Hoppa över navigering

Sammanfattning av SLA för Azure-tjänster

Last updated: August 2022

API Management

 • Vi garanterar att instanser av API-hanteringstjänsten som körs i driftsättningar på konsumtions-, grund-, standard- och premiumnivå och som är skalade inom en enskild region svarar på begäranden om att utföra operationer minst 99,95 % av tiden.
 • Vi garanterar att instanser av API-hanteringstjänsten som körs på nivån Premium med driftsättningar i två eller fler regioner besvarar begäranden om att utföra åtgärder minst 99,99 % av tiden.​ ​
 • Vi garanterar att instanser av API-hanteringstjänsten som körs på nivån Premium med driftsättningar i två eller fler tillgänglighetszoner i en region besvarar begäranden om att utföra åtgärder i den regionen minst 99,99 % av tiden.

Inget SLA ges för följande:​

 • Nivån Utvecklare för API-hanteringstjänsten.
 • Alla egenvärdbaserade API-hanteringskomponenter.​

Visa fullständig information

App Configuration

Vi garanterar att konfigurationsarkiv som körs i en kundprenumeration är tillgängliga 99,9 % av tiden. Inget SLA tillhandahålls för ett konfigurationsarkiv på den kostnadsfria nivån.

Visa fullständig information

App Service

Vi garanterar att alla appar som körs i en kundprenumeration är tillgängliga 99,95 % av tiden. Inget SLA tillhandahålls för appar under nivåerna Kostnadsfritt eller Delad.

Visa fullständig information

Application Gateway

Vi garanterar att varje Application Gateway molntjänst med två eller flera medium eller större instanser eller distributioner som har kapacitet att stödja automatisk skalning eller zonredundans, kommer att vara tillgängliga under minst 99,95 % av tiden.

Visa fullständig information

Application Insights

Azure Monitor integrerar nu funktionerna i Log Analytics och Application Insights för övervakning av din app. Om du önskar kan du även fortsätta att använda Log Analytics och Application Insights som fristående tjänster. Se deras respektive SLA:er nedan.

Azure Monitor SLA

Log Analytics SLA

Vi garanterar att datafördröjningen i tjänsten Application Insights inte överstiger två timmar 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

Automation

Vi garanterar att minst 99,9 % av Runbook-jobben startar inom 30 minuter från deras planerade starttider.

Vi garanterar en minsta tillgänglighet på 99,9 % för tjänsten Azure Automation DSC.

Inget SLA ges för nivån Kostnadsfritt för Azure Automation.

Visa fullständig information

Azure Active Directory

Vi garanterar en tillgänglighet på 99,99 % för Azure Active Directory Basic- och Premium-tjänster. Tjänsterna anses vara tillgängliga under följande förhållanden:

 • Användarna kan logga in på Azure Active Directory-tjänsten.
 • Azure Active Directory kan generera autentiserings- eller auktoriseringstoken som krävs för att användarna ska kunna logga in på programmen som är kopplade till tjänsten.

Inget SLA erbjuds för Free-versionen av Azure Active Directory.

Visa fullständig information

Azure Active Directory B2C

Vi garanterar en lägsta tillgänglighet på 99,99 % för Azure Active Directory B2C-tjänsterna. Tjänsterna anses vara ”tillgängliga” under följande förhållanden:

 • Tjänsterna kan behandla användarregistrering och inloggning till Azure AD B2C-tjänsterna.
 • Azure AD B2C kan generera de autentiserings- eller auktoriseringstokens som krävs för att användarna ska kunna logga in på programmen som är kopplade till tjänsten.

Visa fullständig information

Azure Active Directory Domain Services

Vi garanterar att minst 99,9 % av begäranden till Azure Active Directory Domain Services för domänautentisering av användarkonton som tillhör den Hanterade domänen, LDAP-bindning till rot-DSE eller DNS-sökning i register kommer att slutföras.

Visa fullständig information

Azure Advisor

Advisor är en gratistjänst och har därför inget SLA med ekonomisk koppling.

Visa fullständig information

Azure Analysis Services

Vi garanterar att klientåtgärder som utförs på en Azure Analysis Services-server lyckas minst 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

Azure Applied AI Services

 • Vi garanterar att Applied AI Services är tillgängligt 99,9 % av tiden. Inget SLA ges för Free-nivån.
 • SLA för Azure Bot Services finns på den här länken
 • SLA för Azure Cognitive Search finns på den här länken

Visa fullständig information

Azure Arc

Azure Arc-aktiverad Kubernetes

 • Vi garanterar 99,9 % tillgänglighet för REST API-transaktioner på Kubernetes-konfigurationsresurs på Azure Arc-aktiverade Kubernetes-kluster. Tillgänglighetsgarantin ges endast för REST API-transaktioner på Kubernetes-konfigurationsresursen på Azure Arc-aktiverad Kubernetes-resurs, men inte för anslutningsstatusen för agenter som är driftsatta på det kundhanterade Kubernetes-klustret.
 • Eftersom anslutning av Kubernetes-klustret till Azure Arc-aktiverad Kubernetes är en kostnadsfri åtgärd tillhandahålls ingen SLA med ekonomisk koppling för tillgängligheten till Kubernetes Connect-tjänsten som ansvarar för anslutning av Kubernetes-kluster till Azure Arc.

