Hoppa över navigering

SLA för Azure Database for PostgreSQL

Senast uppdaterad: Mars 2022

Vi garanterar att kunder under minst 99,99 % av tiden har anslutning mellan sin Microsoft Azure Database for PostgreSQL Server – Enskild server och vår Internet-gateway.

Vi garanterar att kunderna kommer att ha anslutning till sina Microsoft Azure-databaser för PostgreSQL – Hyperscale (Citus) högtillgänglighetsnoder.

Vi garanterar att kunder under minst 99,99 % av tiden har anslutning till sin Microsoft Azure Database for PostgreSQL – Flexibel server konfigurerad med zonredundant hög tillgänglighet.

Vi garanterar att kunder under minst 99,95 % av tiden har anslutning till sin Microsoft Azure Database for PostgreSQL – Flexibel server konfigurerad med samma zon-redundant hög tillgänglighet.

Vi garanterar att kunder under minst 99,9 % av tiden har anslutning till sin Microsoft Azure Database for PostgreSQL – Flexibel server konfigurerad utan zonredundant hög tillgänglighet.

Detta Servicenivåavtal för Microsoft Onlinetjänster (detta ”SLA”) är en del av ditt volymlicensieringsavtal med Microsoft (”Avtal”). Termer med stor begynnelsebokstav som används men inte definieras i detta SLA ska ha samma innebörd som de ges i Avtalet. Detta SLA gäller de Microsoft Onlinetjänster som anges häri (en ”Tjänst” eller ”Tjänsterna”), men gäller inte tjänster som marknadsförs separat som görs tillgängliga med eller i samband med Tjänsterna eller för någon programvara som används lokalt som är del av någon Tjänst.

Om vi inte uppnår och bibehåller Servicenivåerna för varje Tjänst enligt beskrivningen i detta SLA kan du vara berättigad till en kredit för en del av dina månatliga tjänsteavgifter. Vi ändrar inte villkoren i ditt SLA under abonnemangets första period, men om du förnyar abonnemanget kommer den version av detta SLA som gäller vid förnyelsetillfället att gälla under förnyelseperioden. Vi meddelar minst 90 dagar i förväg om större ändringar i detta SLA.

Definitioner

Med ”Tillämplig Månadsperiod” avses, för en kalendermånad där en Servicekredit ska betalas, det antal dagar som du är abonnent på en Tjänst.

Med ”Tillämpliga Månatliga Tjänsteavgifter” avses de totala avgifter som du faktiskt betalar för en Tjänst som gäller för den månad då en Servicekredit ska betalas.

Driftstopp” definieras för varje Tjänst i de Tjänstespecifika Villkoren nedan.

Felkod” avser en indikation att en åtgärd har misslyckats, till exempel en HTTP-statuskod inom 5xx-intervallet.

Extern Anslutning” är dubbelriktad nätverkstrafik via protokoll som stöds, till exempel HTTP och HTTPS, och som kan skickas och tas emot från en offentlig IP-adress.

Incident” avser (i) en enstaka händelse eller (ii) en serie händelser som leder till Driftstopp.

Hanteringsportal” avser det webbgränssnitt som tillhandahålls av Microsoft, genom vilket kunderna kan hantera Tjänsten.

Med ”Servicekredit” avses den procentandel av Tillämpliga Månatliga Tjänsteavgifter som du krediteras efter att Microsoft har godkänt ett krav.

Tjänstenivå” avser prestandastatistik som anges i detta SLA som Microsoft samtycker till att uppfylla vid leverans av Tjänsterna.

Tjänsteresurs” avser en enskild resurs som är tillgänglig att användas inom en Tjänst.

Framgångskod” avser en indikation att en åtgärd har lyckats, till exempel en HTTP-statuskod inom 2xx-intervallet.

Supporttid” avser den tidsperiod under vilken support ges för en Tjänst eller kompatibilitet med en separat produkt eller tjänst.

Villkor

Krav
För att Microsoft ska kunna ta ställning till ett krav måste du skicka kravet till kundsupport hos Microsoft Corporation inklusive all nödvändig information för att Microsoft ska kunna godkänna kravet, inklusive, men inte begränsat till: (i) en detaljerad beskrivning av Incidenten, (ii) information gällande tidpunkt och varaktighet för Driftstoppet, (iii) antal och placering(ar) för berörda användare (om tillämpligt) och (iv) beskrivningar av era försök att lösa Incidenten när den inträffade.

