Przejdź do głównej zawartości

Podsumowanie umów SLA dla usług Azure

Last updated: November 2022

API Management

 • Microsoft gwarantuje, że wystąpienia Usługi API Management uruchomione w Warstwie Zużycie, Warstwie Podstawowa, Warstwie Standardowa i Warstwie Premium z wdrożeniami skalowanymi w ramach jednego regionu będą odpowiadać na żądania wykonania operacji przez co najmniej 99,95% czasu.
 • Microsoft gwarantuje, że wystąpienia Usługi API Management uruchomione w Warstwie Premium z wdrożeniami skalowanymi w ramach co najmniej dwóch regionów będą odpowiadać na żądania wykonania operacji przez co najmniej 99,99% czasu.​ ​
 • Microsoft gwarantuje, że wystąpienia Usługi API Management uruchomione w Warstwie Premium z wdrożeniami skalowanymi w ramach co najmniej dwóch stref dostępności w regionie będą odpowiadać na żądania wykonania operacji w tym regionie przez co najmniej 99,99% czasu.

Umowa SLA nie jest zawierana w przypadku następujących elementów:​

 • Warstwy Deweloper w Usłudze API Management.
 • Dowolnych samodzielnie hostowanych składników usługi API Management.​

Wyświetl szczegóły

App Configuration

Microsoft gwarantuje, że Magazyny Konfiguracji uruchomione w ramach subskrypcji Klienta będą dostępne przez 99,9% czasu. Umowa SLA nie jest zawierana w przypadku Magazynu Konfiguracji w warstwie Bezpłatna.

Wyświetl szczegóły

App Service

Microsoft gwarantuje, że wszystkie Aplikacje uruchomione w ramach subskrypcji Klienta będą dostępne przez 99,95% czasu. Umowa SLA nie jest zawierana w przypadku Aplikacji w warstwach Bezpłatna ani Udostępniona.

Wyświetl szczegóły

Application Gateway

Microsoft gwarantuje dostępność Usługi Chmurowej Application Gateway mającej co najmniej dwa średniej lub dużej wielkości wystąpienia lub wdrożenia zdolne do obsługi skalowania automatycznego lub nadmiarowości na poziomie co najmniej 99,95%.

Wyświetl szczegóły

Application Insights

Usługa Azure Monitor integruje w sobie usługi Log Analytics i Application Insights na potrzeby monitorowania aplikacji. Można też w razie potrzeby kontynuować używanie usług Log Analytics i Application Insights jako samodzielnych usług. Zob. odpowiednie umowy SLA poniżej.

Umowa SLA dla usługi Azure Monitor

Umowa SLA dla usługi Log Analytics

Microsoft gwarantuje, że przez 99,9% czasu opóźnienie danych w usłudze Application Insights nie przekroczy dwóch godzin.

Wyświetl szczegóły

Automation

Microsoft gwarantuje, że co najmniej 99,9% zadań dotyczących elementów runbook rozpocznie się w ciągu 30 minut od ich zaplanowanych czasów rozpoczęcia.

Microsoft gwarantuje dostępność usługi agenta Azure Automation DSC na poziomie 99,9%.

Umowa SLA nie jest zawierana w przypadku warstwy Bezpłatna w usłudze Azure Automation.

Wyświetl szczegóły

Automatyczne zarządzanie platformy Azure

Azure Automanage is a free service, therefore, it does not have a financially backed SLA itself. However, some of the services that Automanage can configure do have an SLA. Here are the details for Azure Backup, Azure Monitor, and Microsoft Defender.

Wyświetl szczegóły

Azure Active Directory

Microsoft gwarantuje dostępność usługi Azure Active Directory w edycjach Podstawowej i Premium na poziomie co najmniej 99,99%. Usługi te są uznawane za dostępne w następujących sytuacjach:

 • Użytkownicy mogą zalogować się do usługi Azure Active Directory.
 • Usługa Active Directory z powodzeniem emituje tokeny uwierzytelniania i autoryzacji wymagane dla użytkowników do logowania się do aplikacji powiązanych z usługą.

Umowa SLA nie jest oferowana w przypadku usługi Azure Active Directory w edycji Bezpłatnej.

Wyświetl szczegóły

Azure Active Directory B2C

Microsoft gwarantuje dostępność usług Azure Active Directory B2C na poziomie co najmniej 99,99%. Usługi te są uznawane za dostępne w następujących sytuacjach:

 • Możliwe jest przeprowadzenie operacji rejestracji i logowania użytkownika w usługach Azure AD B2C.
 • Usługa Azure AD B2C z powodzeniem emituje tokeny uwierzytelniania i autoryzacji wymagane dla użytkowników do logowania się do aplikacji powiązanych z usługą.

Wyświetl szczegóły

Azure Active Directory Domain Services

Microsoft gwarantuje, że w ramach usług Azure Active Directory Domain Services co najmniej 99,9% żądań uwierzytelnienia domeny dla kont użytkownika należących do Domeny Zarządzanej, prób powiązania głównego wpisu DSE z protokołem LDAP lub wyszukiwań rekordów w usłudze DNS zakończy się powodzeniem.

Wyświetl szczegóły

Azure Advisor

Usługa Advisor jest świadczona bezpłatnie, nie podlega zatem umowie SLA przewidującej jakiekolwiek rekompensaty finansowe.

Wyświetl szczegóły

Azure Analysis Services

Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu Operacje Klienta wykonywane na serwerze Azure Analysis Services będą z powodzeniem realizowane.

Wyświetl szczegóły

Azure Applied AI Services

 • Microsoft gwarantuje dostępność usług Applied AI Services na poziomie co najmniej 99,9%. Umowa SLA nie jest zawierana w przypadku warstwy Bezpłatna.
 • Aby wyświetlić umowę SLA dla usług Azure Bot Services, kliknij tutaj.
 • Aby wyświetlić umowę SLA dla usług Azure Cognitive Search, kliknij tutaj.

Wyświetl szczegóły

Azure Arc

Kubernetes z włączoną usługą Azure Arc

 • W przypadku zasobu Konfiguracji Kubernetes w ramach klastrów Kubernetes z włączoną usługą Azure Arc Microsoft gwarantuje dostępność transakcji interfejsu API REST na poziomie 99,9%. Gwarancja dostępności jest udzielana tylko w odniesieniu do transakcji interfejsu API REST dotyczących zasobu konfiguracji Kubernetes w ramach zasobu Kubernetes z włączoną usługą Azure Arc, a nie stanu łączności agentów wdrożonych w zarządzanym przez klienta klastrze Kubernetes.
 • Łączenie klastra Kubernetes z zasobem Kubernetes z włączoną usługą Azure Arc jest czynnością nieodpłatną, dlatego dostępność usługi Kubernetes Connect odpowiedzialnej za takie połączenie klastrów Kubernetes z usługą Azure Arc nie podlega umowie SLA przewidującej jakiekolwiek rekompensaty finansowe.