Visa fullständig information

Azure Backup

Vi garanterar en tillgänglighet på minst 99,9 % för säkerhetskopierings- och återställningsfunktionerna i Azure Backup-tjänsten.

Visa fullständig information

Azure Bastion

Azure Bastion ger dina virtuella datorer direkt RDP- och SSH-åtkomst genom Azure Portal utan behov av en offentlig IP på den virtuella datorn.

Vi garanterar att Azure Bastion är tillgängligt under minst 99,95 % av tiden.

Visa fullständig information

Azure Bot Services

Vi garanterar att Azure Bot Services premiumkanaler kan ta emot och svara på 99,9 % av alla REST API-anrop till premiumkanalernas API-slutpunkt.

Visa fullständig information

Azure Communication Services

Azure Communication Services har två olika SLA kategoriserade efter ursprung:

 • Samtal (ljud- och videosamtal – både VoIP and PSTN)
 • Alla andra kärntjänster (sms, chatt, UTM, resursleverantör, händelser och meddelanden)

Visa fullständig information

Azure Confidential Ledger

We guarantee that we will process Azure Confidential Ledger transactions within 5 seconds at least 99.9% of the time.

Visa fullständig information

Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB är Microsofts globalt distribuerade flermodellsdatabastjänst. Den erbjuder körklar global distribuering över valfritt antal Azure-regioner genom transparent skalning och replikering av dina data oavsett var dina användare är. Tjänsten erbjuder omfattande 99,99 % SLA:er som täcker garantier beträffande dataflöde, konsekvens, tillgänglighet och fördröjning för Cosmos DB-databaskonton begränsade till en enda Azure-region som konfigurerats med någon av de fem konsekvensnivåerna eller databaskonton som kan användas på flera Azure-regioner, konfigurerade med någon av de fyra avslappnade konsekvensnivåerna. Azure Cosmos DB godkänner att flera Azure-regioner konfigureras som skrivbara slutpunkter för databaskonton. Med denna konfiguration erbjuder Cosmos DB 99,999 % SLA för både läsning och skrivning.

Visa fullständig information

Azure Data Explorer

Vi garanterar en tillgänglighet för Azure Data Explorer-tjänsten på minst 99,9 %. Tidigare känd som Kusto.

Visa fullständig information

Azure Data Lake Storage Gen1

Vi garanterar att Data Lake Store är tillgängligt 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

Azure Data Share

Vi garanterar att vi minst 99,9 % av tiden kommer att kunna behandla begäranden om att utföra Azure Data Share API-operationer.

Visa fullständig information

Azure Database for MySQL

Vi garanterar att kunden under minst 99,99 % av tiden kan ha sin Microsoft Azure-databas för MySQL Server ansluten till vår Internetgateway.

Visa fullständig information

Azure Database for PostgreSQL

Vi garanterar att kunder under minst 99,99 % av tiden har anslutning mellan sin Microsoft Azure Database for PostgreSQL Server – Enskild server och vår Internet-gateway.

Vi garanterar att kunderna kommer att ha anslutning till sina Microsoft Azure-databaser för PostgreSQL – Hyperscale (Citus) högtillgänglighetsnoder.

Vi garanterar att kunder under minst 99,99 % av tiden har anslutning till sin Microsoft Azure Database for PostgreSQL – Flexibel server konfigurerad med zonredundant hög tillgänglighet.

Vi garanterar att kunder under minst 99,95 % av tiden har anslutning till sin Microsoft Azure Database for PostgreSQL – Flexibel server konfigurerad med samma zon-redundant hög tillgänglighet.

Vi garanterar att kunder under minst 99,9 % av tiden har anslutning till sin Microsoft Azure Database for PostgreSQL – Flexibel server konfigurerad utan zonredundant hög tillgänglighet.

Visa fullständig information

Azure Databricks

Vi garanterar att Azure Databricks kommer att finnas tillgänglig 99,95 % av tiden.

Visa fullständig information

Azure DDoS Protection

Vi garanterar att DDoS Protection-tjänsten kommer att vara tillgänglig minst 99,99 % av tiden.

Visa fullständig information

Azure Defender

För standardnivån av Azure Defender garanterar vi en tillgänglighet på 99,9 % till information från säkerhetsövervakning om en skyddad nod. Inget SLA ges för nivån Kostnadsfritt för Azure Security Center.

Visa fullständig information

Azure DevOps

 • Vi garanterar en tillgänglighet på minst 99,9 % för Azure DevOps Services för betald Azure DevOps Services-användare inklusive användare med betald User-Based Extensions to Azure DevOps Services för tillgång till Azure DevOps Services-konto.
 • Vi garanterar en tillgänglighet på minst 99,9 % för körning av struktur- och driftsättningsåtgärder med hjälp av Azure Pipelines.

Visa fullständig information

Azure DevTest Labs

Azure DevTest Labs är en gratis tjänst, och saknar därmed SLA med ekonomisk koppling. Tillgängligheten för ditt Lab baseras på SLA för de underliggande virtuella datorerna, samt lagrings- och nyckelvalv som används. Mer information finns i SLA för Virtual Machine, SLA för Storage och SLA för Key Vault.