Vid krav som är relaterade till Microsoft Azure måste vi ta emot kravet inom två månader från slutet av den faktureringsmånad då Incidenten som är orsaken till kravet inträffade. Vid krav som är relaterade till alla andra Tjänster måste vi ta emot kravet vid slutet av den kalendermånad som följder månaden då Incidenten inträffade. Om Incidenten till exempel inträffade 15 februari måste vi ta emot kravet och all nödvändig information senast 31 mars.

Vi utvärderar all information som rimligen finns tillgänglig och gör ett fastställande i god tro av huruvida en Servicekredit ska utbetalas. Vi gör kommersiellt rimliga ansträngningar att hantera krav under följande månad och inom fyrtiofem (45) dagar från mottagandet. Du måste efterleva Avtalet för att vara kvalificerad för en Servicekredit. Om vi fastställer att du är berättigad till en Servicekredit tillämpar vi Servicekrediten på dina Tillämpliga Månatliga Tjänsteavgifter.

Om du har köpt mer än en Tjänst (inte som en svit) kan du skicka in krav i enlighet med processen som beskrivs ovan som om varje Tjänst täcks av ett enskilt SLA. Om du till exempel har köpt både Exchange Online och SharePoint Online (inte som en del av en svit) och det under abonnemangsperioden inträffar en Incident som orsakar Driftstopp för båda Tjänsterna kan du vara kvalificerad för två separata Servicekrediter (en för vardera tjänst) genom att skicka in två krav enligt detta SLA. I den händelse att fler än en Servicenivå inte uppfylls för en viss Tjänst på grund av samma Incident får du endast välja en Servicenivå som kan utgöra grund för ett krav för den Incidenten. Om inget annat uttryckligen anges i ett SLA tillåts endast en servicekredit per tjänst för en tillämplig månadsperiod.

Servicekrediter
Servicekrediter är din enda och uteslutande ersättning för eventuella prestanda- eller tillgänglighetsproblem för en Tjänst enligt Avtalet och detta SLA. Du får inte ensidigt justera dina Tillämpliga Månatliga Tjänsteavgifter för eventuella prestanda- eller tillgänglighetsproblem.

Servicekrediter gäller endast för avgifter som betalas för den särskilda Tjänst, Tjänsteresurs eller Tjänstenivå för vilken en Servicenivå inte har uppnåtts. I de fall då Servicenivåer endast gäller för enskilda Tjänsteresurser eller separata Tjänstenivåer gäller Servicekrediter endast för avgifter som betalas för den berörda Tjänsteresursen eller Tjänstenivån, vilket som är tillämpligt. De Servicekrediter som tilldelas under en faktureringsmånad med avseende på en viss Tjänst eller Tjänsteresurs ska inte, under några omständigheter, överskrida dina månatliga tjänsteavgifter för den Tjänsten eller Tjänsteresursen, vilket som är tillämpligt, under faktureringsmånaden.

Om du har köpt Tjänsten som en del av en svit eller annat erbjudande beräknas Tillämpliga Månatliga Tjänsteavgifter och Servicekrediten för varje månad proportionellt.

Om du har köpt en Tjänst av en återförsäljare får du en servicekredit direkt från återförsäljaren och återförsäljaren får en Servicekredit direkt från oss. Servicekrediten baseras på det uppskattade återförsäljarpriset för tillämplig Tjänst, enligt vad som fastställs av oss efter eget gottfinnande.

Begränsningar
Detta SLA och eventuella tillämpliga Servicenivåer gäller inte för några prestanda- eller tillgänglighetsproblem:

 1. beror på faktorer bortom vår rimliga kontroll (till exempel naturkatastrofer, krig, terroristhandlingar, upplopp, myndighetsåtgärd eller ett nätverks- eller enhetsfel som ligger utanför våra datacenter, inklusive på din plats eller mellan din plats och vårt datacenter)
 2. är följden av användning av tjänster, maskinvara eller programvara som inte tillhandahålls av oss, inklusive, men inte begränsat till, problem som är följden av otillräcklig bandbredd eller är relaterade till programvara eller tjänster från tredje man
 3. Som uppstår på grund av att man ansluter till en serverlös databas som håller på att pausas, är pausad eller håller på att återupptas.
 4. som orsakats av din användning av Tjänsten efter att vi har rekommenderat dig att förändra din användning av Tjänsten, om du inte förändrat din användning enligt rekommendationerna
 5. inträffar under eller i samband med versioner för förhandsvisning, före släpp, beta eller test för en Tjänst, funktion eller programvara (enligt vad som fastställs av oss) eller som gäller köp som görs med abonnemangskrediter från Microsoft
 6. är följden av obehöriga åtgärder eller underlåtelse att vidta åtgärd när så krävs från dig eller dina anställda, ombud, underleverantörer eller försäljare, eller någon som får åtkomst till vårt nätverk med hjälp av dina lösenord eller din utrustning, eller som på annat sätt är följden av din underlåtelse att följa lämplig säkerhetspraxis
 7. är följden av din underlåtelse att följa eventuella nödvändiga konfigurationer, använda plattformar som stöds, följa policy för acceptabelt användande eller din användning av Tjänsten på ett sätt som inte är konsekvent med Tjänsten egenskaper och funktioner (till exempel försök att vidta åtgärder som inte stöds) eller som inte är konsekvent med vår publicerade vägledning
 8. är resultatet av felaktig inmatning, instruktioner eller argument (till exempel förfrågningar om att få åtkomst till filer som inte finns)
 9. är resultatet av dina försök att utföra åtgärder som överskrider angivna mängder eller som var resultatet av att vi begränsar misstänkt missbrukande aktivitet
 10. är följden av din användning av Tjänstefunktioner som ligger utanför tillhörande Supporttid
 11. gäller för licenser som har reserverats, men inte betalats, vid tidpunkten för Incidenten.
 12. Åtgärder som du initierar, som omstart, stopp, start, redundans, skalad databehandling och skalad lagring som orsakar driftstopp är undantagna från beräkningen av drifttid.
 13. Lucka för månatligt underhåll som orsakar driftstopp för att uppdatera din server och infrastruktur är undantagna från beräkningen av drifttid.

Tjänster som köps via volymlicensieringsavtal för Open, Open Value och Open Value Subscription och Tjänster i en Office 365 Small Business Premium-svit som köps i form av en produktnyckel är inte kvalificerade för Servicekrediter baserat på tjänsteavgifter. För dessa Tjänster krediteras eventuella Servicekrediter som du är kvalificerad för i form av tjänstetid (dvs. dagar) i stället för tjänsteavgifter, och eventuella hänvisningar till ”Tillämpliga Månatliga Tjänsteavgifter” raderas och ersätts av ”Tillämplig Månadsperiod”.

Azure Database for PostgreSQL – Enskild server

Ytterligare definitioner

Med server avses en angiven Azure Database for PostgreSQL-server – Enskild server.

Med högtillgänglighetskluster avses en uppsättning högtillgänglighetskluster.

Med högtillgänglighetsnod avses en nod i en servergrupp med aktiverad högtillgänglighet.

Koordinatornod är en nod som tilldelas rollen klusterkoordinator.

Arbetsnod är en nod som tilldelas rollen arbetare.

Nod eller noder är en Azure-databas för PostgreSQL – Hyperscale (Citus)-koordinator- eller arbetsnod.

Beräkning av Månatlig drifttid och Servicenivåer för Microsoft Azure-databas för PostgreSQL – Enskild server

"Maximum Available Minutes" är det totala antalet minuter för en viss server som distribueras av kunden i en Microsoft Azure-prenumeration under en faktureringsmånad.

"Downtime" är det totala antalet minuter inom Maximalt tillgängliga Minuter under vilka en Server är otillgänglig. En minut anses inte tillgänglig om alla kontinuerliga försök av kunden att upprätta en anslutning till servern returnerade en felkod eller inte svarar inom minuten.

"Monthly Uptime Percentage" för Azure-databasen för PostgreSQL beräknas som maximalt tillgängliga minuter minus driftstopptid dividerat med maximalt tillgängliga minuter.

Månatlig drifttid i procent visas med följande formel:

Månatlig drifttid % = (Maximalt tillgängliga minuter - Driftstopp) / Maximalt tillgängliga minuter x 100

Följande Servicenivåer och Tjänstkrediter gäller för Kundens användning av Microsoft Azure-databas för PostgreSQL – Enskild server:

Månatlig aktiv tid i procent Servicekredit
< 99,99 % 10 %
< 99 % 25 %
< 95 % 100 %

Microsoft Azure Database for PostgreSQL – Hyperskala (Citus)

Ytterligare definitioner

"Server" är all given Azure-databas för PostgreSQL server.

Med högtillgänglighetskluster avses en uppsättning högtillgänglighetskluster.

Med högtillgänglighetsnod avses en nod i en servergrupp med aktiverad högtillgänglighet.

Koordinatornod är en nod som tilldelas rollen klusterkoordinator.

Arbetsnod är en nod som tilldelas rollen arbetare.

Nod eller noder är en Azure-databas för PostgreSQL – Hyperscale (Citus)-koordinator- eller arbetsnod.