Wyświetl szczegóły

Azure Backup

Microsoft gwarantuje dostępność funkcji kopii zapasowej i przywracania usługi w ramach usługi Azure Backup na poziomie co najmniej 99,9%.

Wyświetl szczegóły

Azure Bastion

Usługa Azure Bastion zapewnia dostęp do maszyn wirtualnych Klienta przy użyciu protokołów RDP i SSH bezpośrednio z poziomu portalu Azure Portal bez konieczności przypisania do maszyny wirtualnej publicznego adresu IP.

Microsoft gwarantuje, że usługa Azure Bastion będzie dostępna przez co najmniej 99,95% czasu.

Wyświetl szczegóły

Azure Bot Services

Microsoft gwarantuje, że przez 99,9% czasu Kanały Premium Usług Azure Bot Services będą z powodzeniem odbierać wywołania i odpowiadać na wywołania interfejsu API REST do Punktu Końcowego Interfejsu API Kanałów Premium.

Wyświetl szczegóły

Azure Cognitive Search

Microsoft gwarantuje dostępność na poziomie co najmniej 99,9% w przypadku żądań zapytań indeksu, gdy Wystąpienie Usługi Azure Cognitive Search zostanie skonfigurowane z co najmniej dwiema replikami, oraz w przypadku żądań aktualizacji indeksu, gdy Wystąpienie Usługi Azure Cognitive Search jest skonfigurowane z co najmniej trzema replikami. Umowa SLA nie jest zawierana w przypadku warstwy Bezpłatna.

Wyświetl szczegóły

Azure Communication Services

W zależności od kategorii usług Usługi Komunikacyjne Azure mogą być objęte dwoma różnymi umowami SLA:

 • umową SLA dla usługi połączeń telefonicznych (audio- i wideopołączenia VoIP i PSTN);
 • umową SLA dla pozostałych usług podstawowych (w tym usługi SMS, Czat, UTM, Dostawca zasobów, Wydarzenia i Powiadomienia).

Wyświetl szczegóły

Azure Confidential Ledger

We guarantee that we will process Azure Confidential Ledger transactions within 5 seconds at least 99.9% of the time.

Wyświetl szczegóły

Azure Container Apps

We guarantee that Apps running in a customer subscription will be available 99.95% of the time.

Wyświetl szczegóły

Azure Container Apps

We guarantee that Apps running in a customer subscription will be available 99.95% of the time.

Wyświetl szczegóły

Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB is Microsoft's fully managed and serverless distributed database for applications of any size or scale, with support for NoSQL and relational workloads. It offers turnkey global distribution across any number of Azure regions by transparently scaling and replicating your data wherever your users are. Customers can develop applications fast using their preferred open-source database engines, including PostgreSQL, MongoDB, and Cassandra. Azure Cosmos DB provides automatic scalability, enterprise-grade security, and cost-effective consumption-based pricing options.

Wyświetl szczegóły

Azure Data Explorer

Microsoft gwarantuje dostępność Usługi Azure Data Explorer na poziomie co najmniej 99,9%. Wcześniej znana jako Kusto.

Wyświetl szczegóły

Azure Data Lake Storage 1. generacji

Microsoft gwarantuje, że usługa Data Lake Store będzie dostępna przez co najmniej 99,9% czasu.

Wyświetl szczegóły

Azure Data Share

Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu Microsoft z powodzeniem będzie przetwarzać żądania wykonania operacji interfejsu API usługi Azure Data Share.

Wyświetl szczegóły

Azure Database for MariaDB

Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,99% czasu Klienci będą mieli łączność między swoją Bazą Danych Microsoft Azure dla serwera MariaDB a bramą internetową Microsoft.

Wyświetl szczegóły

Azure Database for MySQL

Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,99% czasu Klienci będą mieli łączność między swoją Bazą Danych Microsoft Azure dla serwera MySQL a bramą internetową Microsoft.

Wyświetl szczegóły

Azure Database for PostgreSQL

We guarantee at least 99.99% of the time customers will have connectivity between their Microsoft Azure Database for PostgreSQL Server- Single Server and our Internet gateway.

We guarantee at least 99.99% of the time customers will have connectivity to their Microsoft Azure Database for PostgreSQL – Flexible server configured with Zone Redundant High Availability.

We guarantee at least 99.95% of the time customers will have connectivity to their Microsoft Azure Database for PostgreSQL – Flexible server configured with Same Zone High Availability.

We guarantee at least 99.9% of the time customers will have connectivity to their Microsoft Azure Database for PostgreSQL – Flexible server configured without High Availability.

Wyświetl szczegóły

Azure Databricks

Microsoft gwarantuje, że usługa Azure Databricks będzie dostępna przez co najmniej 99,95% czasu.

Wyświetl szczegóły

Azure DDoS Protection

Gwarantujemy, że Usługa Przed Atakami DDoS będzie dostępna przez 99,99% czasu.

Wyświetl szczegóły

Azure Dedicated HSM

Usługa Azure Dedicated HSM jest świadczona bezpłatnie, nie podlega zatem umowie SLA przewidującej jakiekolwiek rekompensaty finansowe.

Wyświetl szczegóły

Azure DevOps

 • Microsoft gwarantuje dostępność usług Azure DevOps Services na poziomie co najmniej 99,9% w przypadku płatnych usług Azure DevOps Services, w tym dla użytkowników mających płatne Rozszerzenia dla Użytkownika do usług Azure DevOps Services, w celu uzyskiwania dostępu do powiązanego konta Azure DevOps Services.
 • Microsoft gwarantuje możliwość wykonywania operacji kompilacji i wdrażania przy użyciu płatnej usługi Azure Pipelines przez co najmniej 99,9% czasu.

Wyświetl szczegóły

Azure DevTest Labs

Usługa Azure DevTest Labs jest świadczona bezpłatnie, nie podlega zatem umowie SLA przewidującej jakiekolwiek rekompensaty finansowe. Dostępność Laboratorium zależy od umowy SLA dla użytych zasobów w ramach przypisanych do tej usługi maszyn wirtualnych, magazynu i magazynu kluczy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w umowie SLA dla usługi Virtual Machine, umowie SLA dla usługi Storage i umowie SLA dla usługi Key Vault.

Wyświetl szczegóły

Azure Digital Twins

Microsoft gwarantuje dostępność usługi Azure Digital Twins na poziomie co najmniej 99,9%.

Wyświetl szczegóły

Azure DNS

Microsoft gwarantuje, że prawidłowe żądania DNS otrzymają odpowiedź od co najmniej jednego serwera nazw Azure DNS przez 100% czasu.

