Sammanfattning av serviceavtal för Azure-tjänster

Senast uppdaterad: April 2017

Azure Active Directory

Vi garanterar 99,9 % tillgänglighet till tjänsterna Azure Active Directory Basic och Premium. Tjänsterna betraktas som tillgänglig i följande scenarier:

 • Användare kan logga in på tjänsten, logga in på åtkomstpanelen, komma åt program på åtkomstpanelen och återställa lösenord.
 • IT-administratörer kan skapa, läsa, skriva och radera poster i katalogen eller tilldela eller ta bort användares tillgång till program i katalogen.

Den kostnadsfria nivån av Azure Active Directory omfattas inte av något serviceavtal (SLA).

Ladda ned serviceavtal (SLA) för Active Directory

Visa fullständig information

Azure Active Directory B2C

Vi garanterar minst 99,9 % tillgänglighet till tjänsten Azure Active Directory B2C. Tjänsten betraktas som tillgänglig för en katalog i följande scenarier:

 • Tjänsten kan bearbeta begäranden från användarna om registrering, inloggning, profilredigering, lösenordsåterställning och multifaktorautentisering.
 • Utvecklare kan skapa, läsa, skriva och ta bort poster i katalogen.

Den kostnadsfria nivån av Azure Active Directory B2C omfattas inte av något serviceavtal.

Visa fullständig information

Azure Active Directory Domain Services

Vi garanterar minst 99,9 % slutförda Azure Active Directory Domain Services-begäranden för domänautentisering av användarkonton som tillhör den hanterade domänen, LDAP-bindningar till rot-DSE eller DNS-postsökningar.

Visa fullständig information

Azure Advisor

Advisor är en kostnadsfri tjänst och har därför inget serviceavtal med ekonomisk uppbackning.

Visa fullständig information

Azure Analysis Services

Vi garanterar att det minst 99,9 % av tiden går att köra klientåtgärder på en Azure Analysis Services-server.

Visa fullständig information

API Management

 • Vi garanterar att instanser av tjänsten API Management som körs på nivån Standard kommer att besvara begäranden för att utföra åtgärder 99,9 % av tiden.
 • Vi garanterar att instanser av tjänsten API Management som körs på nivån Premium och distribueras över två eller fler regioner kommer att besvara begäranden för att utföra åtgärder minst 99,95 % av tiden.

Tjänsten API Management på Developer-nivån omfattas inte av något serviceavtal (SLA).

Visa fullständig information

App Service

Vi garanterar att appar som körs i en kundprenumeration är tillgängliga 99,95 % av tiden. Appar på den kostnadsfria eller delade nivån omfattas inte av något serviceavtal.

Visa fullständig information

Application Gateway

Vi garanterar att varje molntjänsts Application Gateway med minst två mediuminstanser eller större instanser kommer att vara tillgänglig minst 99,95 % av tiden.

Visa fullständig information

Application Insights

Vi garanterar att datafördröjningen av Application Insights-tjänsten inte överskrider två timmar 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

Automation

Vi garanterar att minst 99,9 % av runbook-jobben startar inom 30 minuter från sina planerade starttider.

Vi garanterar minst 99,9 % tillgänglighet till Azure Automation DSC-agenttjänsten.

Den kostnadsfria nivån av Azure Automation omfattas inte av något serviceavtal (SLA).

Visa fullständig information

Automatisering och kontroll

Tillgängligheten för Automatisering och kontroll bygger på serviceavtalet för den underliggande Log Analytics-arbetsytan och använda resurser för Automation-kontot. Mer information finns i serviceavtalet för Log Analytics och serviceavtalet för Automation.

Visa fullständig information

Backup

Vi garanterar tillgänglighet på minst 99,9 % för säkerhetskopierings- och återställningsfunktionen i tjänsten Azure Backup.

Visa fullständig information

BizTalk Services

Vi garanterar att kunderna minst 99,9 % av tiden har anslutning mellan sina BizTalk Service-miljöer i nivåerna Basic, Standard och Premium och vår Internet-gateway. Vi erbjuder inte något SLA för BizTalk Services på utvecklarnivå.

Visa fullständig information

Azure Bot Service

Vi garanterar att Azure Bot Service Premium Channels 99,9 % av tiden tar emot och svarar på REST API-anrop till API-slutpunkten för Premium Channels.

Visa fullständig information

Cache

Vi garanterar att kunderna kommer ha anslutning mellan Cache-slutpunkterna och vår Internet-gateway minst 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

Kognitiva tjänster

Vi garanterar att Cognitive Services på standardnivån har en tillgänglighet på minst 99,9 %. Den kostnadsfria nivån omfattas inte av något serviceavtal.

