Hoppa över navigering

Sammanfattning av SLA för Azure-tjänster

Senast uppdaterad: Mars 2018

Azure Active Directory

Vi garanterar en tillgänglighet på minst 99,9 % för Azure Active Directory Grund- och Premiumtjänster. Tjänsterna anses tillgängliga under följande förhållanden:

 • Användare kan logga in på tjänsten, logga in på Åtkomstpanelen, komma åt program på Åtkomstpanelen och återställa lösenord.
 • IT-administratörer kan skapa, läsa, skriva och ta bort poster i katalogen eller ge eller ta bort tillgång för användare till program i katalogen.

Inget SLA ges för nivån Kostnadsfritt för Azure Active Directory.

Hämta Active Directory SLA

Visa fullständig information

Azure Active Directory B2C

Vi garanterar en lägsta tillgänglighet på 99,9 % för Active Directory B2C-tjänsten. Tjänsten anses tillgänglig för ett register under följande förhållanden:

 • Tjänsten kan behandla användarregistreringar, inloggningar, profilredigeringar, lösenordsåterställningar och multifaktor-autentiseringsförfrågningar.
 • Utvecklare kan skapa, läsa, skriva och radera poster i registret.

Inget SLA ges för nivån Kostnadsfritt för Azure Active Directory B2C.

Visa fullständig information

Azure Active Directory Domain Services

Vi garanterar att minst 99,9 % av förfrågningarna till Azure Active Directory Domain Services för domänautentisering av användarkonton som tillhör den Hanterade domänen, LDAP-bindning till rot-DSE eller DNS-sökning i register kommer att slutföras.

Visa fullständig information

Azure Advisor

Advisor är en gratistjänst och har därför inget SLA med ekonomisk koppling.

Visa fullständig information

Azure Analysis Services

Vi garanterar att klientåtgärder som utförs på en Azure Analysis Services-server lyckas minst 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

API Management

 • Vi garanterar att instanser av API-hanteringstjänsten som körs på nivån Standard svarar på förfrågningar att utföra åtgärder minst 99,9 % av tiden.
 • Vi garanterar att instanser av API-hanteringstjänsten som körs på nivån Premium i två eller fler regioner besvarar förfrågningar om att utföra åtgärder minst 99,95 % av tiden.

Inget SLA tillhandahålls för nivån Utvecklare i API Management-tjänsten.

Visa fullständig information

App Service

Vi garanterar att alla Appar som körs under ett kundabonnemang är tillgängliga 99,95 % av tiden. Inget SLA tillhandahålls för Appar under nivåerna Kostnadsfritt eller Delad.

Visa fullständig information

Application Gateway

Vi garanterar att varje Application Gateway Cloud Service med två eller flera medelstora eller större instanser är tillgänglig minst 99,95% av tiden.

Visa fullständig information

Application Insights

Vi garanterar att datafördröjningen i tjänsten Application Insights inte överstiger två timmar 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

Automation

Vi garanterar att minst 99,9 % av Runbook-jobben startar inom 30 minuter från deras planerade starttider.

Vi garanterar en minsta tillgänglighet på 99,9 % för Azure Automation DSC-agenttjänsten.

Inget SLA ges för nivån Kostnadsfritt för Azure Automation.

Visa fullständig information

Automatisering och kontroll

Tillgängligheten för Automation & Kontroll baseras på SLA för den underliggande arbetsytan för logganalyser och Automations-kontoresurserna som används. Mer information finns i Logganalys SLA och Automation SLA.

Visa fullständig information

Azure Maps

Vi garanterar att Azure Maps är tillgängligt 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

Azure Databricks

We guarantee that Azure Databricks will be available 99.95% of the time.

Visa fullständig information

Backup

Vi garanterar en tillgänglighet på minst 99,9 % för säkerhetskopierings- och återställningsfunktionerna för Azure Backup-tjänsten.