Wyświetl szczegóły

Azure DNS Private Resolver

We guarantee that valid DNS requests will receive a response from at least one Azure DNS Private Resolver endpoint 99.99% of the time.

Wyświetl szczegóły

Azure ExpressRoute

Microsoft gwarantuje dostępność Wyznaczonego Obwodu ExpressRoute na poziomie co najmniej 99,95%.

Wyświetl szczegóły

Azure Firewall

Azure Firewall zapewnia w pełni stanowe, natywne możliwości zapory dla zasobów Sieci Wirtualnej, z wbudowaną wysoką dostępnością i możliwością automatycznego skalowania.

Microsoft gwarantuje, że wdrożona w pojedynczej Strefie Dostępności Usługa Azure Firewall będzie dostępna przez co najmniej 99,95% czasu.

Microsoft gwarantuje, że Usługa Zapory Azure będzie dostępna przez co najmniej 99,99% czasu przy wdrożeniu w przynajmniej dwóch Strefach dostępności, w tym samym regionie Azure.

Wyświetl szczegóły

Azure Firewall Manager

Usługa Azure Firewall Manager nie podlega umowie SLA przewidującej jakiekolwiek rekompensaty finansowe. Związane z tą usługą usługi podlegają własnym umowom SLA. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w odpowiednich umowach SLA dla usług Azure Firewall, VPN Gateway i Azure Virtual WAN.

Wyświetl szczegóły

Azure Fluid Relay

We guarantee that Fluid Relay running in a customer subscription will be available 99.9% of the time.

No SLA is provided for the Basic Tier.

Wyświetl szczegóły

Azure Front Door and Azure Front Door (classic)

Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,99% czasu usługa Azure Front Door i usługa Azure Front Door (wersja klasyczna) będą odpowiadać na żądania klientów i dostarczać żądaną treść bez błędów. Microsoft przeanalizuje i zaakceptuje dane z dowolnego, uzasadnionego z komercyjnego punktu widzenia, niezależnego systemu pomiarowego, którego Klient używa do monitorowania treści. Klient musi wybrać zestaw agentów z listy systemu pomiarowego zawierającej standardowe agenty, jakie są zwykle dostępne i reprezentują co najmniej pięć różnych lokalizacji geograficznych w dużych obszarach metropolitalnych na całym świecie (z wyłączeniem Chińskiej Republiki Ludowej).

Wyświetl szczegóły

Azure Functions

W przypadku Aplikacji Funkcyjnych uruchomionych w ramach planu Zużycia Microsoft gwarantuje, że powiązane funkcje będą działać przez 99,95% czasu po zakończonym powodzeniem włączeniu wyzwalacza.

W przypadku Aplikacji Funkcyjnych uruchomionych w ramach planów Premium lub Dedykowanego planu App Service Microsoft gwarantuje, że powiązana moc obliczeniowa będzie dostępna przez 99,95% czasu.

Wyświetl szczegóły

Azure Health Data Services

Microsoft gwarantuje dostępność usługi Azure Health Data Services i usługi Azure API for FHIR na poziomie co najmniej 99,9%.

Wyświetl szczegóły

Azure HPC Cache

Usługa Azure HPC Cache nie podlega umowie dotyczącej poziomu usług, która przewiduje jakiekolwiek rekompensaty finansowe.

Wyświetl szczegóły

Azure Information Protection

Microsoft gwarantuje, że użytkownicy końcowi będą mogli tworzyć dokumenty i wiadomości e-mail w usłudze IRM oraz z nich korzystać przez 99,9% czasu.

Wyświetl szczegóły

Azure IoT Central

Microsoft gwarantuje, że usługa IoT Central będzie dostępna przez co najmniej 99,9% czasu.

Wyświetl szczegóły

Azure IoT Edge

Usługa Azure IoT Edge jest świadczona bezpłatnie, nie podlega zatem umowie SLA przewidującej jakiekolwiek rekompensaty finansowe.

Wyświetl szczegóły

Azure IoT Hub

 • W przypadku usługi IoT Hub Microsoft zobowiązuje się, że przez co najmniej 99,9% czasu wdrożone centra IoT będą mogły wysyłać wiadomości do zarejestrowanych urządzeń oraz otrzymywać wiadomości z zarejestrowanych urządzeń, a Usługa będzie w stanie wykonywać na centrach IoT operacje tworzenia, odczytywania, aktualizowania i usuwania.
 • W przypadku usługi IoT Hub Device Provisioning Service Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu wdrożone usługi inicjowania będą mogły odbierać żądania inicjowania z urządzeń i rejestrować je w danym centrum IoT.
 • Umowa SLA nie jest zawierana w przypadku warstwy Bezpłatna w usłudze IoT Hub.

Wyświetl szczegóły

Azure Kubernetes Service (AKS)

Klientom, którzy zakupili umowę SLA dotyczącą czasu sprawnego działania usługi Azure Kubernetes Service (AKS), Microsoft gwarantuje czas sprawnego działania na poziomie 99,95% dla Serwera API Kubernetes dla Klastrów AKS, które używają Stref Dostępności Azure, oraz na poziomie 99,9% dla Klastrów AKS, które nie używają Stref Dostępności Azure. W przypadku Klientów, którzy używają bezpłatnych klastrów, usługa AKS nie podlega umowie dotyczącej poziomu usług przewidującej jakiekolwiek rekompensaty finansowe, jednak jej celem jest zapewnienie dostępności serwera API usługi Kubernetes na poziomie co najmniej 99,5%. Dostępność węzłów agentów w klastrze użytkownika podlega umowie SLA dla usługi Virtual Machines. Więcej informacji zawiera umowa SLA dla usługi Virtual Machines.

Wyświetl szczegóły

Azure Lab Services

W przypadku każdej Maszyny Wirtualnej w Laboratorium przydzielanej w ramach usług Azure Lab Services Microsoft gwarantuje Łączność z Maszyną Wirtualną w Laboratorium na poziomie co najmniej 99,9%.

Wyświetl szczegóły

Azure Logic Apps

Microsoft gwarantuje, że Aplikacje Logiki uruchomione w ramach subskrypcji Klienta będą dostępne przez 99,9% czasu.

Wyświetl szczegóły

Azure Managed Applications

Usługa Azure Managed Applications nie podlega umowie SLA przewidującej jakiekolwiek rekompensaty finansowe. Związane z tą usługą infrastruktura i usługi oprogramowania podlegają własnym umowom SLA.

