Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Nowoczesne tworzenie aplikacji

Szybciej reaguj na zmiany, optymalizuj koszty i dostarczaj bez obaw.

Jak wygląda nowoczesne tworzenie aplikacji?

Nowoczesne tworzenie aplikacji to podejście, które pozwala na szybkie wprowadzanie innowacji przy użyciu architektur natywnych dla chmury z luźno sprzężonymi mikrousługami, zarządzanymi bazami danych, sztuczną inteligencją, wsparciem metodyki DevOps i wbudowaną funkcją monitorowania. Dostosuj się do zmieniających się potrzeb klientów dzięki aplikacjom, które zapewniają wysoce spersonalizowane środowiska i zmieniają się dynamicznie, aby reagować na zdarzenia w czasie rzeczywistym.

Zwiększaj niezawodność i bezpieczeństwo

Zapewniaj spójną jakość i wydajność w dowolnej skali przy użyciu w pełni zarządzanych baz danych z wbudowaną wysoką dostępnością, tworzeniem kopii zapasowych dla określonego momentu oraz opóźnieniem rzędu kilku milisekund. Twórz bezpieczniej dzięki integracji kontroli z procesami DevOps. Zwiększaj bezpieczeństwo danych dzięki zaawansowanemu wykrywaniu zagrożeń i ochronie danych.

Zmniejsz koszty

Płać tylko za to, czego potrzebujesz, i zrzuć z siebie ciężar wykonywania konserwacji, korzystając z narzędzi na żądanie oraz z bezserwerowych środowisk obliczeniowych i baz danych. Zmniejszaj koszty programowania dzięki rozwiązaniom z małą ilością kodu. Korzystaj z proaktywnej optymalizacji kosztów z możliwością podejmowania akcji i rekomendacji dotyczących zarządzania zasobami, w tym kiedy używać wystąpień warstwy bezpłatnej i wystąpień typu spot.

Umożliwiaj programowanie zdalne

Rozpoczynaj tworzenie dowolnego projektu w kilka minut dzięki w pełni skonfigurowanym, bezpiecznym środowiskom projektowymhostowanym w chmurze. Współpracuj w czasie rzeczywistym przy przeglądach kodu i programowaniu w parach z dobrze zarządzaną obsługą tożsamości i dostępu. Automatyzuj przepływy pracy typu kod do chmury i monitoruj kondycję oraz wydajność aplikacji, zanim wystąpią problemy.

Bloki konstrukcyjne nowoczesnego tworzenia aplikacji

Architektura natywna dla chmury

Architektura natywna dla chmury umożliwia częstsze podejmowanie nowych pomysłów, szybsze reagowanie na zmienne potrzeby oraz łatwiejsze tworzenie odpornych i skalowalnych aplikacji. Przez pakowanie kodu aplikacji i zależności w kontenerach i wdrażanie ich jako mikrousługimożna zwiększyć przenośność architektury w celu wdrażania aplikacji w środowiskach z niewielkimi modyfikacjami lub bez ich konieczności. Zmiany mogą być wprowadzane w pojedynczych składnikach z mniejszym ryzykiem dla całej aplikacji.

PlatformaKubernetes ułatwia zarządzanie kontenerami na dużą skalę. Zwiększ szybkość opracowywania wersji i skalowalności operacyjnej, dzięki korzystaniu z metodykiDevOps i narzędzi do automatyzowania tworzenia, testowania i dostarczania mikrousług.

Interfejs użytkownika i logika aplikacji obsługiwane przez sztuczną inteligencję

Dodaj sztuczną inteligencję zarówno do warstwy interfejsu użytkownika jak i warstwy aplikacji logiki biznesowej, aby ulepszyć środowiska użytkownika i uzyskać bardziej szczegółowe informacje biznesowe. Angażuj globalnie odbiorców przez dodawanie tłumaczeń, czatbotów i głosu dla interfejsów użytkownika z obsługą sztucznej inteligencji. Podnoś poziom logiki biznesowej za pomocą sztucznej inteligencji dla scenariuszy, takich jak wyszukiwanie, personalizacja, przetwarzanie dokumentów, analiza obrazów, wykrywanie anomalii i analiza mowy.