Visa fullständig information

BizTalk Services

Vi garanterar att kunderna kommer att ha anslutning mellan sina BizTalk Service-miljöer på nivåerna Grund, Standard och Premium och vår Internetgateway under minst 99,9 % av tiden. Vi erbjuder inget SLA för nivån Utvecklare för BizTalk Services.

Visa fullständig information

Azure Bot Service

Vi garanterar att Azure Bot Service-premiumkanaler framgångsrikt tar emot och svarar på 99,9 % av alla REST API-anrop till premiumkanalernas API-slutpunkt.

Visa fullständig information

Cache

Vi garanterar att kunderna kommer att ha anslutning mellan Cache-slutpunkterna och vår Internetgateway minst 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

Cognitive Services

Vi garanterar att alla Cognitive Services som körs i Standardnivån kommer att vara tillgängliga minst 99,9 % av tiden. Inget SLA ges för nivån Kostnadsfritt.

Visa fullständig information

Content Delivery Network

Vi garanterar att CDN kommer att svara på klientförfrågningar och leverera efterfrågat innehåll utan fel minst 99,9 % av tiden. Vi granskar och godkänner data från alla kommersiellt rimliga oberoende mätsystem som du väljer för att övervaka innehållet. Du måste välja en uppsättning agenter från mätsystemets lista med standardagenter som är allmänt tillgängliga och representerar minst fem geografiskt åtskilda platser inom större världsomspännande storstadsområden (exklusive Folkrepubliken Kina).

Visa fullständig information

Cloud Services och Virtual Machines

 • För molntjänster garanterar vi att minst en rollinstans har extern rollinstansanslutning minst 99,95 % av tiden när du driftsätter två eller flera rollinstanser i olika fel- och uppgraderingsdomäner.
 • För alla Virtuella Maskiner som har två eller flera instanser driftsatta i samma Tillgänglighetskonfiguration garanterar vi Virtuell Maskin-anslutning till åtminstone en instans minst 99,95 % av tiden.
 • För alla Virtuella Maskiner med enskilda instanser som använder premium storage för alla diskar garanterar vi Virtuell Maskin-anslutning på minst 99,9 %.

Visa fullständig information

Container Registry

Azure Container Registry är en gratistjänst. Den har därför inget SLA med ekonomisk koppling. För tillgängligheten för underliggande lagring gäller dock Storage SLA. Se Storage SLA for ytterligare information.

Visa fullständig information

Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB är en fullständigt hanterad dokumentdatabastjänst i NoSQL som erbjuder förfrågningar och transaktionsbehandling över schemafri data, förutsägbar och pålitlig prestanda och snabb utveckling. Tjänsten erbjuder 99,99 % garantier om tillgänglighet, överföring, fördröjning och konsekvens.

Visa fullständig information

Data Catalog

 • Vi garanterar en tillgänglighet på minst 99,9 % för Data Catalog Standard Edition då Datakatalogadministratörer ska kunna lägga till och/eller ta bort användare.
 • Vi garanterar en tillgänglighet på minst 99,9 % för Data Catalog Standard Edition då Datakataloganvändare ska kunna utföra API-anrop till Datakatalogen för att registrera, söka efter eller radera uppgifter.

Inget SLA ges för den Kostnadsfria utgåvan av Azure Data Catalog.

Visa fullständig information

Data Lake Analytics

Vi garanterar att Data Lake Analytics är tillgängligt 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

Azure Data Lake Storage Gen1

Vi garanterar att Data Lake Store är tillgängligt 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

Azure DDoS Protection

Vi garanterar att DDoS Protection-tjänsten kommer att vara tillgänglig minst 99,99 % av tiden.

Visa fullständig information

Azure DevTest Labs

Azure DevTest Labs är en gratis tjänst, och saknar därmed SLA med ekonomisk koppling. Tillgängligheten för ditt Lab baseras på de underliggande virtuella maskinerna, samt lagrings- och nyckelvalv som används. Mer information finns i Virtual Machine SLA, Storage SLA och Key Vault SLA.

