Trace Id is missing
Naar hoofdinhoud gaan

Aanbieding voor Microsoft Azure for Students Starter

Met Microsoft Azure for Students Starter kun je aan de slag met de Azure-producten die je nodig hebt om gratis te ontwikkelen in de cloud*. Registreer hier. Met dit voordeel heb je toegang tot een gratis laag met de volgende Azure-services:

  • Azure App Services. Met dit volledig beheerde cloudproduct kun je in een paar minuten systeemeigen apps en web-apps bouwen en implementeren. Gebruik jouw favoriete technologie: ASP.NET, Java, PHP, Node.js of Python. Voeg uiteenlopende essentiële app-services toe, waaronder authenticatie, integratie van sociale hulpprogramma's, offlinegegevenssynchronisatie, waarbij het niet uitmaakt of jouw app werkt op Windows 10, iOS of Android. Stel doorlopende integratie- en implementatiewerkstromen in met VSO, GitHub, TeamCity, Hudson of Bitbucket. Hierdoor kun je automatisch jouw web-app bouwen, testen en implementeren nadat code is ingecheckt of bij integratietests.
  • Azure Functions. Schrijf eenvoudige, serverloze functies in de programmeertaal van jouw keuze om code on-demand uit te voeren zonder na te denken over infrastructuur.
  • Notification Hubs. Laat jouw app contact houden met de gebruikers door mobiele pushmeldingen te verzenden die zijn afgestemd op doelgroep, taal en locatie, en met gebruik van elke gewenste back-end en de meest gebruikte mobiele platforms.
  • MySQL database uit MySQL in-app. Hiermee ervaar je systeemeigen MySQL-ondersteuning voor jouw Web Apps. Implementeer CMS-oplossingen, zoals WordPress en Joomla en meer, of aangepaste toepassingen die worden aangestuurd door de MySQL-database.
  • Application Insights. Biedt je diepgaande diagnose- en prestatietelemetrie waarmee je jouw web-apps en -services hun volledige potentieel kunt laten bereiken. Doorzoek en analyseer jouw gegevens om jouw toepassing voortdurend te blijven verbeteren, prioriteit te geven aan toekomstige investeringen en de algemene klantervaring te verbeteren.
  • Azure DevOps. Voorziet je van een set met samenwerkingsprogramma's in de cloud met jouw huidige IDE of editor, zodat jouw team effectief kan werken aan softwareprojecten van alle formaten.

Microsoft Azure for Students Starter is beschikbaar voor geverifieerde studenten; gratis, zonder verplichtingen en zonder tijdslimiet. Je kunt later toegang krijgen tot meer services als je wilt, maar je kunt jouw web-apps en websites vandaag al hosten ondersteund door de kracht van de Microsoft-cloud zonder dat jou het iets kost.

*Kosten worden beperkt door toegang te geven tot Azure-services die een gratis laag omvatten voor het gebruik van services. Ga voor meer informatie over de prijzen voor Azure naar onze pagina met Prijsinformatie.

Microsoft Azure for Students Starter is alleen beschikbaar voor studenten. Je moet bevestigen dat minstens je 13 jaar bent als je in de Verenigde Staten woont en minstens 16 jaar als je in een ander land of andere regio woont. En je moet jouw academische status verifiëren via het e-mailadres van jouw organisatie (of Shibboleth indien ondersteund door jouw organisatie). Deze aanbieding is niet beschikbaar voor gebruik in een MOOC (massive open online course) of in andere professionele trainingen van for-profit organisaties.

Deze aanbieding is beperkt tot één Microsoft Azure for Students Starter-abonnement per in aanmerking komende klant, is niet overdraagbaar en kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen, tenzij anderszins toegestaan door Microsoft. Microsoft kan deze aanbieding naar eigen goeddunken beëindigen. Andere beperkingen zijn mogelijk van toepassing.