Visa fullständig information

Content Delivery Network

Vi garanterar att CDN minst 99,9 % av tiden kommer att besvara kundernas begäranden och felfritt leverera det begärda innehållet. Vi granskar och accepterar data från det kommersiella, oberoende och skäliga mätningssystem som du väljer för att övervaka innehållet. Du måste välja en uppsättning med agenter från mätsystemets lista över standardagenter som är allmänt tillgängliga i och representerar minst fem geografiskt skilda platser inom större storstadsområden globalt (gäller ej Folkrepubliken Kina).

Visa fullständig information

Molntjänster och virtuella datorer

 • För Cloud Services garanterar vi att du när du distribuerar två eller fler rollinstanser i olika fel- och uppgraderingsdomäner har åtminstone en rollinstansanslutning under minst 99,95 % av tiden.
 • För alla virtuella datorer som har två eller fler distribuerade instanser i samma tillgänglighetsuppsättning garanterar vi anslutbarhet till virtuella datorer för minst en instans under minst 99,95 % av tiden.
 • För alla virtuella maskiner med en instans och premium-lagring för alla diskar garanterar vi att du har minst 99,9 % tillgänglighet till den virtuella datorn.

Visa fullständig information

Behållarregister

Azure Container Registry är en kostnadsfri tjänst och har därför inget SLA med ekonomisk uppbackning. Dock gäller SLA för Storage för tillgängligheten för underliggande lagring. Mer information finns i SLA för Storage .

Visa fullständig information

Data Catalog

 • Vi garanterar minst 99,9 % tillgänglighet för Data Catalog Standard Edition för Data Catalog-administratörer för att slutföra åtgärden att lägga till och/eller ta bort användare.
 • Vi garanterar minst 99,9 % tillgänglighet för Data Catalog Standard Edition för Data Catalog-användare för att utföra API-samtal till Data Catalog-tjänsten för att registrera, söka efter och ta bort poster.

För den kostnadsfria versionen av Azure Data Catalog finns det inget serviceavtal

Visa fullständig information

Analyser med Datasjö

Vi garanterar att Data Lake Analytics är tillgänglig minst 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

Data Lake Store

Vi garanterar att Data Lake Store är tillgänglig minst 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

Labb för utveckling och testning i Azure

Azure DevTest Labs är en kostnadsfri tjänst och har därför inget serviceavtal med ekonomisk uppbackning. Tillgängligheten för ditt labb baseras på serviceavtalet för de underliggande virtuella datorerna, lagring och nyckelvalvsresurser som används. Mer information finns i serviceavtalet för Virtual Machine, serviceavtalet för Storage och serviceavtalet för Key Vault.

Visa fullständig information

Azure DNS

Vi garanterar att giltiga DNS-begäranden får svar från minst en Azure DNS-namnserver åtminstone 99,99 % av tiden.

Visa fullständig information

Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB är en fullständigt hanterad NoSQL-dokumentdatabastjänst som bearbetar frågor och transaktioner över schemafria data, förutsägbar och tillförlitlig prestanda, samt en snabb utveckling. Tjänsten erbjuder garantier på 99,99 % för tillgänglighet, dataflöde, snabb svarstid och konsekvens.

Visa fullständig information

Event Grid

Vi garanterar att våra kunder kan publicera meddelanden till Event Grid med 99,99 % tillförlitlighet.

Visa fullständig information

Event Hubs

För Basic- och Standard-nivån av Event Hubs garanterar vi att korrekt konfigurerade program minst 99,9 % av tiden kan skicka eller ta emot meddelanden eller utföra andra åtgärder i Event Hub.

Visa fullständig information

ExpressRoute

Vi garanterar minst 99,95 % tillgänglighet för ExpressRoute-dedikerade kretsar.

Visa fullständig information

Funktioner

För Functions-appar som körs med App Service-planer garanterar vi att den associerade Functions-beräkningen är tillgänglig 99,95 % av tiden.

Det finns inget SLA för Functions-appar som körs med förbrukningsplaner.

Visa fullständig information

HockeyApp

Vi garanterar minst 99,9 % tillgänglighet för HockeyApp-tjänsten.

Visa fullständig information

HDInsight

För HDInsight garanterar vi att alla HDInsight-kluster som du distribuerar har extern anslutning under minst 99,9 % av tiden under en faktureringsperiod om 30 dagar.

