Navigatie overslaan

Microsoft Online Subscription Overeenkomst – US Government Cloud

Voor het laatst bijgewerkt: januari 2019

Deze Microsoft Online Subscription Overeenkomst wordt gesloten tussen de entiteit die u vertegenwoordigt of, indien u geen entiteit aanwijst in verband met de aankoop of verlenging van een Abonnement, tussen u persoonlijk (“u” of “uw”) en Microsoft Corporation (“Microsoft”, “we”, “wij”, “ons” of “onze”). Deze overeenkomst bestaat uit de onderstaande voorwaarden, de Voorwaarden voor Online Diensten, de SLA’s en de Aanbiedingsdetails voor uw Abonnement of verlenging (tezamen de “overeenkomst”). Deze overeenkomst is van kracht vanaf de datum waarop we u een bevestiging verstrekken van uw Abonnement of waarop uw Abonnement wordt verlengd, indien van toepassing. Belangrijke termen worden gedefinieerd in Artikel 12.

1. Gebruik van Online Diensten.

a. Recht van gebruik. We verlenen u het recht voor de toegang tot en het gebruik van de Online Diensten en de installatie en het gebruik van de Software die is opgenomen in uw Abonnement, zoals verder beschreven in deze overeenkomst. We behouden ons alle andere rechten voor.

b. Aanvaardbaar gebruik. U mag het Product uitsluitend gebruiken overeenkomstig deze overeenkomst. U mag een Product niet reverse-engineeren, decompileren of disassembleren, dan wel technische beperkingen in het Product omzeilen, uitgezonderd voor zover dit ondanks deze beperkingen op grond van het toepasselijk recht is toegestaan. U mag factureringsmechanismen waarmee uw gebruik van de Online Diensten wordt bijgehouden, niet uitschakelen, saboteren of anderszins proberen te omzeilen. U mag het Product of enig onderdeel daarvan niet verhuren, in lease geven, uitlenen, doorverkopen, overdragen of hosten aan of ten behoeve van derden, behalve indien dit uitdrukkelijk wordt toegestaan in deze overeenkomst of de Voorwaarden van de Online Diensten.

c. Eindgebruikers. U bepaalt wie van de Eindgebruikers toegang heeft en u bent verantwoordelijk voor hun gebruik van het Product overeenkomstig deze overeenkomst. U dient er bijvoorbeeld voor te zorgen dat Eindgebruikers voldoen aan de Gebruiksregels.

d. Gegevens van de Klant. U draagt de volle verantwoordelijkheid voor de inhoud van alle Gegevens van de Klant. U dient alle rechten in Gegevens van de Klant vast te leggen en te behouden die voor ons noodzakelijk zijn om de Online Diensten aan u te kunnen verstrekken zonder de rechten van derden te schenden, of Microsoft anderszins verplichtingen te geven jegens u of een derde. Microsoft heeft en aanvaardt geen verplichtingen met betrekking tot Gegevens van de Klant of uw recht op het gebruik van het Product, anders dan uitdrukkelijk bepaald in deze overeenkomst of voorgeschreven door het toepasselijk recht.

e. Verantwoordelijkheid voor uw accounts. U bent verantwoordelijk voor het in stand houden van de vertrouwelijkheid van alle niet-openbare inloggegevens die zijn gekoppeld aan uw gebruik van de Online Diensten. In het geval van eventueel misbruik van uw accounts of verificatiereferenties, of beveiligingsproblemen met betrekking tot de Online Diensten dient u ons klantondersteuningsteam hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

f. Preview-releases. Mogelijk stellen we Previews beschikbaar. Previews worden “in de huidige staat“, “met alle aanwezige fouten“ en “zoals beschikbaar“ geleverd en zijn uitgesloten van SLA´s en alle beperkte garanties die worden geboden in deze overeenkomst. Previews worden mogelijk niet gedekt door klantenondersteuning. We kunnen Previews op elk moment, zonder voorafgaande mededeling wijzigen of stoppen. We kunnen er ook voor kiezen om een Preview niet uit te brengen voor algemene beschikbaarheid.

g. Beheerde Diensten van Microsoft Azure. U mag via Microsoft Azure Services een Beheerde Dienstoplossing bieden, mits (1) u de volledige mogelijkheid hebt tot het verkrijgen van toegang tot en het configureren en beheren van de Microsoft Azure Services, (2) u beheertoegang hebt tot de virtuele OSE(’s), indien van toepassing, in de Beheerde Dienstoplossing, en (3) de derde partij uitsluitend beheertoegang heeft tot de eigen toepassing(en) of virtuele OSE('s). U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de Microsoft Azure Services door de derde partij overeenkomstig de voorwaarden van deze overeenkomst. Voor uw levering van Beheerde Diensten gelden in de Voorwaarden voor Online Diensten de volgende beperkingen:

(i) het is niet toegestaan de Microsoft Azure Services door te verkopen of te herdistribueren, en

(ii) het is niet toegestaan meerdere gebruikers direct of indirect toegang te geven tot een functie van de Microsoft Azure Service die beschikbaar wordt gesteld per gebruiker.

h. Aanvullende Software voor gebruik met de Online Diensten Voor optimale toegang tot en gebruik van bepaalde Online Diensten moet u mogelijk bepaalde Software installeren en gebruiken in verband met uw gebruik van de Online Diensten, zoals beschreven in de Voorwaarden voor Online Diensten. We verlenen u een licentie voor Software, we verkopen de Software niet. Het bewijs van uw Softwarelicentie bestaat uit (1) deze overeenkomst, (2) een eventuele bestellingsbevestiging en (3) een betalingsbewijs. Uw rechten voor toegang tot de Software op een apparaat geven u niet het recht Microsoft-octrooien of andere intellectuele eigendommen van Microsoft te implementeren in software of apparaten die toegang verkrijgen tot dat apparaat.

2. Diensten aanschaffen.

a. Beschikbare abonnementsaanbiedingen Op de Portal staan de Aanbiedingsdetails voor beschikbare Abonnementsaanbiedingen. Deze kunnen in grote lijnen worden gecategoriseerd als één of een combinatie van de volgende:

(i) Toezeggingsaanbod. U zegt vooraf toe een bepaalde hoeveelheid Online Diensten voor gebruik gedurende een Looptijd aan te schaffen en deze volledig of op periodieke basis vooraf te betalen. Met betrekking tot Microsoft Azure-diensten kan aanvullend of overig gebruik (bijvoorbeeld gebruik waarbij het door u toegezegde aantal wordt overschreden) worden behandeld als een Verbruiksaanbod. Toegezegde aantallen die niet worden gebruikt gedurende de Looptijd, vervallen aan het einde van de Looptijd.

(ii) Verbruiksaanbod (ook Pay-As-You-Go (“betalen naar gebruik”) genoemd). U betaalt op basis van werkelijk gebruik in de voorafgaande maand zonder verplichting vooraf. Betaling geschiedt achteraf op periodieke basis.

(iii) Beperkt aanbod. U ontvangt gedurende een beperkte looptijd een beperkt aantal Online Diensten waarvoor geen kosten in rekening worden gebracht (bijvoorbeeld een Evaluatieabonnement) of die deel uitmaken van een ander Microsoft-aanbod (bijvoorbeeld MSDN). Bepalingen in deze overeenkomst met betrekking tot prijzen, annuleringskosten, betaling en het bewaren van gegevens zijn mogelijk niet van toepassing.

b. Bestellen.

(i) Door een Abonnement te bestellen of te verlengen, stemt u in met de Aanbiedingsdetails voor dat Abonnement. Tenzij in deze Aanbiedingsdetails anderszins is vermeld, worden Online Diensten aangeboden “op basis van beschikbaarheid”. U kunt in het kader van deze overeenkomst bestellingen plaatsen voor uw Gelieerde Ondernemingen en uw Gelieerde Ondernemingen beheerdersrechten verlenen om het Abonnement te beheren. Gelieerde Ondernemingen kunnen echter geen bestellingen plaatsen in het kader van deze overeenkomst. U mag de rechten die worden verleend op grond van Artikel 1(a), ook overdragen aan een derde partij voor gebruik door deze derde partij bij uw interne bedrijfsactiviteiten. Als u met betrekking tot de Software of uw Abonnement rechten toekent aan Gelieerde Ondernemingen of andere derde partijen, zijn deze Gelieerde Ondernemingen en andere derde partijen gebonden aan deze overeenkomst, en stemt u ermee in gezamenlijk en afzonderlijk aansprakelijk te zijn, voor zover dit niet uitdrukkelijk verboden is door het toepasselijk recht, voor alle acties van dergelijke Gelieerde Ondernemingen of andere derde partijen met betrekking tot hun gebruik van de Producten.

(ii) Bij sommige aanbiedingen kunt u tijdens de Looptijd van een Abonnement de hoeveelheid Online Diensten verhogen. Aanvullende hoeveelheden Online Diensten die worden toegevoegd aan een abonnement lopen af aan het einde van het Abonnement. Als u het aantal gedurende een Looptijd verlaagt, brengen we u mogelijk annuleringskosten in rekening voor de verlaging van het aantal, zoals hieronder wordt beschreven in Artikel 3.b.

c. Prijzen en betaling. Betalingen zijn verschuldigd en dienen te worden voldaan overeenkomstig de Aanbiedingsdetails voor uw Abonnement.

(i) Bij een Toezeggingsaanbod kan het prijsniveau worden gebaseerd op de hoeveelheid Online Diensten die u hebt besteld. Bij bepaalde aanbiedingen mag u de bestelde hoeveelheid Online Diensten gedurende de Looptijd wijzigen en kan het prijsniveau dienovereenkomstig worden aangepast. Wijzigingen in het prijsniveau gelden echter niet met terugwerkende kracht. Tijdens de Looptijd van uw Abonnement worden de prijzen voor Online Diensten die deel uitmaken van uw Abonnement, niet verhoogd ten opzichte van de prijzen die op de Portal werden gepubliceerd op het moment dat uw abonnementsperiode inging of werd verlengd, behalve wanneer prijzen in de Aanbiedingsdetails zijn aangeduid als tijdelijk of wanneer het Previews van Niet-Microsoft-producten betreft. Alle prijzen kunnen aan het begin van elke verlenging van een Abonnement worden gewijzigd.

