Trace Id is missing
Overslaan naar hoofdinhoud
Azure

Algemene voorwaarden voor de galerie met Microsoft Entra-toepassingen

Laatst bijgewerkt: september 2023

Bedankt voor je interesse in het vermelden van je toepassing ("App") in de galerie met Microsoft Entra-toepassingen (de "Galerie"). In deze algemene voorwaarden voor de Galerie ("Voorwaarden") wordt de relatie beschreven tussen jou en Microsoft Corporation ("Microsoft," "wij/we" of "ons/onze") met betrekking tot de Galerie en de opname van je App in de Galerie.

NEEM DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR. ALS JE NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, MAG JE DE APP NIET VOOR VERMELDING IN DE GALERIE VERZENDEN. ALS JE EEN APP NAAR DE GALERIE VERZENDT, GA JE ERMEE AKKOORD DAT JIJ OF DE ENTITEIT DIE JE VERTEGENWOORDIGT ("JIJ/JE" of "JOU/JOUW") AAN DEZE VOORWAARDEN IS GEBONDEN.

BELANGRIJKE OPMERKING: Microsoft kan deze Voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken. Als we in de toekomst updates aanbrengen, kunnen we je daarvan op de hoogte stellen, bijvoorbeeld door je een e-mail te sturen, een kennisgeving te verstrekken via onze Services, of de datum bovenaan deze Voorwaarden bij te werken. Als je ervoor kiest het vermelden van je App in de Galerie voort te zetten, ga je akkoord met de dan geldende Voorwaarden.

 1. Beschrijving van de Galerie. De Gallery is een toepassingsplatform dat koppelingen weergeeft naar SaaS-bedrijfsapplicaties van derden die beschikbaar zijn voor klanten via een in de cloud gehoste of zelf-gehoste infrastructuur die eenmalige aanmelding, Mobile Device Management en/of gebruikersinrichting met Microsoft Entra ID ondersteunen.
 2. Proces voor app-inzending. Als je je App ter overweging wilt inzenden, moet je onze richtlijnen voor het inzenden van je App volgen (deze koppeling en/of instructies kunnen van tijd tot tijd naar ons goeddunken worden bijgewerkt).
 3. Onboardingproces voor toepassing. Voor de Apps die in de Galerie worden vermeld, moet een integratiemodus worden geïmplementeerd en de Apps moeten worden geïntegreerd met Microsoft Entra ID overeenkomstig onze dan geldende vereisten en instructies, inclusief maar niet beperkt tot deze vereisten (deze koppeling en/of vereisten kunnen van tijd tot tijd naar ons goeddunken worden bijgewerkt). Microsoft behoudt zich het recht voor je voorgestelde App geheel naar eigen goeddunken te accepteren of weigeren en behoudt zich het recht voor te bepalen op welke manier Apps worden gepresenteerd, gepromoot of aanbevolen in de Galerie. Ondanks het voorgaande vormen Microsofts goedkeuring en publicatie van je App en alle bijbehorende App-beschrijvingen of -details geen goedkeuring van je App of een representatie of erkenning door Microsoft dat je App voldoet aan toepasselijke Microsoft-vereisten, wetten of voorschriften of dat je App geschikt is voor een bepaald gebruik of doel.
 4. Aanvullende marketplaces. Van tijd tot tijd kunnen wij je de mogelijkheid bieden je App aan te bevelen of te publiceren in een andere toepassingswinkel of marketplace ("Aanvullende marketplaces"), zoals Azure Marketplace. In dergelijke gevallen levert Microsoft je gewoon de functionaliteit om je App te publiceren in deze Aanvullende marketplaces. Je blijft zelf geheel verantwoordelijk voor de opname van je App in de Aanvullende marketplace, voor de garantie dat je App voldoet aan vereisten van de Aanvullende marketplace en voor het voldoen aan de aanvullende voorwaarden van de Aanvullende marketplace.
