Azure Active Directory — cennik

Zarządzanie tożsamościami i dostępem w chmurze

Usługa Azure Active Directory to kompleksowe rozwiązanie o wysokiej dostępności do zarządzania tożsamościami i dostępem w chmurze, które oferuje podstawowe usługi katalogowe, zaawansowane funkcje zarządzania tożsamościami i zarządzania dostępem do aplikacji. Usługa Azure Active Directory oferuje także rozbudowaną platformę opartą na standardach, która umożliwia deweloperom umieszczanie w aplikacjach funkcji kontroli dostępu opartych na scentralizowanych zasadach i regułach.

Szczegóły cennika

Usługa Azure Active Directory jest dostępna w czterech wersjach: Bezpłatna, Podstawowa, Premium P1 i Premium P2. Wersja Bezpłatna jest oferowana w ramach subskrypcji platformy Azure. Wersje Podstawowa i Premium są dostępne w ramach umowy Microsoft Enterprise Agreement, programu licencjonowania zbiorowego Open i programu dostawców rozwiązań w chmurze. Subskrybenci platformy Azure i usługi Office 365 mogą również kupić usługę Active Directory w wersjach Podstawowa oraz Premium P1 i P2 w trybie online. Zaloguj się tutaj, aby dokonać zakupu.


Wymagana jest właściwa licencja, jeśli użytkownik odnosi korzyści z dowolnej funkcji objętej licencją w sposób bezpośredni lub pośredni.
Bezpłatnie Basic Premium P1 Premium P2
Popularne funkcje
Obiekty katalogu 1 Limit obiektów: 500 000 Bez limitu obiektów Bez limitu obiektów Bez limitu obiektów
Zarządzanie użytkownikami/grupami (dodawanie/aktualizacja/usuwanie)/oparte na użytkownikach inicjowanie obsługi administracyjnej, rejestracja urządzeń
Logowanie jednokrotne Liczba aplikacji na użytkownika: 102 (wstępnie zintegrowane aplikacje SaaS i zintegrowane aplikacje deweloperów) Liczba aplikacji na użytkownika: 102 (warstwa Bezpłatna i aplikacje serwera proxy aplikacji) Bez ograniczeń (warstwy Bezpłatna i Podstawowa oraz szablony samoobsługowej integracji aplikacji5) Bez ograniczeń (warstwy Bezpłatna i Podstawowa oraz szablony samoobsługowej integracji aplikacji5)
Współpraca B2B 7
Samoobsługowa zmiana haseł użytkowników w chmurze
Łączenie (aparat synchronizacji rozszerzający katalogi lokalne o usługę Azure Active Directory)
Raporty zabezpieczeń/użycia Podstawowe raporty: 3 Podstawowe raporty: 3 Zaawansowane raporty Zaawansowane raporty
Funkcje w warstwach Premium + Podstawowa
Oparte na grupach zarządzanie dostępem i inicjowanie obsługi administracyjnej
Samoobsługowe resetowanie haseł użytkowników w chmurze
Oznaczanie marką firmy (dostosowywanie stron logowania/panelu dostępu)
Serwer proxy aplikacji
Umowa SLA
Funkcje w warstwie Premium
Samoobsługowe zarządzanie grupami i aplikacjami/samoobsługowe dodawanie aplikacji/grupy dynamiczne
Samoobsługowe resetowanie/zmiana/odblokowywanie haseł z zapisem do katalogów lokalnych
Dwukierunkowa synchronizacja obiektów urządzeń między katalogami lokalnymi i usługą Azure AD (zapisywanie zwrotne dla urządzeń)
Usługa Multi-Factor Authentication (dla aplikacji w chmurze i lokalnych (serwer MFA)) --3 --3
Umowa CAL użytkownika programu Microsoft Identity Manager4
Odnajdywanie aplikacji w chmurze
Connect Health6
Automatyczne przenoszenie haseł dla kont grupowych
Dostęp warunkowy bazujący na grupie i lokalizacji
Dostęp warunkowy bazujący na stanie urządzenia (zezwolenie na dostęp z zarządzanych urządzeń)
Ochrona tożsamości
Privileged Identity Management
Przyłączanie do usługi Azure Active Directory — funkcje tylko dla systemu Windows 10
Przyłącz urządzenie do usługi Azure AD, logowania jednokrotnego na komputerze, funkcji Windows Hello dla usługi Azure AD oraz odzyskiwania administracyjnego funkcją Bitlocker
Przyłączenie do usługi Azure AD i roaming stanu dla przedsiębiorstw umożliwiają automatyczną rejestrację w funkcji zarządzania urządzeniami przenośnymi, samoobsługowe odzyskiwanie z użyciem funkcji Bitlocker oraz dodawanie administratorów lokalnych do urządzeń z systemem Windows 10.