Visa fullständig information

Azure DNS

Vi garanterar att giltiga DNS-förfrågningar får ett svar från minst en Azure DNS-namnserver 100% av tiden.

Visa fullständig information

Event Grid

Vi garanterar att Kunderna kommer att kunna publicera meddelanden på Event Grid 99,99 % av gångerna.

Visa fullständig information

Event Hubs

För Event Hubs på Grund- eller Standardnivå garanterar vi att korrekt konfigurerade program kan skicka eller ta emot meddelanden eller utföra andra åtgärder på Event Hub minst 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

ExpressRoute

Vi garanterar minst 99,95% tillgänglighet för reserverad krets i ExpressRoute.

Visa fullständig information

Funktioner

För Function-appar som körs på App Service-planer garanterar vi att associerad Functions compute kommer att vara tillgänglig 99,95 % av tiden.

Inget SLA tillhandahålls för Funktionsappar som körs enligt Förbrukningsplaner.

Visa fullständig information

HockeyApp

Vi garanterar en tillgänglighet för HockeyApp-tjänsten på minst 99,9 %.

Visa fullständig information

HDInsight

För HDInsight garanterar vi att alla HDInsight-kluster du driftsätter har extern anslutning minst 99,9 % av tiden under en månatlig faktureringsperiod.

Visa fullständig information

Information och analyser

Tillgängligheten för Insyn & Analys baseras på SLA för de underliggande arbetsytan för logganalyserna och Automations-kontoresurserna som används. Mer information finns i Logganalys SLA och Automation SLA.

Visa fullständig information

IoT Hub

 • För IoT Hub lovar vi att man minst 99,9 % av tiden avsatt till IoT-hubbar kommer att kunna skicka meddelanden till och ta emot meddelanden från registrerade enheter och Tjänsten kommer att kunna genomföra, skapa, läsa, uppdatera och ta bort åtgärder på IoT-hubbar.
 • For the IoT Hub Device Provisioning Service, Vi lovar att minst 99,9% av tiden utplacerade infrastrukturtjänster kommer att kunna ta emot provisionförfrågningar från enheter och registrera dem till en IoT hub.
 • Inget SLA tillhandahålls för nivån kostnadsfritt för IoT Hub.

Visa fullständig information

Key Vault

Vi garanterar att vi bearbetar Nyckelvalvstransaktioner inom fem sekunder minst 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

Azure Kubernetes Service (AKS)

Som varandes en gratis tjänst, erbjuder AKS inte något SLA med ekonomisk koppling. Vi strävar efter minst 99,5 % tillgänglighet för Kubernetes API-server. Tillgängligheten för agentnoderna i ditt kluster omfattas av SLA för Virtuella Maskiner. Se SLA för Virtuella Maskiner för mer information.

Visa fullständig information

Log Analytics

Vi garanterar att loggdata indexeras inom sex timmar efter att datan köats för indexering av tjänsten Logganalys i Operations Management Suite minst 99,9 % av tiden.

Inget SLA ges för nivån Kostnadsfritt för Logganalys i Operations Management Suite.

Visa fullständig information

Load Balancer

Vi garanterar att en Lastbalanserad slutpunkt med Azure Standard Load Balancer, som serverar två eller flera Hälsosamma Virtuella Maskininstanser, kommer att finnas tillgänglig 99,99% av tiden.

Basic Load Balancer är utesluten från denna SLA.

Visa fullständig information

Logic Apps

Vi garanterar att alla Logic-appar som körs under ett kundabonnemang är tillgängliga 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

Machine Learning Studio

 • Vi garanterar en tillgänglighet på 99,95 % för API-transaktioner för Request Response Service (RRS).
 • Vi garanterar en tillgänglighet på 99,9 % för API-transaktioner för Batch Execution Service (BES) och hanterings-API:er.

Inget SLA ges för nivån Kostnadsfritt för Machine Learning.

Visa fullständig information

Azure-hanterade program

Azure Managed Applications har inte en egen ekonomiskt stödd SLA. Den underliggande infrastrukturen och mjukvarutjänsterna styrs av egna SLA:er.