Nowoczesne tworzenie aplikacji umożliwia deweloperom na każdym poziomie umiejętności łatwe dodawanie funkcji sztucznej inteligencji do swoich aplikacji dzięki wstępnie utworzonym i modyfikowalnym modelom sztucznej inteligencji dotyczącym mowy, obrazu, języka i podejmowania decyzji.

Integracja przy użyciu gotowych do użycia łączników i zarządzania interfejsami API

Nowoczesne integracje korzystające z gotowych do użycia łączników i interfejsów API wspomagają wydajność, łatwość dostępu do danych oraz zapewnianie aktualizacji różnych systemów w czasie rzeczywistym. Łączniki są gotowymi integracjami, które ułatwiają łączenie aplikacji z oprogramowaniem jako usługą, systemami i danymi w dowolnym miejscu — lokalnie lub w chmurze.

Lekkie interfejsy API umożliwiają integrację z protokołami takimi jak REST czy OAuth. Upraszczają one pobieranie i udostępnianie danych między usługami bez konieczności używania większej magistrali komunikatów. Korzystaj z interfejsów API, które już istnieją w przedsiębiorstwie, i udostępniaj je w bezpieczny sposób za pomocą bramy z możliwościami hybrydowymi, aby uzyskać dostęp do interfejsów API na urządzeniach brzegowych, w środowisku lokalnym lub w innych chmurach.

W pełni zarządzane bazy danych

Dostarczaj spersonalizowane, dynamiczne środowiska cyfrowe bez konieczności obsługi złożonej infrastruktury baz danych i zarządzania zabezpieczeniami. W pełni zarządzane, oparte na chmurze bazy danych zapewniają nieograniczone skalowanie, małe opóźnienie w dostępie do rozbudowanych danych oraz zaawansowaną ochronę danych — wszystko to jest wbudowane, niezależnie od języków lub struktur. Wybieraj modele danych, interfejsy API, struktury magazynów i opcje wdrażania, które najlepiej pasują do wzorców aplikacji.

Elastyczne i zawsze włączone bazy danych obsługują ciągłość działania i poprawiają szybkość reakcji na zmieniające się środowisko. Ułatwiają one przeprowadzanie operacji z zachowaniem stałej dostępności i wymaganego poziomu opóźnień bez konieczności prowadzenia dużych zadań związanych z zarządzaniem bazami danych — w efekcie zmniejszając całkowity koszt posiadania.

Dostarczanie oprogramowania przy użyciu praktyk metodyki DevOps

Szybkie zmiany na rynku wymagają krótszych cykli wydawania bez utraty jakości, stabilności i bezpieczeństwa. Narzędzia i procesy na potrzeby ciągłej integracji i ciągłego wdrażania ułatwiają planowanie, zarządzanie ryzykiem, szybsze dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb klientów oraz poprawę stabilności systemu. Wydawaj w szybki, spójny i niezawodny sposób przy użyciu bardzo wydajnych narzędzi, automatyzując prozaiczne czynności ręczne oraz wykonując iteracje z małymi przyrostami dzięki ciągłemu testowaniu i integracji.

Planowanie, opracowywanie, wdrażanie i obsługa

Proaktywnie stosuj zasady i mechanizmy kontroli oraz ustawiaj automatyczne bramy jako część potoku w celu sprawnego przenoszenia aplikacji między etapami do momentu udostępnienia ich klientom.

Maksymalizowanie automatyzacji w operacjach

Przy coraz bardziej złożonym środowisku do zarządzania, maksymalizacja korzystania z automatyzacji pomaga w zwiększeniu wydajności operacyjnej, identyfikowaniu problemów, zanim wpłyną one na środowisko klienta, oraz szybkiej eliminacji zaistniałych problemów. W pełni zarządzane platformy zapewniają automatyczne rejestrowanie, skalowanie i wysoką dostępność. Rozbudowane dane telemetryczne, obsługa alertów z możliwością podejmowania akcji oraz pełny wgląd w aplikacje i system podstawowy są kluczowe dla nowoczesnego podejścia do tworzenia aplikacji.

