Trace Id is missing
Overslaan naar hoofdinhoud
Azure
Afbeelding van een serverruimte

Wat is gegevensmigratie?

Gegevensmigratie betekent het verplaatsen van gegevens – vaak van on-premises locaties naar een cloudplatform.

Gegevensmigratie definiëren: Wat is gegevensmigratie?

Over het algemeen betekent gegevensmigratie het verplaatsen van digitale informatie. Het overdragen van die informatie naar een andere locatie, bestandsindeling, omgeving, opslagsysteem, database, datacenter of toepassing past allemaal binnen de definitie van gegevensmigratie.

Een persoon werkt op een laptop met twee extra monitors

Om gegevensmigratie specifieker te definiëren:

Gegevensmigratie is het proces van het selecteren, voorbereiden, extraheren, transformeren en permanent overdragen van gegevens van het ene opslagsysteem naar het andere.

Gegevensmigratie is een veelvoorkomende IT-activiteit. Gegevensassets kunnen echter in veel verschillende statussen en locaties bestaan, waardoor sommige migratieprojecten complexer en technisch moeilijker zijn dan andere. Voorbeelden van gegevensassets zijn:

 • Ongeorganiseerde verzamelingen bestanden die zijn opgeslagen op veel verschillende apparaten.

 • Toepassingen, besturingssystemen en omgevingen.

 • Relationele databases zoals SQL Server, MySQL, PostgreSQL en MariaDB.

 • Ongestructureerde databases zoals MongoDB, Azure Cosmos DB, DocumentDB, Cassandra, Couchbase, HBase, Redis en Neo4j.

 • Data lakes, gegevensblobs en volledige datacenters.

Als gevolg hiervan moeten gegevensmigratieprojecten worden gepland, geïmplementeerd en gevalideerd om ervoor te zorgen dat ze succesvol zijn. Meer informatie over cloudmigratie en andere soorten migratie vind je hier.

Een gegevensmigratie plannen

Voordat ze zelfs maar beginnen met het verzamelen van vereisten voor en het bepalen van het bereik van een cloudgegevensmigratie, moeten organisaties eerst ontdekken en beoordelen welke gegevens ze daadwerkelijk hebben. Ze moeten de gegevens in kaart brengen – erachter komen hoeveel gegevens er zijn, hoe uiteenlopend ze zijn en wat de kwaliteit of staat ervan is.

Ze beoordelen ook de impact van de migratie op de organisatie, bepalen wie de belanghebbenden zijn en wie relevante expertise heeft, wijzen verantwoordelijkheden toe, stellen budgetten en tijdlijnen op en komen overeen hoe iedereen over het gegevensmigratieproject zal communiceren.

Nadat het bereik van het project is bepaald, ontwerpen teams de migratie. Hierbij selecteren ze software en hardware voor gegevensmigratie die ze zullen gebruiken bij het verplaatsen van de gegevens, maken ze specificaties voor de gegevensmigratie en bepalen ze hoe snel ze de gegevens zullen migreren: allemaal tegelijk, beetje bij beetje of ergens daartussenin. Veel organisaties zoeken hulp en richtlijnen om de juiste grootte van hun migratie te bepalen – vooral wanneer ze overstappen naar de cloud.

Een gegevensmigratie implementeren

Wanneer de planning is voltooid en de migratie is ontworpen, beginnen teams met de implementatie. Ze ontwikkelen de gegevensmigratieoplossing volgens de vereisten en stapsgewijze migratierichtlijnen die zijn uiteengezet in de planningsfase, en beginnen met de overdracht van de gegevens.

Naarmate de gegevens worden gemigreerd, controleren en testen teams deze om ervoor te zorgen dat de gegevens correct en vrij van conflicten, kwaliteitsproblemen, duplicaten en afwijkingen worden overgebracht. Deze controles en tests vinden plaats in een omgeving die overeenkomt met de productieomgeving en teams in staat stelt om problemen met de gegevensmigratie snel te identificeren en op te lossen.

Een gegevensmigratie valideren

Nadat alle gegevens zijn gemigreerd en de implementatie is voltooid, controleren teams de gegevens in de nieuwe configuratie en valideren ze dat de gegevens correct zijn overgedragen. Teams halen de oude gegevensconfiguratie pas uit de service nadat de gegevensmigratie is gevalideerd door technische en zakelijke belanghebbenden en alle anderen die de gegevens mogelijk zullen gebruiken, waaronder klanten.

Er zijn verschillende redenen waarom een organisatie gegevens zou moeten of willen migreren. Op hoog niveau kunnen deze redenen bestaan uit het verlagen van de kosten, het mogelijk maken van innovatie, het verbeteren van de prestaties, het creëren van hogere beschikbaarheid en het versterken van de beveiliging. Wanneer organisaties besluiten om gegevens te migreren, moeten ze rekening houden met de integriteit van de gegevens, de kosten van de migratie en de impact op het bedrijf en zijn klanten.