(ii) Bij een Verbruiksaanbod zijn de prijzen op elk moment na kennisgeving onderworpen aan wijzigingen.

d. Verlenging.

(i) Op het moment van verlenging van uw Abonnement wordt deze overeenkomst beëindigd en gelden vanaf dat moment voor uw Abonnement de voorwaarden die op de Portal worden vermeld op de datum waarop uw Abonnement wordt verlengd (de “Verlengingsvoorwaarden”). Al u niet instemt met de Verlengingsvoorwaarden, kunt u de verlenging van uw Abonnement weigeren.

(ii) Bij een Toezeggingsaanbod kunt u een Abonnement automatisch laten verlengen of laten beëindigen bij het aflopen van de Looptijd. Automatische verlenging is vooraf geselecteerd. U kunt uw selectie op elk moment gedurende de Looptijd wijzigen. Als de bestaande Looptijd langer is dan één kalendermaand, verstrekken we u vóór het aflopen van de Looptijd een kennisgeving over de automatische verlenging.

(iii) Bij een Verbruiksaanbod wordt uw Abonnement automatisch verlengd voor nog een periode van één maand totdat u het Abonnement beëindigt, indien niet verboden door het toepasselijk recht.

(iv) Bij een Beperkt aanbod of een Proefabonnement is verlenging mogelijk niet toegestaan.

e. Kwalificatie voor versies Academic, Government en Nonprofit. Als u gebruikmaakt van een aanbieding voor het onderwijs, de overheid of een non-profitorganisatie, verklaart u dat u voldoet aan de respectieve kwalificatievereisten zoals vermeld op de volgende websites:

(i) in het geval van een aanbieding voor het onderwijs, de vereisten voor onderwijsinstellingen (met inbegrip van administratiekantoren of onderwijsraden, een openbare bibliotheek of openbaar museum) die staan vermeld op http://go.microsoft.com/?linkid=9862882;

(ii) in het geval van een aanbieding voor de overheid, de vereisten die worden vermeld op http://go.microsoft.com/?linkid=9862883;

(iii) in het geval van een aanbieding voor een non-profitorganisatie, de vereisten die staan vermeld op http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=19.

Microsoft behoudt zich het recht voor op enig tijdstip te controleren of u aan de kwalificatie-eisen voldoet en de Online Diensten op te schorten indien dit niet het geval is.

f. Belastingen.

Prijzen zijn exclusief belasting, tenzij de prijs op de factuur nadrukkelijk inclusief belasting is. U betaalt eventueel toepasselijke belasting toegevoegde waarde, belastingen voor goederen en diensten, verkoopbelastingen, leveringsbelastingen, andere transactiebelastingen, kosten, toeslagen of wettelijke vergoedingen en vergelijkbare kosten die verschuldigd zijn in verband met deze overeenkomst en die wij onder toepasselijk recht van u mogen innen, indien van toepassing. U bent verantwoordelijk voor eventuele leges en alle andere belastingen die u wettelijk verschuldigd bent, indien van toepassing, met inbegrip van belastingen die voortkomen uit de distributie en levering van Producten aan uw Gelieerde Ondernemingen. Wij zijn verantwoordelijk voor betaling van alle belastingen die ons worden opgelegd over netto inkomsten, bruto leveringsbelastingen die worden opgelegd in plaats van belastingen op inkomsten of winsten, of belastingen op roerende of onroerende bezittingen.

Indien belastingen moeten worden ingehouden op betalingen die door u aan ons worden gedaan, mag u deze belastingen in mindering brengen op het aan ons verschuldigde bedrag en deze betalen aan de desbetreffende belastingdienst. Voorwaarde is echter wel dat u onmiddellijk een officieel ontvangstbewijs voor deze inhoudingen veiligstelt en aan ons verstrekt, alsmede andere documenten waarom wij redelijkerwijs vragen om korting vanwege buitenlandse heffing of belastingteruggaaf te kunnen vorderen. U dient erop toe te zien dat eventuele ingehouden belastingen zo laag mogelijk worden gehouden, voor zover toegestaan onder toepasselijk recht.

3. Looptijd, beëindiging en opzegging.

a. Looptijd en beëindiging Overeenkomst. Deze overeenkomst blijft van kracht tot het aflopen, beëindigen of verlengen van uw Abonnement, afhankelijk van wat het eerste het geval is.

b. Beëindiging Abonnement. U kunt een Abonnement op elk gewenst moment tijdens de Looptijd beëindigen. U moet echter wel alle bedragen betalen die u verschuldigd was voordat de beëindiging van kracht werd.

(i) Abonnement van één maand. Een Abonnement met een Looptijd van één maand kan op elk gewenst moment zonder annuleringskosten worden beëindigd.

(ii) Abonnementen van meer dan één maand. Als u een Abonnement op Microsoft Azure Services beëindigt binnen 30 dagen na de datum waarop het Abonnement van kracht is gegaan of is verlengd, vindt er geen restitutie plaats en moet u betalen voor de eerste 30 dagen van het Abonnement. Er zijn echter geen betalingen verschuldigd voor het resterende gedeelte van het beëindigde Abonnement. Als u een Abonnement op Microsoft Azure Services op elk ander moment gedurende de Looptijd beëindigt, moet u voor de resterende periode van de Looptijd betalen en vindt er geen restitutie plaats.

Voor alle overige Online Diensten geldt dat als u een Abonnement beëindigt voor het einde van de Looptijd, u de kosten van een abonnement van één maand moet betalen en dat het gedeelte van de Abonnementskosten dat u hebt betaald voor de resterende Looptijd, wordt gerestitueerd, met dien verstande dat er geen restitutie plaatsvindt voor gedeeltelijk ongebruikte maanden.

c. Opschorting. We kunnen uw gebruik van de Online Diensten opschorten indien: (1) dit redelijkerwijs nodig is om onbevoegde toegang tot Gegevens van de Klant te voorkomen; (2) u niet binnen redelijke termijn reageert op een bewering van vermeende inbreuk op grond van Artikel 5; (3) u bedragen die op grond van deze Overeenkomst zijn verschuldigd, niet betaalt; of (4) u zich niet houdt aan het Beleid voor aanvaardbaar gebruik of de voorwaarden van deze overeenkomst schendt. Indien zich een van deze omstandigheden voordoet, gebeurt het volgende:

(i) In het geval van een Beperkt Aanbod kunnen we uw gebruik van de Online Diensten opschorten of uw Abonnement en uw account onmiddellijk beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, voor zover niet verboden door het toepasselijk recht.

(ii) Bij alle andere Abonnementen geldt een opschorting voor het minimaal noodzakelijke gedeelte van de Online Diensten en deze is uitsluitend van kracht zolang de omstandigheid of noodzaak blijft bestaan. We stellen u vooraf in kennis van de opschorting, tenzij we op redelijke gronden van oordeel zijn dat een directe opschorting noodzakelijk is. Wij stellen u minimaal 30 dagen vooraf in kennis voordat wij overgaan tot opschorting vanwege wanbetaling. Indien u niet binnen 60 dagen na de opschorting de redenen voor de opschorting volledig wegneemt, kunnen wij uw Abonnement beëindigen en uw Gegevens van de Klant verwijderen zonder een bewaarperiode in acht te nemen, voor zover niet verboden door het toepasselijk recht. We kunnen uw Abonnement ook beëindigen, voor zover niet verboden door het toepasselijk recht, als uw gebruik van de Online Diensten tweemaal is opgeschort in een periode van 12 maanden.

4. Garanties.

a. Beperkte garantie.

(i) Online Diensten. Wij garanderen dat de Online Diensten voldoen aan de voorwaarden van de SLA gedurende de Looptijd. Uw enige rechtsmiddelen bij inbreuken op deze garantie zijn de rechtsmiddelen in de SLA.

(ii) Software. Wij garanderen gedurende één jaar vanaf de datum van eerste gebruik van de Software dat deze in essentie werkt zoals beschreven in de toepasselijke gebruikersdocumentatie. Als de Software niet aan deze garantie voldoet, zullen wij, naar onze keuze en als uw enige verhaalsmogelijkheid, (1) het betaalde bedrag voor de Software restitueren of (2) de Software repareren of vervangen.

b. Uitsluitingen van de beperkte garantie. Voor deze beperkte garantie gelden de volgende beperkingen:

(i) eventuele impliciete garanties of voorwaarden die niet volgens de wet kunnen worden afgewezen, gelden gedurende één jaar vanaf het begin van de beperkte garantie;

(ii) deze beperkte garantie geldt niet voor problemen als gevolg van ongelukken, misbruik, of gebruik van de Producten op een wijze die niet overeenkomt met deze overeenkomst of onze gepubliceerde documentatie of richtlijnen, of die voortvloeien uit gebeurtenissen waarop we redelijkerwijs geen invloed kunnen uitoefenen;

(iii) deze beperkte garantie geldt niet voor problemen die worden veroorzaakt doordat niet wordt voldaan aan de minimale systeemvereisten; en

(iv) deze beperkte garantie geldt niet voor Previews of een Beperkt aanbod.

c. DISCLAIMER. Anders dan deze garantie, en voor zover niet verboden door het toepasselijk recht, bieden we geen uitdrukkelijke of impliciete garanties, ongeacht of deze expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins zijn, met inbegrip van garanties betreffende de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel. Deze afwijzingen zijn van toepassing tenzij het toepasselijk recht deze niet toestaat.

5. Verweer tegen vorderingen.

a. Verweer.

(i) We zullen u verdedigen tegen vorderingen van ongelieerde derde partijen dat een Product inbreuk maakt op octrooien, auteursrechten of handelsmerken van deze derde partij of onrechtmatig gebruik maakt van handelsgeheimen van deze derde partij.