Visa fullständig information

Azure Digital Twins

Vi garanterar att Azure Digital Twins kommer att vara tillgänglig minst 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

Azure DNS

Vi garanterar att giltiga DNS-begäranden får svar från minst en Azure DNS-namnserver under 100 % av tiden.

Visa fullständig information

Azure ExpressRoute

Vi garanterar minst 99,95 % tillgänglighet för reserverad krets i ExpressRoute.

Visa fullständig information

Azure Firewall

Azure Firewall erbjuder fullständigt integrerade tillståndskänsliga brandväggsfunktioner för virtuella nätverksresurser med inbyggd hög tillgänglighet och skalningsmöjligheter.

Vi garanterar att Azure Firewall är tillgänglig under minst 99,95 % av tiden, när den distribueras inom en enda Tillgänglighetszon.

Vi garanterar att Azure Firewall är tillgänglig under minst 99,99 % av tiden, när den distribueras inom två eller flera Tillgänglighetszoner inom samma Azure-region.

Visa fullständig information

Azure Firewall Manager

Azure Firewall Manager har inte en egen ekonomiskt stödd SLA. De underliggande tjänsterna regleras av egna SLA. Mer information finns i SLA för Azure Firewall, VPN Gateway och Azure Virtual WAN.

Visa fullständig information

Azure Fluid Relay

We guarantee that Fluid Relay running in a customer subscription will be available 99.9% of the time.

No SLA is provided for the Basic Tier.

Visa fullständig information

Azure Front Door and Azure Front Door (classic)

Vi garanterar att Azure Front Door och Azure Front Door (classic) kommer att svara på kunders begäran minst 99,99 % av tiden och leverera det begärda innehållet utan fel. Vi granskar och godkänner data från alla kommersiellt rimliga oberoende mätsystem som du väljer för att övervaka innehållet. Du måste välja en uppsättning agenter från mätsystemets lista med standardagenter som är allmänt tillgängliga och representerar minst fem geografiskt åtskilda platser inom större världsomspännande storstadsområden (exklusive Folkrepubliken Kina).

Visa fullständig information

Azure Functions

För Funktionsappar som körs på Förbrukningsplanen garanterar vi att de associerade funktionerna kommer att fungera 99,5 % av tiden efter en lyckad aktivering.

För Funktionsappar som körs på Premium-planen eller den Dedikerade App Service-planen garanterar vi att associerade beräkningar kommer att vara tillgängliga 99,95 % av tiden.

Visa fullständig information

Azure Health Data Services

Vi garanterar att Azure Health Data Services och Azure API for FHIR är tillgängliga 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

Azure HPC Cache

Azure HPC Cache erbjuder inte något tjänstnivåavtal med ekonomiskt stöd.

Visa fullständig information

Azure Information Protection

Vi garanterar att slutanvändare kommer att kunna skapa och använda IRM-dokument och e-post 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

Azure IoT Central

Vi garanterar att IoT Central är tillgänglig under minst 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

Azure IoT Edge

Azure IoT Edge är en gratistjänst och har därför inget SLA med ekonomisk koppling.

Visa fullständig information

Azure IoT Hub

 • För IoT Hub lovar vi att minst 99,9 % av tiden avsatt till IoT-hubbar kan utnyttjas för att skicka och ta emot meddelanden till/från registrerade enheter och Tjänsten kommer att kunna skapa, läsa, uppdatera och ta bort åtgärder på IoT-hubbar.
 • För tjänsten IoT Hub Device Provisioning Service lovar vi att driftsatta provisioneringstjänster under minst 99,9 % av tiden kan ta emot etableringsbegäranden från enheter och registrera dem i en IoT-hubb.
 • Inget SLA ges för nivån Kostnadsfritt för IoT Hub.

Visa fullständig information

Azure Key Vault Managed HSM

Vi garanterar att vi bearbetar Managed HSM-transaktioner inom fem sekunder minst 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

Azure Kubernetes Service (AKS)

För kunder som köpt en Azure Kubernetes Service (AKS) Uptime SLA garanterar vi en drifttid på 99,95 % för Kubernetes API-servern för AKS-kluster som använder Azure Tillgänglighetszoner och 99,9 % för AKS-kluster som inte använder Azure Tillgänglighetszoner. För kunder som använder gratis kluster erbjuder AKS inget servicenivåavtal med ekonomiskt stöd, men eftersträvar 99,5 % tillgänglighet för Kubernetes API-servern. Tillgängligheten för agentnoderna i ditt kluster omfattas av servicenivåavtalet för virtuella datorer. Se SLA för virtuella datorer för mer information.

Visa fullständig information

Azure Lab Services

För varje virtuell labb-maskin som etableras som en del av Azure Lab Services garanterar vi att du har en virtuell labb-maskinanslutning på minst 99,9 %.