Wyświetl szczegóły

Azure Managed Instance for Apache Cassandra

 • Dla każdego Centrum Przetwarzania Danych Cassandra wdrożonego przy użyciu usługi Azure Managed Instance for Apache Cassandra Microsoft gwarantuje łączność z Centrum Przetwarzania Danych Cassandra przez co najmniej 99,95% czasu, pod warunkiem że Centrum Przetwarzania Danych Cassandra spełnia wymagania Zgodnej Konfiguracji Sieci.
 • Dla każdego Centrum Przetwarzania Danych Cassandra wdrożonego z włączoną obsługą Stref Dostępności w regionie Azure, który zapewnia obsługę Stref Dostępności, Microsoft gwarantuje łączność z Centrum Przetwarzania Danych Cassandra przez co najmniej 99,99% czasu, pod warunkiem że Centrum Przetwarzania Danych Cassandra spełnia wymagania Zgodnej Konfiguracji Sieci.

Wyświetl szczegóły

Azure Maps

Microsoft gwarantuje, że usługa Azure Maps będzie dostępna przez co najmniej 99,9% czasu.

Wyświetl szczegóły

Azure Monitor

Usługa Azure Monitor integruje w sobie usługi Log Analytics i Application Insights na potrzeby monitorowania aplikacji. Można też w razie potrzeby kontynuować używanie usług Log Analytics i Application Insights jako samodzielnych usług. Zob. odpowiednie umowy SLA poniżej.

Umowa SLA dla usługi Log Analytics

Umowa SLA dla usługi Application Insights

Usługa Azure Monitor w spójny sposób umożliwia zbieranie szczegółowych danych na temat wydajności i użycia oraz dotyczących dziennika aktywności i diagnostycznego, a także pozwala na definiowanie alertów i powiadomień dotyczących zasobów platformy Azure. Microsoft gwarantuje, że przez 99,9% czasu usługa Azure Monitor będzie realizować zasady alertów, aktywować i dostarczać powiadomienia.

Wyświetl szczegóły

Azure NetApp Files

Microsoft gwarantuje dostępność usługi Azure NetApp Files na poziomie co najmniej 99,99%.

Wyświetl szczegóły

Azure Open Datasets

Usługa Azure Open Datasets jest świadczona bezpłatnie, nie podlega zatem umowie SLA przewidującej jakiekolwiek rekompensaty finansowe.

Wyświetl szczegóły

Azure Orbital Ground Station

We guarantee at least 99.9% of the scheduled contacts via Azure Orbital Ground Station will be successful.

Wyświetl szczegóły

Azure Payment HSM

Azure Payment HSM is a service managed by the customer and therefore does not have a financially backed SLA.

Wyświetl szczegóły

Azure Policy

Usługa Azure Policy jest świadczona bezpłatnie, nie podlega zatem umowie SLA przewidującej jakiekolwiek rekompensaty finansowe.

Wyświetl szczegóły

Azure Private Link

Microsoft gwarantuje, że usługa Azure Private Link będzie dostępna przez co najmniej 99,99% czasu.

Wyświetl szczegóły

Azure public MEC

Microsoft supports SLAs for larger size infrastructure such as Azure and Azure regions. Azure public multi-access edge compute (MEC) is a smaller footprint extension of Azure and thus does not have SLA support. In the event of any underlying failures, there may be a period of time during which access to the Azure public MEC site may be degraded. Enterprises and developers can architect applications to be more resilient by leveraging Azure region. For more information, refer to High availability in Azure public MEC - Azure Example Scenarios | Microsoft Learn.

Azure Red Hat OpenShift

Microsoft gwarantuje, że usługa Azure Red Hat OpenShift będzie dostępna przez co najmniej 99,9% czasu.

Wyświetl szczegóły

Azure Route Server

Azure Route Server upraszcza routing dynamiczny między sieciowym urządzeniem wirtualnym a siecią wirtualną. Nie trzeba tu konfigurować tras statycznych ani tworzyć niestandardowych skryptów do obsługi zmian tras w sieci.

Microsoft gwarantuje dostępność usługi Azure Route Server na poziomie co najmniej 99,95%.

Wyświetl szczegóły

Azure RTOS

Umowa SLA nie jest zawierana w przypadku usługi Real-Time Operating System (RTOS).

Wyświetl szczegóły

Azure Sentinel

Usługa Azure Sentinel powstała na bazie usług Azure Monitor Log Analytics. Dostępność usługi Azure Sentinel jest gwarantowana na mocy umowy SLA dla usługi Log Analytics. Więcej informacji na ten temat zawiera umowa SLA dla usługi Log Analytics.

Wyświetl szczegóły

Azure SignalR Service

Microsoft gwarantuje, że usługa SignalR będzie dostępna przez co najmniej 99,9% czasu.

Wyświetl szczegóły

Azure Site Recovery

 • Dla każdego Chronionego Wystąpienia skonfigurowanego dla Pracy Awaryjnej ze Środowiska Lokalnego do Środowiska Lokalnego Microsoft gwarantuje dostępność usługi Site Recovery na poziomie co najmniej 99,9%. Dostępność oblicza się w miesięcznym cyklu rozliczeniowym.
 • Dla każdego Wystąpienia Chronionego skonfigurowanego na potrzeby zaplanowanego i niezaplanowanego Przełączania w Trybie Failover z Lokacji Lokalnej do Lokacji Azure Microsoft gwarantuje Docelowy Czas Odzyskiwania wynoszący dwie godziny.
 • Dla każdego Chronionego Wystąpienia skonfigurowanego dla Pracy Awaryjnej z platformy Azure do platformy Azure Microsoft gwarantuje Docelowy Czas Przywracania wynoszący dwie godziny.

Wyświetl szczegóły

Azure Sphere

Usługa Azure Sphere nie podlega opłatom miesięcznym, nie podlega zatem umowie SLA przewidującej jakiekolwiek rekompensaty finansowe.

Wyświetl szczegóły

Azure Spring Apps

We guarantee that Azure Spring Apps running in a Customer subscription will be available 99.9% of the time.

No SLA is provided for Apps under the Basic Tier

Wyświetl szczegóły

Azure SQL Database

Azure SQL Database is a fully managed relational database with built-in regional high availability and turnkey geo-replication to any Azure region. It includes intelligence to support self-driving features such as performance tuning, threat monitoring, and vulnerability assessments and provides fully automated patching and updating of the code base.

 • Azure SQL Database Business Critical, Premium or General Purpose tiers configured as Zone Redundant Deployments have an availability guarantee of at least 99.995%.
 • Azure SQL Database Hyperscale, Business Critical, Premium, or General Purpose tiers not configured for Zone Redundant deployments have an availability guarantee of at least 99.99%.
 • Azure SQL Database Basic or Standard tiers have an availability guarantee of at least 99.99%.
 • Azure SQL Database Business Critical tier configured with geo-replication has a guarantee of Recovery point objective (RPO) of 5 sec for 100% of deployed hours.
 • Azure SQL Database Business Critical tier configured with geo-replication has a guarantee of Recovery time objective (RTO) of 30 sec for 100% of deployed hours.

