Hoppa över navigering

SLA för Azure Cosmos DB

Senast uppdaterad: maj 2021

Azure Cosmos DB är Microsofts snabba NoSQL-databas med öppna API:er för alla skalningar. Den erbjuder körklar global distribuering över valfritt antal Azure-regioner genom transparent skalning och replikering av dina data oavsett var dina användare är. Tjänsten erbjuder omfattande 99,99 % SLA:er som täcker garantier beträffande dataflöde, konsekvens, tillgänglighet och fördröjning för Azure Cosmos DB-databaskonton begränsade till en enda Azure-region som konfigurerats med någon av de fem konsekvensnivåerna eller databaskonton som kan användas på flera Azure-regioner, konfigurerade med någon av de fyra avslappnade konsekvensnivåerna. Azure Cosmos DB godkänner att flera Azure-regioner konfigureras som skrivbara slutpunkter för databaskonton. Med denna konfiguration erbjuder Azure Cosmos DB 99,999 % SLA för både läsning och skrivning.

Detta Servicenivåavtal för Microsoft Onlinetjänster (detta ”SLA”) är en del av ditt volymlicensieringsavtal med Microsoft (”Avtal”). Termer med stor begynnelsebokstav som används men inte definieras i detta SLA ska ha samma innebörd som de ges i Avtalet. Detta SLA gäller de Microsoft Onlinetjänster som anges häri (en ”Tjänst” eller ”Tjänsterna”), men gäller inte tjänster som marknadsförs separat som görs tillgängliga med eller i samband med Tjänsterna eller för någon programvara som används lokalt som är del av någon Tjänst.

Om vi inte uppnår och bibehåller Servicenivåerna för varje Tjänst enligt beskrivningen i detta SLA kan du vara berättigad till en kredit för en del av dina månatliga tjänsteavgifter. Vi ändrar inte villkoren i ditt SLA under abonnemangets första period, men om du förnyar abonnemanget kommer den version av detta SLA som gäller vid förnyelsetillfället att gälla under förnyelseperioden. Vi meddelar minst 90 dagar i förväg om större ändringar i detta SLA.

Definitioner

Med ”Tillämplig Månadsperiod” avses, för en kalendermånad där en Servicekredit ska betalas, det antal dagar som du är abonnent på en Tjänst.

Med ”Tillämpliga Månatliga Tjänsteavgifter” avses de totala avgifter som du faktiskt betalar för en Tjänst som gäller för den månad då en Servicekredit ska betalas.

Driftstopp” definieras för varje Tjänst i de Tjänstespecifika Villkoren nedan.

Felkod” avser en indikation att en åtgärd har misslyckats, till exempel en HTTP-statuskod inom 5xx-intervallet.

Extern Anslutning” är dubbelriktad nätverkstrafik via protokoll som stöds, till exempel HTTP och HTTPS, och som kan skickas och tas emot från en offentlig IP-adress.

Incident” avser (i) en enstaka händelse eller (ii) en serie händelser som leder till Driftstopp.

Hanteringsportal” avser det webbgränssnitt som tillhandahålls av Microsoft, genom vilket kunderna kan hantera Tjänsten.

Med ”Servicekredit” avses den procentandel av Tillämpliga Månatliga Tjänsteavgifter som du krediteras efter att Microsoft har godkänt ett krav.

Tjänstenivå” avser prestandastatistik som anges i detta SLA som Microsoft samtycker till att uppfylla vid leverans av Tjänsterna.

Tjänsteresurs” avser en enskild resurs som är tillgänglig att användas inom en Tjänst.

Framgångskod” avser en indikation att en åtgärd har lyckats, till exempel en HTTP-statuskod inom 2xx-intervallet.

Supporttid” avser den tidsperiod under vilken support ges för en Tjänst eller kompatibilitet med en separat produkt eller tjänst.

Villkor

Krav
För att Microsoft ska kunna ta ställning till ett krav måste du skicka kravet till kundsupport hos Microsoft Corporation inklusive all nödvändig information för att Microsoft ska kunna godkänna kravet, inklusive, men inte begränsat till: (i) en detaljerad beskrivning av Incidenten, (ii) information gällande tidpunkt och varaktighet för Driftstoppet, (iii) antal och placering(ar) för berörda användare (om tillämpligt) och (iv) beskrivningar av era försök att lösa Incidenten när den inträffade.