Visa fullständig information

Information och analyser

Tillgängligheten för Information och analyser bygger på serviceavtalet för den underliggande Log Analytics-arbetsytan och använda resurser för Automation-kontot. Mer information finns i serviceavtalet för Log Analytics och serviceavtalet för Automation.

Visa fullständig information

IoT Hub

 • För IoT Hub lovar vi att distribuerade IoT-hubbar minst 99,9 % av tiden kan skicka meddelanden till och ta emot meddelanden från registrerade enheter och att tjänsten kan skapa, läsa, uppdatera och ta bort åtgärder på IoT-hubbar.
 • För IoT Hub Device Provisioning-tjänsten garanterar vi att distribuerade etableringstjänster minst 99,9 % av tiden kan ta emot etableringsbegäranden från enheter och registrera dem till en IoT-hubb.
 • Den kostnadsfria nivån av IoT Hub omfattas inte av något serviceavtal.

Visa fullständig information

Key Vault

Vi garanterar att vi minst 99,9 % av tiden kommer att bearbeta Key Vault-transaktioner inom 5 sekunder.

Visa fullständig information

Log Analytics

Vi garanterar att loggdata under minst 99,9 % av tiden kommer att indexeras inom sex timmar efter att data ställts i kö för indexering av Operations Management Suite Log Analytics-tjänsten.

För den kostnadsfria nivån av Operations Management Suite Log Analytics finns det inget serviceavtal.

Visa fullständig information

Logic Apps

Vi garanterar att logikappar som körs i en kundprenumeration är tillgängliga 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

Machine Learning Studio

 • För RRS-tjänsten (Request Response Service) garanterar vi 99,95 % tillgänglighet för API-transaktioner.
 • För BES-tjänsten (Batch Execution Service) och hanterings-API:er garanterar vi 99,9 % tillgänglighet för API-transaktioner.

Den kostnadsfria nivån av Machine Learning omfattas inte av något serviceavtal.

Visa fullständig information

Azure-hanterade program

Azure Managed Applications har inget eget serviceavtal. De underliggande infrastruktur- och programvarutjänsterna regleras av egna serviceavtal.

Visa fullständig information

Managed Disks

Managed Disks har inget eget serviceavtal (SLA). Huruvida Managed Disks är tillgängliga eller inte beror på serviceavtalet för lagringsutrymmet och den tillhörande virtuella datorn. Mer information finns i Serviceavtal för Virtual Machines och Serviceavtal för Storage.

Visa fullständig information

Media Services

 • För Media Services Encoding garanterar vi 99,9 % tillgänglighet för REST API-transaktioner.
 • För Strömning betjänas begäranden med garanterad 99,9 % tillgänglighet för befintligt medieinnehåll när minst en enhet för strömning köps.
 • För Live Channels garanterar vi att kanaler som körs har extern anslutning under minst 99,9 % av tiden.
 • För Content Protection garanterar vi att minst 99,9 % av tiden utföra viktiga begäranden.
 • För indexerare betjänar vi indexeraruppgiftsbegäranden som bearbetas med en Encoding-reserverad enhet 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

Mobile Engagement

Vi garanterar minst 99,9 % tillgänglighet för REST API-anrop till Azure Mobile Engagement-tjänsten. Den kostnadsfria nivån omfattas inte av något serviceavtal.

Visa fullständig information

Mobile Services

Vi garanterar 99,9 % tillgänglighet för REST API-anrop till alla etablerade mobila tjänster för Azure som tillhandahålls på Standard- eller Premiumnivå i en kundprenumeration. Mobila tjänster på den kostnadsfria nivån omfattas inte av något servicenivåavtal (SLA).

Visa fullständig information

Azure Monitor

Azure Monitor är en kostnadsfri tjänst och har därför inget serviceavtal med ekonomisk uppbackning.

Visa fullständig information

Multi-Factor Authentication

Vi garanterar 99,9 % tillgänglighet till Azure Multi-Factor Authentication. Tjänsten betraktas som otillgänglig när den inte kan ta emot eller behandla autentiseringsförfrågningar för den Multi-Factor Authentication-provider som distribueras i en kundprenumeration.

Visa fullständig information

Network Watcher

Vi garanterar att våra diagnostiska verktyg för nätverk returnerar ett svar i 99,9 % av fallen.

Visa fullständig information

Power BI Embedded

Vi garanterar minst 99,9 % tillgänglighet till Power BI Embedded för API-anrop och inbäddning av rapporter.

Visa fullständig information

Skydd och återställning

Tillgängligheten för Skydd och återställning bygger på serviceavtalet för de underliggande använda resurserna för Backup- och Site Recovery-kontot. Mer information finns i serviceavtalet för Backup och serviceavtalet för Site Recovery.