Upgrades en bestedingslimieten

Je kunt op elk moment online een upgrade uitvoeren naar een abonnement met betalen per gebruik . Hierdoor kun je blijven gebruikmaken van Azure.

Uitzonderingen

Je kunt eerst alleen toegang krijgen tot Azure-services die beschikbaar zijn met een gratis laag voor servicegebruik. Jouw account heeft eerst een uitgavelimiet van 0 dollar, wat betekent dat je alleen Azure-services kunt gebruiken die binnen de gratis laag van de serviceaanbieding vallen.

Je zult welk gebruik dan ook van Azure-services voor het minen van cryptovaluta, Denial of Service-aanvallen, spam of illegale activiteiten en/of elk gebruik dat Microsoft of anderen schade kan berokkenen, niet faciliteren, verrichten of eraan deelnemen en je zult sterke interne controles afdwingen om deze activiteiten te voorkomen. Microsoft kan je van tijd tot tijd benaderen in verband met je gebruik van je Azure-services en je zult op een dergelijk verzoek redelijke documentatie verstrekken met betrekking tot je gebruik. Indien Microsoft om welke reden dan ook van mening is dat de Azure-services worden gebruikt voor verboden doeleinden, mag Microsoft naar eigen goeddunken je de toegang tot de Azure-services opschorten of beëindigen.

Softwaredownloadvoordelen

Jouw abonnement geeft toegang tot bepaalde softwaredownloadvoordelen die speciaal zijn bedoeld ter ondersteuning van jouw onderwijs, niet-commercieel onderzoek of inspanningen voor het ontwerpen, ontwikkelen, testen en demonstreren van toepassingen voor de bovenstaande doeleinden. Softwaredownloadvoordelen zijn persoonlijk en u mag deze niet overdragen, verkopen, delen, in sublicentie geven, toewijzen of uitlenen. Uw toegang tot en gebruik van de softwaredownloadvoordelen vallen onder de voorwaarden van deze overeenkomst en eventuele afzonderlijke voorwaarden die specifiek zijn voor het bepaalde voordeel. Je moet een actueel, actief Microsoft Azure for Students-abonnement hebben om toegang te krijgen tot de meeste softwaredownloadvoordelen.

Software

Jouw installatie en gebruik van software, cloudservices of ontwikkeltools die zijn verschaft als softwaredownloadvoordelen vallen onder afzonderlijke licentievoorwaarden die bij software, services of tools worden geleverd, zoals click-through licentievoorwaarden, uitgezonderd eventuele wijzigingen in die voorwaarden die in deze Overeenkomst zijn opgenomen. U mag deze softwaredownloadvoordelen alleen in een virtuele omgeving gebruiken indien toegestaan door de specifieke eindgebruikerslicentie van het product. Het is uiteraard niet toegestaan de software, cloudservices of ontwikkeltools te gebruiken om enige vorm van kwaadaardige software of spamware te ontwikkelen.

Voor bepaalde software is mogelijk activering vereist. Als dat het geval is, moet u de software activeren binnen de geografische regio die is gekoppeld aan uw Azure for Students-abonnement.

Voor bepaalde software is mogelijk een sleutel vereist om deze software te installeren of gebruiken. Niet alle software heeft hetzelfde aantal sleutels. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van eventuele sleutels die aan u zijn toegewezen. Het is niet toegestaan sleutels over te dragen, verkopen, delen, in sublicentie te geven, toe te wijzen of uit te lenen. Sleutelactiviteit wordt gecontroleerd. Microsoft behoudt zich het recht voor om uw Azure for Students-abonnement of toegang tot de software op te schorten of beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving of verplichtingen, indien verdachte activiteit worden gedetecteerd met betrekking tot sleutels of activeringen. Microsoft behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te bepalen of een activiteit een verdachte activiteit vormt. Microsoft mag uw sleutels deactiveren of anderszins beperken wanneer uw Azure for Students-abonnement eindigt. Met gedeactiveerde sleutels kan geen software worden geactiveerd. U zult zich niet bezighouden met de ongeoorloofde productie, duplicatie, levering, verkoop of overdracht, of ongeoorloofd gebruik van vervalste, door piraterij verkregen, niet-gelicienteerde of illegale Microsoft-producten of -services of deze handelingen bevorderen, of op een andere manier inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. U zult Microsoft tijdig informeren over elke verdachte vervalsing, piraterij of andere inbreuk op intellectueel eigendomsrecht en u zult in redelijke mate samenwerken met Microsoft en haar dochterondernemingen tijdens het onderzoek naar dergelijke activiteiten. U zult softwaredownloadvoordelen niet gebruiken om anderen services te verlenen (zoals hosting, webagentschap, integratie van uitbestede ontwikkeling, enzovoort).