Vid krav som är relaterade till Microsoft Azure måste vi ta emot kravet inom två månader från slutet av den faktureringsmånad då Incidenten som är orsaken till kravet inträffade. Vid krav som är relaterade till alla andra Tjänster måste vi ta emot kravet vid slutet av den kalendermånad som följder månaden då Incidenten inträffade. Om Incidenten till exempel inträffade 15 februari måste vi ta emot kravet och all nödvändig information senast 31 mars.

Vi utvärderar all information som rimligen finns tillgänglig och gör ett fastställande i god tro av huruvida en Servicekredit ska utbetalas. Vi gör kommersiellt rimliga ansträngningar att hantera krav under följande månad och inom fyrtiofem (45) dagar från mottagandet. Du måste efterleva Avtalet för att vara kvalificerad för en Servicekredit. Om vi fastställer att du är berättigad till en Servicekredit tillämpar vi Servicekrediten på dina Tillämpliga Månatliga Tjänsteavgifter.

Om du har köpt mer än en Tjänst (inte som en svit) kan du skicka in krav i enlighet med processen som beskrivs ovan som om varje Tjänst täcks av ett enskilt SLA. Om du till exempel har köpt både Exchange Online och SharePoint Online (inte som en del av en svit) och det under abonnemangsperioden inträffar en Incident som orsakar Driftstopp för båda Tjänsterna kan du vara kvalificerad för två separata Servicekrediter (en för vardera tjänst) genom att skicka in två krav enligt detta SLA. I den händelse att fler än en Servicenivå inte uppfylls för en viss Tjänst på grund av samma Incident får du endast välja en Servicenivå som kan utgöra grund för ett krav för den Incidenten. Om inget annat uttryckligen anges i ett SLA tillåts endast en servicekredit per tjänst för en tillämplig månadsperiod.

Servicekrediter
Servicekrediter är din enda och uteslutande ersättning för eventuella prestanda- eller tillgänglighetsproblem för en Tjänst enligt Avtalet och detta SLA. Du får inte ensidigt justera dina Tillämpliga Månatliga Tjänsteavgifter för eventuella prestanda- eller tillgänglighetsproblem.

Servicekrediter gäller endast för avgifter som betalas för den särskilda Tjänst, Tjänsteresurs eller Tjänstenivå för vilken en Servicenivå inte har uppnåtts. I de fall då Servicenivåer endast gäller för enskilda Tjänsteresurser eller separata Tjänstenivåer gäller Servicekrediter endast för avgifter som betalas för den berörda Tjänsteresursen eller Tjänstenivån, vilket som är tillämpligt. De Servicekrediter som tilldelas under en faktureringsmånad med avseende på en viss Tjänst eller Tjänsteresurs ska inte, under några omständigheter, överskrida dina månatliga tjänsteavgifter för den Tjänsten eller Tjänsteresursen, vilket som är tillämpligt, under faktureringsmånaden.

Om du har köpt Tjänsten som en del av en svit eller annat erbjudande beräknas Tillämpliga Månatliga Tjänsteavgifter och Servicekrediten för varje månad proportionellt.

Om du har köpt en Tjänst av en återförsäljare får du en servicekredit direkt från återförsäljaren och återförsäljaren får en Servicekredit direkt från oss. Servicekrediten baseras på det uppskattade återförsäljarpriset för tillämplig Tjänst, enligt vad som fastställs av oss efter eget gottfinnande.

Begränsningar
Detta SLA och eventuella tillämpliga Servicenivåer gäller inte för några prestanda- eller tillgänglighetsproblem:

