Wytyczne dotyczące certyfikatu Microsoft Azure Certified

Ostatnia aktualizacja: luty 2016 r.

Certyfikat platformy Microsoft Azure to program certyfikacji dla partnerów, dzięki któremu rozwiązania programowe można uruchamiać na lub integrować z platformą Microsoft Azure oraz potwierdzać przy użyciu certyfikatu, że rozwiązania te spełniają oczekiwane przez klientów standardy jakości. W jego skład wchodzą następujące ścieżki:

Nasza najnowsza ścieżka programu — Certyfikat platformy Microsoft Azure dla rozwiązań SaaS — umożliwia przyznawanie certyfikatów rozwiązaniom SaaS kompilowanym przez niezależnych dostawców oprogramowania (ISV). Pozwala ona firmom typu ISV zajmującym się rozwiązaniami SaaS na integrację z platformą Azure za pośrednictwem pięciu usług platformy Azure:

 • Microsoft Power BI
 • Usługa Active Directory systemu Azure
 • Funkcja aplikacji logiki w Usłudze aplikacji Azure
 • Microsoft Intune (zarządzanie aplikacjami mobilnymi)
 • Pakiet Cortana Analytics

Ten dokument zawiera wskazówki dotyczące prezentowania klientom propozycji wartości certyfikatu platformy Microsoft Azure oraz korzystania z logo Certyfikat platformy Microsoft Azure.

Uprawnienie do korzyści z programu

Program Certyfikat platformy Microsoft Azure dla rozwiązań SaaS

Korzyści z programu są uzyskiwane po pomyślnym zakończeniu certyfikacji aplikacji. Do zgłoszenia wniosku o certyfikat niezbędna jest obsługa logowania przy użyciu usługi Azure Active Directory oraz wykonanie co najmniej jednej z poniższych czynności:

 • Utworzenie pakietu zawartości dla usługi Microsoft Power BI
 • Włączenie opartej na wykresach aprowizacji użytkowników oraz możliwości uzyskiwania wglądu w dane organizacji dzięki usłudze Azure Active Directory
 • Zintegrowanie zestawu SDK zarządzania aplikacjami mobilnymi w usłudze Intune z aplikacją
 • Utworzenie pakietu Cortana Analytics Insight
 • Zarejestrowanie interfejsu API przy użyciu aplikacji logiki
Program certyfikatów platformy Microsoft Azure dla maszyn wirtualnych Azure i usług dla deweloperów

Korzyści z programu są uzyskiwane po pomyślnym zakończeniu certyfikacji aplikacji. Uprawnienie do programu certyfikatów platformy Microsoft Azure dla maszyn wirtualnych i usług deweloperskich jest oparte na dostępności w portalu Azure Marketplace. Poniżej wymieniono aktualne uprawnienia dla typów ofert w portalu Azure Marketplace.

 • Obrazy maszyn wirtualnych — uprawnienia
 • Rozszerzenia maszyn wirtualnych — brak uprawnień
 • Usługi — brak uprawnień
 • Aplikacja sieci Web — brak uprawnień
 • Lista wykazów — brak uprawnień
 • Szablon usługi ARM — brak uprawnień

Implementacja logo

Gdy Twoja aplikacja zostanie certyfikowana, otrzymasz logo certyfikatu platformy Microsoft Azure. Poniższe wskazówki opisują, jak należy używać tego logo do wyróżnienia Twojego produktu jako posiadającego certyfikat platformy Microsoft Azure.

Umieszczenie:

Umieść logo we własnej witrynie internetowej na stronie przedstawiającej aplikację. Logo nie należy umieszczać w sposób sugerujący, że wszystkie inne aplikacje mają certyfikat. Nie należy umieszczać go na stronach „partnerskich” w celu wskazania, że jesteś partnerem firmy Microsoft. Logo powinno być zawsze linkiem do strony http://azure.com/certified, gdzie klienci mogą uzyskać więcej informacji na temat programu certyfikatów platformy Microsoft Azure.

Wolne miejsce i minimalny rozmiar:

Zapewnij wystarczającą ilość wolnego miejsca wokół logo, równą wysokości litery „M” na znaczku. Użyte logo nie powinno być mniejsze niż 1,27 x 1,27 cm (0,5 x 0,5 cala). Dostępne typy plików obejmują format PNG (dla zastosowań online) i PDF (do drukowania)

Komunikaty dla klientów

Program Certyfikat platformy Microsoft Azure umożliwia poinformowanie klientów, że Twoje rozwiązanie zostało wstępnie przetestowane i jest zgodne ze standardami dotyczącymi wysokiej jakości. Po pomyślnym certyfikowaniu aplikacji możesz dołączyć tę informację do materiałów marketingowych. Upewnij się, że Twój komunikat dotyczy tylko certyfikowanych aplikacji i nie zawiera szerokich, ogólnych stwierdzeń.

Prawidłowe komunikaty dla klientów:

 • Aplikacja firmy Contoso jest certyfikowana do pracy na platformie Microsoft Azure.
 • Aplikacja firmy Contoso ma certyfikat platformy Microsoft Azure.
 • Certyfikowaliśmy tę aplikację do pracy na platformie Microsoft Azure.
 • Przetestowaliśmy wstępnie tę aplikację pod kątem pracy na platformie Microsoft Azure.
 • Będziemy zapewniać pomoc techniczną dla tej aplikacji działającej na platformie Microsoft Azure.

Niepoprawnie:

 • Firma Contoso ma certyfikat platformy Microsoft Azure.
 • Mamy certyfikat platformy Microsoft Azure.
 • Jesteśmy partnerem firmy Microsoft.
 • Jesteśmy partnerem z certyfikatem platformy Microsoft Azure.

Wyjaśnienie wartości certyfikatu platformy Microsoft Azure

Klienci będą chcieli wiedzieć, co daje im certyfikat platformy Microsoft Azure. Zazwyczaj komunikaty powinny przekazywać dowolne z podstawowych wartości, które certyfikat platformy Microsoft Azure zapewnia klientom:

 • Rozwiązań z certyfikatem platformy Microsoft Azure można używać bez obaw, ponieważ zostały szczegółowo zbadane przez firmę Microsoft i dostawcę pod kątem zgodności z platformą Microsoft Azure.
 • Aplikacje i usługi z certyfikatem platformy Microsoft Azure umożliwiają przeniesienie obciążeń o kluczowym znaczeniu do chmury za pomocą platformy Microsoft Azure.

If your solution is published in the Azure Marketplace:

 • Easily find, purchase, and deploy Microsoft Azure Certified applications and services from the Azure Marketplace.
 • As a Microsoft Azure Certified application, enterprise customers can easily find, purchase, and deploy Contoso's product from the Azure Marketplace and ensure technical compatibility for customers bringing their existing Contoso product licenses to run on Azure.

Portal Azure Marketplace — komunikaty

Klienci korzystają, otrzymując zrozumiały komunikat informujący o tym, gdzie mogą zakupić lub wdrożyć Twój produkt na platformie Azure. Bezpośredni link do tych możliwości to adres URL produktu wystawionego w portalu Azure Marketplace.

Poprawnie:

 • Azure Marketplace
 • Marketplace (tylko jako skrócona nazwa, gdy pełna nazwa została użyta co najmniej raz)

Niepoprawnie:

 • Galeria usługi Maszyny wirtualne Azure
 • Galeria Azure