SLA för Automation

Senast uppdaterad: Januari 2016

Vi garanterar att minst 99,9 % av Runbook-jobben startar inom 30 minuter från deras planerade starttider.

Vi garanterar en minsta tillgänglighet på 99,9 % för Azure Automation DSC-agenttjänsten.

Inget SLA ges för nivån Kostnadsfritt för Azure Automation.

Detta Servicenivåavtal för Microsoft Onlinetjänster (detta ”SLA”) är en del av ditt volymlicensieringsavtal med Microsoft (”Avtal”). Termer med stor begynnelsebokstav som används men inte definieras i detta SLA ska ha samma innebörd som de ges i Avtalet. Detta SLA gäller de Microsoft Onlinetjänster som anges häri (en ”Tjänst” eller ”Tjänsterna”), men gäller inte för tjänster som marknadsförs separat som görs tillgängliga med eller i samband med Tjänsterna eller för någon programvara som används lokalt som är del av någon Tjänst.

Om vi inte uppnår och bibehåller Servicenivåerna för varje Tjänst enligt beskrivningen i detta SLA kan du vara berättigad till en kredit för en del av dina månatliga tjänsteavgifter. Vi ändrar inte villkoren i ditt SLA under abonnemangets första period, men om du förnyar abonnemanget kommer den version av detta SLA som gäller vid förnyelsetillfället att gälla under förnyelseperioden. Vi meddelar minst 90 dagar i förväg om större ändringar i detta SLA.

Definitioner

Med ”Tillämplig Månadsperiod” avses, för en kalendermånad där en Servicekredit ska betalas, det antal dagar som du är abonnent på en Tjänst.

Med ”Tillämpliga Månatliga Tjänsteavgifter” avses de totala avgifter som du faktiskt betalar för en Tjänst som gäller för den månad då en Servicekredit ska betalas.

Driftstopp” definieras för varje Tjänst i de Tjänstespecifika Villkoren nedan.

Med ”Felkod” avses en indikation att en åtgärd har misslyckats, till exempel en HTTP-statuskod inom 5xx-intervallet.

Extern anslutning” innebär dubbelriktad nätverkstrafik via protokoll som stöds, till exempel HTTP och HTTPS, och som kan skickas och tas emot från en offentlig IP-adress.

Med ”Incident” avses (i) en enstaka händelse eller (ii) en serie händelser som leder till Driftstopp.

Med ”Hanteringsportal” avses det webbgränssnitt som tillhandahålls av Microsoft, genom vilket kunderna kan hantera Tjänsten.

Med ”Servicekredit” avses den procentandel av Tillämpliga Månatliga Tjänsteavgifter som du krediteras efter att Microsoft har godkänt ett krav.

Med ”Tjänstenivå” avses prestandastatistik som anges i detta SLA som Microsoft samtycker till att uppfylla vid leverans av Tjänsterna.

Med ”Tjänsteresurs” avses en enskild resurs som är tillgänglig att användas inom en Tjänst.

Med ”Framgångskod” avses en indikation att en åtgärd har lyckats, till exempel en HTTP-statuskod inom 2xx-intervallet.

Med ”Supporttid” avses den tidsperiod under vilken support ges för en Tjänst eller kompatibilitet med en separat produkt eller tjänst.

Villkor

Krav
För att Microsoft ska kunna ta ställning till ett krav måste du skicka kravet till kundsupport hos Microsoft Corporation inklusive all nödvändig information för att Microsoft ska kunna godkänna kravet, inklusive, men inte begränsat till: (i) en detaljerad beskrivning av Incidenten, (ii) information gällande tidpunkt och varaktighet för Driftstoppet, (iii) antal och placering(ar) för berörda användare (om tillämpligt) och (iv) beskrivningar av era försök att lösa Incidenten när den inträffade.

Vid krav som är relaterade till Microsoft Azure måste vi ta emot kravet inom två månader från slutet av den faktureringsmånad då Incidenten som är orsaken till kravet inträffade. Vid krav som rör alla andra Tjänster måste vi ta emot kravet vid slutet av den kalendermånad som följer månaden då Incidenten inträffade. Om Incidenten till exempel inträffade 15 februari måste vi ta emot kravet och all nödvändig information senast 31 mars.