Enkele specifieke scenario's en business cases waarvoor gegevensmigratie mogelijk is vereist, zijn:

Gegevensmigratie versus gegevensconversie: Wat is het verschil?

Om duidelijker te begrijpen wat gegevensmigratie betekent, is het belangrijk om te weten wat gegevensconversie is en hoe deze zich verhoudt tot gegevensmigratie. Vaak is er verwarring over of een activiteit of project gegevensconversie of gegevensmigratie is, omdat gegevensmigratie per definitie gegevensconversie omvat. Gegevensconversie is echter slechts één aspect van gegevensmigratie, dus de twee termen kunnen niet door elkaar worden gebruikt.

Gegevensmigratie betekent dat gegevens van de ene naar de andere locatie worden verplaatst, terwijl gegevensconversie betekent dat gegevens van de ene indeling naar de andere worden getransformeerd. In de volgende vergelijking zie je nog meer verschillen en overeenkomsten tussen gegevensmigratie en gegevensconversie.

ondersteuningsplan voor de hele organisatie
Gegevensmigratie Gegevensconversie

De gegevens worden verplaatst naar een nieuw datacenter, locatie, systeem of omgeving.

De gegevens worden verplaatst naar een nieuwe toepassing. Het datacenter, systeem of omgeving kan hetzelfde blijven.

De indeling van de gegevens kan hetzelfde blijven.

De indeling van de gegevens wordt getransformeerd.

Het proces bestaat uit planning, implementatie en validatie.

Het proces bestaat uit extractie, transformatie en laden.

Gegevensmigratie omvat vaak gegevensconversie, maar gegevensconversie is niet altijd vereist.

Gegevensconversie is vaak een van de eerste stappen in gegevensmigratie, maar gegevensmigratie kan plaatsvinden zonder gegevensconversie.

Gegevensmigratie kan nieuwe toepassingen introduceren die informatie lezen op een andere manier dan waarop de verouderde toepassingen informatie lezen. Om ervoor te zorgen dat de gegevens die met de verouderde toepassing werkten, met de nieuwe toepassing werken, moeten teams de gegevens transformeren in een indeling die het nieuwe systeem kan begrijpen en gebruiken. Dat transformatieproces is gegevensconversie. Via gegevensconversie kunnen teams gegevens verplaatsen van een verouderde toepassing naar een heel andere toepassing of een andere versie van dezelfde toepassing. De gegevens worden uit de bron geëxtraheerd, in een nieuwe indeling getransformeerd en in de nieuwe toepassing geladen.

Vaak betekent het uitvoeren van een geslaagde gegevensmigratie dat teams de gegevens moeten transformeren, wat vroeg in het gegevensmigratieproces gebeurt, voordat de gegevens naar een nieuwe locatie worden verplaatst. Gegevensconversie omvat niet het profileren, opschonen of valideren van gegevens of – nadat de gegevens zijn verplaatst – het uitvoeren van kwaliteitscontroles op gegevens. Het wordt dus minder een kwestie van gegevensmigratie versus gegevensconversie en meer een kwestie van hoe een project gegevensmigratie en gegevensconversie omvat.

Typen gegevensmigratie

Hoewel elk gegevensmigratieproject verschilt afhankelijk van de betrokken systemen en gegevens en de doelen van de organisatie, kan gegevensmigratie worden geclassificeerd in deze vijf algemene categorieën:

Een persoon gebruikt een tablet. Grafieken en e-mailschermen worden geopend op twee monitors die op het bureau staan.

Dit zijn niet de enige typen gegevensmigratie, en een gegevensmigratieproject kan verschillende typen gegevensmigratie omvatten. Als een organisatie bijvoorbeeld besluit om gegevens van een on-premises server te verplaatsen naar een server die wordt beheerd door een cloudprovider, kan dat project bestaan uit een cloudmigratie en een databasemigratie. De vijf categorieën zijn nuttig omdat ze een algemeen overzicht geven van gegevensmigratiescenario's en de redenen waarom een organisatie een specifiek type gegevensmigratie kan uitvoeren.

Opslagmigratie

Opslagmigraties zijn de meest eenvoudige typen gegevensmigraties, en zijn de letterlijke definitie van gegevensmigratie. Deze migraties bestaan uit het verplaatsen van gegevens van één opslagapparaat naar een nieuw of ander opslagapparaat. Dat apparaat kan zich in hetzelfde gebouw bevinden of in een ander datacenter dat ver weg is. Het apparaat kan ook van een andere soort zijn, zoals verplaatsing van een harde schijf naar een solid-state drive. Het migreren van gegevens naar de cloud of van de ene cloudprovider naar een andere is ook een soort opslagmigratie, hoewel dat soort gegevensmigraties beter worden begrepen als cloudmigraties.