 1. beror på faktorer bortom vår rimliga kontroll (till exempel naturkatastrofer, krig, terroristhandlingar, upplopp, myndighetsåtgärd eller ett nätverks- eller enhetsfel som ligger utanför våra datacenter, inklusive på din plats eller mellan din plats och vårt datacenter)
 2. är följden av användning av tjänster, maskinvara eller programvara som inte tillhandahålls av oss, inklusive, men inte begränsat till, problem som är följden av otillräcklig bandbredd eller är relaterade till programvara eller tjänster från tredje man
 3. Som uppstår på grund av att man ansluter till en serverlös databas som håller på att pausas, är pausad eller håller på att återupptas.
 4. som orsakats av din användning av Tjänsten efter att vi har rekommenderat dig att förändra din användning av Tjänsten, om du inte förändrat din användning enligt rekommendationerna
 5. inträffar under eller i samband med versioner för förhandsvisning, före släpp, beta eller test för en Tjänst, funktion eller programvara (enligt vad som fastställs av oss) eller som gäller köp som görs med abonnemangskrediter från Microsoft
 6. är följden av obehöriga åtgärder eller underlåtelse att vidta åtgärd när så krävs från dig eller dina anställda, ombud, underleverantörer eller försäljare, eller någon som får åtkomst till vårt nätverk med hjälp av dina lösenord eller din utrustning, eller som på annat sätt är följden av din underlåtelse att följa lämplig säkerhetspraxis
 7. är följden av din underlåtelse att följa eventuella nödvändiga konfigurationer, använda plattformar som stöds, följa policy för acceptabelt användande eller din användning av Tjänsten på ett sätt som inte är konsekvent med Tjänsten egenskaper och funktioner (till exempel försök att vidta åtgärder som inte stöds) eller som inte är konsekvent med vår publicerade vägledning
 8. är resultatet av felaktig inmatning, instruktioner eller argument (till exempel förfrågningar om att få åtkomst till filer som inte finns)
 9. är resultatet av dina försök att utföra åtgärder som överskrider angivna mängder eller som var resultatet av att vi begränsar misstänkt missbrukande aktivitet
 10. är följden av din användning av Tjänstefunktioner som ligger utanför tillhörande Supporttid
 11. gäller för licenser som har reserverats, men inte betalats, vid tidpunkten för Incidenten.
 12. Åtgärder som du initierar, som omstart, stopp, start, redundans, skalad databehandling och skalad lagring som orsakar driftstopp är undantagna från beräkningen av drifttid.
 13. Lucka för månatligt underhåll som orsakar driftstopp för att uppdatera din server och infrastruktur är undantagna från beräkningen av drifttid.

Tjänster som köps via volymlicensieringsavtal för Open, Open Value och Open Value Subscription och Tjänster i en Office 365 Small Business Premium-svit som köps i form av en produktnyckel är inte kvalificerade för Servicekrediter baserat på tjänsteavgifter. För dessa Tjänster krediteras eventuella Servicekrediter som du är kvalificerad för i form av tjänstetid (dvs. dagar) i stället för tjänsteavgifter, och eventuella hänvisningar till ”Tillämpliga Månatliga Tjänsteavgifter” raderas och ersätts av ”Tillämplig Månadsperiod”.

Ytterligare definitioner

Behållare” är en behållare för dataobjekt och en skalningsenhet för transaktioner och frågor.

Förbrukade RU:er” är summan av enheter för programbegäran som förbrukats av alla förfrågningar som bearbetas av Azure Cosmos DB-behållaren under en viss sekund.

Databaskonto” är resursen på högsta nivån i Azure Cosmos DB-resursmodellen. Ett Azure Cosmos DB-databaskonto innehåller en eller flera databaser.

Misslyckade förfrågningar” är förfrågningar inom Totala förfrågningar som antingen returnerar en Felkod eller en Framgångskod inom de maximala övre gränserna dokumenterade i tabellen nedan.

Misslyckade läsförfrågningar” är förfrågningar inom totala läsförfrågningar som antingen returnerar en felkod eller en framgångskod inom de maximala övre gränserna dokumenterade i tabellen nedan.

Operation Maximal övre gräns på bearbetningsfördröjning
Alla konfigurationsoperationer för databaskonto 2 minuter
Lägg till en ny region 60 minuter
Manuell redundans 5 minuter
Resursoperationer 5 sek
Medieoperationer 60 sek

Etablerade RU:er” är det totala antalet etablerade enheter för programbegäran för en viss Azure Cosmos DB-behållare under en viss sekund.

Etablerade dataflödesresurser” är Azure Cosmos DB-behållare som är konfigurerade i ett etablerat dataflödesläge där antalet etablerade RU:er faktureras.

Hastighetsbegränsade förfrågningar” är förfrågningar som returnerar statuskoden 429 från Azure Cosmos DB-behållaren, vilket innebär att förbrukade RU:er har överskridit etablerade RU:er för en partition av behållaren under en viss sekund.

