamenlijk 'Bedrijfshandelsmerken'), in verband met de marketing en promotie van uw Aanbieding en de marketing en promotie van het Programma. U verklaart dat u de eigenaar en/of bevoegde licentiegever van de Bedrijfshandelsmerken bent. Tussen beide partijen zal alle goodwill in verband met de Bedrijfshandelsmerken aan u ten goede komen. Wij kunnen het formaat of de afmetingen van Bedrijfshandelsmerken zo nodig wijzigen, zonder dat het algehele uiterlijk van de Bedrijfshandelsmerken wordt aangetast. Indien u van mening bent dat wij de Bedrijfshandelsmerken op onjuiste wijze gebruiken, mag u ons daarvan op elk moment op de hoogte stellen, waarna wij het betreffende gebruik binnen een redelijke termijn zullen corrigeren.

VRIJWARING VAN GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

DIT PROGRAMMA WORDT "ALS ZODANIG," "MET ALLE FOUTEN" EN "OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID" AANGEBODEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTEN SLUITEN WIJ ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT HET PROGRAMMA EN DE MICROSOFT AZURE-SERVICES UIT. VOOR ZOVER MAXIMAAL WETTELIJK IS TOEGESTAAN, ZIJN DE BETROKKEN PARTIJEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, DOOR HET GERECHT OPGELEGDE SCHADEVERGOEDINGEN, BIJZONDERE OF KARAKTERISTIEKE SCHADE (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DOOR VERLIES VAN GEGEVENS, OMZET EN/OF WINST) VOORTKOMEND UIT OF IN ENIG OPZICHT VERBAND HOUDEND MET DEZE OVEREENKOMST OF DE UITVOERING ERVAN. DEZE UITSLUITING GELDT ONAFHANKELIJK VAN DE JURIDISCHE GRONDSLAG WAAROP EEN VORDERING VAN DIE SCHADE IS GEBASEERD EN ONGEACHT OF PARTIJEN OP DE HOOGE ZIJN GEBRACHT VAN EEN DERGELIJKE SCHADE EN DE SCHADE REDELIJKERWIJS HAD KUNNEN WORDEN VOORZIEN OF ALS TOEPASSING VAN DE UITSLUITING ERTOE LEIDT DAT HET RECHTSMIDDEL NIET AAN HET ESSENTIËLE DOEL BEANTWOORDT. DEZE UITSLUITING GELDT ECHTER NIET VOOR DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ENE PARTIJ JEGENS DE ANDERE VOOR SCHENDING VAN DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN DE ANDERE PARTIJ, NOCH VOOR DIRECT OF INDIRECT VERLIES VAN WINST, GEGEVENS, WERK OF VERWACHTE BESPARINGEN ALS GEVOLG VAN FRAUDE OF GROVE NALATIGHEID.

Termijn

Deze Overeenkomst treedt in werking op het moment dat u deze accepteert. Elke partij mag deze Overeenkomst op elk moment en om elke reden beëindigen voor een afzonderlijke Aanbieding of al uw Aanbiedingen. Sectie 6 (Aansprakelijkheidsbeperkingen) en 8 (Diversen) blijven geldig na beëindiging van deze overeenkomst.

Diversen

(a) Contactgegevens. Alle kennisgevingen aan Microsoft met betrekking tot deze Overeenkomst verstuurt u naar de desk voor het Azure Certification-programma op Azurecertred@microsoft.com.

(b) Openbaarmaking van informatie. Microsoft kan uw contactgegevens zo nodig overhandigen zodat wij deze Overeenkomst kunnen uitvoeren via Microsoft-gelieerden en andere partijen die ons helpen bij de uitvoering van deze Overeenkomst.

(c) Rechtsgebied en toepasselijk recht. Deze Overeenkomst valt onder de wetten van de staat Washington, met uitzondering van wetsconflicten, van de Verenigde Staten van Amerika. Alle vorderingen in verband met deze Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de federale rechtbank van King County, Washington (VS) tenzij er geen federale bevoegdheid in verband met het betreffende onderwerp bestaat, in welk geval de partijen instemmen met de exclusieve rechterlijke bevoegdheid en locatie van de staatsrechtbanken van Washington in King County, Washington (VS). De partijen komen overeen dat het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) niet van toepassing zal zijn.

(d) Costs. Elke partij is uitsluitend verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten en gedane uitgaven in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst.

(e) Verklaring van afstand en scheidbaarheid. Het vertragen of nalaten door een der partijen van het uitoefenen van een recht of rechtsmiddel resulteert niet in een afwijzing van dat of enig ander recht of rechtsmiddel. Indien een bevoegde rechtbank bepaalt dat een bepaling in deze Overeenkomst onwettig of niet-uitvoerbaar mocht zijn, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

(f) Overdracht. Het bedrijf mag deze Overeenkomst (of enige rechten of plichten die daaronder vallen) niet overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Microsoft.

(g) Relatie tussen de partijen. Noch deze Overeenkomst noch enige bepalingen en voorwaarden in deze Overeenkomst leiden tot een partnerschap, joint venture, arbeidsverhouding of het verlenen van franchiserechten.

(h) Gehele overeenkomst. Deze Overeenkomst (inclusief de Richtlijnen) vormt de gehele overeenkomst tussen beide partijen met betrekking tot dit onderwerp en vervangt alle eerdere en gelijktijdige communicaties.