 5. Licentie aan Microsoft. In bepaalde gevallen kan Microsoft gebruik van je openbaar beschikbare API's of testaccounts voor je App vereisen om functionaliteit voor het inrichten van gebruikers van de Galerie mogelijk te maken. In dergelijke gevallen verleen je aan Microsoft en diens gelieerde partijen een wereldwijde, niet-exclusieve, volledige, royaltyvrije licentie voor (i) het verkrijgen van toegang tot, gebruiken en testen van je openbaar toegankelijke API's en je App, alleen voor het doel om de functionaliteit voor het inrichten van gebruikers te ontwikkelen, testen, ondersteunen, onderhouden en distribueren; (ii) het gebruiken, reproduceren en distribueren van je App-documentatie en API-documentatie; en (iii) het in sublicentie geven van de voorgaande rechten aan Microsofts leveranciers, agenten en andere partijen die namens Microsoft handelen, in elk geval enkel in samenhang met Microsofts activiteiten onder deze Voorwaarden. Bij een conflict tussen deze Voorwaarden en voorwaarden die gelden voor je App of openbaar toegankelijke API's, zijn deze Voorwaarden van toepassing omdat ze betrekking hebben op Microsofts gebruik van je API's of testaccounts zoals hierin toegestaan.
 6. Je merken en logo's. Als we je App in de Galerie vermelden, verleen je ons een niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het weergeven van de handelsmerken en logo's die je aan ons verstrekt (je "Merken") in verband met de marketing, promotie en distributie van Microsoft Entra, je App in de Galerie en op Aanvullende marketplaces. Je verklaart en garandeert dat je de eigenaar of geautoriseerde licentiegever van je Merken bent en dat je Merken nu noch in de toekomst patenten, auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten van derden schenden. Alle goodwill behorende bij je Merken komt ten goede aan jou of je licentiegever. Wij kunnen het formaat of de afmetingen van Merken zo nodig wijzigen, zonder dat het algehele uiterlijk van de Merken wordt aangetast. Je kunt contact met ons opnemen om ons te vragen aan te passen hoe je Merken worden gebruikt in de Galerie. We zullen dergelijk gebruik dan binnen een redelijke termijn adresseren. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je Merken en andere vermeldingsgegevens behorende bij je App nauwkeurig zijn en geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden, waaronder rechten op handelsmerken of pictogrammen van derden.
 7. Galerie-API's. Microsoft kan bepaalde API's of andere connectors voor het inrichten van gebruikers beschikbaar stellen in samenhang met je gebruik van de Galerie ("Galerie- API's"), maar Microsoft is hiertoe niet verplicht. Tenzij anders aangegeven, vallen Galerie-API's onder de voorwaarden voor Microsoft-API's op Gebruiksvoorwaarden voor Microsoft-API's. Door toegang te krijgen tot de Galerie-API's of deze te gebruiken geef je aan de voorwaarden voor Microsoft-API's te accepteren. Om misverstanden te vermijden worden alle Galerie-API's beschouwd als "Microsoft-API's" omdat die term is gedefinieerd in de voorwaarden voor Microsoft-API's.
 8. Rechten voor intellectueel eigendom. Om misverstanden te vermijden behoudt Microsoft alle rechten, aanspraken en belangen in de Galerie, Microsoft-API's en alle Microsoft-rechten op intellectueel eigendom daarin. Jij behoudt alle rechten, aanspraken en belangen in je App, je API's en alle rechten op intellectueel eigendom daarin. Het is niet onze bedoeling gezamenlijk intellectueel eigendom onder deze Voorwaarden te ontwikkelen.