(ii) Voor zover niet verboden door de toepasselijke wetgeving en voor zover onderstaande subsectie (iii) niet op u van toepassing is, zult u ons verdedigen tegen vorderingen van ongelieerde derden (1) waarin wordt beweerd dat alle Gegevens van de Klant, Klantoplossingen of Niet-Microsoft-producten of diensten die u direct of indirect aan ons verstrekt, bij het gebruik van het Product inbreuk maken op octrooien, auteursrechten of handelsmerken van de derde of onrechtmatig gebruikmaken van handelsgeheimen van deze derde; of (2)die voortvloeien uit schending van de gebruiksregels.

(iii) Als u een Federaal Agentschap bent, is bovenstaande subsectie (ii) niet van toepassing. U gaat er echter mee akkoord dat het gebruik van Gegevens van de Klant, Klantoplossingen of niet-Microsoft-producten of diensten die u direct of indirect aan ons verstrekt, bij het gebruik van het Product geen inbreuk maken op octrooien, auteursrechten of handelsmerken van de derde of onrechtmatig gebruikmaken van handelsgeheimen van deze derde. U zult bovendien geen Online Dienst gebruiken op een wijze die in strijd is met de Gebruiksregels.

b. Beperkingen. Onze verplichtingen in Artikel 5a gelden niet voor een vordering of vergoeding die is gebaseerd op: (i) enige Klantoplossing, Gegevens van de Klant, Niet-Microsoft-producten, aanpassingen die u maakt aan het Product, of de diensten of materialen die u levert of beschikbaar stelt als onderdeel van het gebruik van een Product; (ii) het combineren van het Product met, of schadevergoedingen gebaseerd op de waarde van, Gegevens van de Klant of een Niet-Microsoft-product, gegevens of bedrijfsproces; (iii) uw gebruik van een Microsoft-handelsmerk zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming of uw gebruik van het Product nadat we u hebben opgedragen het gebruik ervan te staken wegens een vordering van een derde partij; (iv) herdistributie van het Product door u aan, of het gebruik ervan ten gunste van, een ongelieerde derde partij; of (v) Diensten die kosteloos zijn geleverd

c. Verhaalsmogelijkheden. Als wij redelijkerwijs geloven dat een vordering op grond van Artikel 5(a)(i) er mogelijk toe zal leiden dat u het Product niet langer zult kunnen gebruiken, zullen wij proberen: (i) het recht voor u te verkrijgen om het gebruik van het Product voort te zetten; of (ii) het te wijzigen of vervangen door een functioneel gelijkwaardig product en u op te roepen het gebruik van de vorige versie van het Product te stoppen. Als deze opties niet commercieel redelijk zijn, kunnen wij uw rechten om het Product te gebruiken, beëindigen en vervolgens eventuele vooraf uitgevoerde betalingen restitueren vanwege ongebruikte Abonnementsrechten.

d. Verplichtingen. Elke partij moet de ander onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van een vordering op grond van dit Artikel. De partij die bescherming zoekt moet (i) de andere partij de uitsluitende controle geven over de verdediging en de afwikkeling van de vordering (op voorwaarde dat voor Klanten van het Federale Agentschap de zeggenschap over de verdediging en de schikking onderworpen is aan 28 U.S.C. 516); en (ii) redelijke hulp bieden bij de verdediging van de vordering. De partij die de bescherming biedt, zal, indien en voor zover van toepassing, (1) de ander vergoeden voor redelijke onkosten die zijn gemaakt bij het bieden van die hulp en (2) het bedrag betalen dat op grond van een eventueel nadelig onherroepelijk vonnis of schikking moet worden betaald. De respectieve rechten van partijen voor verweer en betaling van vonnissen (of schikkingen waarmee de andere partij akkoord gaat) op grond van dit Artikel 5 zijn in plaats van vrijwaringsrechten op grond van gewoonterecht of jurisprudentie of overeenkomstige rechten, en elke partij doet afstand van dergelijke rechten op grond van gewoonterecht of wetgeving.

e. Niettegenstaande het voorgaande, en uitsluitend met betrekking tot klanten van een Federaal Agentschap, worden de rechten van Microsoft die in dit artikel worden uiteengezet (en de rechten van de derde die een inbreukprocedure inleidt) beheerst door de bepalingen van 28 U.S.C. § 1498.

6. Aansprakelijkheidsbeperking.

a. Beperking. De totale aansprakelijkheid van elke partij voor alle vorderingen in verband met deze overeenkomst is beperkt tot directe schade tot maximaal het bedrag dat op grond van deze overeenkomst is betaald voor de Online Dienst gedurende de 12 maanden voordat de zaak zich voordeed, met dien verstande dat de totale aansprakelijkheid van een partij met betrekking tot een Online Dienst in geen geval hoger is dan het bedrag dat gedurende het Abonnement voor de betreffende Online Dienst is betaald. Voor Producten die kosteloos worden verstrekt, is de aansprakelijkheid van Microsoft beperkt tot directe schade tot een bedrag van $5000.

b. UITSLUITING. Voor zover niet verboden door de toepasselijke wetgeving, is geen van beide partijen aansprakelijk voor verlies van inkomsten of indirecte schade, bijzondere schade, incidentele schade, gevolgschade of door het gerecht opgelegde schadevergoedingen, of schade door winstderving, verlies van omzet, onderbreking van de bedrijfsvoering of verlies van bedrijfsgegevens, zelfs indien de partij wist dat dergelijke schade mogelijk of redelijkerwijs te voorzien was.

c. Uitzonderingen op beperkingen. De limieten voor de aansprakelijkheid in dit Artikel zijn maximaal van toepassing voor zover wettelijk is toegestaan, maar gelden niet voor: (1) de verplichtingen van de partijen onder Artikel 5 of (2) schending van de intellectuele eigendomsrechten van de andere partij.

d. Federale Agentschappen. Voor Klanten die Federale Agentschappen zijn, zal dit Artikel geen afbreuk doen aan uw recht om eventuele schade te recupereren voor fraude of misdaden die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst onder een federale fraudewetgeving, met inbegrip van de False Claims Act, 31 U.S.C. §§ 3729-3733.

7. Government Community Cloud.

Als u een Government Community Cloud-aanbod aanschaft, zijn de volgende bijkomende voorwaarden van toepassing:

a. Community-vereisten. U verklaart lid te zijn van de Community en gaat ermee akkoord uitsluitend gebruik te maken van Government Community Cloud-diensten in uw hoedanigheid als lid van de Community en ten behoeve van eindgebruikers die lid zijn van de Community. Gebruik van Government Community Cloud-diensten door een entiteit die geen lid is van de Community of om diensten te leveren aan niet-leden van de Community is ten strengste verboden en kan leiden tot beëindiging van deze Overeenkomst en/of uw licentie(s) voor Government Community Cloud-diensten. U erkent dat alleen leden van de Community gebruik mogen maken van Government Community Cloud-diensten.

(i) Alle algemene voorwaarden die van toepassing zijn op niet-Government Community Cloud-diensten zijn ook van toepassing op de corresponderende Government Community Cloud-diensten, tenzij anderszins vermeld in de Algemene Voorwaarden voor Online Diensten.

(ii) U moet uw status als lid van de Community behouden gedurende de looptijd van uw Government Community Cloud-diensten. Het behoud van de status van lid van de Community is een materiële vereiste voor deze diensten.

(iii) DISCLAIMER. Government Community Cloud-diensten zijn niet ontworpen om in hetzelfde domein als Cloud-diensten voor niet-Government Community Cloud-diensten te functioneren.

b. Voorwaarden voor Online Diensten voor Government Community Cloud-diensten Voor Government Community Cloud-diensten geldt, niettegenstaande iets van het tegendeel in de Voorwaarden voor Online Diensten:

(i) Government Community Cloud-diensten worden alleen aangeboden in de Verenigde Staten.

(ii) Bijkomende Europese Voorwaarden, zoals uiteengezet in de Voorwaarden voor Online Diensten, zijn niet van toepassing.

(iii) Verwijzingen naar geografische gebieden in de Voorwaarden voor Online Diensten met betrekking tot de locatie van Gegevens van de Klant in rust, zoals uiteengezet in de Voorwaarden voor Online Diensten, gelden alleen voor de Verenigde Staten.

c. Controlenormen en Raamwerken. Niettegenstaande het artikel Voorwaarden voor gegevensverwerking van de Algemene Voorwaarden voor Online Diensten, zijn de Azure Government-diensten niet onderworpen aan dezelfde controlenormen en raamwerken als de Microsoft Azure Core-diensten. De Compliance Trust Center-pagina beschrijft de controlenormen en raamwerken die de Azure Government-diensten naleven

8. ITAR Gedekte Diensten.

Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de ITAR Gedekte Diensten, zoals hierna gedefinieerd, die u koopt op grond van het Abonnement. Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing als u Microsoft uitdrukkelijk in kennis stelt van uw voornemen om tijdens de validatiefase van de online aanvraagprocedure gegevens te beheren die door ITAR worden gecontroleerd en die onderdeel zijn van de Gegevens van de Klant.

a. Uw Voorwaarden:

(i) U bent er verantwoordelijk voor dat aan de door ITAR gestelde of vereiste voorwaarden wordt voldaan voordat u door ITAR gecontroleerde gegevens in de ITAR Gedekte Diensten invoert.

(ii) U erkent dat de door u onder het Abonnement bestelde ITAR Gedekte Diensten Eindgebruikers optioneel in staat stellen om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van een gamma aan aanvullende resources, applicaties of diensten die (a) door derden worden verstrekt, of (b) door Microsoft worden verstrekt met inachtneming van hun eigen gebruiksvoorwaarden of privacybeleidslijnen (gezamenlijk, voor het gemak, “invoegtoepassingen”), zoals beschreven in dienstendocumentatie en/of in de portal via welke uw beheerder(s) de ITAR Gedekte Diensten zullen beheren en configureren.

(iii) U bent verantwoordelijk voor het beoordelen van de documentatie inzake Online Diensten, het configureren van de ITAR Gedekte Diensten en het in gebruik nemen en implementeren van zulke beleidslijnen en de praktijken voor het gebruik van ITAR Gedekte Diensten door uw Eindgebruikers, samen met eventuele invoegtoepassingen, wanneer u van mening bent dat deze geschikt zijn om te voldoen aan de ITAR of andere wettelijke of reglementaire vereisten die op u van toepassing zijn en niet algemeen van toepassing zijn op Microsoft als een IT-serviceprovider.