Wyświetl szczegóły

Azure SQL Managed Instance

Azure SQL Managed Instance to w pełni zarządzane wystąpienie relacyjnej bazy danych z wbudowaną, regionalną wysoką dostępnością i gotową do użycia replikacją geograficzną w dowolnym regionie Azure. Zapewnia szeroki zakres zgodności z systemem SQL Server, umożliwiając realizowaną na dużą skalę modernizację aplikacji instalowanych lokalnie. Oferuje wbudowane funkcje analityczne uzupełniające inne samodzielne funkcje, takie jak optymalizacja wydajności, monitorowanie zagrożeń i ocena luk w zabezpieczeniach, a także zapewnia w pełni zautomatyzowane wprowadzanie poprawek i aktualizowanie bazy kodów.

Dostępność w ramach usługi Azure SQL Managed Instance jest gwarantowana na poziomie co najmniej 99,99%. Ma to zastosowanie zarówno do warstwy Krytyczna dla działania firmy, jaki i warstwy Przeznaczenie ogólne.

Wyświetl szczegóły

Azure Stream Analytics

 • Microsoft gwarantuje dostępność interfejsu API usługi Stream Analytics na poziomie co najmniej 99,9%.
 • Microsoft gwarantuje, że przez 99,9% czasu wdrożone zadania usługi Stream Analytics będą przetwarzać dane lub będą dostępne do przetwarzania danych.

Wyświetl szczegóły

Azure Synapse Analytics

Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu operacje klienta wykonywane na bazie danych Azure Synapse będą z powodzeniem realizowane.

 • Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu będzie z powodzeniem przetwarzać żądania wykonania operacji na Zasobach Usługi Data Integration używanych w usłudze Azure Synapse.
 • Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu wszystkie uruchamiane działania potoku Azure Synapse rozpoczną się w ciągu czterech minut od ich zaplanowanych czasów wykonania.
 • Microsoft gwarantuje, że co najmniej 99% sesji Apache Spark zostanie z powodzeniem utworzonych.

Wyświetl szczegóły

Azure Time Series Insights

Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu przetwarzanie żądań przesyłanych do Interfejsu API Płaszczyzny Danych Usługi Time Series Insights będzie kończyć się powodzeniem.

Wyświetl szczegóły

Azure Virtual Desktop

Uprawnienia dotyczące usługi Azure Virtual Desktop przedstawiono w postanowieniach licencyjnych opisanych na tej stronie. Microsoft nie obejmuje tej usługi umową dotyczącą poziomu usług, która przewiduje jakiekolwiek rekompensaty finansowe. Microsoft stara się zapewnić dostępność adresów URL usługi Azure Virtual Desktop na poziomie co najmniej 99,9%. Dostępność wirtualnych maszyn z hostami sesji w subskrypcji Klienta podlega umowie SLA dla usługi Virtual Machines.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w umowie SLA dla usługi Virtual Machines.

Wyświetl szczegóły

Azure VMware Solution

 • Microsoft gwarantuje dostępność usługi Azure VMware Solution na poziomie co najmniej 99,9%.
 • Microsoft gwarantuje dostępność narzędzi zarządzania Azure VMware (vCenter Server i NSX Manager) na poziomie co najmniej 99,9%.

Wyświetl szczegóły

Azure Web PubSub

Microsoft gwarantuje, że usługa WebPubSub będzie dostępna przez co najmniej 99,9% czasu.

Umowa SLA nie jest zawierana w przypadku warstwy Bezpłatna w usłudze WebPubSub.

Wyświetl szczegóły

Batch

We guarantee at least 99.9% of the time, we will successfully process requests to perform operations against Batch accounts.

Wyświetl szczegóły

BizTalk Services

Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu Klienci będą mieli łączność między Środowiskami Usługi BizTalk Services w warstwach Podstawowa, Standardowa i Premium oraz Bramą Internetową Microsoft. Microsoft nie obejmuje umową SLA warstwy Deweloper w usłudze BizTalk Services.

Wyświetl szczegóły

Cognitive Services

Microsoft gwarantuje, że usługi Cognitive Services uruchomione w warstwie Standardowa będą dostępne przez co najmniej 99,9% czasu. Umowa SLA nie jest zawierana w przypadku warstwy Bezpłatna.

Wyświetl szczegóły

Container Registry

Usługa Azure Container Registry jest świadczona bezpłatnie, nie podlega zatem umowie SLA przewidującej jakiekolwiek rekompensaty finansowe. W kontekście dostępności stosownego magazynu ma jednak zastosowanie umowa SLA dla usługi Storage. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w umowie SLA dla usługi Storage.

Wyświetl szczegóły

Content Delivery Network

Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu usługa CDN będzie odpowiadać na żądania klientów i bezbłędnie dostarczać żądaną treść. Microsoft przeanalizuje i zaakceptuje dane z dowolnego, uzasadnionego z komercyjnego punktu widzenia, niezależnego systemu pomiarowego, którego Klient używa do monitorowania treści. Klient musi wybrać zestaw agentów z listy systemu pomiarowego zawierającej standardowe agenty, jakie są zwykle dostępne i reprezentują co najmniej pięć różnych lokalizacji geograficznych w dużych obszarach metropolitalnych na całym świecie (z wyłączeniem Chińskiej Republiki Ludowej).

Wyświetl szczegóły

Cost Management + Billing

Microsoft gwarantuje dostępność usługi Azure Cost Management na potrzeby wyświetlania wydatków na Wiele Chmur i zarządzania nimi (obecnie opcja Wiele Chmur jest dostępna tylko dla usług AWS) na poziomie 99,9%.

Umowa SLA nie będzie mieć zastosowania, gdy niemożność wyświetlenia danych o wydatkach wynika z problemów z punktami końcowymi Wielu Chmur lub usługami innymi niż Azure Cost Management lub zmian w konfiguracji Azure dokonanych przez Klienta.

Umowa SLA nie jest zawierana w odniesieniu do wyświetlania wydatków na produkty Azure i zarządzania nimi, ponieważ są to usługi bezpłatne.

Wyświetl szczegóły

Data Catalog

 • Microsoft gwarantuje dostępność usługi Wykaz Danych w wersji Standardowa dla Administratorów usługi Wykaz Danych na poziomie co najmniej 99,9% na potrzeby wykonywania operacji dodawania lub usuwania użytkowników.
 • Microsoft gwarantuje dostępność usługi Data Catalog Standard Edition dla użytkowników usługi Data Catalog na poziomie co najmniej 99,9% w odniesieniu do wykonywania wywołań API do usługi Data Catalog na potrzeby rejestrowania, wyszukiwania i usuwania pozycji.

Umowa SLA nie jest zawierana w przypadku usługi Azure Data Catalog w wersji Free Edition.

Wyświetl szczegóły

Data Lake Analytics

Microsoft gwarantuje, że usługa Data Lake Analytics będzie dostępna przez co najmniej 99,9% czasu.