1 Domyślny przydział użycia to 150 000 obiektów. Obiekt to wpis w usłudze katalogowej reprezentowany przez unikatową nazwę wyróżniającą. Przykładem obiektu jest wpis określający użytkownika, używany w celu uwierzytelniania. Jeśli zachodzi konieczność przekroczenia tego przydziału domyślnego, skontaktuj się z pomocą techniczną. Limit obiektów wynoszący 500 000 nie dotyczy usług Office 365 i Microsoft Intune ani żadnych innych płatnych usług online firmy Microsoft, których usługi katalogowe bazują na usłudze Azure Active Directory.

2 W przypadku usług Azure AD w warstwach Bezpłatna i Podstawowa użytkownicy końcowi z przypisanym dostępem do aplikacji SaaS mogą uzyskać dostęp za pomocą logowania jednokrotnego do maksymalnie 10 aplikacji. Administratorzy mogą skonfigurować logowanie jednokrotne i zmienić dostęp użytkownika do różnych aplikacji SaaS, ale dostęp do funkcji logowania jednokrotnego dla każdego użytkownika może być realizowany tylko dla 10 aplikacji naraz.

3 Usługa Multi-Factor Authentication jest dostępna w ramach usług Azure AD Bezpłatna i Azure AD Podstawowa po utworzeniu dostawcy usługi Multi-Factor Authentication w modelu rozliczania/użycia „za użytkownika” lub „za uwierzytelnienie”. Opcje cennika usługi MFA w modelu wg użytkownika lub uwierzytelnienia opisano tutaj.

4 Prawa do oprogramowania serwera programu Microsoft Identity Manager są udzielane w ramach licencji na system Windows Server (w każdej wersji). Program Microsoft Identity Manager działa w systemie operacyjnym Windows Server, dlatego jeśli na serwerze jest używana prawidłowa licencjonowana kopia systemu Windows Server, to można zainstalować program Microsoft Identity Manager na tym serwerze. Serwer programu Microsoft Identity Manager nie wymaga osobnej licencji.

5 Samoobsługowa integracja aplikacji obsługujących język SAML i standard SCIM lub uwierzytelnianie oparte na formularzach przy użyciu szablonów dostępnych w menu galerii aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj ten artykuł.

6 Pierwszy agent monitorowania wymaga co najmniej jednej licencji. Każdy kolejny agent wymaga 25 dodatkowych licencji przyrostowych. Agenci monitorujący usługi AD FS, AD Connect i AD DS są uważani za oddzielnych agentów.

