Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Mikrousługi na platformie Azure

Twórz odporne, wysoce skalowalne i rozproszone aplikacje, aby szybciej dostarczać wartość.

Co to są mikrousługi?

Mikrousługi to podejście architektoniczne do tworzenia aplikacji, w którym każda podstawowa funkcja i usługa jest kompilowana i wdrażana niezależnie. Architektura mikrousług jest rozproszona i luźno sprzężona, więc awaria jednego składnika nie spowoduje awarii całej aplikacji. Niezależne składniki współpracują i komunikują się ze sobą za pomocą dobrze zdefiniowanych kontraktów interfejsów API. Twórz aplikacje mikrousług, aby sprostać szybko zmieniającym się potrzebom biznesowym i szybciej wprowadzać nowe funkcje na rynek.

Pomieszczenie z dużymi kolorowymi kablami ułożonymi na suficie i spływającymi w dół na podłogę

Z łatwością zarządzaj nowymi wydaniami funkcji, aktualizacjami i poprawkami błędów w poszczególnych składnikach bez ponownego wdrażania całej aplikacji. Zautomatyzuj przepływ pracy dostarczania oprogramowania dzięki potokowi ciągłej integracji/ciągłego wdrażania, takiemu jak funkcja GitHub Actions.

 

 

 

Serwerownia z przewodami i kablami po obu stronach

Skaluj poszczególne usługi i podsystemy w oparciu o zapotrzebowanie na zasoby bez skalowania całej aplikacji. Gęściej upakuj usługi na jednym hoście, używając koordynatora kontenerów, takiego jak usługa Azure Kubernetes Service (AKS) lub Azure Red Hat OpenShift.

 

 

 

Osoba pracująca przy biurku na stojąco

Wymieniaj lub wycofuj pojedyncze usługi bez wpływu na całą aplikację. W przeciwieństwie do tradycyjnego monolitycznego modelu aplikacji, platformy mikrousług używają wzorców takich jak  rozłączanie obwodu , aby zwiększać tolerancję na awarie pojedynczych usług, co zwiększa bezpieczeństwo i niezawodność. Aby to ułatwić, zainstaluj siatkę usługi przy użyciu interfejsu  Service Mesh Interface (SMI)  dla usługi Azure Kubernetes Service (AKS) lub rozwiązania Red Hat OpenShift Service Mesh dla platformy Azure Red Hat OpenShift.

Osoba przemawiająca podczas spotkania

Wybierz preferowaną przez Twój zespół metodę wdrażania, język, platformę mikrousług i model programowania dla każdej usługi. Publikuj interfejsy API mikrousług na użytek wewnętrzny i zewnętrzny, jednocześnie zarządzając problemami, takimi jak uwierzytelnianie, autoryzacja, ograniczanie, buforowanie, transformacja i monitorowanie za pomocą usługi Azure API Management.

Powrót do kart

Zapoznanie z architekturami rozwiązań mikrousług

Tworzenie mikrousług na platformie Azure

Dowiedz się, czym są mikrousługi, oraz poznaj związane z nimi korzyści i wyzwania.

Używanie analizy domen do modelowania mikrousług

Uzyskaj zestaw dobrze zaprojektowanych mikrousług, korzystając ze struktury projektowania opartego na domenie.

Identyfikowanie granic mikrousługi

Rozpocznij od starannie zaprojektowanego modelu domeny, aby racjonalnie określić odpowiedni rozmiar mikrousługi.

Wzorce projektowe mikrousług

Eksploruj wzorce projektowe, które pomagają wyeliminować niektóre wyzwania związane z mikrousługami.

Tworzenie potoku ciągłej integracji/ciągłego wdrażania dla mikrousług

Utwórz dobry proces ciągłej integracji/ciągłego wdrażania, aby osiągnąć szybsze i bardziej niezawodne cykle wydawania.

Podróż z rozwiązaniem Azure Kubernetes Service (AKS)

Dowiedz się więcej na temat usługi AKS, dostosuj swoją organizację do ról i obowiązków oraz wdrażaj obciążenia gotowe do produkcji.

Dowiedz się więcej o produktach i usługach dla architektury mikrousług

Azure Kubernetes Service (AKS)

Azure Kubernetes Service (AKS)

Wysoce dostępna, bezpieczna i w pełni zarządzana usługa Kubernetes.

Azure Red Hat OpenShift

Azure Red Hat OpenShift

W pełni zarządzana usługa Red Hat OpenShift obsługiwana wspólnie z firmą Red Hat.

Azure Functions

Azure Functions

Bezserwerowa platforma obliczeniowa sterowana zdarzeniami, która umożliwia rozwiązywanie złożonych problemów z orkiestracją.

Azure Container Apps

Azure Container Apps

Tworzenie i wdrażanie nowoczesnych aplikacji przy użyciu kontenerów bezserwerowych.

Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB

Szybka baza danych NoSQL z otwartymi interfejsami API w dowolnej skali.

Azure Container Registry

Azure Container Registry

Rejestr obrazów i artefaktów platformy Docker i OCI (Open Container Initiative).

Azure API Management

Azure API Management

Hybrydowa, obejmująca wiele chmur platforma zarządzania dla interfejsów API we wszystkich środowiskach.

Zacznij tworzyć aplikacje mikrousług

Utworzymy dla Ciebie bezpłatne konto platformy Azure.

Przeczytaj artykuł Projektowanie systemów rozproszonych

Dowiedz się więcej na temat powtarzalnych wzorców i składników, aby łatwiej i wydajniej tworzyć niezawodne systemy rozproszone.

Uzyskaj wskazówki dotyczące podróży do natywnych rozwiązań chmurowych

Poznaj zasoby edukacyjne i szkoleniowe platformy Kubernetes, w tym wideo, artykuły, książki i techniczne seminaria internetowe.