Visa fullständig information

Azure Logic Apps

Vi garanterar att alla Logic-appar som körs i en kundprenumeration är tillgängliga 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

Azure Managed Instance för Apache Cassandra

 • För varje Cassandra-datacenter som distribueras med hjälp av Azure hanterad instans för Apache Cassandra garanterar vi att du har anslutning till Cassandra-datacentret minst 99,95 % av tiden, förutsatt att ditt Cassandra-datacenter uppfyller kraven på kompatibel nätverkskonfiguration.
 • För varje Cassandra-datacenter som distribueras med stöd av tillgänglighetszon som aktiveras i en Azure-region garanterar vi att du har anslutning till Cassandra-datacentret minst 99,99 % av tiden, förutsatt att ditt Cassandra-datacenter uppfyller kraven på kompatibel nätverkskonfiguration.

Visa fullständig information

Azure Maps

Vi garanterar att Azure Maps är tillgängligt under 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

Azure Monitor

Azure Monitor integrerar nu funktionerna i Log Analytics och Application Insights för övervakning av din app. Om du önskar kan du även fortsätta att använda Log Analytics och Application Insights som fristående tjänster. Se deras respektive SLA:er nedan.

Log Analytics SLA

Application Insights SLA

Med Azure Monitor kan du samla in detaljerade data om prestanda och utnyttjande samt loggar över aktivitet och diagnostik, och definiera aviseringar och meddelanden från dina Azure-resurser på ett enhetligt sätt. Vi garanterar att Azure Monitor minst 99,9 % av tiden genomför varningsregler, utlöser och levererar meddelanden.

Visa fullständig information

Azure NetApp Files

Vi garanterar en tillgänglighet för tjänsten Azure NetApp Files på minst 99,99 %.

Visa fullständig information

Azure Open Datasets

Azure Open Datasets är en kostnadsfri tjänst och saknar därmed SLA med ekonomisk koppling.

Visa fullständig information

Azure Policy

Azure Policy är en gratistjänst och har därför inget SLA med ekonomisk koppling.

Visa fullständig information

Azure Private Link

Vi garanterar att Azure Private Link är tillgängligt 99,99 % av tiden.

Visa fullständig information

Azure Red Hat OpenShift

Vi garanterar att Azure Red Hat OpenShift är tillgängligt under 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

Azure Route Server

Azure Route Server förenklar dynamisk routning mellan ditt nätverks virtuella installation och ditt virtuella nätverk. Du behöver inte konfigurera statiska vägar eller skriva anpassade skript för att hantera vägändringar i ditt nätverk.

Vi garanterar att Azure Route Server är tillgängligt under minst 99,95 % av tiden.

Visa fullständig information

Azure RTOS

Inget SLA tillhandahålls för Real-Time Operating System (RTOS).

Visa fullständig information

Azure Sentinel

Azure Sentinel bygger på Azure Monitor Log Analytics. Tillgängligheten av Azure Sentinel beror på SLA för Log Analytics. Se SLA för Log Analytics för mer information.

Visa fullständig information

Azure SignalR Service

Vi garanterar att SignalR-tjänsten är tillgänglig under minst 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

Azure Site Recovery

 • För varje Skyddad instans som konfigureras för Redundans mellan lokala platser garanterar vi minst 99,9 % tillgänglighet för Site Recovery-tjänsten. Tillgängligheten beräknas över en månatlig faktureringsperiod.
 • För varje Skyddad instans som konfigureras för Lokalt till Azure-planerad och oplanerad Redundans garanterar vi minst ett återställningstidsmål på två timmar.
 • För respektive Skyddad Instans som konfigureras för Azure till Azure-redundans garanterar vi ett återställningstidsmål på två timmar.

Visa fullständig information

Azure Sphere

Azure Sphere har ingen månadskostnad och därför inget SLA med ekonomisk koppling.

Visa fullständig information

Azure Spring Apps

We guarantee that Azure Spring Apps running in a Customer subscription will be available 99.9% of the time.

No SLA is provided for Apps under the Basic Tier

Visa fullständig information

Azure SQL Database

Azure SQL Database is a fully managed relational database with built-in regional high availability and turnkey geo-replication to any Azure region. It includes intelligence to support self-driving features such as performance tuning, threat monitoring, and vulnerability assessments and provides fully automated patching and updating of the code base.

 • Azure SQL Database Business Critical, Premium or General Purpose tiers configured as Zone Redundant Deployments have an availability guarantee of at least 99.995%.
 • Azure SQL Database Hyperscale, Business Critical, Premium, or General Purpose tiers not configured for Zone Redundant deployments have an availability guarantee of at least 99.99%.
 • Azure SQL Database Basic or Standard tiers have an availability guarantee of at least 99.99%.
 • Azure SQL Database Business Critical tier configured with geo-replication has a guarantee of Recovery point objective (RPO) of 5 sec for 100% of deployed hours.
 • Azure SQL Database Business Critical tier configured with geo-replication has a guarantee of Recovery time objective (RTO) of 30 sec for 100% of deployed hours.

Visa fullständig information

Azure SQL-hanterad instans

Azure SQL hanterad instans är en fullständigt hanterad relationsdatabasinstans med inbyggd regional hög tillgänglighet och nyckelfärdig geo-replikering till valfri Azure-region. Det ger bred kompatibilitet med SQL Server, vilket möjliggör en skalanpassad modernisering av program på plats. Inbyggd intelligens stöder självgående funktioner som prestandajustering, hotövervakning och sårbarhetsbedömningar och ger fullständigt automatisk korrigering och uppdatering av kodbasen.