Visa fullständig information

Managed Disks

Hanterade diskar saknar SLA med ekonomisk koppling. Tillgängligheten av hanterade diskar bygger på den underliggande lagring som används och den virtuella maskin som den är kopplad till. Mer information finns i Virtual Machines och Storage SLA.

Visa fullständig information

Media Services

 • Vi garanterar en tillgänglighet på 99,9 % för REST API-transaktioner för Media Services-kodning.
 • För Strömning bearbetar vi förfrågningar med en tillgänglighetsgaranti på 99,9 % för befintligt medieinnehåll när minst en Enhet för Strömning köps.
 • För livekanaler garanterar vi att kanaler som körs har extern anslutning minst 99,9 % av tiden.
 • För innehållsskydd garanterar vi uppfyllda nyckelförfrågningar minst 99,9 % av tiden.
 • För indexering utför vi serviceindexeringsförfrågningar med en Reserverad Kodningsenhet 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

Mobile Services

Vi garanterar 99,9 % tillgänglighet för REST API-anrop till alla anskaffade Azure Mobile Services som körs på nivåerna Standard och Premium under ett kundabonnemang. Inget SLA ges för nivån Kostnadsfri för Mobile Services.

Visa fullständig information

Azure Monitor

Azure Monitor är en gratistjänst och har därför inget SLA med ekonomisk koppling.

Visa fullständig information

Multi-Factor Authentication

Vi garanterar 99,9 % tillgänglighet för Azure Multi-Factor Authentication. Tjänsten anses vara ej tillgänglig när den inte kan ta emot eller bearbeta förfrågningar om processautentisering för Multi-Factor Authentication-leverantören som driftsätts i ett kundabonnemang.

Visa fullständig information

Azure Database for MySQL

Vi garanterar minst 99,99% av tiden att kunderna kommer att ha anslutning mellan deras Microsoft Azure-databas för MySQL Server och vår internetgateway.

Visa fullständig information

Network Watcher

Vi garanterar att Network Diagnostic Tools kommer att utföra och returnera ett svar 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

Azure Database for PostgreSQL

Vi garanterar minst 99,99% av tiden att kunderna kommer att ha anslutning mellan deras Microsoft Azure-databas för PostgreSQL Server och vår internetgateway.

Visa fullständig information

Power BI Embedded

Vi garanterar att Power BI Embedded har minst 99,9 % tillgänglighet så att användare kan utföra API-anrop och bädda in rapporter.

Visa fullständig information

Skydd och återställning

Tillgängligheten för Skydd & Återställning baseras på de SLA för de underliggande resurserna för säkerhetskopiering och Site Recovery-kontot som används. Mer information finns i Backup SLA och Site Recovery SLA.

Visa fullständig information

SAP HANA på Azure Large Instances

 • För SAP HANA på Azure som har konfigurerats i en Hög tillgänglighetspar, garanterar vi att du har anslutning till minst en instans, minst 99,99% av tiden.
 • För varje Enskild Instans garanterar vi att du har anslutning minst 99,9% av tiden.

Visa fullständig information

Scheduler

Vi garanterar att alla planerade jobb startas inom 30 minuter från deras planerade körningstid minst 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

Azure Search

Vi garanterar en tillgänglighet på minst 99,9 % för indexförfrågningar när en Azure Search Service-instans har konfigurerats med två eller fler repliker och för indexuppdateringsförfrågningar när en Azure Search Service-instans har konfigurerats med tre eller fler repliker. Inget SLA ges för nivån Kostnadsfritt.

Visa fullständig information

Säkerhetscenter

För Standardnivån av Azure Security Center garanterar vi en tillgänglighet på 99,9 % till information från Säkerhetsövervakning om en Skyddad nod. Inget SLA ges för nivån Kostnadsfritt för Azure Security Center.