Vi utvärderar all information som rimligen finns tillgänglig och gör ett fastställande i god tro av huruvida en Servicekredit ska utbetalas. Vi gör kommersiellt rimliga ansträngningar att hantera krav under följande månad och inom fyrtiofem (45) dagar från mottagandet. Du måste efterleva Avtalet för att vara kvalificerad för en Servicekredit. Om vi fastställer att du är berättigad till en Servicekredit tillämpar vi Servicekrediten på dina Tillämpliga Månatliga Tjänsteavgifter.

Om du har köpt mer än en Tjänst (inte som en svit) kan du skicka in krav i enlighet med processen som beskrivs ovan som om varje Tjänst täcks av ett enskilt SLA. Om du till exempel har köpt både Exchange Online och SharePoint Online (inte som en del av en svit) och det under abonnemangsperioden inträffar en Incident som orsakar Driftstopp för båda Tjänsterna kan du vara kvalificerad för två separata Servicekrediter (en för vardera tjänst) genom att skicka in två krav enligt detta SLA. I den händelse att fler än en Servicenivå inte uppfylls för en viss Tjänst på grund av samma Incident måste du välja endast en Servicenivå som kan utgöra grund för ett krav för den Incidenten. Om inget annat uttryckligen anges i ett SLA tillåts endast en servicekredit per tjänst för en tillämplig månadsperiod.

Servicekredit
Servicekrediter är din enda och uteslutande ersättning för eventuella prestanda- eller tillgänglighetsproblem för en Tjänst enligt Avtalet och detta SLA. Du får inte ensidigt justera dina Tillämpliga Månatliga Tjänsteavgifter för eventuella prestanda- eller tillgänglighetsproblem.

Servicekrediter gäller endast för avgifter som betalas för den särskilda Tjänst, Tjänsteresurs eller Tjänstenivå för vilken en Servicenivå inte har uppnåtts. I de fall då Servicenivåer endast gäller för enskilda Tjänsteresurser eller separata Tjänstenivåer gäller Servicekrediter endast för avgifter som betalas för den berörda Tjänsteresursen eller Tjänstenivån, vilket som är tillämpligt. De Servicekrediter som tilldelas under en faktureringsmånad med avseende på en viss Tjänst eller Tjänsteresurs ska inte, under några omständigheter, överskrida dina månatliga tjänsteavgifter för den Tjänsten eller Tjänsteresursen, vilket som är tillämpligt, under faktureringsmånaden.

Om du har köpt Tjänsten som en del av en svit eller annat erbjudande beräknas Tillämpliga Månatliga Tjänsteavgifter och Servicekrediten för varje månad proportionellt.

Om du har köpt en Tjänst av en återförsäljare får du en servicekredit direkt från återförsäljaren och återförsäljaren får en Servicekredit direkt från oss. Servicekrediten baseras på det uppskattade återförsäljarpriset för tillämplig Tjänst, enligt vad som fastställs av oss efter eget gottfinnande.

Begränsningar
Detta SLA och eventuella tillämpliga servicenivåer gäller inte för problem med prestanda eller tillgänglighet som

  1. beror på faktorer bortom vår rimliga kontroll (till exempel naturkatastrofer, krig, terroristhandlingar, upplopp, myndighetsåtgärd eller ett nätverks- eller enhetsfel som ligger utanför våra datacenter, inklusive på din plats eller mellan din plats och vårt datacenter)
  2. är följden av användning av tjänster, maskinvara eller programvara som inte tillhandahålls av oss, inklusive, men inte begränsat till, problem som är följden av otillräcklig bandbredd eller är relaterade till programvara eller tjänster från tredje man
  3. som orsakats av din användning av Tjänsten efter att vi har rekommenderat dig att förändra din användning av Tjänsten, om du inte förändrat din användning enligt rekommendationerna
  4. inträffar under eller i samband med versioner för förhandsvisning, före släpp, beta eller test för en Tjänst, funktion eller programvara (enligt vad som fastställs av oss) eller som gäller köp som görs med abonnemangskrediter från Microsoft
  5. är följden av obehöriga åtgärder eller underlåtelse att vidta åtgärd när så krävs från dig eller dina anställda, ombud, underleverantörer eller försäljare, eller någon som får åtkomst till vårt nätverk med hjälp av dina lösenord eller din utrustning, eller som på annat sätt är följden av din underlåtelse att följa lämplig säkerhetspraxis
  6. är följden av din underlåtelse att följa eventuella nödvändiga konfigurationer, använda plattformar som stöds, följa policy för acceptabelt användande eller din användning av Tjänsten på ett sätt som inte är konsekvent med Tjänsten egenskaper och funktioner (till exempel försök att vidta åtgärder som inte stöds) eller som inte är konsekvent med vår publicerade vägledning
  7. är resultatet av felaktig inmatning, instruktioner eller argument (till exempel förfrågningar om att få åtkomst till filer som inte finns)
  8. är resultatet av dina försök att utföra åtgärder som överskrider angivna mängder eller som var resultatet av att vi begränsar misstänkt missbrukande aktivitet
  9. är följden av din användning av Tjänstefunktioner som ligger utanför tillhörande Supporttid
  10. gäller för licenser som har reserverats, men inte betalats, vid tidpunkten för Incidenten.