7 Usługa Azure AD umożliwia współpracę B2B dzięki wykorzystaniu wybranego zestawu funkcji usługi Azure AD przez użytkowników-gości. Użytkownik-gość to ktoś spoza organizacji, kto otrzymał zaproszenie do Twojej dzierżawy usługi Azure AD. Użytkownicy-goście nie są pracownikami, zleceniobiorcami ani lokalnymi przedstawicielami Twojej firmy i jej podmiotów stowarzyszonych. Niektóre funkcje są bezpłatne, ale w przypadku wszystkich płatnych funkcji usługi Azure AD użytkownicy-goście podlegają następującym zasadom licencjonowania: z każdą posiadaną licencją na wersję usługi Azure AD dla pracownika lub użytkownika innego niż gość do dzierżawy będzie można zaprosić do pięciu użytkowników-gości. Funkcje, które będzie można rozszerzyć na tych użytkowników-gości, będą zależały od typu zakupionej wersji usługi Azure AD. Za zapraszanie użytkowników-gości i przypisywanie im aplikacji w usłudze Azure AD nie są naliczane opłaty. Obowiązuje limit maksymalnie dziesięciu aplikacji na użytkownika-gościa. Inne funkcje „bezpłatnej” wersji usługi Azure AD, takie jak trzy podstawowe raporty, są również bezpłatne dla użytkowników-gości. W przypadku płatnych funkcji usługi Azure AD dostępnych dla użytkowników-gości zapraszający dzierżawca będzie musiał mieć odpowiednią liczbę licencji Podstawowa lub Premium P1 bądź Premium P2 dla użytkowników-gości (jedna licencja na pięciu użytkowników, zgodnie z opisem powyżej). Na przykład jedna licencja usługi Azure AD w warstwie Podstawowa umożliwi skonfigurowanie opartego na grupach zarządzania dostępem i aprowizacji dla maksymalnie pięciu użytkowników-gości. Dla szóstego użytkownika-gościa konieczne będzie posiadanie kolejnej licencji usługi Azure AD w warstwie Podstawowa. Podobnie jedna licencja usługi Azure AD w warstwie Premium P1 pozwoli na skorzystanie z funkcji uwierzytelniania wieloskładnikowego maksymalnie pięciu użytkownikom-gościom (poza funkcjami dostępnymi w ramach usługi Azure AD w warstwie Podstawowa). Dla szóstego użytkownika-gościa korzystającego z usługi MFA konieczne będzie uzyskanie następnej licencji usługi Azure AD w warstwie Premium P1.

Basic

Zaprojektowana na potrzeby procesów roboczych obsługujących zadania wymagające najpierw przetwarzania w chmurze wersja oferuje rozwiązania umożliwiające dostęp do aplikacji skoncentrowanych na chmurze oraz samoobsługowego zarządzania tożsamościami. W ramach wersji Podstawowa usługi Azure Active Directory uzyskujesz dostęp do funkcji zwiększających produktywność oraz redukujących koszty, takich jak zarządzanie dostępem opartym na grupach, samoobsługowe resetowanie haseł do aplikacji w chmurze oraz serwer proxy aplikacji usługi Azure Active Directory (na potrzeby publikowania lokalnych aplikacji sieci Web przy użyciu usługi Azure Active Directory), z którymi powiązana jest umowa SLA na poziomie przedsiębiorstwa gwarantująca brak awarii przez 99,9% czasu.

Umowa Enterprise Online
Cena Skontaktuj się z przedstawicielem, który oferuje umowę Enterprise Agreement $1.0 użytkowników/miesiąc*

*Zobowiązanie roczne

Premium P1

Zaprojektowana z myślą o wspieraniu organizacji w zaspokajaniu coraz większych potrzeb związanych z zarządzaniem dostępem i tożsamościami usługa Azure Active Directory — wersja Premium oferuje dodatkowe, bogate w funkcje możliwości zarządzania tożsamościami na poziomie przedsiębiorstwa i umożliwia użytkownikom hybrydowym bezproblemowe uzyskiwanie dostępu do możliwości lokalnych i w chmurze. Ta wersja oferuje wszystko, czego potrzebujesz w zakresie informacyjnych procesów roboczych oraz administratorów tożsamości w środowiskach hybrydowych na potrzeby funkcji uzyskiwania dostępu do aplikacji, samoobsługowego zarządzania tożsamościami i dostępem oraz bezpieczeństwa w chmurze.