Maksymalizuj automatyzację dzięki wglądowi, alertom, rozwiązywaniu problemów, wdrażaniu bez przestojów, niezawodności systemu i wysokiej dostępności

Automatyzacja regularnych przeglądów i stosowanie najlepszych rozwiązań, takich jak infrastruktura jako kod i inżynieria niezawodności lokacji, promują odporność i pomagają reagować na zdarzenia z minimalnym przestojem i utratą danych.

Zabezpieczenia wielowarstwowe

Nowoczesne aplikacje wymagają zabezpieczeń wielowarstwowych w kodzie, potokach dostarczania, środowiskach uruchomieniowych aplikacji i bazach danych. Zacznij od zapewnienia deweloperom bezpiecznych komputerów deweloperskich z dobrze zarządzanymi tożsamościami. W ramach cyklu życia metodyki DevOps używaj zautomatyzowanych narzędzi do badania zależności w repozytoriach kodu i skanowania w poszukiwaniu luk w zabezpieczeniach podczas wdrażania aplikacji w środowisku docelowym. Wpisy tajne klasy korporacyjnej i zarządzanie zasadami szyfrują aplikacje i umożliwiają zespołowi operacyjnemu scentralizowane wymuszanie zasad.

W przypadku w pełni zarządzanych usług obliczeniowych i baz danych kontrola zabezpieczeń jest wbudowana, a ochrona przed zagrożeniami jest prowadzona w czasie rzeczywistym.

Powrót do kart

Typowe scenariusze nowoczesnego tworzenia aplikacji

Dowiedz się więcej, przeglądając przykładowe architektury rozwiązań.

IoT data streaming

Łatwo pozyskuj i przetwarzaj strumień danych w czasie rzeczywistym przy użyciu milionów punktów danych zebranych za pośrednictwem czujników. Szybko przeprowadzaj analizę i obliczenia w celu sprawnego opracowywania szczegółowych informacji w złożonych scenariuszach.

Line-of-business app modernization

Zwiększaj produktywność pracowników i przyspieszaj podejmowanie decyzji dzięki aplikacji biznesowej, która konsoliduje dane z różnych systemów biznesowych i udostępnia je za pośrednictwem frontonów internetowych i mobilnych.

Personalized recommendations

Trenowanie modelu rekomendacji przy użyciu platformy Azure Databricks i wdrażanie go jako interfejsu API za pomocą usług Azure Cosmos DB, Azure Machine Learning i środowiska Azure Kubernetes Service (AKS).

Mobile workforce app

Utwórz niezawodną i dynamiczną aplikację, która umożliwia inżynierom wyświetlanie i edytowanie zadań przypisanych im w trybie offline. Zaplecze interfejsu API o wysokiej dostępności obsługuje klientów mobilnych i internetowych.

Handling spikes in demand

Oferuj klientom szybkie i niezawodne usługi podczas sezonowych i spowodowanych innymi czynnikami okresów dużego natężenia ruchu. Błyskawiczne, elastyczne skalowanie obsługuje ruch i skoki sprzedaży bez konieczności zarządzania infrastrukturą.

Chatbots

Twórz interfejsy konwersacji i kontekstowe przetwarzanie żądań klientów przy użyciu tekstu i głosu. W celu zapewnienia obsługi poleceń głosowych dodaj usługę rozpoznawania mowy.

Secure DevOps

Osiągnij równowagę między szybkością i bezpieczeństwem oraz dostarczaj kod szybciej na dużą skalę przez wprowadzenie bezpiecznej metodyki DevOps dzięki usłudze Kubernetes na platformie Azure. Przyspiesz pętlę opinii dzięki ciągłemu monitorowaniu.

Serverless event processing

Projektuj architekturę opartą na zdarzeniach, która pozyskuje strumień danych, przetwarza go i zapisuje wyniki w bazie danych zaplecza w trybie wysokiej dostępności i z małym opóźnieniem.

DevOps for machine learning (MLOps)

Przyspiesz wdrażanie i uprość zarządzanie rozwiązaniami uczenia maszynowego za pomocą metodyki MLOps. Zaimplementuj potoki ciągłej integracji/ciągłego wdrażania i ponownego trenowania dla aplikacji AI przy użyciu usług Azure DevOps i Azure Machine Learning.