(iv) U erkent dat alleen ITAR Gedekte Diensten zullen worden geleverd onder de voorwaarden van dit Artikel. Verwerking en opslag van door ITAR gecontroleerde gegevens in andere diensten, inclusief maar niet beperkt tot invoegtoepassingen, wordt niet ondersteund. Zonder het voorgaande te beperken, zijn gegevens die u in voorkomend geval verkiest te verstrekken aan de organisatie voor technische ondersteuning van Microsoft, of gegevens die door of namens u worden verstrekt aan de facturerings- of commerciële systemen van Microsoft in verband met de aankoop of een bestelling van ITAR Gedekte Diensten, indien van toepassing, niet onderworpen aan de bepalingen van dit Artikel. U draagt de volle verantwoordelijkheid voor het verzekeren dat door ITAR gecontroleerde gegevens niet worden opgenomen in ondersteuningsinformatie of artefacten voor ondersteuningsdossiers.

b. Bijzondere Voorwaarden.

(i) ITAR Gedekte Diensten. De ITAR Gedekte Diensten zijn clouddiensten die op gestandaardiseerde wijze worden beheerd met functies en processen die voor meerdere klanten gelden. Als onderdeel van uw voorbereiding op het gebruik van de ITAR Gedekte Diensten voor de opslag, verwerking of verzending van door ITAR gecontroleerde gegevens, dient u de toepasselijke dienstendocumentatie te raadplegen. Uw naleving van ITAR is gedeeltelijk afhankelijk van uw configuratie van de diensten en de goedkeuring en implementatie van de beleidslijnen en praktijken voor het gebruik van ITAR Gedekte Diensten door uw Eindgebruikers. U draagt de volle verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de geschikte beleidslijnen en praktijken die nodig zijn voor compliance met de ITAR.

c. Medewerkers. Personeelsleden en contractanten van Microsoft die door Microsoft zijn geautoriseerd om toegang te krijgen tot Gegevens van de Klant (waaronder eventueel door ITAR gecontroleerde gegevens) in de ITAR Gedekte Diensten, zijn beperkt tot Amerikaanse ingezetenen, zoals gedefinieerd in ITAR. U mag ook Microsoft-personeel en -contractanten autoriseren om toegang te krijgen tot Gegevens van de Klant. U draagt de volle verantwoordelijkheid voor het verzekeren dat een dergelijke autorisatie is toegestaan onder de ITAR.

d. Gebruik van onderaannemers. Zoals uiteengezet in de VOD, kan Microsoft onderaannemers inhuren om namens Microsoft beperkte diensten te leveren. Dergelijke onderaannemers die worden ingehuurd voor het leveren van ITAR Gedekte Diensten mogen Gegevens van de Klant (die mogelijk door ITAR gecontroleerde gegevens bevatten) uitsluitend verzamelen voor het leveren van ITAR Gedekte Diensten die Microsoft hen gevraagd heeft te leveren, en zullen Gegevens van de Klant voor geen enkel ander doel mogen gebruiken. Opslag en verwerking van Gegevens van de Klant in de ITAR Gedekte Diensten is te allen tijde onderworpen aan beveiligingscontroles van Microsoft en, voor zover personeel van onderaannemers diensten verricht in verband met ITAR Gedekte Diensten, zijn zij verplicht de beleidslijnen van Microsoft na te leven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de door u gekozen geografische beperkingen en controles in de configuratie van de ITAR Gedekte Diensten. Microsoft blijft verantwoordelijk voor de compliance door de onderaannemers van de verplichtingen van Microsoft.

e. Melding. Het afhandelingsproces voor Beveiligingsincidenten dat in de OST wordt gedefinieerd, zal van toepassing zijn op de ITAR Gedekte Diensten. Bovendien gaan de partijen met het volgende akkoord:

(i) U erkent dat een effectief onderzoek naar of mitigatie van een Beveiligingsincident waarbij door ITAR gecontroleerde gegevens betrokken zijn, afhankelijk kan zijn van de configuraties van informatie of diensten die onder uw verantwoordelijkheid vallen. Een correcte behandeling van door ITAR gecontroleerde gegevens is bijgevolg een gezamenlijke verplichting van Microsoft en u. Als u in kennis wordt gesteld van een niet-geautoriseerde vrijgave van door ITAR beheerde gegevens aan Microsoft of van het gebruik van een andere dienst dan de ITAR Gedekte Dienst voor het opslaan, verwerken of verzenden van door ITAR beheerde gegevens, stelt u Microsoft onmiddellijk van een dergelijke gebeurtenis op de hoogte en zult u redelijke assistentie verlenen en informatie bezorgen die Microsoft nodig heeft om een dergelijke gebeurtenis te onderzoeken en te melden.

(ii) Als u na de melding van een Beveiligingsincident door Microsoft vaststelt dat door ITAR gecontroleerde gegevens mogelijk het voorwerp zijn geweest van niet-geautoriseerde inspectie of bekendmaking, is het uw verantwoordelijkheid om de bevoegde autoriteiten van een dergelijke gebeurtenis op de hoogte te stellen, of om de getroffen personen op de hoogte te stellen, als u van mening bent dat een dergelijke melding vereist is volgens het toepasselijke recht of regelgeving of volgens uw interne beleidslijnen

(iii) Indien een van de partijen het noodzakelijk of verstandig acht om een vrijwillige bekendmaking te doen aan het Directorate of Defense Trade Controls met betrekking tot de verwerking van door ITAR gecontroleerde gegevens in de Online Diensten, zal deze partij te goeder trouw te werk gaan om de andere partij van een dergelijke vrijwillige bekendmaking op de hoogte te stellen alvorens een dergelijke vrijwillige bekendmaking te doen. De partijen zullen te goeder trouw samenwerken om een dergelijke vrijwillige bekendmaking op te stellen en uit te voeren.

f. Conflicten. In het geval van enig conflict tussen een bepaling in dit Artikel en een bepaling in de Overeenkomst prevaleert dit Artikel.

9. IRS 1075 Gedekte Diensten.

Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de IRS 1075 Gedekte Diensten, zoals hierna gedefinieerd, die u koopt op grond van het Abonnement

a. Uw Voorwaarden:

(i) U bent er verantwoordelijk voor dat aan de door IRS-publicatie 1075 gestelde of vereiste voorwaarden is voldaan voordat u FTI in de IRS 1075 Gedekte Diensten invoert.

(ii) U erkent dat de door u onder het Abonnement bestelde IRS 1075 Gedekte Diensten Eindgebruikers optioneel in staat stellen om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van een gamma aan aanvullende resources, applicaties of diensten die (a) door derden worden verstrekt, of (b) door Microsoft worden verstrekt met inachtneming van hun eigen gebruiksvoorwaarden of privacybeleidslijnen (gezamenlijk, voor het gemak, “invoegtoepassingen”), zoals beschreven in dienstendocumentatie en/of in de portal via welke uw beheerder(s) de IRS 1075 Gedekte Diensten zullen beheren en configureren.

(iii) U bent verantwoordelijke voor het beoordelen van de documentatie inzake Online Diensten, het configureren van de diensten en het in gebruik nemen en implementeren van de beleidslijnen en de praktijken voor het gebruik van IRS 1075 Gedekte Diensten door uw Eindgebruikers, samen met eventuele invoegtoepassingen, wanneer u van mening bent dat deze geschikt zijn om u toe te laten te voldoen aan de IRS-publicatie 1075 of andere wettelijke of reglementaire vereisten die op u van toepassing zijn en niet algemeen van toepassing zijn op Microsoft als een IT-serviceprovider.

(iv) U erkent dat alleen IRS 1075 Gedekte Diensten zullen worden geleverd onder de voorwaarden van dit Artikel 9. Geen andere diensten worden ondersteund door de voorwaarden van dit Artikel 9. Zonder het voorgaande te beperken, zijn gegevens die u in voorkomend geval verkiest te verstrekken aan de organisatie voor technische ondersteuning van Microsoft (“Ondersteuningsgegevens”), of gegevens die door of namens u worden verstrekt aan de factureringssystemen of commerciële systemen van Microsoft in verband met de aankoop/bestelling van IRS 1075 Gedekte Diensten (“Factureringsgegevens”), indien van toepassing, niet onderworpen aan de bepalingen van dit Artikel 9. U draagt de volle verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat FTI niet wordt verstrekt als Ondersteuningsgegevens of Factureringsgegevens.

b. Bijzondere Voorwaarden IRS-publicatie 1075.

IRS 1075 Gedekte Diensten. De IRS 1075 Gedekte Diensten zijn clouddiensten die op gestandaardiseerde wijze worden beheerd met functies en processen die voor meerdere klanten gelden. Als onderdeel van uw voorbereiding op het gebruik van de diensten voor FTI, dient u de toepasselijke dienstendocumentatie te raadplegen. Uw naleving van IRS-publicatie 1075 is gedeeltelijk afhankelijk van uw configuratie van de diensten en de goedkeuring en implementatie van de beleidslijnen en praktijken voor het gebruik van IRS 1075 Gedekte Diensten door uw Eindgebruikers. U draagt de volle verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de geschikte beleidslijnen en praktijken die nodig zijn voor compliance met IRS-publicatie 1075.

(i) Antecedentenonderzoeken. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in Bijlage 1, zal al het gescreende personeel dat bevoegd is om logische toegang te hebben tot Gegevens van de klant (waaronder eventueel FTI) in de IRS 1075 Covered Services, voldoen aan vereisten voor antecedentenonderzoeken die gelijkwaardig zijn aan die welke zijn gedefinieerd in IRS-publicatie 1075.

(ii) Bijlage 1 bevat de Bepalingen inzake Beveiliging voor Technologiediensten zoals uiteengezet in IRS-publicatie 1075. Microsoft en u zijn overeengekomen dat aan bepaalde vereisten die volgen uit de Bepalingen inzake Beveiliging en de IRS-publicatie 1075 zal worden voldaan, zoals uiteengezet in de rest van dit artikel 9.