Azure SQL hanterad instans har en garanterad tillgänglighet på minst 99,99 %. Detta gäller både på nivåerna Affärskritisk och General Purpose.

Visa fullständig information

Azure Stream Analytics

 • Vi garanterar en tillgänglighet för Stream Analytics API på minst 99,9 %.
 • Vi garanterar att driftsatta Stream Analytics-jobb antingen bearbetar data eller är tillgängliga för databearbetning 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

Azure Synapse Analytics

Vi garanterar att klientåtgärder som utförs på en Azure Synapse lyckas minst 99,9 % av tiden.

 • Vi garanterar bearbetning av förfrågningar om åtgärder för Dataintegreringsresurser som används i Azure Synapse minst 99,9 % av tiden.
 • Vi garanterar att alla Azure Synapse-pipelineaktivitetskörningar startas inom 4 minuter från deras planerade körningstid minst 99,9 % av tiden.
 • Vi garanterar att minst 99 % av Apache Spark-sessionerna skapas.

Visa fullständig information

Azure Time Series Insights

Vi garanterar att vi minst 99,9 % av tiden kommer att kunna behandla begäranden till Time Series Insights dataplan-API.

Visa fullständig information

Azure Web PubSub

Vi garanterar att Web PubSub-tjänsten är tillgänglig under minst 99,9 % av tiden.

Inget SLA erbjuds för kostnadsfri nivå av Web PubSub-tjänsten.

Visa fullständig information

Azure Virtual Desktop

Behörighetsinformation gällande Azure Virtual Desktop-tjänsten finns i licensvillkoren som beskrivs här. Microsoft erbjuder inte något serviceavtal med ekonomiskt stöd. Vi strävar efter minst 99,9 % tillgänglighet för URL-adresser kopplade till Azure Virtual Desktop-tjänsten. Tillgängligheten av virtuella datorer som sessionsvärdar i din prenumeration omfattas av SLA för Virtual Machines.

Se SLA för virtuella datorer för mer information.

Visa fullständig information

Azure VMware Solution

 • Vi garanterar att Azure VMware-lösningen kommer att vara tillgänglig minst 99,9 % av tiden.
 • Vi garanterar att Azure VMware hanteringsverktyg (vCenter Server och NSX Manager) kommer att vara tillgängliga minst 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

Azure VMware Solution by CloudSimple

 • Vi garanterar att Azure VMware-lösningar kommer att vara tillgängliga minst 99,9 % av tiden.
 • Vi garanterar att Azure VMware hanteringsverktyg (vCenter Server och NSX Manager) kommer att vara tillgängliga minst 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

Azure-containerappar

We guarantee that Apps running in a customer subscription will be available 99.95% of the time.

Visa fullständig information

Azure-databas för MariaDB

Vi garanterar att kunden under minst 99,99 % av tiden kan ha sin Microsoft Azure-databas för MariaDB-server ansluten till vår Internetgateway.

Visa fullständig information

Azure-gästkonfiguration för Azure Arc-anslutna servrar

 • Vi garanterar en tillgänglighet på 99,99 % för REST API-transaktioner för gästkonfigurationens ARM-resursprovider. Tillgänglighetsgarantin ges endast för REST API-transaktioner, inte för anslutningsstatusen för gästkonfigurationens klientkapacitet i Azure Arc-agenten.

Visa fullständig information

Azure-hanterade program

Azure Managed Applications har inte en egen ekonomiskt stödd SLA. Den underliggande infrastrukturen och programvarutjänsterna regleras av egna SLA.

Visa fullständig information

BareMetal Infrastructure

 • För BareMetal Infrastructure-arbetsbelastningar (”BareMetal”) som har konfigurerats i ett Högtillgänglighetspar garanterar vi att du har anslutning till minst en instans, minst 99,99 % av tiden.
 • För varje Enskild Instans garanterar vi att du har anslutning minst 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

Batch

We guarantee at least 99.9% of the time, we will successfully process requests to perform operations against Batch accounts.

Visa fullständig information

BizTalk Services

Vi garanterar att kunderna kommer att ha anslutning mellan sina BizTalk Service-miljöer på nivåerna Basic, Standard och Premium och vår Internetgateway under minst 99,9 % av tiden. Vi erbjuder inget SLA för Developer-nivån för BizTalk Services.

Visa fullständig information

Cache

 • För Cache på Standard-, Premium-, Enterprise- och Enterprise Flash-nivå garanterar vi att du kommer ha anslutning till Cache-slutpunkten minst 99,9 % av tiden.
 • För Cache på Enterprise- och Enterprise Flash-nivå som distribueras till tre eller fler tillgänglighetszoner i samma Azure-region garanterar vi att du kommer ha anslutning till Cache-slutpunkten minst 99,99 % av tiden.
 • För Cache på Enterprise- och Enterprise Flash-nivå som distribueras (1) till minst tre Azure-regioner och tre eller fler tillgänglighetszoner i vardera region samt (2) med aktiv geo-replikering aktiverad för alla Cache-instanser garanterar vi att du kommer ha anslutning till en regional Cache-slutpunkt minst 99,999 % av tiden.