Highly scalable web app

Użyj sprawdzonych rozwiązań w celu poprawy skalowalności i wydajności w aplikacji internetowej Azure App Service. Włącz elastyczną aprowizację pojemności obliczeniowej i pamięci podręcznej zawartości dostępnej publicznie w celu zmniejszenia opóźnień.

Document processing

Przyspiesz procesy biznesowe dzięki zautomatyzowaniu wyodrębniania informacji. Dokładnie wyodrębnij tekst, pary klucz-wartość i tabele z dokumentów, aby zmniejszyć potrzebę ręcznego przeglądu i uniknąć kosztownych pomyłek.

Knowledge-mining apps

Odkrywaj ukryte informacje z całej zawartości dzięki użyciu sztucznej inteligencji do wyszukiwania w chmurze dla tworzenia aplikacji mobilnych i internetowych. Wyodrębnij i usprawnij wyszukiwalny i indeksowalny tekst ze źródeł danych bez struktury.

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z nowoczesnego tworzenia aplikacji na platformie Azure

Mars Petcare

"Usługi Azure umożliwiają nam zapewnianie bezpiecznych, w pełni zarządzanych podstaw gotowych dla przedsiębiorstw w ramach naszej implementacji."

Adam Lind, wiceprezes ds. rozwoju oprogramowania, VCA

Weterynarz badający psa

Finxact

"Łatwość i prostota operacyjna zapewniana przez zarządzaną usługę Azure Database for PostgreSQL umożliwia wysoką dostępność i geograficzne zdalne przełączanie w tryb failover wdrożone przy użyciu obsługi prostych skryptów infrastruktury."

Jonathan Turwy, starszy inżynier ds. metodyki DevOps, Finxact

Osoba stojąca przed dużą ścianą okienną i używająca telefonu komórkowego.

BBC

"Platforma Azure oferuje elastyczność i kontrolę, które są potrzebne do utworzenia naturalnego, oznaczonego marką asystenta głosowego, zachowując jednocześnie niezbędną prywatność danych naszych klientów."

Jeremy Walker, dyrektor ds. transformacji technologicznej, BBC

Kolorowe zasobniki robocze w biurze firmy BBC

Chipotle Mexican Grill

"Nasze przejście na platformę .NET Core, edytor Visual Studio Code, język TypeScript i usługi platformy Azure odbyło się tak, jak planowaliśmy. Nasza nowa witryna internetowa daje nam znacznie większą elastyczność w obsłudze podstawowej misji Chipotle: dostarczaniu klientom prawdziwego jedzenia, pozyskanego z odpowiedzialnych źródeł, ugotowanego w klasyczny sposób ze zdrowych składników."

Mike Smith, główny deweloper oprogramowania, Chipotle Mexican Grill

Widok z góry na miski z taco i burrito firmy Chipotle.

Bosch

"Gdy rozpoczynaliśmy nasze wdrożenie na platformie Azure, byliśmy naprawdę małym zespołem — tylko jeden lub dwóch deweloperów. Nasze partnerstwo z firmą Microsoft, wsparcie ze strony zespołów doradczych, doskonała dokumentacja środowiska AKS i wiedza specjalistyczna dla przedsiębiorstw — to wszystko bardzo nam pomogło osiągnąć sukces."

Bernhard Rode, inżynier ds. oprogramowania, Bosch

Telefon komórkowy zamontowany w samochodzie, na którym jest wyświetlany alert o treści „Kierowca jadący pod prąd w pobliżu?”
Powrót do kart

Udostępnij swoim pracownikom nowoczesne praktyki inżynieryjne

Metodyka DevOps to podstawa inżynierii przy tworzeniu nowoczesnych aplikacji. Dzięki wdrożeniu kultury DevOps wraz z praktykami i narzędziami DevOps zespoły zyskują możliwość lepszego reagowania na potrzeby klientów, zwiększają zaufanie do tworzonych aplikacji i szybciej realizują cele biznesowe. Oto niektóre praktyki, które są istotne dla efektywnej metodyki DevOps.