De software kan mogelijk code van derden bevatten. Eventuele scripts of code van derden, waarnaar wordt gelinkt of verwezen vanuit de software, worden aan u in licentie gegeven door de derde partijen die dergelijke code in eigendom hebben, niet door Microsoft. Kennisgevingen, indien hier sprake van is, over de code van derden worden uitsluitend opgenomen om u te informeren. De software die aan jou beschikbaar wordt gesteld in het Microsoft Azure for Students Starter-abonnement wordt onder licentie verstrekt, niet verkocht. Microsoft behoudt zich alle rechten op de software voor die niet uitdrukkelijk worden verleend door Microsoft, door implicatie, uitsluiting of anderszins.

Uitzonderingen

Azure-tegoed mag niet worden gebruikt voor het kopen van Azure-ondersteuningsplannen, Azure DevOps, Visual Studio-abonnementen, Visual Studio Mobile Center-services, merkproducten van derden, producten die worden verkocht via Azure Marketplace, of producten die anderszins afzonderlijk van Azure worden gelicentieerd (bijvoorbeeld Microsoft Azure Active Directory Premium).

Verboden gebruik van Microsoft Azure for Students Starter

Als voorwaarde bij jouw gebruik van Microsoft Azure for Students Starter geldt dat je deze niet zult gebruiken voor welk doeleinde ook dat onwettig is of door deze bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen wordt verboden. U mag Azure for Students Starter niet gebruiken op een manier die een Microsoft-server of het netwerk/de netwerken die op een Microsoft-server zijn aangesloten, schade toebrengt, uitschakelt, overbelast of benadeelt, of die het gebruik en genot van Microsoft Azure for Students Starter door een andere partij stoort. U mag zich geen ongeoorloofde toegang verlenen tot Microsoft Azure for Students Starter, andere accounts, computersystemen of netwerken die zijn aangesloten op een Microsoft-server door middel van hacken, wachtwoordvervalsing of andere middelen. Je mag geen materiaal of informatie (trachten te) verkrijgen via middelen die niet bewust beschikbaar zijn gesteld middels Microsoft Azure for Students Starter.

Microsoft Azure for Students Starter en bijbehorende website(s) kunnen e-mailservices, bulletinboard, chatgedeelten, forums, community's, persoonlijke webpagina's, agenda's, fotoalbums, dossierkasten en/of andere bericht- of communicatiefaciliteiten bevatten waarmee je kunt communiceren met anderen ('"Communicatieservices"'). Je gaat ermee akkoord de communicatieservices alleen te gebruiken om berichten en materiaal te posten, verzenden en ontvangen die eigen zijn en, indien van toepassing, gerelateerd aan die bepaalde Communicatieservice. Zo stemt u bij wijze van - niet-beperkend - voorbeeld ermee in dat wanneer u van de communicatieservices gebruikmaakt, u het volgende achterwege zult laten:

De Communicatieservices gebruiken in het kader van enquêtes, wedstrijden, piramideconstructies, kettingbrieven,ongewenste e-mail, spam of andere vermenigvuldigende of ongevraagde berichten (commercieel of anderszins).

Belasteren, beschimpen, bestoken, stalken, bedreigen of anderszins de wettelijke rechten van anderen schenden (zoals het recht op privacy en publiciteit).