(iii) Personeelsdossiers en Opleiding. Microsoft zal een lijst bijhouden van doorgelicht personeel dat bevoegd is om toegang te krijgen tot Gegevens van de Klant (waaronder mogelijk FTI) in de IRS 1075 Gedekte Diensten, die op schriftelijk verzoek voor u of voor de IRS beschikbaar zal zijn. U zult persoonlijk identificeerbare informatie (PII) van Microsoft-personeel behandelen als bedrijfsgeheimen of beveiligingsgevoelige informatie van Microsoft die niet openbaar mag worden gemaakt, voor zover dit is toegestaan door het toepasselijk recht, en u zult, indien het nodig is om dergelijke PII van Microsoft-personeel aan de IRS te verstrekken, van de IRS eisen dat de IRS dergelijke PII van Microsoft-personeel op dezelfde wijze behandelt.

(iv) Opleidingsrecords. Microsoft zal opleidingsrecords op het gebied van beveiliging en bekendmaking bijhouden zoals vereist door IRS-publicatie 1075, die voor u beschikbaar zullen zijn op schriftelijk verzoek.

(v) Geheimhoudingsverklaring. Microsoft zal een ondertekende geheimhoudingsverklaring bijhouden en op verzoek een kopie ter inzage geven.

(vi) Vereisten voor Cloudcomputing-omgeving. De IRS 1075 Gedekte Diensten worden geleverd in overeenstemming met het Systeembeveiligingsplan van FedRAMP voor de toepasselijke diensten. De compliance door Microsoft van de controles die worden vereist door IRS-publicatie 1075, met inbegrip van maar niet beperkt tot versleuteling en controles op het wissen van media, kan worden gevonden in het toepasselijke FedRAMP Systeembeveiligingsplan.

(vii) Gebruik van onderaannemers. Niettegenstaande iets van het tegendeel in Bijlage 1 en zoals uiteengezet in de VOD, kan Microsoft onderaannemers inhuren om namens Microsoft diensten te leveren. Dergelijke onderaannemers die worden ingehuurd voor het leveren van IRS 1075 Gedekte Diensten mogen Gegevens van de Klant (die mogelijk FTI bevatten) uitsluitend verzamelen voor het leveren van de diensten die Microsoft hen gevraagd heeft te leveren, en zullen Gegevens van de Klant voor geen enkel ander doel mogen gebruiken. Opslag en verwerking van Gegevens van de Klant in de IRS 1075 Gedekte Diensten is te allen tijde onderworpen aan beveiligingscontroles van Microsoft en, voor zover personeel van onderaannemers diensten verricht in verband met IRS 1075 Gedekte Diensten, zijn zij verplicht de beleidslijnen van Microsoft na te leven. Microsoft blijft verantwoordelijk voor de compliance door de onderaannemers van de verplichtingen van Microsoft. Onder voorbehoud van het voorgaande kan Microsoft personeel van onderaannemers in dienst nemen in het kader van de uitbreiding van bestaand personeel, en interpreteert de verwijzing naar werknemers in IRS-publicatie 1075 als werknemers en onderaannemers die handelen op de hierin beschreven wijze. Het is uw verantwoordelijkheid om de goedkeuring van de IRS te bekomen voor het inhuren van alle onderaannemers.

(viii) Microsoft houdt een lijst bij van bedrijven van onderaannemers die mogelijk personeel kunnen leveren dat bevoegd is om toegang te krijgen tot Gegevens van de Klant in de Online Diensten, die voor diensten van het merk Azure zijn gepubliceerd op https://azure.microsoft.com/support/trust-center/ , of latere locaties die door Microsoft zo worden aangeduid. Microsoft zal deze websites bijwerken ten minste 14 dagen voordat Microsoft een nieuwe onderaannemer machtigt om toegang te verkrijgen tot Gegevens van de Klant en zal u een mechanisme verschaffen om op de hoogte te worden gebracht van de wijziging.

(ix) Kennisgeving van Beveiligingsincidenten. Het afhandelingsproces voor Beveiligingsincidenten dat in de OST is gedefinieerd, zal van toepassing zijn op de IRS 1075 Gedekte Diensten. Bovendien gaan de partijen met het volgende akkoord:

1. U erkent dat een effectief onderzoek naar of mitigatie van een Beveiligingsincident afhankelijk kan zijn van de configuraties van informatie of diensten die vallen onder uw verantwoordelijkheid. Compliance met de vereisten inzake reactie op incidenten volgens IRS-publicatie 1075 is bijgevolg een gezamenlijke verplichting van Microsoft en u.

2. Als u, na melding door Microsoft van een Beveiligingsincident, vaststelt dat FTI mogelijk het voorwerp is geweest van ongeautoriseerde inspectie of bekendmaking, is het uw verantwoordelijkheid om de juiste Agent-in-Charge, TIGTA (Treasury Inspector General for Tax Administration) en/of de IRS van een Beveiligingsincident op de hoogte te stellen, of om de getroffen personen op de hoogte te stellen, indien u vaststelt dat dit vereist is op grond van IRS-publicatie 1075, andere toepasselijke wet- of regelgeving, of uw interne beleidslijnen.

c. Uw recht op inspectie.

(i) Audit door u. U krijgt (i) kwartaaltoegang tot informatie die wordt gegenereerd door Microsoft’s regelmatige toezicht op de beveiligings-, privacy- en operationele controles om u een permanent inzicht te geven in de effectiviteit van dergelijke controles, (ii) een rapport waarin de compliance van de IRS 1075 Gedekte Diensten met NIST 800-53 of latere controles in kaart wordt gebracht, iii) op verzoek de mogelijkheid om contact op te nemen met de Microsoft-deskundigen op het gebied van het onderwerp ter verduidelijking van de hierboven genoemde verslagen, en iv) op verzoek en op uw kosten de mogelijkheid om te communiceren met de onafhankelijke externe auditoren van Microsoft die betrokken zijn bij de voorbereiding van auditverslagen. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in Bijlage 1, zult u deze informatie gebruiken om te voldoen aan alle inspectie-eisen onder IRS-publicatie 1075 en stemt u ermee in dat de auditrechten zoals beschreven in dit artikel de enige rechten zijn die moeten worden verleend in geval van een audit die anderszins door de IRS of door u zou worden aangevraagd. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in Bijlage 1 zal Microsoft geen inspectierechten verlenen aan de IRS of toegang tot Microsoft-datacenters of andere faciliteiten die ertoe kunnen leiden dat Microsoft zijn contractuele verplichtingen onder FedRAMP, ISO 27001/27018, andere veiligheidsgerelateerde maatregelen van de Amerikaanse overheid of haar interne beveiligingsregels niet nakomt.

(ii) Vertrouwelijkheid van auditdocumenten. De door Microsoft aan u verstrekte auditinformatie zal bestaan uit zeer vertrouwelijke eigendomsinformatie of handelsgeheimen van Microsoft. Microsoft kan redelijke, al dan niet schriftelijke, garanties vragen dat informatie als vertrouwelijke informatie en/of handelsgeheimen onder deze overeenkomst zal worden bewaard alvorens deze informatie aan de Instelling te verstrekken, en de Instelling zal ervoor zorgen dat de auditinformatie van Microsoft het hoogste niveau van vertrouwelijkheid krijgt dat onder het toepasselijk recht beschikbaar is. Niettegenstaande het voorgaande is het u op verzoek en op grond van passende vertrouwelijkheidsbescherming toegestaan om de in artikel 9.c(i) beschreven auditinformatie van Microsoft aan de IRS te verstrekken om te voldoen aan de IRS-inspectievereisten onder IRS-publicatie 1075.

(iii) Dit Artikel 9.c is een aanvulling op de compliance-informatie die tot uw beschikking staat onder de VOD.

10. Criminal Justice Information Services (CJIS).

Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing op de Azure Government CJIS Gedekte Diensten, zoals hieronder gedefinieerd, die u op grond van het Abonnement koopt.

a. Uw Voorwaarden:

(i) De verklaringen van Microsoft met betrekking tot de compliance van de CJIS Gedekte Diensten van het FBI Addendum Beveiliging Strafrechtinformatiesystemen (Criminal Justice Information of “CJIS”) (Bijlage H van het FBI CJIS-beleid) zijn afhankelijk van het opnemen van de voorwaarden van het toepasselijke staatsspecifieke CJIS-amendement in uw Abonnement. Ze zijn ook onderworpen aan uw integratie en doorstroming van dergelijke voorwaarden in uw overeenkomsten met een Gedekte Entiteit.

(ii) Raadpleeg https://www.microsoft.com/TrustCenter/Compliance/CJIS voor bijkomende informatie over CJIS Gedekte Staten en CJIS Gedekte Diensten. Niet alle staten zijn CJIS Gedekte Staten en het is mogelijk dat in verschillende CJIS Gedekte Staten afwijkende CJIS Gedekte Diensten van toepassing zijn. Voor meer informatie over het intekenen op CJIS Gedekte Diensten via een Enterprise-overeenkomst, raadpleeg dan https://azure.microsoft.com/pricing/enterprise-agreement. Voor de doeleinden van dit artikel, als u zich niet in een CJIS Gedekte Staat bevindt, is Microsoft op dit moment niet in staat om CJIS-gerelateerde verklaringen te voorzien, en is geen enkel CJIS-amendement van toepassing,

(iii) U kunt toegang krijgen tot de algemene voorwaarden van Microsoft’s toetreding tot het FBI CJIS-beleid door contact op te nemen met de CSA in een CJIS Gedekte Staat. Het Beveiligingsaddendum voor private contractanten (Cloud Providers) waarnaar wordt verwezen in het CJIS-beleid van de FBI en de door de CSA verstrekte voorwaarden is hierin opgenomen door middel van verwijzing, en u erkent dat de steun van Microsoft voor CJI in overeenstemming zal zijn met de voorwaarden die zijn overeengekomen met en/of ondertekend door de toepasselijke CSA van de staat. U erkent ook dat het uw verantwoordelijkheid is om contact op te nemen met de toepasselijke CSA van de staat voor deze en eventuele aanvullende informatie. U dient rechtstreeks samen te werken met de toepasselijke CSA van de staat voor alle documentatie en auditvereisten met betrekking tot CJIS, en u dient dit te bevestigen.