Förfrågningsenheter (RU)” är ett mått på dataflödet i Azure Cosmos DB.

Resurs” är en uppsättning URL-adressentiteter som är associerade med ett databaskonto.

Serverlösa resurser” är Azure Cosmos DB-behållare som är konfigurerade i ett serverlöst läge där antalet förbrukade RU:er faktureras.

Lyckade förfrågningar” är Totalt antal förfrågningar minus Misslyckade förfrågningar.

Totalt antal förfrågningar” är alla förfrågningar, inklusive Hastighetsbegränsade förfrågningar och alla Misslyckade förfrågningar, som skickats till resurser inom ett entimmesintervall inom en viss Azure-prenumeration under en faktureringsmånad.

Totalt antal läsförfrågningar” är alla läsförfrågningar, inklusive hastighetsbegränsade förfrågningar och alla misslyckade läsförfrågningar, som skickats till resurser inom en timme för en viss Azure-prenumeration under en faktureringsmånad.

Tillgänglighets-SLA

Läsfelfrekvens” är det totala antalet misslyckade förfrågningar delat med det totala antalet läsförfrågningar i alla resurser i en viss Azure-prenumeration under ett givet intervall på en timme. Om totala läsförfrågningar under ett enskilt intervall på en timme är noll är läsfelfrekvensen för det intervallet 0 %.

Felfrekvens” är det totala antalet Misslyckade förfrågningar delat med det Totala antalet förfrågningar, i alla resurser i en viss Azure-prenumeration, under ett visst intervall på en timme. Om totala förfrågningar under ett visst intervall på en timme är noll, är felfrekvensen för det intervallet 0 %.

Genomsnittlig Felfrekvens” för en faktureringsmånad är summan av Felfrekvenser för varje timme under faktureringsmånaden delat med det totala antalet timmar under faktureringsmånaden.

Genomsnittlig läsfelfrekvens” för en faktureringsmånad är summan av läsfelfrekvenser för varje timme under faktureringsmånaden delat med det totala antalet timmar under faktureringsmånaden.

Månatlig tillgänglighet i procent” för Azure Cosmos DB-tjänsten som distribueras via databaskonton begränsat till en enda Azure-region som konfigurerats med någon av de fem konsekvensnivåerna eller databaskonton som kan användas i flera regioner, konfigurerade med någon av de fyra mildrade konsekvensnivåerna beräknas genom att subtrahera den genomsnittliga felfrekvensen för en viss Microsoft Azure-prenumeration under en faktureringsmånad från 100 %. Månatlig tillgänglighet i procent beräknas med följande formel:

Månatlig drifttid i % = 100 % – genomsnittlig felfrekvens

Servicekredit för etablerade dataflödesresurser:

Månatlig tillgänglighet i procent Servicekredit
< 99,99 % 10 %
< 99 % 25 %

Servicekredit för serverlösa resurser:

Månatlig tillgänglighet i procent Servicekredit
< 99,9 % 10 %
< 99 % 25 %

Månatlig tillgänglighet i procent, enskild region med tillgänglighetszoner (SR-AZ) för Azure Cosmos DB-tjänsten som distribueras via databaskonton begränsat till en enskild Azure-region konfigurerad med tillgänglighetszoner och någon av de fem konsekvensnivåerna beräknas genom att från 100 % subtrahera den genomsnittliga felfrekvensen för en viss Microsoft Azure-prenumeration under en faktureringsmånad. Månatlig tillgänglighet i procent beräknas med följande formel:

Månatlig drifttid i % = 100 % – genomsnittlig felfrekvens

Servicekredit för etablerade dataflödesresurser:

Månatlig Frågetillgänglighet i procent (SR-AZ) Servicekredit
< 99,995 % 10 %
< 99 % 25 %

Servicekredit för serverlösa resurser:

Månatlig Frågetillgänglighet i procent (SR-AZ) Servicekredit
< 99,95 % 10 %
< 99 % 25 %

Månatlig lästillgänglighet i procent” för Azure Cosmos DB-tjänsten som distribueras via ett databaskonto som konfigurerats för att sträcka sig över två eller flera regioner beräknas genom att subtrahera den genomsnittliga läsfelfrekvensen för en viss Microsoft Azure-prenumeration under en faktureringsmånad från 100 %. Månatlig lästillgänglighet i procent beräknas enligt följande formel:

Månatlig lästillgänglighet drifttid i % = 100 % – genomsnittlig läsfelfrekvens

Servicekredit för etablerade dataflödesresurser:

Månatlig lästillgänglighet i procent Servicekredit
< 99,999 % 10 %
< 99 % 25 %

Servicekredit för serverlösa resurser:

Månatlig lästillgänglighet i procent Servicekredit
< 99,99 % 10 %
< 99 % 25 %

Månatlig tillgänglighet för flera skrivbara platser i procent” för Azure Cosmos DB-tjänsten som distribueras via ett databaskonto som konfigurerats för att sträcka sig över två eller flera Azure-regioner med flera skrivbara platser beräknas genom att subtrahera den genomsnittliga läsfelfrekvensen för en viss Microsoft Azure-prenumeration under en faktureringsmånad från 100 %. Månatlig tillgänglighet i procent beräknas med följande formel:

Månatlig drifttid i % = 100 % – genomsnittlig felfrekvens

Servicekredit för etablerade dataflödesresurser:

Månatlig tillgänglighet av skrivplatser i procent Servicekredit
< 99,999 % 10 %
< 99 % 25 %

Servicekredit för serverlösa resurser:

Månatlig tillgänglighet av skrivplatser i procent Servicekredit
< 99,99 % 10 %
< 99 % 25 %

SLA för dataflöde

Dataflöde av misslyckade förfrågningar” är hastighetsbegränsade förfrågningar som orsakar en felkod innan förbrukade RU:er har överskridit etablerade RU:er för en partition i behållaren under en viss sekund.

Felfrekvens” är det totala antalet för misslyckade förfrågningar i dataflödet delat med Totalt antal förfrågningar i alla resurser i ett visst Azureabonnemang under ett visst intervall på en timme. Om totala förfrågningar under ett visst intervall på en timme är noll, är felfrekvensen för det intervallet 0 %.

Genomsnittlig Felfrekvens” för en faktureringsmånad är summan av Felfrekvenser för varje timme under faktureringsmånaden delat med det totala antalet timmar under faktureringsmånaden.

Månatligt dataflöde i procent” beräknas för Azure Cosmos DB-tjänsten genom att subtrahera från 100 % den genomsnittliga felfrekvensen för en viss Microsoft Azureprenumeration under en faktureringsmånad. Månatligt dataflöde i procent visas med följande formel:

Månatligt dataflöde % = 100 % – genomsnittlig felfrekvens

Servicekredit för etablerade dataflödesresurser:

Månatligt dataflöde i procent Servicekredit
< 99,99 % 10 %
< 99 % 25 %

Konsekvens-SLA

K” är antalet versioner av ett visst dataobjekt för vilket läsning från är förskjutet efter skrivning.

T” är ett visst tidsintervall.

Konsekvensnivå” är inställningen för en viss läsförfrågan som stöder konsekvensgarantier. Följande tabell visar de garantier som är förenade med konsekvensnivåerna. Observera att session, begränsad föråldring, konsekvent prefix och eventuella konsekvensnivåer alla kallas ”mildrade”.

Konsekvensnivå Konsekvensgarantier
Stark Lineärabilitet
Session Läs det du själv skriver
(inom skrivregion)
Monoton läsning
Konsekvensprefix
Begränsad föråldring Läs det du själv skriver
(inom skrivregion)
Monoton läsning
(inom skrivregion)
Konsekvensprefix
Föråldringsbegränsad < K, T >
Konsekvensprefix Konsekvensprefix
Eventuell Eventuell

Konsekvensöverträdelsefrekvens” är lyckade förfrågningar som inte kunde levereras vid utförandet av de konsekvensgarantier som specificeras för den valda konsekvensnivån dividerad med totalt antal förfrågningar över alla resurser i ett visst Azureabonnemang under ett visst intervall på en timme. Om Totala förfrågningar under ett visst intervall på en timme är noll är konsekvensöverträdelsefrekvensen för det intervallet 0 %.

Genomsnittlig konsekvensöverträdelsefrekvens” för en faktureringsmånad är summan av konsekvensöverträdelsefrekvenser för varje timme under faktureringsmånaden delat med det totala antalet timmar under faktureringsmånaden.