Wyświetl szczegóły

Device Update for IoT Hub

 • We guarantee that Device Update for IoT Hub will be available at least 99.9% of the time.
 • No SLA is provided for the Free Tier of Device Update for IoT Hub or for the preview version of the Device Update for IoT Hub service and APIs.

Wyświetl szczegóły

Dyski zarządzane

Usługa Managed Disks nie podlega umowie SLA przewidującej jakiekolwiek rekompensaty finansowe. Dostępność usługi Managed Disks zależy od umowy SLA dla użytego magazynu oraz maszyny wirtualnej, do której ta usługa jest przypisana. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w umowie SLA dla usługi Virtual Machines i umowie SLA dla usługi Storage.

Wyświetl szczegóły

Event Grid

Microsoft gwarantuje, że Klienci będą mogli publikować wiadomości w Siatce Zdarzeń przez 99,99% czasu.

Wyświetl szczegóły

Event Hubs

W przypadku warstw Podstawowa i Standardowa Microsoft gwarantuje, że Centra Zdarzeń będą dostępne przez co najmniej 99,95% czasu.

W przypadku warstw Premium i Dedykowana Microsoft gwarantuje, że Centra Zdarzeń będą dostępne przez co najmniej 99,99% czasu.

Wyświetl szczegóły

Grafana zarządzana na platformie Azure

We guarantee that Azure Managed Grafana Workspaces will be available at least 99.9% of the time.

Wyświetl szczegóły

HDInsight

W przypadku usługi HDInsight Microsoft gwarantuje, że dowolny Klaster HDInsight wdrożony przez Klienta będzie mieć łączność zewnętrzną na poziomie co najmniej 99,9% czasu w miesięcznym cyklu rozliczeniowym.

Wyświetl szczegóły

Health Bot

Microsoft gwarantuje, że przez 99,9% czasu Kanały Usługi Azure Health Bot będą z powodzeniem odbierać wywołania i odpowiadać na wywołania interfejsu API REST do Punktu Końcowego Interfejsu API Kanałów Azure Health Bot.

Wyświetl szczegóły

Infrastruktura BareMetal

 • W przypadku procesów infrastruktury BareMetal („Infrastruktura BareMetal”) skonfigurowanych w parze o Wysokiej Dostępności Microsoft gwarantuje Klientowi łączność z co najmniej jednym takim wystąpieniem przez co najmniej 99,99% czasu.
 • Dla każdego Pojedynczego Wystąpienia Microsoft gwarantuje łączność przez najmniej 99,9% czasu.

Wyświetl szczegóły

Key Vault

Microsoft gwarantuje, że będzie przetwarzać transakcje w ramach usługi Key Vault w ciągu pięciu sekund przez co najmniej 99,99% czasu.

Wyświetl szczegóły

Konfiguracja gościa platformy Azure dla serwerów połączonych z usługą Azure Arc

 • Microsoft gwarantuje dostępność transakcji interfejsu API REST dla dostawcy zasobu Guest Configuration ARM na poziomie 99,9%. Gwarancja dostępności jest udzielana tylko w odniesieniu do transakcji interfejsu API REST, a nie do stanu łączności funkcji klienta usługi Guest Configuration wdrożonych w agencie Azure Arc.

Wyświetl szczegóły

Konta usługi Storage

 • Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,99% czasu (99,9% w przypadku Warstwy Dostępu Chłodna i Warstwy Dostępu Archiwum*) z powodzeniem będzie przetwarzać żądania odczytu danych z Kont z Dostępem do Odczytu z Magazynu Geograficznie Nadmiarowego (RA-GRS), o ile zakończone niepowodzeniem próby odczytu danych z regionu podstawowego będą ponownie podejmowane w regionie dodatkowym. Rehydracja nie jest obsługiwana w regionie dodatkowym.
 • Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu (99% w przypadku Warstwy Dostępu Chłodna i Warstwy Dostępu Archiwum*) z powodzeniem będzie przetwarzać żądania odczytu danych z Kont Magazynu Lokalnie Nadmiarowego (LRS), Magazynu Strefowo Nadmiarowego (ZRS) i Magazynu Geograficznie Nadmiarowego (GRS).
 • Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu (99% w przypadku Warstwy Dostępu Chłodna i Warstwy Dostępu Archiwum*) z powodzeniem będzie przetwarzać żądania zapisu danych na Kontach Magazynu Lokalnie Nadmiarowego (LRS), Magazynu Strefowo Nadmiarowego (ZRS) i Magazynu Geograficznie Nadmiarowego (GRS) oraz na Kontach z Dostępem do Odczytu z Magazynu Geograficznie Nadmiarowego (RA-GRS).

Wyświetl szczegóły

Load Balancer

Microsoft gwarantuje, że korzystający z usługi Load Balancer w warstwie Standardowa Punkt Końcowy o Zrównoważonym Obciążeniu, który obsługuje co najmniej dwa Wystąpienia Maszyny Wirtualnej w Dobrej Kondycji, będzie dostępny przez 99,99% czasu.

Usługa Load Balancer w warstwie Podstawowa jest wyłączona z tej umowy SLA.

Wyświetl szczegóły

Log Analytics

Usługa Azure Monitor integruje w sobie usługi Log Analytics i Application Insights na potrzeby monitorowania aplikacji. Można też w razie potrzeby kontynuować używanie usług Log Analytics i Application Insights jako samodzielnych usług. Zob. odpowiednie umowy SLA poniżej.

Umowa SLA dla usługi Azure Monitor

Umowa SLA dla usługi Application Insights

Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu dane dziennika będą indeksowane w ciągu sześciu godzin od umieszczenia danych w kolejce do indeksowania przez Usługę Operations Management Suite Log Analytics.

Umowa SLA nie jest zawierana w przypadku warstwy Bezpłatna w usłudze Operations Management Suite Log Analytics.

Wyświetl szczegóły

Machine Learning Studio

 • W przypadku usługi Request Response Service (RRS) Microsoft gwarantuje dostępność transakcji interfejsu API na poziomie 99,95%.
 • W przypadku usługi Batch Execution Service (BES) oraz interfejsów API dotyczących zarządzania Microsoft gwarantuje dostępność transakcji API na poziomie 99,9%.

Umowa SLA nie jest zawierana w przypadku warstwy Bezpłatna w usłudze Machine Learning.