Organisaties kunnen ervoor kiezen een opslagmigratie uit te voeren wanneer ze hun apparatuur of infrastructuur moeten upgraden om snellere prestaties te bereiken of geld te besparen op schalen. De nieuwe technologie kan de organisatie ook in staat stellen om gegevens effectiever te beheren, beveiligen, herstellen of er back-ups van te maken. Tijdens een opslagmigratie hebben organisaties ook de mogelijkheid om de gegevens op te schonen en te valideren, hoewel het niet vaak voorkomt dat organisaties ervoor kiezen de indeling van de gegevens te wijzigen tijdens dit type gegevensmigratie.

Databasemigratie

Voor dit type gegevensmigratie is vaak gegevensconversie vereist, omdat bij databasemigraties doorgaans grote hoeveelheden gegevens worden verplaatst naar een bijgewerkte of andere database-engine of een ander databasebeheersysteem. Databasemigraties zijn complexer dan opslagmigraties, omdat er niet alleen meer gegevens worden overgedragen, maar die gegevens waarschijnlijk ook van indeling veranderen.

Databasemigraties kunnen nodig zijn voor organisaties wanneer ze hun databasesoftware moeten upgraden, een database naar de cloud moeten migreren of van databaseleverancier moeten veranderen. Voordat de migratie begint, moeten teams ervoor zorgen dat er voldoende capaciteit voor de database is en moeten ze tests uitvoeren om te verzekeren dat er geen gevolgen zijn voor de toepassingen die gebruikmaken van de database.

Toepassingsmigratie

Een toepassingsmigratie omvat het verplaatsen van gegevens naar een nieuwe computeromgeving. Dit type gegevensmigratie is een voorbeeld van een gegevensmigratie waarbij een aantal andere gegevensmigraties worden gecombineerd. Voor het migreren van een toepassing zijn mogelijk zowel databasemigraties als opslagmigraties vereist. De database die door de toepassing wordt gebruikt, moet worden verplaatst – en soms zelfs van indeling worden veranderd via gegevensconversie om in een nieuw gegevensmodel te passen – samen met de bestanden en mapstructuur die de toepassing nodig heeft om te kunnen worden geïnstalleerd en uitgevoerd.

Organisaties kunnen een toepassingsmigratie uitvoeren wanneer er een verandering is in de software die de organisatie gebruikt om een bedrijfsfunctie uit te voeren, de leverancier die de software levert, of het platform waar de software zich bevindt.

Cloudmigratie

Net als twee andere typen gegevensmigratie – opslagmigratie en toepassingsmigratie – omvat dit type gegevensmigratie het verplaatsen van gegevens of toepassingen. Het belangrijkste aspect is dat cloudgegevensmigratie specifiek verwijst naar het overdragen van gegevens of toepassingen van een privé, on-premises datacenter naar de cloud of van de ene cloudomgeving naar de andere. De omvang van de migratie zal variëren. Een cloudmigratie kan het verplaatsen van alle gegevens, toepassingen en services naar de cloud omvatten, of slechts enkele specifieke gegevens, toepassingen en services om te voldoen aan een strategisch doel of bedrijfsbehoefte.

Door te migreren naar de cloud, kunnen organisaties schalen met minder beperkingen, resources sneller inrichten, gemakkelijker upgraden, effectiever geld uitgeven en sneller innoveren. Omdat hun gegevens en toepassingen zich in de cloud bevinden, hoeven die organisaties niet langer de computers en infrastructuur te onderhouden waarop deze assets on-premises werden opgeslagen.

Bedrijfsprocesmigratie

Dit type gegevensmigratie verwijst naar het verplaatsen van gegevens en toepassingen om het bedrijf zelf beter te beheren of runnen. Bij een bedrijfsprocesmigratie kan de organisatie alle soorten gegevens overdragen – waaronder databases en toepassingen – die betrekking hebben op producten, klantervaringen, activiteiten en praktijken.

Organisaties kunnen dit type gegevensmigratie uitvoeren om de manier waarop het bedrijf wordt gerund te optimaliseren of reorganiseren, om beter te concurreren in de markt, om een nieuw product of een nieuwe service aan te bieden of om een fusie of overname te voltooien.