Rozwijaj zakres możliwości zespołu

 • Przejdź do modelu inżynierii niezawodności lokacji. Deweloperzy stają się odpowiedzialni za wydajność i stabilność, jaką ich zmiany wnoszą do operacji.
 • Zapewnij lepszą współpracę przy użyciu oprogramowania open-source i praktyk typu inner-source.
 • Uwzględnij różne style pracy, aby utrzymać wysoką produktywność, nawet podczas pracy zdalnej.

Tworzenie kultury natręctwa myślowego klientów

 • Zbieraj dane telemetryczne, aby ocenić wartość, jaką produkty stanowią dla klientów.
 • Słuchaj swoich klientów na forach społecznościowych i upewnij się, że inżynierowie wsłuchują się w ich opinie zawczasu i często.
 • Zdobądź zaufanie klientów, ujawniając zdarzenia w aktywnej lokacji i tworząc sposoby na informowanie klientów.

Zaadoptuj sposób myślenia ukierunkowany na rozwój

 • Zapoznaj się z podejściem do ciągłego zdobywania wiedzy, które umożliwia zespołom szybkie reagowanie na błędy i stosowanie nabytej wiedzy w procesach przyspieszających wprowadzanie innowacji.
 • Zachęcaj deweloperów do testowania i eksperymentowania z nowymi pomysłami. Przeprowadzaj spotkania przeglądowe po wprowadzeniu na rynek, aby zwiększyć skalę sukcesu.
 • Zapewnij deweloperom możliwość korzystania z narzędzi, które są najbardziej wydajne i produktywne dla indywidualnych stylów pracy i które umożliwią im kodowanie z dowolnego miejsca.

Często zadawane pytania

 • Nowoczesne aplikacje to architektury natywne dla chmury, które wykorzystują spakowany kod i zależności w kontenerach oraz wdrażają je jako mikrousługi, aby zwiększyć szybkość pracy deweloperów przy użyciu praktyk metodyki DevOps. Nowoczesne aplikacje wykorzystują automatyzację, uwzględniając ciągłą integrację, dostarczanie i wdrożenie oraz zautomatyzowane zabezpieczenia w celu zapewnienia, że zespoły programistyczne będą produkować szybciej i dostarczać bezpiecznie.

 • Rozpocznij od modelu domeny. Model domeny to abstrakcyjny model domeny biznesowej, który systematyzuje wiedzę z danej domeny i zapewnia wspólny język deweloperom i ekspertom z różnych dziedzin. Wyprowadzaj mikrousługi z modelu domeny w czteroetapowym procesie. Skorzystaj z poniższego linku, aby dowiedzieć się, jak utworzyć model domeny w odpowiednich mikrousługach.

  Dowiedz się więcej o granicach mikrousługi.

 • Nowoczesne architektury umożliwiają zwiększenie bezpieczeństwa dzięki uwzględnieniu zabezpieczeń przez cały proces zarządzania cyklem życia aplikacji (ALM). Jest on zakorzeniony na etapach projektowania, opracowywania, testowania i uruchamiania oraz ponownej oceny. W związku z tym zabezpieczenia są stale sprawdzane w celu zapewnienia zgodności. Automatyzacja kluczowych zabezpieczeń i wyzwalaczy podczas procesu ALM i potoku ciągłej integracji/ciągłego wdrażania zapewnia dalszy nadzór nad zabezpieczeniami oraz zmniejsza ręczne obciążenie i potencjalne błędy.

  Dowiedz się więcej na temat praktyk w zakresie zabezpieczeń dotyczących rozwiązań bezserwerowych.

 • Jeśli masz aplikację lokalną i nie chcesz jej modernizować, wyeksportuj ją do kontenera i uruchom na platformie Kubernetes. Wymaga to minimalnych zmian kodu, więc aplikacja działałaby podobnie, ale można by ją było znacznie łatwiej skalować. Jeśli chcesz, aby aplikacja lokalna korzystała z usługi Azure Functions, część kodu musi być napisana ponownie, aby uwzględniała zdarzenia i wyzwalacze. Możesz też uruchomić usługę Azure Functions w kontenerach Kubernetes, co wymaga przeniesienia do chmury.

  Dowiedz się więcej o usłudze Azure Functions i środowisku AKS.

Zacznij już dziś tworzyć nowoczesne aplikacje