Wyświetl szczegóły

Media Services

 • W przypadku usługi Media Services Encoding Microsoft gwarantuje dostępność transakcji interfejsu API protokołu REST na poziomie 99,9%.
 • W przypadku usługi Streaming Microsoft będzie skutecznie obsługiwać żądania usługi z gwarancją dostępności na poziomie 99,9% dla istniejących treści multimedialnych, jeśli zostanie zakupiona co najmniej jedna Jednostka Przesyłania Strumieniowego.
 • W przypadku usługi Live Channels Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu uruchomione Kanały będą mieć łączność zewnętrzną.
 • W przypadku usługi Content Protection Microsoft gwarantuje, że będzie z powodzeniem realizować żądania klucza przez co najmniej 99,9% czasu.
 • W przypadku usługi Indexer Microsoft będzie z powodzeniem obsługiwać żądania Zadania Indeksatora przetwarzane przy użyciu Jednostki Zarezerwowanej do Celów Związanych z Kodowaniem przez 99,9% czasu.

Wyświetl szczegóły

Microsoft Purview

 • Microsoft gwarantuje, że usługa Purview będzie dostępna przez co najmniej 99,9% czasu.
 • Umowa SLA nie jest zawierana w przypadku warstwy Bezpłatna w usłudze Purview.

Wyświetl szczegóły

Network Watcher

Microsoft gwarantuje, że Narzędzia Diagnostyki Sieci będą wywoływać i zwracać odpowiedzi przez co najmniej 99,9% czasu.

Wyświetl szczegóły

Pamięć podręczna

 • Dla każdej Pamięci Podręcznej w warstwach Standardowa, Premium, Enterprise i Enterprise Flash Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu Klient będzie mieć łączność z Punktem Końcowym Pamięci Podręcznej.
 • W przypadku każdej Pamięci Podręcznej w warstwie Enterprise lub Enterprise Flash wdrożonej w co najmniej trzech Strefach Dostępności w tym samym regionie Azure Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,99% czasu Klient będzie mieć łączność z Punktem Końcowym Pamięci Podręcznej.
 • W przypadku każdej Pamięci Podręcznej w warstwie Enterprise lub Enterprise Flash wdrożonej (1) w co najmniej trzech regionach Azure i co najmniej trzech Strefach Dostępności w każdym z tych regionów oraz (2) z aktywną funkcją georeplikacji włączoną dla wszystkich wystąpień Pamięci Podręcznej Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,999% czasu Klient będzie mieć łączność z jednym regionalnym Punktem Końcowym Pamięci Podręcznej.

Wyświetl szczegóły

Power BI Embedded

Microsoft gwarantuje użytkownikom dostępność Usługi Power BI Embedded na poziomie co najmniej 99,9% na potrzeby wywołań interfejsu API i osadzania raportów.

Wyświetl szczegóły

Remote Rendering

 • W przypadku funkcji Konwersja Microsoft gwarantuje dostępność transakcji interfejsu API REST na poziomie 99,9%.
 • Microsoft gwarantuje, że Sesje Renderowania będą mieć łączność zewnętrzną na poziomie co najmniej 99,9% czasu.

Wyświetl szczegóły

Rezerwacje pojemności na żądanie dla Microsoft Azure Virtual Machines

 • W przypadku wszystkich Rezerwacji na Żądanie dotyczących Zdolności Produkcyjnej Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu Klient będzie uzyskiwać moc obliczeniową odpowiadającą zarezerwowanej liczbie Maszyn Wirtualnych.

Wyświetl szczegóły

Rozwiązanie Azure VMware firmy CloudSimple

 • Microsoft gwarantuje, że rozwiązania Azure VMware będą dostępne przez co najmniej 99,9% czasu.
 • Microsoft gwarantuje dostępność narzędzi zarządzania Azure VMware (vCenter Server i NSX Manager) na poziomie co najmniej 99,9%.

Wyświetl szczegóły

SAP HANA w Dużych Wystąpieniach Azure

 • W przypadku SAP HANA w Azure skonfigurowanego w Parze Wysokiej Dostępności Microsoft gwarantuje Klientowi łączność z co najmniej jednym wystąpieniem przez co najmniej 99,99% czasu.
 • Dla każdego Pojedynczego Wystąpienia Microsoft gwarantuje łączność przez najmniej 99,9% czasu.

Wyświetl szczegóły

Scheduler

Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu wszystkie zaplanowane zadania rozpoczną się w ciągu 30 minut od ich zaplanowanych czasów wykonania.

Wyświetl szczegóły

Service Bus

 • W przypadku usługi Service Bus Relays Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu odpowiednio skonfigurowane aplikacje będą w stanie nawiązać połączenie z wdrożonym Przekaźnikiem.
 • W przypadku Kolejek i Tematów usługi Service Bus Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu odpowiednio skonfigurowane aplikacje będą mogły wysyłać i otrzymywać wiadomości oraz wykonywać inne operacje we wdrożonej Kolejce lub wdrożonym Temacie.
 • W przypadku warstw Podstawowa i Standardowa usługi Service Bus Notification Hub Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu odpowiednio skonfigurowane aplikacje będą mogły wysyłać i otrzymywać powiadomienia i wykonywać operacje zarządzania rejestracją w odniesieniu do danego Centrum Powiadomień.
 • W przypadku warstw Podstawowa i Standardowa usługi Event Hubs Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu odpowiednio skonfigurowane aplikacje będą mogły wysyłać i otrzymywać wiadomości oraz wykonywać inne operacje w danym Centrum Zdarzeń.

Wyświetl szczegóły

Service Fabric

Usługa Service Fabric jest świadczona bezpłatnie, nie podlega zatem umowie SLA przewidującej jakiekolwiek rekompensaty finansowe. Dostępność klastra usługi Service Fabric zależy od umowy SLA dla użytych zasobów w ramach przypisanych do tej usługi maszyn wirtualnych oraz magazynu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w umowie SLA dla usługi Virtual Machine i umowie SLA dla usługi Storage.

Wyświetl szczegóły

Spatial Anchors

Microsoft gwarantuje, że usługa Azure Spatial Anchors będzie dostępna przez co najmniej 99,9% czasu.

Wyświetl szczegóły

SQL Server Stretch Database

Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu Klienci będą mieli łączność między Bazą Danych SQL Server Stretch i Bramą Internetową Microsoft.

Wyświetl szczegóły

Static Web Apps

Microsoft gwarantuje, że Aplikacje uruchomione w ramach Standardowego planu hostingu będą dostępne przez 99,95% czasu. Umowa SLA nie jest zawierana w przypadku Aplikacji w planie Bezpłatnym.

Wyświetl szczegóły

StorSimple

 • Microsoft gwarantuje dostępność usługi Azure StorSimple na poziomie co najmniej 99,9% w zakresie Kopii zapasowej, Przenoszenia do Poziomu Chmury i Przywracania.
 • Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu z powodzeniem będzie przetwarzać żądania wykonania operacji Menedżera Danych Azure StorSimple.

Wyświetl szczegóły

Traffic Manager

Microsoft gwarantuje, że zapytania usługi DNS będą otrzymywać ważne odpowiedzi od co najmniej jednego klastra serwerów nazw w usłudze Azure Traffic Manager przez co najmniej 99,99% czasu.