Visa fullständig information

SAP HANA på stora Azure-instanser

För SAP HANA på Azure som har konfigurerats i ett par med hög tillgänglighet garanterar vi att du kan ansluta till minst en instans åtminstone 99,99 % av tiden.

Visa fullständig information

Scheduler

Vi garanterar att alla schemalagda uppgifter kommer att initieras inom 30 minuter från deras planerade körningstider minst 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

Azure Search

Vi garanterar minst 99,9 % tillgänglighet för begäranden om indexfråga när en instans av Azure-söktjänsten är konfigurerad med två eller fler repliker och för begäranden om indexuppdatering när en instans av Azure-söktjänsten är konfigurerad med tre eller fler repliker. Den kostnadsfria nivån omfattas inte av något serviceavtal.

Visa fullständig information

Säkerhetscenter

Vi garanterar 99,9 % tillgänglighet till en skyddad nods säkerhetsövervakningsinformation för standardnivån av Azure Security Center. Den kostnadsfria nivån av Azure Security Center omfattas inte av något serviceavtal (SLA).

Visa fullständig information

Säkerhet och efterlevnad

Tillgängligheten för Säkerhet och efterlevnad bygger på serviceavtalet för den underliggande Log Analytics-arbetsytan och använda resurser för Automation-kontot. Mer information finns i serviceavtalet för Log Analytics och serviceavtalet för Automation.

Visa fullständig information

Service Bus

 • För relä i Service Bus garanterar vi att minst 99,9 % av tiden kommer korrekt konfigurerade program att kunna upprätta en anslutning till ett distribuerat relä.
 • För köer och ämnen i Service Bus garanterar vi att minst 99,9 % av tiden kommer korrekt konfigurerade program att kunna skicka eller ta emot meddelanden eller utföra andra åtgärder i en distribuerad kö eller ämne.
 • För bas- och standardnivåerna för Service Bus garanterar vi att minst 99,9 % av tiden kommer korrekt konfigurerade program att kunna skicka meddelanden eller utföra registreringshanteringsåtgärder avseende en Notification Hub.
 • För Basic- och Standard-nivån av Event Hubs garanterar vi att korrekt konfigurerade program minst 99,9 % av tiden kan skicka eller ta emot meddelanden eller utföra andra åtgärder i Event Hub.

Visa fullständig information

Service Fabric

Service Fabric är en kostnadsfri tjänst och har därför inget eget serviceavtal med ekonomisk uppbackning. Tillgängligheten för Service Fabric-klustret baseras på serviceavtalet för de underliggande virtuella datorer och lagringsresurser som används. Mer information finns i serviceavtalet för Virtual Machines och serviceavtalet för Storage.

Visa fullständig information

Site Recovery

 • För varje skyddad instans som konfigurerats för lokal felväxling garanterar vi minst 99,9 % tillgänglighet för Site Recovery-tjänsten. Tillgängligheten beräknas under en 30-dagarscykel.
 • För varje skyddad instans som konfigurerats för planerad och oplanerad redundansväxling från det lokala systemet till Azure garanterar vi en återställningstid på två timmar.

Visa fullständig information

SQL Database

Nivåerna Basic, Standard och Premium

Vi garanterar att kunderna har anslutning mellan sin enkla och elastiska Microsoft Azure SQL-databas på Basic-, Standard- eller Premium-nivå och vår Internetgateway minst 99,99 procent av tiden.

Nivåerna Web och Business (utgångna)

Vi garanterar att kunderna har anslutning mellan sin Microsoft Azure SQL-databas på Web- eller Business-nivå och vår Internetgateway minst 99,9 procent av tiden.

Visa fullständig information

SQL Data Warehouse

Vi garanterar att det minst 99,9 % av tiden går att köra klientåtgärder på en SQL Data Warehouse-databas.

Visa fullständig information

SQL Server Stretch Database

Vi garanterar att kunderna har anslutning mellan sin SQL Server Stretch Database och vår Internet-gateway minst 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

Storage

 • Vi garanterar att vi minst 99,99 % (99,9 % för kalla åtkomstnivåer) av tiden kommer att framgångsrikt bearbeta begäranden om att läsa data från Read Access-Geo Redundant (RA-GRS)-lagringskonton förutsatt att misslyckade försök att läsa data från den primära regionen försöks igen på den sekundära regionen.
 • Vi garanterar att vi minst 99,9 % (99 % för kalla åtkomstnivåer) av tiden kommer att framgångsrikt bearbeta begäranden om att läsa data till konton för lokalt redundant lagring (LRS), Zonredundant lagring (ZRS) och geografiskt redundant lagring (GRS).
 • Vi garanterar att vi minst 99,9 % (99 % för kalla åtkomstnivåer) av tiden kommer att framgångsrikt bearbeta begäranden om att skriva data till konton för lokalt redundant lagring (LRS), Zonredundant lagring (ZRS), geografiskt redundant lagring (GRS) och Read Access-Geo Redundant Storage (RA-GRS)-konton.