(iv) U bent er verantwoordelijk voor dat het CJIS Beveiligingsaddendum door de CSA is ondertekend, dat de CSA uw gebruik van de Gedekte Diensten voor opslag of verwerking van CJI heeft goedgekeurd en dat aan alle andere voorwaarden die door de FBI, de CSA of u zijn gesteld of vereist is voldaan voordat CJI in de Gedekte Diensten wordt ingebracht.

(v) U erkent dat u van elke Gedekte entiteit waaraan u CJIS Overeenkomsten van de staat of andere CJIS-gerelateerde documentatie verstrekt die u van de CSA van de staat ontvangt, gegevens zult bijhouden en deze gegevens op verzoek onmiddellijk aan Microsoft ter beschikking zult stellen.

b. In het geval van enig conflict tussen een bepaling in dit Artikel en een bepaling in de Overeenkomst prevaleert dit Artikel.

11. Overige

a. Mededelingen. U moet kennisgevingen per post met ontvangstbewijs naar het onderstaande adres sturen.

Microsoft Corporation

Volume Licensing Group

One Microsoft Way

Redmond, WA 98052

VS

Fax: (425) 936-7329

Microsoft Corporation

Legal and Corporate Affairs

Volume Licensing Group

One Microsoft Way

Redmond, WA 98052

VS

Fax: (425) 936-7329

U gaat ermee akkoord dat u elektronische kennisgevingen van ons ontvangt, die per e-mail worden verzonden naar de accountbeheerder die u op de Portal hebt opgegeven. Kennisgevingen worden van kracht op de datum die op het retourbewijs wordt vermeld of, bij e-mail, na verzending. U bent ervoor verantwoordelijk om erop toe te zien dat het e-mailadres van de accountbeheerder dat u opgeeft op de Portal, juist en up-to-date is. E-mailberichten die wij naar dat e-mailadres vesturen, worden van kracht na verzending, ongeacht of u het e-mailbericht werkelijk ontvangt of niet.

b. Licentieoverdracht en Hertoewijzing. U kunt deze overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk aan een andere partij overdragen, of zonder voorafgaande toestemming van Microsoft licenties overdragen.

c. Instemming met partnerkosten Wanneer u een bestelling plaatst, krijgt u, indien van toepassing, de mogelijkheid om een “Geregistreerde Partner” aan te wijzen die wordt gekoppeld aan uw Abonnementen. Door een Geregistreerde Partner aan te wijzen, direct of door een derde partij, stemt u ermee in dat er kosten aan de Geregistreerde Partner worden betaald. De kosten zijn voor pre-salesondersteuning en bevatten mogelijk ook post-salesondersteuning. De kosten zijn gebaseerd op, en nemen toe in overeenstemming met, de omvang van uw bestelling. Onze prijzen voor Online Diensten blijven ongewijzigd ongeacht of u een Geregistreerde Partner aanwijst.

d. Deelbaarheid. Indien enig onderdeel van deze overeenkomst als onafdwingbaar wordt beoordeeld, blijven de resterende onderdelen volledig van kracht.

e. Afstand van Recht. Als enige bepaling van deze overeenkomst niet wordt afgedwongen, vormt dit geen verklaring van afstand wat betreft deze bepaling.

f. Geen instantie. Deze overeenkomst leidt niet tot het ontstaan van een vertegenwoordigende relatie, partnerschap of gezamenlijke onderneming.

g. Geen derde begunstigden. Er zijn geen derde begunstigden bij deze overeenkomst.

h. Toepasselijk recht en relatieve bevoegdheid Op deze overeenkomst zijn de wetten van Washington van toepassing, ongeacht haar conflictrechtelijke principes, met de volgende uitzonderingen: (i) als u een Amerikaanse overheidsinstelling bent, is het federale recht van de Verenigde Staten op deze overeenkomst van toepassing, en (ii) als u een staats- of lokale overheidsinstelling in de Verenigde Staten bent, zijn de wetten van de betreffende staat van toepassing op deze overeenkomst. Eventuele gerechtelijke stappen ter afdwinging van deze overeenkomst dienen te worden genomen in de staat Washington. Deze keuze van jurisdictie belet geen der partijen een voorlopige voorziening te verzoeken bij een bevoegde rechter in verband met schending van intellectuele eigendomsrechten.

i. Gehele Overeenkomst. Deze overeenkomst vormt de gehele overeenkomst met betrekking tot de inhoud ervan en heeft voorrang op alle voorgaande of gelijktijdige communicatie. Ingeval van strijdigheid tussen documenten in deze overeenkomst die niet uitdrukkelijk in de documenten wordt opgelost, zijn de voorwaarden van die documenten in de volgende aflopende volgorde van kracht: (1) deze Microsoft Online Subscription Overeenkomst, (2) de Voorwaarden voor Online Diensten, (3) de geldende Aanbiedingsdetails en (4) alle eventuele overige documenten in deze overeenkomst.

j. Bepalingen na beëindiging. De voorwaarden in Artikelen 1, 2.e, 3.b, 4, 5, 6, 7 en 8 blijven geldig na beëindiging of afloop van deze overeenkomst.

k. Amerikaanse exportwetgeving. Op de producten is de Amerikaanse exportwetgeving van toepassing. U dient alle toepasselijke wetten na te leven, inclusief de U.S. Export Administration Regulations, de ITAR-voorschriften (International Traffic in Arms Regulations) en de beperking betreffende eindgebruikers, eindgebruik en bestemming die zijn opgelegd door de overheid van de VS en die van andere landen. Zie http://www.microsoft.com/exporting/ voor meer informatie.

l. Overmacht. Geen van beide partijen is aansprakelijk voor gebrekkige prestaties vanwege oorzaken die buiten de redelijke invloed van de betreffende partij liggen (zoals brand, explosie, stroomuitval, aardbeving, overstroming, zeer zware storm, staking, embargo, arbeidsgeschil, handelingen door burgerlijk of militair gezag, terrorisme (waaronder cyberterrorisme), natuurrampen, handelingen of nalatigheid van internetverkeersdiensten, acties of nalatigheid van regulerende of overheidslichamen (waaronder het doorvoeren van wetten of regels of andere overheidshandelingen die de levering van Online Diensten beïnvloeden)). Deze Sectie is echter niet van toepassing op uw betalingsverplichtingen in het kader van deze overeenkomst.

m. Bevoegdheid om een contract aan te gaan. Als u een persoon bent die deze voorwaarden aanvaardt in naam van een entiteit, verklaart u dat u de wettelijke bevoegdheid hebt om een overeenkomst aan te gaan in naam van die entiteit. Indien u in verband met de aankoop of verlenging van een Abonnement een entiteit aanwijst, of een emailadres gebruikt dat voorzien is door een entiteit waar u aan verbonden bent (zoals een werkgever), wordt deze entiteit voor deze overeenkomst gezien als de eigenaar van het Abonnement.

n. Aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn wanneer u een Amerikaans Federaal Agentschap bent:

(i) Geen enkele bepaling van een “shrink-wrap”- of doorklikovereenkomst (of een andere gelijkaardige vorm van overeenkomst) die mogelijk worden verstrekt in combinatie met een of meer Producten die op grond van deze overeenkomst zijn aangeschaft, is van toepassing in plaats van, of dient tot wijziging van, een bepaling van deze overeenkomst, zelfs niet als uw gebruiker of uw bevoegde functionaris beweert dergelijke doorklik- of “shrink-wrap”-bepalingen positief te hebben aanvaard. Om twijfel te voorkomen en zonder het voorgaande te beperken, zal in het geval van een conflict tussen dergelijke “shrink-wrap”- of doorklikbepalingen (ongeacht de producten of diensten waaraan deze bepalingen zijn verbonden) en een bepaling of voorwaarde van deze overeenkomst, de relevante bepaling of voorwaarde van deze overeenkomst de aankoop van dergelijk(e) Product(en) beheersen en vervangen in de mate van een dergelijk conflict. Iedere aanvaarding van overeenkomsten en verlengingen zal schriftelijk gebeuren.

(ii) Als een document dat door middel van verwijzing in deze Overeenkomst is opgenomen, met inbegrip van de Productvoorwaarden en Voorwaarden voor Online Diensten waarnaar hierin en/of daarin wordt verwezen, een bepaling bevat (a) die de automatische beëindiging van uw licentierechten of Online Diensten toestaat; (b) die de automatische verlenging van diensten en/of vergoedingen toestaat; (c) die vereist dat het toepasselijk recht iets anders is dan het federale recht; en/of (d) die anderszins het toepasselijke federale recht schendt, dan zijn dergelijke voorwaarden niet van toepassing ten aanzien van de Federale Overheid. Als een document dat door middel van verwijzing in deze Overeenkomst is opgenomen, met inbegrip van de Productvoorwaarden en Voorwaarden voor Online Diensten waarnaar hierin en/of daarin wordt verwezen een vrijwaringsclausule bevat, is deze bepaling niet van toepassing ten aanzien van de Verenigde Staten die Microsoft of enige andere partij vrijwaren.

12. Definities.

Waar in deze overeenkomst het woord “dag“ wordt gebruikt, wordt een kalenderdag bedoeld.

De “Gebruiksregels” staan beschreven in de Voorwaarden voor Online Diensten.

“Gelieerde Onderneming” betekent een rechtspersoon waarvan een partij eigenaar is, die de partij in eigendom heeft of die onder gemeenschappelijk eigendom met een partij staat. “Eigendom” betekent in deze definitie controle over meer dan 50% van de belangen van de entiteit.

“Azure Government Services” betekent een or meer van de diensten of functies die Microsoft aan u ter beschikking stelt onder dit Abonnement en geïdentificeerd op /en-us/global-infrastructure/regions/, hetgeen Government Community Cloud-diensten zijn.

“CJI” betekent Strafrechtinformatie (Criminal Justice Information), zoals gedefinieerd in het CJIS-beleid van de FBI.

“CJIS Gedekte Staat” betekent een staat, zoals getoond op https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Compliance/CJIS/ of een andere site die Microsoft mogelijk aanbiedt, waar Microsoft en de toepasselijke staat een CJIS State-Overeenkomst hebben afgesloten.