Wyświetl szczegóły

Translator adresów sieciowych sieci wirtualnej platformy Azure

Microsoft gwarantuje, że korzystający z usługi Azure VNet NAT Punkt Końcowy NAT, który obsługuje co najmniej dwa wystąpienia Maszyny Wirtualnej w dobrej kondycji, będzie dostępny przez 99,99% czasu.

Wyświetl szczegóły

Usługa Azure Defender

Microsoft gwarantuje dostępność informacji z procesu Monitorowania Zabezpieczeń Węzła Chronionego dla warstwy Standardowa w usłudze Azure Defender na poziomie 99,9%. Umowa SLA nie jest zawierana w odniesieniu do warstwy Bezpłatna w usłudze Azure Security Center.

Wyświetl szczegóły

Usługa Cloud Services i usługa Virtual Machines

 • W przypadku usługi Cloud Services Microsoft gwarantuje, że jeśli Klient wdroży co najmniej dwa wystąpienia ról w różnych domenach awaryjnych i uaktualnienia, przynajmniej jedno wystąpienie będzie mieć Łączność z Wystąpieniem Roli przez co najmniej 99,95% czasu.
 • W przypadku wszystkich Maszyn Wirtualnych, które mają przynajmniej dwa wystąpienia wdrożone w tym samym Zestawie Dostępności, Microsoft gwarantuje, że Klient będzie mieć Łączność z Maszyną Wirtualną w ramach co najmniej jednego wystąpienia przez co najmniej 99,95% czasu.
 • W przypadku każdej Maszyny Wirtualnej o Pojedynczym Wystąpieniu używającej magazynu dla wszystkich dysków, Microsoft gwarantuje Łączność z Maszyną Wirtualną przez co najmniej 99,9% czasu.

Wyświetl szczegóły

Usługi mobilne

Microsoft gwarantuje dostępność wywołań REST API na poziomie 99,9% dla wszystkich przydzielonych usług Azure Mobile Services uruchomionych w warstwach Standardowa i Premium w subskrypcji Klienta. Umowa SLA nie jest zawierana w przypadku warstwy Bezpłatna w usłudze Mobile Services.

Wyświetl szczegóły

Virtual Machine Scale Sets

Usługa Virtual Machine Scale Sets jest usługą bezpłatną, nie podlega zatem umowie SLA przewidującej jakiekolwiek rekompensaty finansowe. Jeśli jednak usługa Virtual Machine Scale Sets obejmuje Maszyny Wirtualne w co najmniej dwóch Domenach Awaryjnych, zastosowanie ma dostępność określona w umowie SLA dla usługi Virtual Machines. Więcej informacji na ten temat zawiera umowa SLA dla usługi Virtual Machines.

Wyświetl szczegóły

Virtual WAN

Azure Virtual WAN to usługa sieciowa zapewniająca zoptymalizowaną i zautomatyzowaną łączność między oddziałami poprzez Azure. Virtual WAN umożliwia klientom łączenie oddziałów między sobą i z Azure, centralizując ich sieci i potrzeby w zakresie bezpieczeństwa dzięki wykorzystaniu wirtualnych urządzeń, takich jak zapory i sieć Azure oraz usługi zabezpieczeń.

Gwarantujemy 99,95% dostępności Azure Virtual WAN.

Wyświetl szczegóły

Visual Studio App Center

 • Microsoft gwarantuje dostępność wykonywania operacji kompilowania przy użyciu Usługi Kompilowania w ramach Usług Visual Studio App Center na poziomie co najmniej 99,9%.
 • Microsoft gwarantuje dostępność operacji testowania przy użyciu Usługi Testowania Visual Studio App Center na poziomie co najmniej 99,9%.
 • Microsoft gwarantuje dostępność wykonywania operacji powiadamiania push przy użyciu Usługi Powiadamiania Push w ramach Usług Visual Studio App Center Services na poziomie co najmniej 99,9%.

Wyświetl szczegóły

VPN Gateway

Microsoft gwarantuje dostępność każdej Bramy Podstawowej dla sieci VPN lub Bramy Podstawowej dla usługi ExpressRoute na poziomie 99,9%.

Microsoft gwarantuje dostępność każdej Bramy dla sieci VPN w wersji Standard, High Performance, VpnGw1, VpnGw2 i VpnGw3 na poziomie 99,95%.

Microsoft gwarantuje dostępność każdej Bramy dla usługi ExpressRoute w wersji Standard, High Performance i Ultra Performance na poziomie 99,95%.

Wyświetl szczegóły

Web Application Firewall

Gwarancje dostępności usługi Web Application Firewall są zawarte w Umowie dotyczącej Poziomu Usług dla wybranej opcji wdrożenia: Application Gateway lub Azure Front Door. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Umowach dotyczących Poziomu Usług właściwych dla usług Application Gateway i Azure Front Door.

Wyświetl szczegóły

Windows 10 IoT Core Services

 • Jeśli chodzi o Centrum aktualizacji urządzeń, obiecujemy, że przez co najmniej 99,9% czasu Klient będzie mógł się do niego zalogować, a dzięki Usłudze będzie można tworzyć modele urządzeń, tworzyć i publikować pakiety oraz szybko przesyłać aktualizacje do urządzeń.
 • W przypadku dostępu do LTSC Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu użytkownicy będą mogli zalogować się do Centrum Aktualizacji Urządzeń i za pomocą Usługi mieć dostęp do aktualizacji dla wersji LTSC systemu Windows 10 IoT Core.
 • Device Health Attestation to technologia stosowana po stronie klienta, nie podlega zatem umowie SLA dla usług online.

Wyświetl szczegóły

Windows Admin Center: maszyny wirtualne IaaS platformy Azure

Windows Admin Center is a free service, therefore, it does not have a financially backed SLA.

Wyświetl szczegóły

Zarządzanie obszarem podatnym na ataki zewnętrzne w usłudze Defender

We guarantee for a given Defender EASM resource that query availability for the Attack Surface Inventory & derived analytics will not fall below 99.9%, calculated as specified below.

No SLA is provided during the free demo period or prior to the completion of the initial successful generation (“discovery”) of an inventory.

Wyświetl szczegóły

Zarządzany moduł HSM usługi Azure Key Vault

Microsoft gwarantuje, że będzie przetwarzać transakcje w ramach usługi Managed HSM w ciągu pięciu sekund przez co najmniej 99,9% czasu.

Wyświetl szczegóły

Microsoft powiadomi z 90-dniowym wyprzedzeniem o istotnych, niekorzystnych zmianach treści którejkolwiek z umów SLA wymienionych powyżej.

Dostępność wszystkich usług Azure oblicza się w miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Aby pobrać umowy SLA dla większości usług Microsoft Azure, wystarczy kliknąć tutaj. Umowę SLA dla usługi Active Directory można znaleźć tutaj.