Visa fullständig information

StorSimple

 • Vi garanterar tillgänglighet på minst 99,9 % för säkerhetskopierings-, molnlagringsnivå- och återställningsfunktionen i tjänsten Azure StorSimple.
 • Vi garanterar att vi minst 99,9 % av tiden kommer att framgångsrikt bearbeta begäranden till Azure StorSimple Data Manager.

Visa fullständig information

Stream Analytics

 • Vi garanterar minst 99,9 % tillgänglighet för Stream Analytics-API:er.
 • Vi garanterar att distribuerade Stream Analytics-jobb 99,9 % av tiden kommer att bearbeta data eller vara tillgängliga för att beartbeta data.

Visa fullständig information

Time Series Insights

Vi garanterar att vi minst 99,9 % av tiden framgångsrikt bearbetar begäranden till API:t för Time Series Insights-dataplaner.

Visa fullständig information

Traffic Manager

Vi garanterar att DNS-frågorna får ett giltigt svar från minst en av våra Azure Traffic Manager-namnserverkluster 99,99 % av tiden.

Visa fullständig information

Skalningsuppsättningar för virtuell dator

Skalningsuppsättningar för virtuell dator är en kostnadsfri tjänst och har därför inget eget serviceavtal med ekonomisk uppbackning. Men om Skalningsuppsättningar för virtuell dator omfattar virtuella datorer i minst 2 feldomäner gäller serviceavtalet för tillgänglighet för de underliggande virtuella datorerna. Mer information finns i serviceavtalet för Virtual Machines.

Visa fullständig information

Visual Studio Team Services

 • Vi garanterar minst 99,9 % tillgänglighet till Visual Studio Team Services för betalande Visual Studio Team Services-användare, inklusive användare med användarbaserade tillägg till Visual Studio Team Services, för åtkomst till det kopplade Visual Studio Team Services-kontot.
 • Vi garanterar minst 99,9 % tillgänglighet till att köra byggen med den betalda Visual Studio Team Services Build-tjänsten.
 • Vi garanterar minst 99,9 % tillgänglighet för att köra belastningstest med den betalda Visual Studio Team Services Load Testing-tjänsten.
 • Vi garanterar minst 99,9 % tillgänglighet för att köra bygg- och distributionsåtgärder med den betalda Visual Studio Team Services Build & Deployment-tjänsten.
 • Vi garanterar minst 99,9 % tillgänglighet till att köra kodsökningsåtgärder med den betalda Visual Studio Team Services-kodsökningstjänsten.

Visa fullständig information

Visual Studio App Center

 • Vi garanterar minst 99,9 % tillgänglighet till att köra byggåtgärder med Visual Studio App Center-byggtjänsten.
 • Vi garanterar minst 99,9 % tillgänglighet till att köra teståtgärder med Visual Studio App Center-testtjänsten.
 • Vi garanterar minst 99,9 % tillgänglighet till att köra push-meddelandeåtgärder med Visual Studio App Center-pushmeddelandetjänsten.

Visa fullständig information

VPN Gateway

Vi garanterar 99,9 % tillgänglighet för varje Basic-gateway för VPN eller Basic-gateway för ExpressRoute.

Vi garanterar 99,95 % tillgänglighet för varje Standard-gateway, högpresterande gateway samt VpnGw1-, VpnGw2- och VpnGw3-gateway för VPN.

Vi garanterar 99,95 % tillgänglighet för varje Standard-gateway, högpresterande gateway samt gateway med ultrahöga prestanda för ExpressRoute.

Visa fullständig information

Azure Information Protection

Vi garanterar att användare kan skapa och förbruka IRM-dokument och e-postmeddelanden 99,9 % av tiden.

Visa fullständig information

Microsoft aviserar betydande försämringar minst 90 dagar i förväg för alla de serviceavtal som nämns ovan.

Tillgängligheten för alla Azure-tjänster beräknas under en 30-dagarscykel. Klicka här för att hämta serviceavtalet för de flesta Microsoft Azure-tjänster. Serviceavtalet för Active Directory finns här.