Visa fullständig information

Säkerhet och efterlevnad

Tillgängligheten för Säkerhet & Efterlevnad baseras på SLA för den underliggande arbetsytan för logganalyserna och Automations-kontoresurserna som används. Mer information finns i Logganalys SLA och Automation SLA.

Visa fullständig information

Service Bus

 • För Service Bus Relays garanterar vi att korrekt konfigurerade program är tillgängliga för att upprätta en anslutning till en driftsatt Relay minst 99,9 % av tiden.
 • För Service Bus Queues och Topics garanterar vi att korrekt konfigurerade program kan skicka eller ta emot meddelanden eller utföra andra åtgärder på en driftsatt Queue eller Topic minst 99,9 % av tiden.
 • För Service Bus Notification Hubs på Grund- eller Standardnivå garanterar vi att korrekt konfigurerade program kan skicka meddelanden eller utföra registreringshanteringsåtgärder med avseende på en Notification Hub minst 99,9 % av tiden.
 • För Event Hubs på Grund- eller Standardnivå garanterar vi att korrekt konfigurerade program kan skicka eller ta emot meddelanden eller utföra andra åtgärder på Event Hub minst 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

Service Fabric

Service Fabric är en gratis tjänst, och saknar därmed SLA med ekonomisk koppling. Tillgängligheten för ditt Service Fabric-kluster baseras på de underliggande virtuella maskinernas SLA och de lagringsresurser som används. Mer information finns i Virtual Machine SLA och Storage SLA.

Visa fullständig information

Site Recovery

 • För varje Skyddad Instans som konfigureras för På-Plats-till-På-Plats-övertagande garanterar vi minst 99,9 % tillgänglighet för Site Recovery-tjänsten. Tillgängligheten beräknas över en månatlig faktureringsperiod.
 • För varje Skyddad Instans som konfigureras för Lokalt till Azure-planerad och oplanerad Redundans garanterar vi minst ett återställningstidsmål på två timmar.
 • För respektive Skyddad Instans som konfigureras för Azure till Azure-redundans garanterar vi ett återställningstidsmål på två timmar.

Visa fullständig information

Azure SQL Database

Nivåerna Grund, Standard och Premium

Vi garanterar att kunderna kommer att ha anslutning mellan sina enskilda eller elastiska Microsoft Azure SQL-databaser för Grund, Standard eller Premium och vår Internetgateway minst 99,99 % av tiden.

Webb- och Företagsnivåer (pensionerad)

Vi garanterar att kunderna kommer att ha anslutning mellan sina Microsoft Azure SQL-databaser för Webb eller Företag och vår Internetgateway minst 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

SQL Data Warehouse

Vi garanterar att klientåtgärder som utförs på en SQL Data Warehouse-databas lyckas minst 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

SQL Server Stretch Database

Vi garanterar att kunderna kommer att ha anslutning mellan sin SQL Server Stretch-databas och vår Internetgateway minst 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

Storage

 • Vi garanterar att minst 99,99 % (99,99 % för Kall åtkomstnivå) av tiden kommer vi att på ett lyckat sätt bearbeta förfrågningar att läsa data från Konto med Läsåtkomst för Geografiskt Redundant Lagring (RA-GRS), förutsatt att misslyckade försök att läsa data från den primära regionen gör ett nytt försök på den sekundära regionen.
 • Vi garanterar att minst 99,9 % (99,9% för Kall åtkomstnivå) av tiden kommer vi att på ett lyckat sätt bearbeta förfrågningar att läsa data från Konton för Lokalt Redundant Lagring (LRS), Zonredundant Lagring (ZRS) och Geografiskt Redundant Lagring (GRS).
 • Vi garanterar att minst 99,9 % av tiden (99 % för lågfrekvent åtkomstnivå) kommer vi att på ett lyckat sätt bearbeta förfrågningar att skriva data till konton för lokalt redundant lagring (LRS), zonredundant lagring (ZRS) och geografiskt redundant lagring (GRS) och konton med läsåtkomst för geografiskt redundant lagring (RA-GRS).