Månatligt konsekvensuppnående i procent” för Azure Cosmos DB-tjänsten beräknas genom att subtrahera från 100 % den genomsnittliga felfrekvensen för en viss Microsoft Azureprenumeration under en faktureringsmånad.

Månatlig konsekvens % = 100 % – genomsnittlig konsekvensöverträdelsefrekvens

Servicekredit:

Månatlig konsekvensuppnåendeprocent Servicekredit
< 99,99 % 10 %
< 99 % 25 %

Fördröjnings-SLA

Tillämpning” är en Azure Cosmos DB-tillämpning som distribueras inom en lokal Azure-region med accelererat nätverk aktiverat och som använder Azure Cosmos DB-klienten SDK konfigurerad med TCP direktanslutning för en given Microsoft Azure-prenumeration under en faktureringsmånad.

N” är antalet lyckade förfrågningar för en viss Tillämpning som utför antingen läs- eller skrivåtgärder på ett dataobjekt med en nyttolast som är mindre än eller lika med 1 kB under en viss timme.

S” är den fördröjningssorterade uppsättningen av svarstider för lyckade förfrågningar i stigande ordning för en viss tillämpning som utför dokumentläsnings- eller dokumentskrivningsoperationer med en nyttolast som är mindre än eller lika med 1 kB under en viss timme.

Ordningsrang” är den 99:e percentilen som använder den närmaste rangordningsmetoden som visas med följande formel:

Ordningsrang = (99/100) * N

P99-fördröjning” är värdet på Ordningsrang för S.

Överflödiga fördröjningstimmar” är det totala antalet intervall på en timme under vilka lyckade förfrågningar från en Tillämpning orsakade en P99-svarstid som är större än eller lika med 10 ms för dataobjekts läsningsåtgärd eller 10 ms för dataobjekts skrivåtgärd. Om antalet lyckade förfrågningar under ett givet intervall på en timme är noll är Överflödiga fördröjningstimmar för det intervallet 0.

Genomsnittlig överflödig fördröjningsfrekvens” för en faktureringsmånad är summan av överflödiga fördröjningstimmar delat med det totala antalet timmar under faktureringsmånaden.

Månatlig P99-fördröjningsuppnående i procent” för en given Azure Cosmos DB-tjänst som distribueras via databaskonton begränsat till en enda Azure-region som konfigurerats med någon av de fem konsekvensnivåerna eller databaskonton som kan användas i flera regioner och konfigurerats med någon av de fyra mildrade konsekvensnivåerna beräknas genom att subtrahera den genomsnittliga överflödig fördröjningsfrekvensen för en given Microsoft Azure-prenumeration under en faktureringsmånad från 100 %. Månatligt P99-fördröjningsuppnående i procent beräknas med följande formel:

Månatligt P99-fördröjningsuppnående % = 100 % – genomsnittlig överflödig fördröjningsfrekvens

Servicekredit för etablerade dataflödesresurser:

Månatlig P99-fördröjningsuppnåendeprocent Servicekredit
< 99,99 % 10 %
< 99 % 25 %

Versionshistorik

1.4 Senast uppdaterad: maj 2021
Utgåvemeddelanden: GA-lansering för serverlösa resurser.

1.3 Senast uppdaterad: December 2020
Utgåvemeddelanden: Förbättrat skriv-SLA till 10 ms för alla konton.

1.2 Senast uppdaterad: september 2018
Utgåvemeddelanden: Förbättrad SLA för skrivning då flera Azure-regioner är konfigurerade som skrivbar slutpunkt. Tillägg av 10 ms skrivfördröjning för dokumentskrivningsoperationer.

1.1 Senast uppdaterad: November 2017
Utgåvemeddelanden: Azure Cosmos DB har nu stöd för en ny konfiguration: Databaskonton som kan användas inom flera områden med stark konsekvens. Den här konfigurationen har ett SLA för konsekvens, överföring och lästillgänglighet. SLA för befintliga konfigurationer (Cosmos DB-databaskonton begränsade till ett enda område som är konfigurerade med någon av de fem konsekvensnivåer eller databaskonton som kan användas i flera regioner, konfigurerade med någon av de fyra avslappnade konsekvensnivåerna) förblir desamma. Förtydligad konsekvensgarantitabell med branschens standardtermer.

1.0 Senast uppdaterad: maj 2017
Utgåvemeddelanden: Tjänsten har bytt namn till Azure Cosmos DB.