Visa fullständig information

Cloud Services och Virtual Machines

 • För molntjänster garanterar vi att minst en rollinstans har extern rollinstansanslutning under minst 99,95 % av tiden när du driftsätter två eller flera rollinstanser i olika fel- och uppgraderingsdomäner.
 • För alla Virtual Machines med två eller fler driftsatta instanser i samma tillgänglighetskonfiguration garanterar vi Virtual Machines-anslutning till åtminstone en instans under minst 99,95 % av tiden.
 • För alla Virtuella Maskiner med enskilda instanser som använder Premium Storage för alla diskar garanterar vi Virtuell Maskin-anslutning på minst 99,9 %.

Visa fullständig information

Cognitive Services

Vi garanterar att alla Cognitive Services som körs i Standardnivån kommer att vara tillgängliga minst 99,9 % av tiden. Inget SLA ges för Free-nivån.

Visa fullständig information

Container Registry

Azure Container Registry är en gratistjänst. Den har därför inget SLA med ekonomisk koppling. För tillgängligheten för underliggande lagring gäller dock Storage SLA. Se SLA för Storage för mer information.

Visa fullständig information

Content Delivery Network

Vi garanterar att CDN kommer att svara på klientbegäranden och leverera efterfrågat innehåll utan fel minst 99,9 % av tiden. Vi granskar och godkänner data från alla kommersiellt rimliga oberoende mätsystem som du väljer för att övervaka innehållet. Du måste välja en uppsättning agenter från mätsystemets lista med standardagenter som är allmänt tillgängliga och representerar minst fem geografiskt åtskilda platser inom större världsomspännande storstadsområden (exklusive Folkrepubliken Kina).

Visa fullständig information

Data Catalog

 • Vi garanterar en tillgänglighet på minst 99,9 % för Data Catalog Standard Edition då Datakatalogadministratörer ska kunna lägga till och/eller ta bort användare.
 • Vi garanterar en tillgänglighet på minst 99,9 % för Data Catalog Standard Edition då Datakataloganvändare ska kunna utföra API-anrop till Datakatalogen för att registrera, söka efter eller radera uppgifter.

Inget SLA ges för Free-nivån av Azure Data Catalog

Visa fullständig information

Data Lake Analytics

Vi garanterar att Data Lake Analytics är tillgängligt 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

Dedikerad HSM i Azure

Azure Dedicated HSM är en gratistjänst och har därför inget SLA med ekonomisk koppling.

Visa fullständig information

Defender: hantering av externa attackytor

We guarantee for a given Defender EASM resource that query availability for the Attack Surface Inventory & derived analytics will not fall below 99.9%, calculated as specified below.

No SLA is provided during the free demo period or prior to the completion of the initial successful generation (“discovery”) of an inventory.

Visa fullständig information

Event Grid

Vi garanterar att Kunderna kommer att kunna publicera meddelanden på Event Grid 99,99 % av gångerna.

Visa fullständig information

Event Hubs

För Basic- och Standard-nivåerna garanterar vi att Event Hubs är tillgängliga minst 99,95 % av tiden.

För nivåerna Premium och Dedicated garanterar vi att händelsehubbar är tillgängliga minst 99,99 % av tiden.

Visa fullständig information

HDInsight

För HDInsight garanterar vi att alla HDInsight-kluster du driftsätter har extern anslutning minst 99,9 % av tiden under en månatlig faktureringsperiod.

Visa fullständig information

Health Bot

Vi garanterar att Azure Health Bot-kanaler tar emot och svarar på 99,9 % av alla REST API-anrop till Azure Health Bot-kanalernas API-slutpunkt.

Visa fullständig information

Kapacitetsreservationer på begäran för virtuella datorer

 • För alla Reservationer av kapacitet på begäran garanterar vi att du får datorkapacitet upp till reserverat antal Virtuella maskiner minst 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

Key Vault

Vi garanterar att vi bearbetar Key Vault-transaktioner inom fem sekunder minst 99,99 % av tiden.

Visa fullständig information

Kognitiv sökning i Azure

Vi garanterar en tillgänglighet på minst 99,9 % för indexbegäranden när en Azure Cognitive Search-tjänstinstans har konfigurerats med två eller fler repliker och för indexuppdateringsbegäranden när en Azure Cognitive Search-tjänstinstans har konfigurerats med tre eller fler repliker. Inget SLA ges för Free-nivån.

Visa fullständig information

Kostnadshantering + fakturering

Vi garanterar att Azure Cost Management-tjänsten, för visning och hantering av din mellanmolnsförbrukning (mellanmolnsförbrukning är för närvarande begränsad till endast AWS), kommer vara tillgänglig 99,9 % av tiden.

SLA gäller inte när misslyckad visning av förbrukningsdata beror på problem med mellanmolnsslutpunkter, tjänster utanför Azure Cost Management eller Kundens ändringar av sin Azure-konfiguration.

Inget SLA erhålls för visning och hantering av din Azure-förbrukning eftersom tjänsten är kostnadsfri.