Het publiceren, posten, uploaden, distribueren of verspreiden van ongepaste, godslasterlijke, belasterende, obscene, onzedelijke of onwettige onderwerpen, namen, materiaal of informatie.

Bestanden uploaden, of anderszins ter beschikking stellen die beelden, foto's, software of andere materialen bevatten die zijn beschermd door intellectuele eigendomswetten, bijvoorbeeld - niet-beperkend - wetten met betrekking tot de auteursrechten en handelsmerken (of door het recht op privacy of publiciteit), tenzij u de rechten daartoe bezit of beheert, of de vereiste toestemming hebt verkregen om zulks te doen.

Gebruikmaken van materiaal of informatie, waaronder beelden en foto's, die ter beschikking worden gesteld door de communicatieservices op een manier die inbreuk maakt op enige rechten van enige partij aangaande auteursrechten, handelsmerken, patenten, industriële geheimen of andere eigendomsrechten.

Bestanden uploaden die virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, ransomware, cancelbots, corrupte bestanden, malware in het algemeen of andere gelijksoortige software of programma's bevatten die de werking van een computer of het eigendom van een derde in de weg kunnen staan.

Adverteren of aanbieden om goederen of diensten voor zakelijke doeleinden te kopen of te verkopen, tenzij de Communicatieservices dergelijke berichten expliciet toestaan.

Een bestand downloaden dat is gepost door een andere gebruiker van een Communicatieservice en waarvan je weet, of redelijkerwijs zou moeten weten, dat het bestand op deze wijze niet wettelijk gereproduceerd, vertoond, opgevoerd en/of verspreid mag worden.

Informatie vervalsen of wissen met betrekking tot het beheer van auteursrechten, zoals auteurstoekenningen, wettelijke of andere geijkte kennisgevingen of eigendomsaanduidingen, of labels aangaande de oorsprong of bron van software, of ander materiaal dat is opgenomen in een geüpload bestand.

Andere gebruikers in hun gebruik beperken of hen verhinderen om de Communicatieservices te gebruiken en er hun voordeel mee te doen.

Gedragscodes of andere richtlijnen schenden die van toepassing kunnen zijn voor elke specifieke Communicatieservice.

Informatie omtrent derden oogsten of anderszins inzamelen, inclusief e-mailadressen.

Geldende wetten of voorschriften schenden.

Een valse identiteit opstellen met de bedoeling anderen te misleiden.

Een lijst van gebruikers van Azure for Students of andere gebruikers- of gebruiksinformatie of enig gedeelte hiervan te gebruiken, downloaden, op andere wijze te kopiëren of aan een andere persoon of rechtspersoon (al dan niet tegen betaling) beschikbaar te stellen.

Microsoft heeft geen verplichtingen om de Communicatieservices te controleren. Toch behoudt Microsoft zich het recht voor alle materialen die in de Communicatieservices gepost worden, te bekijken en te verwijderen. Dit is geheel ter discretie van Microsoft.

Microsoft behoudt zich te allen tijde het recht voor, naargelang Microsoft dat nodig acht, informatie vrij te geven om te voldoen aan wetten, voorschriften, wettelijke procedures of vragen van de overheid, of om informatie of materiaal, deels of volledig, naar eigen goeddunken bij te werken, weigeren te posten of te verwijderen.

Wees altijd voorzichtig wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie omtrent uzelf en gevoelige gegevens vrijgeeft in een Communicatieservice.

Microsoft beheerst de inhoud, berichten of informatie die worden uitgewisseld via de Communicatieservices niet en verleent hiervoor ook geen goedkeuring. Microsoft wijst uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid van de hand met betrekking tot de Communicatieservices. Managers en hosts zijn geen gemachtigde Microsoft-woordvoerders en hun standpunten weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van Microsoft.