Beräkning av Månatlig drifttid och Servicenivåer för Microsoft Azure-databas för PostgreSQL – Hyperscale (Citus) – Högtillgänglighetsnod

Maximalt tillgängliga minuter är det totala antalet minuter som en viss högtillgänglighetsnod i en Microsoft Azure-prenumeration är driftsatt av Kunden under en faktureringsmånad.

Med Stilleståndstid avses det totala antalet minuter inom Maximalt tillgängliga minuter under vilka en nod inte är tillgänglig. En minut anses vara ej tillgänglig om Kundens alla upprepade försök att upprätta en anslutning till noden returnerade en felkod eller inte svarade inom minuten. En minut anses inte heller tillgänglig för en arbetsnod om koordinatornoden inte är tillgänglig under den minuten.

Månatlig drifttid i procent för Azure-databasen för PostgreSQL Hyperscale (Citus) högtillgänglighetsnod beräknas som Maximalt tillgängliga minuter minus Stilleståndstid delat med Maximalt tillgängliga minuter.

Månatlig drifttid i procent visas med följande formel:

Månatlig drifttid % = (Maximalt tillgängliga minuter - Driftstopp) / Maximalt tillgängliga minuter x 100

Följande Servicenivåer och Tjänstkrediter gäller för Kundens användning av Microsoft Azure-databasen för PostgreSQL Hyperscale (Citus) högtillgänglighetsnod.

Månatlig aktiv tid i procent Servicekredit
< 99,95 % 10 %
< 99,00 % 25 %

Microsoft Azure Database for PostgreSQL – Flexibel server

Ytterligare definitioner

Med server avses en angiven Azure Database for PostgreSQL-server – Flexibel server.

Med ”hög tillgänglighet” i sammanhang med Flexibel server avses en grupp servrar med Hög tillgänglighet (Primära och standby) som är distribuerade i en zonredundant konfiguration eller redundans med samma zon.

Beräkning av månatlig drifttid och tjänstnivåer för Microsoft Azure Database for PostgreSQ – Flexibel server

"Maximum Available Minutes" är det totala antalet minuter för en viss server som distribueras av kunden i en Microsoft Azure-prenumeration under en faktureringsmånad.

"Downtime" är det totala antalet minuter inom Maximalt tillgängliga Minuter under vilka en Server är otillgänglig. En minut betraktas som otillgänglig om Kundens alla upprepade försök att upprätta en anslutning till servern misslyckas.

Månatlig drifttid i procent för Azure Database for PostgreSQL – Flexibel server beräknas som maximalt tillgängliga minuter minus driftstopptid dividerat med maximalt tillgängliga minuter.

Månatlig drifttid i procent visas med följande formel:

Månatlig drifttid % = (Maximalt tillgängliga minuter - Driftstopp) / Maximalt tillgängliga minuter x 100

Följande tjänstnivåer och tjänstkrediter gäller för Kundens användning av Microsoft Azure Database for PostgreSQL – Flexibel server konfigurerad i zonredundant läge med hög tillgänglighet:

Månatlig aktiv tid i procent Servicekredit
Mindre än 99,99 % och större än eller lika med 99,00 % 10 %
Mindre än 99,00 % och större än eller lika med 95,00 % 25 %
Mindre än 95,00 % 100 %

Följande tjänstnivåer och tjänstkrediter gäller för Kundens användning av Microsoft Azure Database for PostgreSQL – Flexibel server konfigurerad i samma zon-läge med hög tillgänglighet:

Månatlig aktiv tid i procent Servicekredit
Mindre än 99,95 % och större än eller lika med 99,00 % 10 %
Mindre än 99,00 % 25 %

Följande tjänstnivåer och tjänstkrediter gäller för Kundens användning av Microsoft Azure Database for PostgreSQL – Flexibel server som inte är konfigurerad i zonredundant läge med hög tillgänglighet:

Månatlig aktiv tid i procent Servicekredit
Mindre än 99,9 % och större än eller lika med 99,00 % 10 %
Mindre än 99,00 % 25 %

Versionshistorik

1.3 Senast uppdaterad: Mars 2022
Utgåvemeddelanden: Tillägg av Azure Database for PostgreSQL – SLA för flexibel server i samma zon med hög tillgänglighet

1.2 Senast uppdaterad: November 2021
Utgåvemeddelanden: Tillägg av Azure Database for PostgreSQL – SLA för flexibel serverdrifttid.

1.1 Senast uppdaterad: Mars 2020
Utgåvemeddelanden: Tillägg av SLA för Postgres Citus högtillgänglighetsnod

1.0 Senast uppdaterad: juni 2019
Utgåvemeddelanden: Förbättrat SLA med 100 % kredit om drifttiden är under 95 %