Visa fullständig information

Lagringskonton

 • Vi garanterar att minst 99,99 % (99,9 % för lågfrekvent och arkivåtkomstnivå) av tiden kommer vi att på ett lyckat sätt bearbeta begäranden att läsa data från konton med läsåtkomst för geografiskt redundant lagring (RA-GRS), förutsatt att misslyckade försök att läsa data från den primära regionen görs om på den sekundära regionen. Rehydrering stöds inte på den sekundära regionen.
 • Vi garanterar att minst 99,9 % (99 % för lågfrekvent och arkivåtkomstnivå) av tiden kommer vi att på ett lyckat sätt bearbeta begäranden att läsa data från konton för lokalt redundant lagring (LRS), zonredundant lagring (ZRS) och geografiskt redundant lagring (GRS).
 • Vi garanterar att minst 99,9 % av tiden (99 % för lågfrekvent och arkivåtkomstnivå) kommer vi att på ett lyckat sätt bearbeta begäranden att skriva data till konton för lokalt redundant lagring (LRS), zonredundant lagring (ZRS) och geografiskt redundant lagring (GRS) och konton med läsåtkomst för geografiskt redundant lagring (RA-GRS).

Visa fullständig information

Load Balancer

Vi garanterar att en Lastbalanserad slutpunkt med Azure Standard Load Balancer, som betjänar två eller flera välfungerande virtuella maskininstanser är tillgänglig under 99,99 % av tiden.

Basic Load Balancer är utesluten från denna SLA.

Visa fullständig information

Log Analytics

Azure Monitor integrerar nu funktionerna i Log Analytics och Application Insights för övervakning av din app. Om du önskar kan du även fortsätta att använda Log Analytics och Application Insights som fristående tjänster. Se deras respektive SLA:er nedan.

Azure Monitor SLA

Application Insights SLA

Vi garanterar att loggdata indexeras inom sex timmar efter att data köats för indexering av tjänsten Logganalys i Operations Management Suite minst 99,9 % av tiden.

Inget SLA ges för nivån Kostnadsfritt för Logganalys i Operations Management Suite.

Visa fullständig information

Machine Learning Studio

 • Vi garanterar en tillgänglighet på 99,95 % för API-transaktioner för Request Response Service (RRS).
 • Vi garanterar en tillgänglighet på 99,9 % för API-transaktioner för Batch Execution Service (BES) och hanterings-API:er.

Inget SLA ges för Free-nivån för Machine Learning.

Visa fullständig information

Managed Disks

Hanterade diskar saknar SLA med ekonomisk koppling. Tillgängligheten av hanterade diskar bygger på SLA för den underliggande lagring som används och den virtuella maskin som den är kopplad till. Mer information finns i SLA för Virtual Machines och SLA för Storage.

Visa fullständig information

Media Services

 • Vi garanterar en tillgänglighet på 99,9 % för REST API-transaktioner för Media Services-kodning.
 • För Direktuppspelning bearbetar vi begäranden med en tillgänglighetsgaranti på 99,9 % för befintligt medieinnehåll när minst en direktuppspelningsenhet köps.
 • För Livekanaler garanterar vi att Kanaler som körs har extern anslutning minst 99,9 % av tiden.
 • För Innehållsskydd garanterar vi uppfyllda huvudsakliga begäranden minst 99,9 % av tiden.
 • För Indexering utför vi serviceindexeringsbegäranden med en Reserverad Kodningsenhet 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

Microsoft Purview

 • Vi garanterar att Purview-tjänsten är tillgänglig under minst 99,9 % av tiden.
 • Inget SLA erbjuds för kostnadsfri nivå av Purview-tjänsten.

Visa fullständig information

Mobile Services

Vi garanterar 99,9 % tillgänglighet för REST API-anrop till alla anskaffade Azure Mobile Services som körs på nivåerna Standard och Premium i en kundprenumeration. Inget SLA ges för Free-nivån för Mobile Services.

Visa fullständig information

NAT för virtuellt Azure-nätverk

Vi garanterar att en NAT-slutpunkt med Azure VNet NAT, som betjänar två eller flera välfungerande virtuella maskininstanser är tillgänglig under 99,99 % av tiden.

Visa fullständig information

Network Watcher

Vi garanterar att Network Diagnostic Tools kommer att utföra och returnera ett svar 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

Power BI Embedded

Vi garanterar att Power BI Embedded har minst 99,9 % tillgänglighet så att användare kan utföra API-anrop och bädda in rapporter.

Visa fullständig information

Remote Rendering

 • Vi garanterar en tillgänglighet på 99,99 % för REST API-transaktioner för Konverteringsfunktionen.
 • Vi garanterar att Renderingssessionen har extern anslutning minst 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

SAP HANA på Azure Large Instances

 • För SAP HANA på Azure som har konfigurerats i ett högtillgänglighetspar, garanterar vi att du har anslutning till minst en instans, minst 99,99 % av tiden.
 • För varje Enskild Instans garanterar vi att du har anslutning minst 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

Scheduler

Vi garanterar att alla planerade jobb startas inom 30 minuter från deras planerade körningstid minst 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