Tools voor gegevensmigratie

Om hun migratie uit te voeren, gebruiken teams verschillende tools voor gegevensmigratie om de gegevens te verplaatsen en indien nodig te wijzigen. Sommige teams kiezen ervoor om zelf compleet nieuwe tools voor gegevensmigratie te ontwikkelen. Het voordeel van het ontwikkelen van tools voor gegevensmigratie is dat teams ze kunnen aanpassen aan hun specifieke systemen en gebruik. Het coderen van gegevensmigratiesoftware kan echter veel tijd in beslag nemen, veel handmatige integratie en herimplementatie vereisen en kosten met zich meebrengen die mogelijk beter kunnen worden besteed aan andere onderdelen van het gegevensmigratieproces. Zelf ontwikkelde tools voor gegevensmigratie kunnen ook problemen ondervinden bij het schalen of verwerken van veel invoerbronnen.

In plaats daarvan kunnen teams ervoor kiezen bestaande gegevensmigratiesoftware te gebruiken om het verplaatsen van gegevens eenvoudiger, sneller en efficiënter te maken. Software is vaak gespecialiseerd in het helpen bij een bepaald soort migratie – zoals het verplaatsen van een SQL Server-database naar de cloud. Maar zelfs met de software moet het team nog steeds alles weten over de gegevens die ze verplaatsen, hoeveel ze zullen migreren en wanneer, welke wijzigingen ze erin moeten aanbrengen en of er problemen moeten worden opgelost zodra de overdracht is voltooid. En die teams moeten ook kiezen tussen on-premises tools voor gegevensmigratie en cloudgebaseerde tools voor gegevensmigratie.

Welk type gegevensmigratiesoftware moet worden gebruikt

Teams kunnen kiezen uit on-premises, cloudgebaseerde of zelf ontwikkelde gegevensmigratiesoftware. Over het algemeen werken on-premises tools goed wanneer de gegevens en doelsystemen zich allemaal op locatie en binnen dezelfde organisatie bevinden, zijn cloudtools het beste voor verplaatsing van verschillende gegevenssystemen of platformwijziging naar de cloud, en kunnen zelf ontwikkelde tools geschikt zijn voor kleine en zeer specifieke projecten. Omdat gegevensmigratieprojecten complex zijn, zijn er echter veel meer factoren om te overwegen wanneer je kiest uit de verschillende typen gegevensmigratiesoftware die beschikbaar zijn. In deze grafiek wordt aangegeven welke tools uitblinken afhankelijk van de functies van een bepaald migratiescenario.

ondersteuningsplan voor de hele organisatie
Zelf ontwikkelde tools On-premises tools Cloudgebaseerde tools

Gegevensvolume en -type

Kleine hoeveelheid

included
included
included

Grote hoeveelheid

included
included

Ondersteunde indeling

included
included

Niet-ondersteunde indeling

included

Bron en bestemming

Bronnen met één site

included
included
included

Bronnen met meerdere sites

included

Cloudbestemming

included

On-premises bestemming

included
included

Algemene bron en bestemming

included
included

Niet-algemene bron en bestemming

included

Projectvereisten

Schalen vereist

included
included

Schalen niet vereist

included
included
included

Beheer van opslagapparaten

included
included

Lokale toegang

included
included
included

Wereldwijde toegang

included

Computing en opslag op aanvraag

included

Hoge uptime en betrouwbaarheid

included

Een tool voor gegevensmigratie kiezen

 • Naast de hierboven beschreven criteria zullen teams en organisaties ook andere factoren overwegen wanneer ze hun oplossing voor gegevensmigratie kiezen. Die factoren zijn onder andere:
 • Budget en tijdlijn

 • Expertise en ervaring van het team

 • Hoeveel schaal en flexibiliteit de organisatie nodig heeft

 • Relatie met de leverancier van de tool voor gegevensmigratie

 • Beveiliging en wettelijke compliance

 • Uptime of andere SLA's

 • Mogelijke impact

 • De gebruikers van de gegevens

 • Besturingssystemen
Twee personen kijken op de desktopschermen.

Een cloudgegevensmigratie starten

Zodra een organisatie klaar is om gegevensmigratie te overwegen, kunnen ze hun opties voor gegevensmigratietools of een gegevensmigratiepartner gaan verkennen. Verken de volgende informatiebronnen voor meer informatie over de voordelen en het proces van migreren naar Azure:

Veelgestelde vragen over gegevensmigratie

 • Gegevensmigratie is het verplaatsen van digitale informatie. Het overdragen van die informatie naar een andere locatie, bestandsindeling, omgeving, opslagsysteem, database, datacenter of toepassing past allemaal binnen de definitie van gegevensmigratie.

 • Gegevensmigratie betekent dat gegevens van de ene naar de andere locatie worden verplaatst, terwijl gegevensconversie betekent dat gegevens van de ene indeling naar de andere worden getransformeerd. Gegevensconversie vindt soms plaats tijdens gegevensmigratie.

 • De typen gegevensmigratie kunnen worden geclassificeerd in vijf algemene categorieën: opslagmigratie, databasemigratie, toepassingsmigratie, cloudmigratie en bedrijfsprocesmigratie.