Op het materiaal dat wordt geüpload naar de Communicatieservices kunnen geposte beperkingen van toepassing zijn met betrekking tot gebruik, reproductie of verspreiding. Je bent verantwoordelijke voor de naleving van dergelijke beperkingen als je het materiaal downloadt.

Communicatiebeleid

Je ontvangt mogelijk periodiek e-mailberichten met aanbevolen procedures, trainingen, tips en waardevolle aanbiedingen met betrekking tot Azure en andere academische programma's en services van Microsoft Corporation. Je kunt je uitschrijven voor deze e-mailberichten door op de koppeling voor afmelden in het e-mailbericht te klikken. Privacyverklaring van Microsoft lezen.

Betalingsopties

Een creditcard is niet vereist voor de Microsoft Azure for Students Starter-aanbieding. Je kunt online een upgrade uitvoeren naar een abonnement met betalen per gebruik .

Annuleringsbeleid

Je kunt op elk gewenst moment opzeggen. Betaling is vereist voor gefactureerde openstaande kosten.

Verlengingen

Als je een gevalideerde gebruiker bent van het Microsoft Azure for Students Starter-programma, beschik je over toegangsrechten voor deze aanbieding.

Gebruiksrechten

Het voordeel van Microsoft Imagine van Azure is bedoeld voor ontwikkel- en testdoeleinden. Workloads voor productie moeten worden uitgevoerd met een ander Azure-abonnement.

Beschikbaarheid van de aanbieding

Deze aanbieding is beschikbaar voor klanten in de volgende landen/regio's. Zij ontvangen hun rekening in de weergegeven valuta:

ondersteuningsplan voor de hele organisatie
Land/regio Factureringsvaluta

Afghanistan

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Albanië

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Algerije

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Angola

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Argentinië

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Armenië

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Australië

Australië – Dollar ($) AUD

Oostenrijk

Eurozone – Euro (€) EUR

Azerbeidzjan

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Bahamas

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Bahrein

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Bangladesh

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Barbados

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

België

Eurozone – Euro (€) EUR

Belize

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Bermuda

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Bolivia

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Bosnië en Herzegovina

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Botswana

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Brazilië

Brazilië – Real (R$) BRL

Brunei Darussalam

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Bulgarije

Eurozone – Euro (€) EUR

Kaapverdië

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Kameroen

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Canada

Canada – Dollar ($) CAD

Kaaimaneilanden

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Chili

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Colombia

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Republiek Congo

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Costa Rica

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Ivoorkust

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Kroatië

Eurozone – Euro (€) EUR

Curaçao

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Cyprus

Eurozone – Euro (€) EUR

Tsjechische Republiek

Eurozone – Euro (€) EUR

Denemarken

Denemarken – Kroon (kr) DKK

Dominicaanse Republiek

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Ecuador

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Egypte

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

El Salvador

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Estland

Eurozone – Euro (€) EUR

Ethiopië

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Faeröer

Denemarken – Kroon (kr) DKK

Fiji

Australië – Dollar ($) AUD

Finland

Eurozone – Euro (€) EUR

Frankrijk

Eurozone – Euro (€) EUR

Georgië

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Duitsland

Eurozone – Euro (€) EUR

Ghana

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Griekenland

Eurozone – Euro (€) EUR

Guatemala

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Honduras

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Hongkong

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Hongarije

Eurozone – Euro (€) EUR

IJsland

Eurozone – Euro (€) EUR

India

India – Roepie (₹) INR

Indonesië

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Irak

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Ierland

Eurozone – Euro (€) EUR

Israël

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Italië

Eurozone – Euro (€) EUR

Jamaica

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Japan

Japan – Yen (¥) JPY

Jordanië

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Kazachstan

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Kenia

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Korea

Korea – Won (₩) KRW

Koeweit

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Kirgizië

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Letland

Eurozone – Euro (€) EUR

ondersteuningsplan voor de hele organisatie
Land/regio Factureringsvaluta

Libanon

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Libië

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Liechtenstein

Eurozone – Euro (€) EUR

Litouwen

Eurozone – Euro (€) EUR

Luxemburg

Eurozone – Euro (€) EUR

Macau

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Noord-Macedonië

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Maleisië

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Malta

Eurozone – Euro (€) EUR

Mauritius

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Mexico

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Moldavië

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Monaco

Eurozone – Euro (€) EUR

Mongolië

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Montenegro

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Marokko

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Namibië

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Nepal

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Nederland

Eurozone – Euro (€) EUR

Nieuw-Zeeland

Nieuw-Zeeland – Dollar ($) NZD

Nicaragua

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Nigeria

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Noorwegen

Noorwegen – Kroon (kr) NOK

Oman

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Pakistan

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Palestijnse Autoriteit

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Panama

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Paraguay

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Peru

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Filippijnen

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Polen

Eurozone – Euro (€) EUR

Portugal

Eurozone – Euro (€) EUR

Puerto Rico

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Qatar

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Roemenië

Eurozone – Euro (€) EUR

Rwanda

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Saint Kitts en Nevis

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Saoedi-Arabië

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Senegal

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Servië

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Singapore

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Slowakije

Eurozone – Euro (€) EUR

Slovenië

Eurozone – Euro (€) EUR

Zuid-Afrika

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Spanje

Eurozone – Euro (€) EUR

Sri Lanka

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Zweden

Zweden – Kroon (kr) SEK

Zwitserland

Zwitserland – Frank (chf) CHF

Taiwan

Taiwan – Dollar (NT$) TWD

Tadzjikistan

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Tanzania

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Thailand

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Trinidad en Tobago

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Tunesië

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Turkije

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Turkmenistan

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Oeganda

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Oekraïne

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Verenigde Arabische Emiraten

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Verenigd Koninkrijk

Verenigd Koninkrijk – Pond (£) GBP

Verenigde Staten

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Uruguay

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Oezbekistan

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Venezuela

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Vietnam

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Amerikaanse Maagdeneilanden

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Jemen

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Zambia

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Zimbabwe

Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Limieten, quotums en beperkingen

Raadpleeg het document Limieten, quotums en beperkingen voor een lijst met algemene limieten, ook wel quotums genoemd, voor Microsoft Azure. Als je hogere limieten nodig hebt, kun je op elk gewenst moment contact opnemen met de klantenservice , zodat we deze limieten kunnen aanpassen. Je moet voor jouw Microsoft Azure for Students Starter-abonnement een upgrade uitvoeren naar een abonnement met betalen per gebruik om jouw quotums te verhogen.

Service Level Agreements

Voor elke service van het Azure-platform wordt een verzameling robuuste Service Level Agreements aangeboden. Meer informatie over onze SLA's vind je op onze SLA-pagina. Tijdens de preview-periode worden er geen Service Level Agreements verstrekt voor services.

Resourcetoezegging

Alle verhogingen in het servicegebruik (bijvoorbeeld verhoging van het aantal actieve rekeninstanties of verhoging van de hoeveelheid gebruikte opslag) zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van deze serviceresources. Quotums die zijn vermeld in de sectie Limieten, quotums en beperkingen zijn geen garantie dat er voldoende bronnen voor je beschikbaar zijn om het quotum te halen.

Voor alle Microsoft Azure for Students Starter-abonnementen waarvoor geen kosten worden berekend of die meer dan 90 dagen inactief zijn, behouden we ons het recht voor alle rekenresources te verwijderen, inclusief gehoste services, virtuele machines en websites. We zullen je een kennisgeving sturen voordat we rekenbronnen verwijderen. Als je wilt voorkomen dat jouw account inactief wordt, kun je elke 90 dagen een van de volgende acties uitvoeren:

  1. Meld je aan bij de Azure-portal.
  2. Gebruik de API's van Azure om toegang tot je resources te verkrijgen.

Microsoft behoudt zich het recht voor om deze aanbieding of de gratis services op elk moment met of zonder kennisgeving te wijzigen of in te trekken.