Umowa Enterprise Online
Cena Skontaktuj się z przedstawicielem, który oferuje umowę Enterprise Agreement $6.0 użytkowników/miesiąc*

*Zobowiązanie roczne

Premium P2

Usługa Azure Active Directory Premium P2 obejmuje wszystkie funkcje pozostałych wersji usługi Azure Active Directory, a także zaawansowaną ochronę tożsamości i funkcję Privileged Identity Management

Umowa Enterprise Online
Cena Skontaktuj się z przedstawicielem, który oferuje umowę Enterprise Agreement $9.0 użytkowników/miesiąc*

*Zobowiązanie roczne

Współpraca B2B w usłudze Azure AD

Usługa Azure AD umożliwia współpracę B2B dzięki wykorzystaniu wybranego zestawu funkcji usługi Azure AD przez użytkowników-gości, którzy są zapraszani do dzierżawy usługi Azure AD. Niektóre funkcje są bezpłatne, ale w przypadku wszystkich płatnych funkcji usługi Azure AD użytkownicy-goście podlegają następującym zasadom licencjonowania: z każdą posiadaną licencją na wersję usługi Azure AD dla pracownika lub użytkownika innego niż gość do dzierżawy będzie można zaprosić do 5 użytkowników-gości. Funkcje, które będzie można rozszerzyć na tych użytkowników-gości, będą zależały od typu zakupionej wersji usługi Azure AD.

  • Za zaproszenie użytkownika-gościa i przypisanie go do maksymalnie 10 aplikacji w usłudze Azure AD nie ma opłat. Inne funkcje „bezpłatnej” wersji usługi Azure AD, takie jak trzy podstawowe raporty, są również bezpłatne dla użytkowników-gości.
  • W przypadku płatnych funkcji usługi Azure AD dostępnych dla użytkowników-gości zapraszający dzierżawca będzie musiał mieć odpowiednią liczbę licencji Podstawowa lub Premium P1 bądź Premium P2 dla użytkowników-gości (1 licencja na 5 użytkowników, zgodnie z opisem znajdującym się powyżej). Na przykład 1 licencja usługi Azure AD Podstawowa umożliwi skonfigurowanie opartego na grupach zarządzania dostępem i aprowizacji dla maksymalnie 5 użytkowników-gości. Dla szóstego użytkownika-gościa konieczne będzie posiadanie kolejnej licencji usługi Azure AD Podstawowa. Podobnie 1 licencja usługi Azure AD Premium P1 pozwoli na skorzystanie z funkcji uwierzytelniania wieloskładnikowego maksymalnie 5 użytkownikom-gościom (poza funkcjami dostępnymi w ramach usługi Azure AD Podstawowa). Dla szóstego użytkownika-gościa korzystającego z uwierzytelniania wieloskładnikowego konieczne będzie uzyskanie następnej licencji usługi Azure AD Premium P1.

Azure AD Access Control

Funkcja Azure AD Access Control jest bezpłatna.

Masz już usługę Azure Active Directory Premium? Zarządzaj swoimi licencjami tutaj.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Pomoc techniczna dla usługi Azure Active Directory w warstwach Bezpłatna, Podstawowa i Premium jest świadczona w ramach pomocy technicznej dla platformy Azure już od $29.0 miesięcznie. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Umowa dotycząca poziomu usług (SLA, Service Level Agreement): usługa Azure Active Directory w wersji Podstawowa i Premium gwarantuje miesięczną dostępność na poziomie 99,9%. W przypadku usług bezpłatnych, takich jak Azure Active Directory w wersji Bezpłatna i Access Control, nie są oferowane umowy SLA. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę umów SLA platformy Azure.

Często zadawane pytania

Zasoby

Calculator

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Frequently Asked Questions

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Product Details

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o Azure Active Directory

Documentation

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Ochrona firmy za pomocą usługi Active Directory Premium systemu Azure

Zacznij już dziś