“CJIS Covered Service” betekent, voor elk staatsspecifiek CJIS-amendement, de Microsoft Online Diensten die als zodanig in dat amendement worden vermeld en waarop de CJIS-representaties van Microsoft van toepassing zijn.

“CJIS Staat-Overeenkomst” betekent een overeenkomst tussen Microsoft en de CSA van een Gedekte Staat (of een andere entiteit waaraan de CSA haar functies heeft gedelegeerd) met voorwaarden waaronder de Gedekte Staat en Microsoft zullen voldoen aan de toepasselijke vereisten van het CJIS-beleid. Elke CJIS State Agreement is in overeenstemming met het toepasselijke staatsspecifieke CJIS-amendement en omvat Microsoft CJIS Security Addendum-certificeringen. Duidelijkheidshalve kan een CJIS State Agreement worden aangeduid met “CJIS Information Agreement” of “CJIS Management Agreement.”

“Gemeenschap” betekent de gemeenschap bestaande uit een of meer van de volgende: (1) een Overheid, (2) een Klant die gebruikmaakt van in aanmerking komende Clouddiensten voor Overheidsgemeenschappen om oplossingen te leveren aan een Overheid of een gekwalificeerd lid van de gemeenschap, of (3) een Klant met Gegevens van de Klant die zijn onderworpen aan Overheidsvoorschriften op grond waarvan de Klant bepaalt en Microsoft instemt dat het gebruik van Clouddiensten voor Overheidsgemeenschappen passend is om te voldoen aan de regulatieve vereisten van de Klant. Microsoft beslist uiteindelijk over het lidmaatschap van de Gemeenschap. De beslissing van Microsoft kan verschillen per Clouddienst voor Overheidsgemeenschappen.

“Compliance Trust Center Page” betekent de compliancepagina van het Microsoft Trust Center, gepubliceerd door Microsoft op https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Compliance/default.aspx of een latere site die door Microsoft zal worden aangeduid.

“Verbruiksaanbod”, “Toezeggingsaanbod” of “Beperkt Aanbod” beschrijven categorieën van aanbiedingen van Abonnementen en worden gedefinieerd in Artikel 2.

“Gedekte Entiteit” betekent elke staat/lokale entiteit in een Gedekte Staat waarmee u een contractuele relatie onderhoudt en waarvan het gebruik van CJIS Gedekte Diensten is onderworpen aan het CJIS-beleid.

“CSA” betekent, voor elke CJIS Gedekte Staat, het CJIS Systems-agentschap van die staat, zoals gedefinieerd in het FBI CJIS-beleid.

“Gegevens van de Klant” wordt gedefinieerd in de Voorwaarden voor Online Diensten.

“Klantoplossing” wordt gedefinieerd in de Voorwaarden voor Online Diensten.

“Defensie-artikel” heeft de betekenis zoals voorzien in 22 C.F.R. § 120.

“Defensiedienst” heeft de betekenis zoals voorzien in 22 C.F.R. § 120.

“Eindgebruiker” betekent een persoon die u toestemming hebt verleend om toegang te verkrijgen tot Gegevens van de Klant die in de Online Diensten worden gehost of de Online Diensten anderszins te gebruiken, dan wel een gebruiker van een Klantoplossing. Met betrekking tot de ITAR Gedekte Diensten betekent Eindgebruiker een persoon die toegang heeft tot de ITAR Gedekte Diensten. Met betrekking tot de IRS 1075 Gedekte Diensten betekent Eindgebruiker een persoon die toegang heeft tot de IRS 1075 Gedekte Diensten. “Federaal Bureau” betekent een bureau, kantoor, instantie, departement of andere entiteit van de Amerikaanse Overheid.

“FTI” wordt gedefinieerd zoals in IRS-publicatie 1075.

“Overheid” betekent een federale instantie, staats-/lokale entiteit, of stamentiteit in zijn overheidscapaciteit.

“Government Community Cloud-diensten” betekent Online Diensten van Microsoft die worden voorzien in multi-tenant datacenters van Microsoft voor exclusief gebruik door of ten behoeve van de Community en worden aangeboden in overeenstemming met de speciale publicatie 800-145 van het National Institute of Standards and Technology (NIST). Online Diensten van Microsoft die Government Community Cloud-diensten zijn, zijn als zodanig aangemerkt in de Gebruiksrechten en Productvoorwaarden.

“IRS 1075 Gedekte Diensten” betekent Azure Government-diensten waarvoor vermeld is dat deze vallen onder de scope van IRS 1075 op /nl-nl/support/trust-center/compliance/irs1075/ of op een latere site. Zonder beperking omvatten IRS 1075 Gedekte Diensten geen andere afzonderlijk gemerkte Online Diensten.

“IRS-publicatie 1075” betekent de Internal Revenue Services (IRS)-publicatie 1075 met ingang van 30 september 2016, inclusief (eventuele) updates die door de IRS worden uitgebracht tijdens de looptijd van het Abonnement.

“ITAR” betekent de International Traffic in Arms Regulations (Amerikaanse regels inzake de internationale wapenhandel) genoemd in 22 C.F.R. §§ 120 - 130.

“Door ITAR gecontroleerde gegevens” betekent gegevens van de klant die door het ITAR worden gereguleerd als Defensie-artikelen of Defensiediensten.

“ITAR Gedekte Diensten” betekent, uitsluitend met betrekking tot deze overeenkomst, de Azure Government Services die zijn opgenomen in het toepassingsgebied van het ITAR op https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Compliance/itar of een latere site.

“Beheerde Dienstoplossing” betekent een beheerde IT-dienst die u levert aan een derde partij en bestaat uit het beheren en ondersteunen van Microsoft Azure Services.

“Microsoft Azure Services” betekent een of meer van de diensten en functies van Microsoft die worden vermeld op /nl-nl/products/, behalve welke worden aangeduid als afzonderlijk gelicentieerd.

“Niet-Microsoft-product” wordt gedefinieerd in de Voorwaarden voor Online Diensten.

“Aanbiedingsdetails” betekent de prijzen en de bijbehorende voorwaarden die gelden voor een Abonnementsaanbieding, zoals gepubliceerd op de Portal.

“Online Diensten” betekent alle door Microsoft gehoste online diensten waarop de Klant een abonnement neemt op grond van deze overeenkomst, met inbegrip van Government Community Cloud-diensten en Dynamics CRM Online Diensten, Office 365-diensten, Microsoft Azure Services of Microsoft Intune Online Diensten.

“Voorwaarden voor Online Diensten” of “VOD” betekent de voorwaarden die gelden voor uw gebruik van de Producten, beschikbaar op https://go.microsoft.com/?linkid=9840733. De Voorwaarden voor Online Diensten bevatten voorwaarden met betrekking tot uw gebruik van Producten die gelden in aanvulling op de voorwaarden in deze overeenkomst.

“Previews” betekent preview-, bèta- of andere pre-releaseversies of -functies van de Online Diensten en Software die door Microsoft worden aangeboden om feedback van klanten te verkrijgen.

“Portal” betekent de respectieve websites van de Online Diensten, te vinden op https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=31, /nl-nl/pricing/, of op een andere door ons aangewezen website.

“Product” betekent enige Online Dienst (inclusief Software).

“Productvoorwaarden” betekent het document dat informatie bevat over Producten van Microsoft die beschikbaar zijn door middel van volume licensing. Het document Productvoorwaarden wordt gepubliceerd op de Volume Licensing-website op https://www.microsoftvolumelicensing.com en wordt van tijd tot tijd bijgewerkt.

“SLA” (Service Level Agreement) staat voor de verplichtingen met betrekking tot het dienstverleningsniveau die wij aangaan voor de levering en prestaties van een Online Dienst, zoals gepubliceerd op 10 of op een andere door ons aangewezen website.

“Software” betekent Microsoft-software die wij leveren voor installatie op uw apparaat in het kader van uw Abonnement of voor gebruik met de Online Dienst om bepaalde functionaliteit te activeren.

“Abonnement” betekent een enrollment voor Online Diensten voor een vastgestelde Looptijd zoals gespecificeerd op de Portal. U kunt meerdere Abonnementen aanschaffen, die afzonderlijk kunnen worden beheerd en die onderworpen zijn aan de bepalingen van een afzonderlijke Microsoft Online Subscription Overeenkomst.

“Staats-/Lokale Entiteit” betekent (1) een bureau van een staats- of lokale overheid in de Verenigde Staten, of (2) een provincie, gewest, gemenebest, stad, agglomeratie, gemeente, deelgemeente, buitengewoon district of vergelijkbare overheidsinstelling die is opgericht op grond van het recht van de staat van de Klant en zich bevindt binnen het rechtsgebied en de geografische grenzen van de staat van de Klant.

“Technische gegevens” heeft de betekenis zoals voorzien in 22 C.F.R. § 120.

“Looptijd” betekent de duur van een Abonnement (bijvoorbeeld 30 dagen of 12 maanden).

“Stamentiteit” betekent een op federaal niveau erkende stamentiteit die overheidsfuncties op stamniveau vervult en in aanmerking komt voor financiering en services van het Amerikaanse Department of Interior op grond van zijn status als Indianenstam.

“Gebruiksrechten” betekent, in de context van een licentieprogramma, de gebruiksrechten of dienstvoorwaarden voor elk Product en elke versie die voor het desbetreffende licentieprogramma wordt gepubliceerd op de Volume Licensing Site. De Gebruiksrechten prevaleren boven de voorwaarden van een eventuele licentieovereenkomst voor eindgebruikers (op het scherm of anders) die het Product vergezelt. De Gebruiksrechten voor Software worden door Microsoft gepubliceerd in de Productvoorwaarden. De Gebruiksrechten voor Online Diensten worden gepubliceerd in de Voorwaarden voor Online Diensten.