 9. Privacy. Je verklaart en garandeert dat je zult voldoen aan alle respectieve Gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn voor je App, je gebruik van de Galerie en alle Persoonsgegeven waartoe toegang wordt verkregen of die worden opgehaald via de Galerie of Galerie-API's in samenhang met deze Overeenkomst. "Gegevensbeschermingswetten" zijn alle wetten, regels, voorschriften, decreten, statuten of andere bekrachtigingen, orders, mandaten of resoluties, die van toepassing zijn voor Jou of Microsoft en die verband houden met de beveiliging van gegevens, gegevensbescherming en/of privacy, en alle implementerende, afleidende of gerelateerde wetgeving, regels, voorschriften en begeleiding bij voorschriften, zoals aangepast, uitgebreid, ingetrokken en vervangen, of opnieuw bekrachtigd. Wat betreft Persoonsgegevens die je verkrijgt via de Galerie-API’s of anderszins ontvangt of verzamelt in verband met je gebruik van de Galerie, verklaar en garandeer je dat jij (en je App): (a) alleen de Persoonsgegevens zal verwerken zoals toegestaan of aangevraagd door de toepasselijke Betrokkene en geen Persoonsgegevens om een andere reden zal behouden, gebruiken of openbaarmaken, (b) alle benodigde toestemmingen zal verkrijgen voordat Persoonsgegevens worden verwerkt en aanvullende toestemming zal verkrijgen als dergelijke verwerking verandert, (c) een schriftelijke verklaring zal onderhouden en naleven die beschikbaar is voor Betrokkenen en waarin je privacyprocedures worden besproken die betrekking hebben op de Persoonsgegevens en informatie die je verzamelt en gebruikt, en dat de verklaring even zo beschermend moet zijn als de Privacyverklaring van Microsoft, (d) Persoonsgegevens niet zal overdragen of verkopen aan een derde behalve aan contractueel gebonden subverwerkers die namens jou optreden en (e) geen Persoonsgegevens op een misleidende, illegale, niet-bevoegde of oneerlijke manier zal verzamelen of overdragen. In het geval dat je Persoonsgegevens lokaal bewaart, verklaar en garandeer je en zul je ervoor zorgen dat Persoonsgegevens actueel worden gehouden, dat correcties en beperkingen voor Persoonsgegevens worden geïmplementeerd of dat Persoonsgegevens worden verwijderd als dit wordt vereist door Gegevensbeschermingswetten, onder andere door het juiste bewaar- en verwijderingsbeleid te implementeren, zoals het verwijderen van alle Persoonsgegevens wanneer een eindgebruiker je App verlaat, de installatie van je App ongedaan maakt, zijn/haar account bij je sluit of zijn/haar account verlaat. Jij en Microsoft zijn voor de doelen van deze Overeenkomst onafhankelijke controllers. Niets in de Overeenkomst kan worden geïnterpreteerd als het creëren van een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker/subverwerker-relatie tussen jou en Microsoft. Je verklaart hierbij dat je de bovenstaande beperkingen begrijpt en dat je je hieraan zult houden.
 10. Beveiliging. Je verklaart en garandeert dat je App zal voldoen aan de minimale beveiligingsvereisten (of deze zal overschrijden) en aan de vereisten voor best practices die worden beschreven in de dan geldende richtlijnen voor best practices voor Microsoft Entra ID-beveiliging, waarvan je een exemplaar kunt vinden op Vijf stappen om je identiteitsinfrastructuur te beveiligen.
 11. Microsofts recht om te beoordelen. Microsoft behoudt zich het recht voor jaarlijks of bij een klacht van de eindgebruiker een compliancebeoordeling van je naleving en/of uitvoering van privacy- en beveiligingsverplichtingen volgens de voorwaarden van deze Overeenkomst en zoals vereist door toepasselijk recht uit te voeren. Behalve bij een klacht van een eindgebruiker kun je een complianceverklaring indienen in plaats van deel te nemen aan een compliancebeoordeling.
 12. Schadeloosstelling. Je zult Microsoft schadeloosstellen, verdedigen en vrijwaren van en tegen enige verliezen, claims, schade, aansprakelijkheden, vonnissen, kosten en uitgaven (inclusief redelijke kosten van externe advocaten), met betrekking tot enige en alle claims van derden die bij Microsoft, aan Microsoft gelieerde ondernemingen of hun respectieve werknemers, directeuren en vertegenwoordigers worden ingediend, voor zover deze voortvloeien uit: (a) je toegang tot en gebruik van de Galerie; (b) je App; (c) je schending van of inbreuk op je verplichtingen hieronder; of (d) je schending van, verduistering van of inbreuk op enige rechten van een ander (inclusief rechten op intellectueel eigendom of privacyrechten).