Visa fullständig information

StorSimple

 • Vi garanterar en tillgänglighet på minst 99,9 % för säkerhetskopierings-, molnnivålagrings- och återställningsfunktionerna för Azure StorSimple-tjänsten.
 • Vi garanterar att vi minst 99,9 % av tiden kommer att kunna behandla förfrågningar till Azure StorSimple Data Manager.

Visa fullständig information

Stream Analytics

 • Vi garanterar en tillgänglighet för Stream Analytics API på minst 99,9 %.
 • Vi garanterar att driftsatta Stream Analytics-jobb antingen bearbetar data eller är tillgängliga för databearbetning 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

Time Series Insights

Vi garanterar att vi minst 99,9 % av tiden kommer att kunna behandla förfrågningar till Time Series Insights dataplan-API.

Visa fullständig information

Traffic Manager

Vi garanterar att DNS-frågor tar emot ett giltigt svar från minst ett av våra namnserverkluster för Azure Traffic Manager minst 99,99 % av tiden.

Visa fullständig information

Skalningsuppsättningar för virtuell dator

Virtual Machine Scale Sets är en gratis tjänst, och därmed saknas SLA med ekonomisk koppling. Men om Virtual Machine Scale Sets inkluderar virtuella maskiner i minst två feldomäner, gäller tillgängligheten för den underliggande Virtual Machines SLA. Se Virtual Machines SLA för mer information.

Visa fullständig information

Visual Studio Team Services

 • Vi garanterar minst 99,9 % tillgänglighet för Visual Studio Team Services då betalda Visual Studio Team Services-användare, inklusive användare med betalda Användarbaserade Tillägg till Visual Studio Team Services, ska ha åtkomst till det relaterade Visual Studio Team Services-kontot.
 • Vi garanterar en tillgänglighet på minst 99,9 % för att köra byggåtgärder med hjälp av den betalda Visual Studio Team Services-byggtjänsten.
 • Vi garanterar en tillgänglighet på minst 99,9 % för att köra belastningsteståtgärder med hjälp av den betalda Visual Studio Team Services-belastningstesttjänsten.
 • Vi garanterar en tillgänglighet på minst 99,9 % för att köra bygg- och driftsättningsåtgärder med hjälp av den betalda Bygg- & driftsättningstjänsten för Visual Studio Team Services.
 • Vi garanterar en tillgänglighet på minst 99,9 % för att köra kodsökningsåtgärder med hjälp av den betalda Visual Studio Team Services-kodsökningstjänsten.

Visa fullständig information

Visual Studio App Center

 • Vi garanterar en tillgänglighet på minst 99,9 % för att köra bygg- och driftsättningsåtgärder med hjälp av den betalda Byggtjänsten för Visual Studio App Center.
 • Vi garanterar en tillgänglighet på minst 99,9 % för att köra teståtgärder med hjälp push-meddelandetjänsten Visual Studio App Test.
 • Vi garanterar en tillgänglighet på minst 99,9 % för att köra teståtgärder med hjälp push-meddelandetjänsten Visual Studio App Push.

Visa fullständig information

VPN Gateway

Vi garanterar en tillgänglighet på 99,9 % för varje Basic Gateway för VPN eller Basic Gateway för ExpressRoute.

Vi garanterar en tillgänglighet på 99,95 % för varje Standard, High Performance, VpnGw1, VpnGw2, VpnGw3 Gateway för VPN.

Vi garanterar en tillgänglighet på 99,95 % för varje Standard, High Performance, Ultra Performance Gateway för ExpressRoute.

Visa fullständig information

Azure Information Protection

Vi garanterar att slutanvändare kommer att kunna skapa och använda IRM-dokument och e-post 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

Microsoft meddelar minst 90 dagar i förväg om större ändringar i något av de SLA som anges ovan.

Tillgängligheten för alla Azure-tjänster beräknas över en månatlig faktureringsperiod. Klicka här för att hämta SLA för de flesta Microsoft Azure-tjänster. SLA för Active Directory finns här.