Tjänster som köps via volymlicensieringsavtal för Open, Open Value och Open Value Subscription och Tjänster i en Office 365 Small Business Premium-svit som köps i form av en produktnyckel är inte kvalificerade för Servicekrediter baserat på tjänsteavgifter. För dessa Tjänster krediteras eventuella Servicekrediter som du är kvalificerad för i form av tjänstetid (dvs. dagar) i stället för tjänsteavgifter, och eventuella hänvisningar till ”Tillämpliga Månatliga Tjänsteavgifter” raderas och ersätts av ”Tillämplig Månadsperiod”.

Automationtjänst – Önskad tillståndkonfiguration (DSC)

Ytterligare definitioner

DSC-agenttjänst” är den komponent i Automationtjänsten som ansvarar för att ta emot och svara på pull-, registrerings-, och rapportbegäran från DSC-noder.

Driftsättningsminuter” är det totala antalet minuter som ett visst Automationkonto har varit driftsatt i Microsoft Azure under en faktureringsmånad.

Maximalt Tillgängliga Minuter” är summan av alla Driftsättningsminuter över alla Automationskonton som har driftsatts av Kunden i ett visst Microsoft Azure-abonnemang under en faktureringsmånad.

Driftstopp: Det totala antalet ackumulerade Driftsättningsminuter, över alla Automationkonton som har driftsatts av Kunden i ett visst Microsoft Azure-abonnemang, under vilka DSC-agenttjänsten inte är tillgänglig. En minut anses vara ej tillgänglig för ett visst Automationkonto om alla efterföljande pull-, registrerings-, och rapportbegäran från DSC-noder associerade till Automationkontot till DSC-agenttjänsten under minuten antingen resulterar i en Felkod eller inte återsänder till en Framgångskod inom fem minuter.

Månatlig drifttid i procent: Månatlig drifttid i procent beräknas med följande formel:

Månatlig drifttid % = (Maximalt tillgängliga minuter – Driftstopp)/Maximalt tillgängliga minuter

Tjänstekredit:

Månatlig drifttid i procent Tjänstekredit
< 99.9% 10%
< 99% 25%

Ytterligare villkor: Följande Tjänstekrediter gäller endast avgifter kopplade till din användning av DSC-funktionalitet inom Automationtjänsten. Inget SLA ges för nivån Kostnadsfritt för Automationtjänsten.

Automationtjänst – Processautomation

Ytterligare definitioner

Försenade Jobb” är det totala antalet Jobb, för ett visst Microsoft Azure-abonnemang, som inte startar inom trettio (30) minuter från de Planerade Starttiderna.

Med ”Jobb” avses utförandet av en Runbook.

Planerad Starttid” är den tid vid vilken ett Jobb är schemalagt att börja utföras.

Med ”Runbook” avses en uppsättning åtgärder som är angivna av dig att utföras i Microsoft Azure.

Totala Jobb” är det totala antalet jobb som är schemalagda för utförande under en viss faktureringsmånad, för ett visst Microsoft Azure-abonnemang.

Månatlig drifttid i procent: Månatlig drifttid i procent beräknas med följande formel:

Månatlig drifttid % = (Totala jobb – Försenade jobb)/Totala jobb

Tjänstekredit:

Månatlig drifttid i procent Tjänstekredit
< 99.9% 10%
< 99% 25%

Ytterligare villkor: Följande Tjänstekrediter gäller endast avgifter kopplade till din användning av Processautomationsfunktionalitet inom Automationtjänsten. Inget SLA ges för nivån Kostnadsfritt för Automationtjänsten.

Versionshistorik

1.1 Senast uppdaterad: Januari 2016

1.0 Senast uppdaterad: maj 2015