 13. Relatie met je Klanten. Jij bent verantwoordelijk voor het in licentie geven en leveren van je App aan elke potentiële klant die vanuit de Galerie naar je website wordt geleid (je "Klant"). Elke dergelijke licentie of verlening van rechten bestaat tussen jou en je Klant en vormt geen verplichting of verantwoordelijkheden voor Microsoft. U stemt ermee in dat Microsoft uw App niet direct aan uw Klanten levert of verkoopt. Ook stem je ermee in dat Microsoft geen ondersteuning aan je Klanten biedt.
 14. Beëindiging. Microsoft behoudt zich het recht voor je App op elk gewenst moment uit de Galerie te verwijderen, om elke reden of zonder reden. Microsoft behoudt zich ook het recht voor de Galerie op elk gewenst moment te wijzigen, bij te werken of te stoppen, om elke reden of zonder reden. Volg het proces voor het verwijderen van je App uit de Galerie.
 15. GEEN GARANTIES. MICROSOFT, EN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS, RESELLERS, DISTRIBUTEURS EN VERKOPERS, BIEDT GEEN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, OF VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT JE GEBRUIK VAN DE GALERIE EN GALERIE-API'S. DE GALERIE WORDT "ALS ZODANIG" EN "OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID" AAN JE GELEVERD. HET VERMELDEN VAN JE APP IN DE GALERIE EN HET GEBRUIKEN VAN ALLE GERELATEERDE GALERIE-FUNCTIES OF -FUNCTIONALITEIT DOE JE GEHEEL OP EIGEN RISICO. MICROSOFT WIJST ALLE IMPLICIETE GARANTIES AF, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VOOR VERKOOPBAARHEID, VOLDOENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VAKBEKWAME INSPANNING EN NIET-SCHENDING MET BETREKKING TOT DE GALERIE EN GALERIE-API'S.
 16. Aansprakelijkheidsbeperking. ONGEACHT DE VORM VAN ACTIE, ALS JE ENIGE GROND HEBT, HETZIJ VIA EEN CONTRACT OF EEN ONRECHTMATIGE DAAD, VOOR HET VERHALEN VAN SCHADE (INCLUSIEF SCHENDING VAN DEZE VOORWAARDEN) DIE VOORTVLOEIT UIT DE GALERIE, DE GALERIE-API'S OF ANDERE FUNCTIES EN FUNCTIONALITEITEN OF DE VERMELDING VAN JE APP IN DE GALERIE, STEM JE ERMEE IN DAT JE EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID IS OM OP MICROSOFT OF ENIGE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, RESELLERS, DISTRIBUTEURS, LEVERANCIERS (EN RESPECTIEVE WERKNEMERS, AANDEELHOUDERS OF DIRECTEURS) EN VERKOPERS ALLEEN DIRECTE SCHADE TE VERHALEN TOT USD $5,00 IN TOTAAL. JE KUNT GEEN ANDERE SCHADE OF VERLIEZEN VERHALEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE EN GEVOLGSCHADE, TENZIJ ANDERSZINS SCHRIFTELIJK GESPECIFICEERD.
 17. Diversen. Voor deze Voorwaarden gelden de wetten van de staat Washington (VS) en alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden moeten worden voorgelegd aan de federale rechtbanken in King County, Washington (VS). De partijen erkennen dat deze Voorwaarden niet-exclusief zijn en dat beide partijen mogen deelnemen aan vergelijkbare of concurrerende activiteiten met derde partijen. U mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming geen rechten of verplichtingen overdragen die onder deze Voorwaarden vallen. Onder voorbehoud van het voorgaande zullen deze Voorwaarden bindend zijn voor en ten behoeve zijn van de partijen en hun toegestane opvolgers en rechtverkrijgenden. Behalve voor zover uitdrukkelijk aangegeven, leidt niets in deze Voorwaarden tot het overdragen, overbrengen of verlenen van enig recht, eigendom of belang in enige software of andere materialen die door de partijen worden uitgewisseld.