Service Bus

 • För Service Bus Relays garanterar vi att korrekt konfigurerade program är tillgängliga för att upprätta en anslutning till en driftsatt Relay minst 99,9 % av tiden.
 • För Service Bus Queues och Topics garanterar vi att korrekt konfigurerade program kan skicka eller ta emot meddelanden eller utföra andra åtgärder på en driftsatt Queue eller Topic minst 99,9 % av tiden.
 • För Service Bus Notification Hubs på Basic- eller Standardnivå garanterar vi att korrekt konfigurerade program kan skicka meddelanden eller utföra registreringshanteringsåtgärder med avseende på en Notification Hub minst 99,9 % av tiden.
 • För Event Hubs på Basic- eller Standardnivå garanterar vi att korrekt konfigurerade program kan skicka eller ta emot meddelanden eller utföra andra åtgärder på Event Hub minst 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

Service Fabric

Service Fabric är en gratis tjänst, och saknar därmed SLA med ekonomisk koppling. Tillgängligheten för ditt Service Fabric-kluster baseras på de underliggande virtuella datorernas SLA och de lagringsresurser som används. Mer information finns i SLA för Virtual Machine och SLA för Storage.

Visa fullständig information

Skalningsuppsättningar för virtuell dator

Virtual Machine Scale Sets är en gratis tjänst, och därmed saknas SLA med ekonomisk koppling. Men om Virtual Machine Scale Sets inkluderar virtuella datorer i minst två feldomäner, gäller tillgängligheten för den underliggande Virtual Machines SLA. Se SLA för Virtual Machines för mer information.

Visa fullständig information

Spatial Anchors

Vi garanterar att Azure Spatial Anchors är tillgängligt under minst 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

SQL Server Stretch Database

Vi garanterar att kunderna kommer att ha anslutning mellan sin SQL Server Stretch-databas och vår Internetgateway minst 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

Static Web Apps

Vi garanterar att alla appar som körs i standardvärdskapsplanen är tillgängliga 99,95 % av tiden. Inget SLA ges för appar i gratisplanen.

Visa fullständig information

StorSimple

 • Vi garanterar en tillgänglighet på minst 99,9 % för säkerhetskopierings-, molnnivålagrings- och återställningsfunktionerna för Azure StorSimple-tjänsten.
 • Vi garanterar att vi minst 99,9 % av tiden kommer att kunna behandla begäranden till Azure StorSimple Data Manager.

Visa fullständig information

Traffic Manager

Vi garanterar att DNS-frågor tar emot ett giltigt svar från minst ett av våra namnserverkluster för Azure Traffic Manager minst 99,99 % av tiden.

Visa fullständig information

Web Application Firewall

Tillgänglighetsgarantier för brandvägg för webbaserade program ingår i SLA för det valda distributionsalternativet, Application Gateway eller Azure Front Door. Mer information finns i SLA för Application Gateway och Azure Front Door.

Visa fullständig information

Windows 10 IoT Core Services

 • För Device Update Center lovar vi att kunden under minst 99,9 % av tiden kommer att kunna logga in på Device Update Center och tjänsten kommer att kunna skapa enhetsmodeller, skapa paket, publicera paket och uppdateringar till enheter.
 • För LTSC-tillgång, lovar vi att användaren under minst 99,9 % av tiden kommer att kunna logga in på Device Update Center och tjänsten kommer att ge tillgång till uppdateringar för LTSC-utgåvor av Windows 10 IoT Core.
 • Hälsoattestering är en teknik på klientsidan och har därför inte något SLA för Onlinetjänster.

Visa fullständig information

Virtuellt WAN

Azure Virtual WAN är en nätverkstjänst som ger optimerad och automatiserad anslutbarhet mellan olika nätverkssektorer via Azure. Med Virtual WAN kan kunderna ansluta olika nätverkssektorer till varandra och Azure, centralisera sina nätverk och säkerhetskrav med virtuella lösningar som brandväggar och Azure-nätverk och säkerhetstjänster.

Vi garanterar en tillgänglighet på 99,95 % för Azure Virtual WAN.

Visa fullständig information

Visual Studio App Center

 • Vi garanterar en tillgänglighet på minst 99,9 % för att köra bygg- och driftsättningsåtgärder med hjälp av den betalda Byggtjänsten för Visual Studio App Center.
 • Vi garanterar en tillgänglighet på minst 99,9 % för att köra teståtgärder med hjälp push-meddelandetjänsten Visual Studio App Test.
 • Vi garanterar en tillgänglighet på minst 99,9 % för att köra teståtgärder med hjälp push-meddelandetjänsten Visual Studio App Push.

Visa fullständig information

VPN Gateway

Vi garanterar en tillgänglighet på 99,9 % för varje Basic Gateway för VPN eller Basic Gateway för ExpressRoute.

Vi garanterar en tillgänglighet på 99,95 % för varje Standard, High Performance, VpnGw1, VpnGw2, VpnGw3 Gateway för VPN.

Vi garanterar en tillgänglighet på 99,95 % för varje Standard, High Performance, Ultra Performance Gateway för ExpressRoute.

Visa fullständig information

Microsoft meddelar minst 90 dagar i förväg om större ändringar i något av de SLA:er som anges ovan.

Tillgängligheten för alla Azure-tjänster beräknas över en månatlig faktureringsperiod. Klicka här för att hämta SLA för de flesta Microsoft Azure-tjänster. SLA för Active Directory finns här.