Trace Id is missing

Visual Studio Code

Zaawansowany, bezpłatny, lekki edytor kodu ze zintegrowanymi narzędziami umożliwiający łatwe wdrażanie kodu na platformie Azure.

Jeden edytor — od kodu do chmury

Poświęcaj więcej czasu na kodowanie, a mniej na żonglowanie narzędziami. Korzystaj z funkcji i rozszerzeń, które integrują się z platformą Azure i usługą GitHub, umożliwiając opracowywanie, debugowanie i wdrażanie aplikacji z jednego miejsca.

Visual Studio Code

Udostępnia lokalne emulatory i rozszerzenia do kompilowania, uruchamiania i debugowania aplikacji w chmurze bezpośrednio z poziomu edytora

Importuje dane i zarządza nimi na potrzeby lokalnych lub zdalnych baz danych z obsługą usług Azure Cosmos DB, MongoDB i innych

Zawiera przepływy pracy z przewodnikami dotyczącymi funkcji GitHub Actions i usługi Azure Pipelines, aby tworzyć oraz konfigurować ciągłą integrację

Obsługuje niemal wszystkie języki i typy aplikacji, w tym statyczne aplikacje internetowe, bezserwerowa usługa Azure Functions i klastry Kubernetes

Lokalne opracowywanie aplikacji dla chmury przed jej wdrożeniem

Lokalnie twórz, uruchamiaj i debuguj swoje projekty w chmurze, aby móc szybko tworzyć prototypy. Optymalizuj koszty, sprawdzając przed wdrożeniem, czy nowe funkcje działają wydajnie w chmurze. Wśród rozszerzeń platformy Azure znajdują się m.in. emulatory dla usług Azure StorageAzure Cosmos DB i Azure Functions.

Plik GIF aplikacji w chmurze opracowywanej lokalnie w programie Visual Studio
Plik GIF rozszerzenia Deploy to Azure używanego w programie Visual Studio

Konfigurowanie zautomatyzowanych wdrożeń w chmurze

Użyj rozszerzenia Wdróż na platformie Azure , aby skonfigurować ciągłą integrację i ciągłe dostarczanie (CI/CD) z aplikacji do chmury za pomocą akcji usługi GitHub Actions lub Azure Pipelines. Łatwo twórz potoki ciągłej integracji/ciągłego wdrażania przeznaczone dla usług Azure App Service, Azure Functions lub Azure Kubernetes Service (AKS) przy użyciu wbudowanych zautomatyzowanych przepływów pracy rozszerzenia.

Dodawanie danych i zarządzanie nimi

Łatwo zarządzaj danymi aplikacji przy użyciu wbudowanej obsługi bazy danych MongoDB i funkcji IntelliSense. Łącz się z lokalnymi lub zdalnymi serwerami usługi MongoDB oraz zarządzaj bazami danych, kolekcjami i dokumentami bądź hostuj je w chmurze w warstwie Bezpłatna usługi Azure Cosmos DB.

: Plik GIF przedstawiający połączoną bazę danych i dane dodawane w programie Visual Studio
Plik GIF przedstawiający dwóch użytkowników współpracujących i pracujących w programie Visual Studio w tym samym czasie

Łatwa współpraca

Nie musisz zmieniać sposobu pracy z innymi osobami, niezależnie od tego, czy są to członkowie zespołu w tym samym pokoju, czy też deweloperzy z całego świata pracujący nad projektami typu open source. Przenieś żądania ściągnięcia i problemy z usługi GitHub do edytora za pomocą rozszerzenia Żądania ściągnięcia i problemy usługi GitHub. Lub współpracuj przy edytowaniu, debugowaniu i udostępnianiu aplikacji w czasie rzeczywistym na potrzeby programowania w parach lub przeglądów kodu przy użyciu rozszerzenia Live Share.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Ogólny widok centrum zabezpieczeń na platformie Azure przedstawiający zasady, zgodność danych oraz higienę bezpieczeństwa zasobów
Karta obliczeń i aplikacji w Centrum zabezpieczeń na platformie Azure z listą zaleceń

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy, będziesz nadal mieć dożywotni dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne wartości.

Kontenery

Kompiluj i wdrażaj aplikacje konteneryzowane oraz zarządzaj nimi przy użyciu rozszerzenia platformy Docker. Wygeneruj pliki platformy Docker z istniejącego repozytorium i zarządzaj kontenerami, obrazami i rejestrami z poziomu programu Visual Studio Code.

Kubernetes

Korzystaj z w pełni zintegrowanego środowiska Kubernetes dzięki rozszerzeniu Kubernetes. Wdrażaj aplikacje konteneryzowane w lokalnych lub hostowanych w chmurze klastrach Kubernetes i debuguj działające aplikacje w programie Visual Studio Code.

Opracowywanie aplikacji internetowych frontonu

Rozszerz debugowanie języka JavaScript na programowanie frontonu przy użyciu  rozszerzenia Microsoft Edge DevTools dla programu VS Code. Ustawiaj punkty przerwania i przechodź przez kod JavaScript frontonu, aby szybko rozwiązywać problemy. Debuguj jednocześnie kod frontonu i zaplecza z możliwością debugowania wielu obiektów docelowych.

Gotowość zależy od Ciebie — skonfigurujmy bezpłatne konto platformy Azure