BIJLAGE 1

Internal Revenue Services

Federale Belastinginformatie

Addendum Beveiliging

Bij de nakoming van haar verplichtingen tot levering van de IRS 1075 Gedekte Diensten onder het Abonnement, stemt Microsoft ermee in te voldoen aan de vereisten die zijn opgenomen in Bijlage 7 (Bepalingen inzake Beveiliging voor Technologie-diensten) van IRS-publicatie 1075, zoals hieronder uiteengezet. Voor de toepassing van deze Bijlage 1 verwijst “contractant” naar Microsoft, verwijst “agentschap” naar u, verwijst “contract” naar het Abonnement, met inbegrip van de voorwaarden in artikel 9 van de Overeenkomst, verwijst “Bijlage” naar bijlage IRS-publicatie 1075, en verwijst “Artikel” naar artikel IRS-publicatie 1075.

i. PRESTATIES

Bij de uitvoering van dit contract verbindt de contractant zich ertoe de volgende vereisten na te leven en de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de compliance ervan door zijn of haar werknemers:

(1) Alle werkzaamheden zullen worden uitgevoerd onder toezicht van de contractant of de verantwoordelijke medewerkers van de contractant.

(2) De aannemer en de werknemers van de contractant die toegang hebben tot of gebruik maken van FTI, moeten voldoen aan de in IRS-publicatie 1075 vastgelegde vereisten voor antecedentenonderzoeken.

(3) Alle retourneringen of retourneringsinformatie die beschikbaar wordt gesteld zal alleen worden gebruikt voor het uitvoeren van de bepalingen van dit contract. Informatie in dergelijk materiaal zal als vertrouwelijk worden behandeld en zal op geen enkele wijze aan derden bekend worden gemaakt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van dit Addendum. Bekendmaking aan andere personen dan een functionaris of werknemer van de contractant is verboden.

(4) Alle retourneringen of retourneringsinformatie wordt bij ontvangst verantwoord en naar behoren opgeslagen voor, tijdens en na de verwerking. Bovendien zal aan alle verwante outputs hetzelfde beschermingsniveau worden gegeven als voor het bronmateriaal is vereist.

(5) De contractant verklaart dat de gegevens die tijdens de uitvoering van dit contract worden verwerkt volledig uit alle gegevensdragers van zijn computerfaciliteit zullen worden gewist, en dat er geen output door de contractant zal worden bewaard na voltooiing van het werk. Als het niet mogelijk is om alle gegevensdragers onmiddellijk te wissen, verklaart Contractant dat alle IRS-gegevens die in een gegevensdrager achterblijven, worden beschermd om ongeoorloofde bekendmaking te voorkomen.

(6) Elk overbodig document of elke tussentijdse afdruk op papier die tijdens de verwerking van de IRS-gegevens kan ontstaan, wordt aan het agentschap of de door hem aangewezen persoon gegeven. Wanneer dit niet mogelijk is, is de contractant verantwoordelijk voor de vernietiging van de overbodige documenten of van alle tussentijdse afdrukken, en verstrekt hij het agentschap of haar aangewezen persoon een verklaring met de datum van vernietiging, een beschrijving van het vernietigde materiaal en de gebruikte methode.

(7) Alle computersystemen die FTI ontvangen, verwerken, opslaan of verzenden, moeten voldoen aan de vereisten zoals gedefinieerd in IRS-publicatie 1075. Om te voldoen aan functionele en controlevereisten, moeten de beveiligingsfuncties van de omgeving zorgen voor de management-, operationele en technische controles. Alle beveiligingsfuncties moeten beschikbaar en geactiveerd zijn om bescherming te bieden tegen ongeoorloofd gebruik van en toegang tot Federale Belastinginformatie.

(8) Werkzaamheden met betrekking tot Federale Belastinginformatie die in het kader van dit contract worden verstrekt, zullen niet worden uitbesteed zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de IRS.

(9) De contractant zal een lijst met geautoriseerde toegang van werknemers bijhouden. Deze lijst wordt verstrekt aan u en, op verzoek, aan het controlekantoor van de IRS.

(10) Het agentschap heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien de contractant de hierboven beschreven waarborgen niet kan bieden.

II. STRAFRECHTELIJKE/CIVIELRECHTELIJKE SANCTIES

(1) Elke functionaris of werknemer van een persoon aan wie retourneringen of retourneringsinformatie wordt of kan worden verstrekt, zal door deze persoon schriftelijk worden geïnformeerd dat retourneringen of retourneringsinformatie die aan deze functionaris of werknemer worden verstrekt, alleen kunnen worden gebruikt voor een doel en voor zover hierin toegestaan, en dat verdere bekendmaking van dergelijke retourneringen of retourneringsinformatie voor een doel of in de mate waarin dit niet is toegestaan, een misdrijf vormt dat strafbaar is bij veroordeling met een boete van maximaal $5000 of een gevangenisstraf tot 5 jaar, of beide, verhoogd met de kosten van vervolging. Deze persoon zal ook elke functionaris of werknemer informeren dat elke dergelijke ongeautoriseerde verdere bekendmaking van retourneringen of retourneringsinformatie ook kan leiden tot het aanrekenen van een civielrechtelijke schadevergoeding aan de functionaris of werknemer voor een bedrag van ten minste $1000 voor elke ongeautoriseerde bekendmaking. Deze sancties worden opgelegd door de IRC’s 7213 en 7431 en zijn vastgesteld op 26 CFR 301.6103(n)-1.

(2) Elke functionaris of werknemer van een persoon aan wie retourneringen of retourneringsinformatie wordt of kan worden verstrekt, zal door deze persoon schriftelijk worden geïnformeerd dat retourneringen of retourneringsinformatie die in welk formaat dan ook ter beschikking wordt gesteld, uitsluitend wordt gebruikt voor de uitvoering van de bepalingen van dit contract. De in deze documenten vervatte informatie moet als vertrouwelijk worden behandeld en mag aan niemand bekend worden gemaakt, behalve wanneer dit voor de uitvoering van het contract noodzakelijk is. Inspectie door of bekendmaking aan iemand die geen officiële noodzaak heeft om kennis te nemen van de informatie vormt een strafbaar feit dat bij veroordeling kan worden bestraft met een geldboete van ten hoogste $1000 of een gevangenisstraf tot 1 jaar, of beide, verhoogd met de kosten van vervolging. Deze persoon zal ook elke functionaris of werknemer informeren dat elke dergelijke ongeautoriseerde inspectie of bekendmaking van retourneringen of retourneringsinformatie ook kan leiden tot het aanrekenen van een civielrechtelijke schadevergoeding aan de functionaris of werknemer [Verenigde Staten voor Federale werknemers] van de som van de hoogste van $1000 voor elke daad van ongeoorloofde inspectie of openbaarmaking waarvoor de betreffende gedaagde aansprakelijk wordt gesteld of de som van de werkelijke schade die de eisende partij heeft geleden als gevolg van een dergelijke ongeoorloofde inspectie of openbaarmaking plus in het geval van een opzettelijke inspectie of openbaarmaking die het gevolg is van grove nalatigheid, schadevergoedingen, verhoogd met de kosten van de vordering. Deze sancties worden opgelegd door de IRC-artikelen 7213A en 7431 en zijn vastgesteld op 26 CFR 301.6103(n)-1.

(3) Bovendien is het de plicht van de contractant om zijn functionarissen en werknemers op de hoogte te brengen van de sancties voor ongeoorloofde bekendmaking die door de Privacy Act van 1974, 5 U.S.C. 552a worden opgelegd. 5 U.S.C. 552a(i)(1), in het bijzonder, dat van toepassing is op contractanten ten gevolge van 5 U.S.C. 552a(m)(1), bepaalt dat elke functionaris of werknemer van een contractant die uit hoofde van zijn of haar dienstbetrekking of officiële functie in het bezit is van of toegang heeft tot records van het agentschap die individueel identificeerbare informatie bevatten, waarvan het vrijgeven verboden is op grond van de Privacy Act of de op grond daarvan vastgestelde regelgeving, en die wetende dat het vrijgeven van het specifieke materiaal verboden is, het materiaal opzettelijk op enige wijze vrijgeeft aan een persoon of instantie die niet gerechtigd is om het te ontvangen, zich schuldig maakt aan een misdrijf en een boete zal opgelegd krijgen van ten hoogste $5000.

(4) Het verlenen van toegang aan een contractant tot FTI moet worden voorafgegaan door een verklaring dat iedereen het beveiligingsbeleid van het agentschap en de procedures voor het beveiligen van IRS-informatie begrijpt. Contractanten moeten hun autorisatie om toegang te krijgen tot FTI behouden door jaarlijkse hercertificering. De initiële certificering en de hercertificering moeten worden gedocumenteerd en in de dossiers van het agentschap worden opgenomen voor controle. Als onderdeel van de certificering en ten minste eenmaal per jaar daarna dienen contractanten te worden geïnformeerd over de bepalingen van IRC 7431, 7213 en 7213A (zie Bijlage 4, Sancties voor ongeoorloofde bekendmaking en Bijlage 5, Civielrechtelijke schadevergoeding voor ongeoorloofde bekendmaking). De opleiding die vóór de eerste certificering en daarna jaarlijks wordt gegeven, moet ook betrekking hebben op het beleid inzake reactie bij Incidenten en de procedure voor het melden van ongeoorloofde bekendmakingen en datalekken. (Zie Artikel 10) Voor zowel de initiële certificering als de jaarlijkse certificering moet de contractant, met inkt of een elektronische handtekening, een geheimhoudingsverklaring ondertekenen waaruit blijkt dat hij de beveiligingsvereisten begrijpt.

III. INSPECTIE

De IRS en het Agentschap hebben het recht om, met inachtneming van een kennisgevingstermijn van 24 uur, hun inspecteurs naar de kantoren en fabrieken van de contractant te sturen om de installaties en activiteiten die in het kader van dit contract werkzaamheden met het FTI uitvoeren, te inspecteren op de naleving van de in IRS-publicatie 1075 vastgestelde vereisten. Het recht van inspectie van de IRS omvat het gebruik van handmatige en/of geautomatiseerde scaninstrumenten om de naleving en de kwetsbaarheid van informatietechnologie-middelen (IT) die toegang hebben tot FTI’s, deze opslaan, verwerken of verzenden, te beoordelen. Op basis van deze inspectie kunnen corrigerende maatregelen vereist zijn, wanneer de contractant niet aan de waarborgen in verband met het contract voldoet.