Podsumowanie umów SLA dla usług Azure

Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2017

Usługa Active Directory systemu Azure

Firma Microsoft gwarantuje dostępność usługi Azure Active Directory w warstwach Podstawowa i Premium na poziomie co najmniej 99,9%. Usługi są uważane za dostępne w następujących scenariuszach:

 • Użytkownicy mogą logować się do usługi, logować się do panelu dostępu, uzyskiwać dostęp do aplikacji w panelu dostępu i resetować hasła.
 • Administratorzy IT mogą tworzyć, odczytywać, zapisywać i usuwać wpisy w katalogu oraz inicjować i anulować obsługę użytkowników w aplikacjach w katalogu.

Do usługi Active Directory systemu Azure w warstwie bezpłatnej nie ma umowy SLA.

Pobierz umowę SLA do usługi Active Directory

Zobacz wszystkie szczegóły

Azure Active Directory B2C

Firma Microsoft gwarantuje, że usługa Azure Active Directory B2C będzie dostępna przez co najmniej 99,9% czasu. Usługa jest uważana za dostępną dla katalogu w następujących scenariuszach:

 • Usługa może przetwarzać żądania użytkowników dotyczące rejestracji, logowania, edycji profilu, resetowania hasła i uwierzytelniania wieloskładnikowego.
 • Deweloperzy mogą tworzyć, odczytywać, zapisywać i usuwać wpisy w katalogu.

Do usługi Azure Active Directory B2C w warstwie Bezpłatnej nie ma umowy SLA.

Zobacz wszystkie szczegóły

Azure Active Directory Domain Services

Gwarantujemy pomyślne przetworzenie co najmniej 99,9% żądań usług Azure Active Directory Domain Services dotyczących uwierzytelniania przez domenę kont użytkowników należących do domeny zarządzanej, wiązania LDAP z głównym wpisem DSE czy wyszukiwania DNS rekordów.

Zobacz wszystkie szczegóły

Azure Advisor

Advisor to bezpłatna usługa i dlatego sama nie jest objęta gwarantowaną finansowo umową SLA.

Zobacz wszystkie szczegóły

Azure Analysis Services

Gwarantujemy, że przez co najmniej 99,9% czasu operacje klienta wykonywane w usłudze Azure Analysis Services będą kończyć się powodzeniem.

Zobacz wszystkie szczegóły

API Management

 • Firma Microsoft gwarantuje, że wystąpienia usługi API Management działające w warstwie Standardowa będą odpowiadały na żądania wykonania operacji przez co najmniej 99,9% czasu.
 • Firma Microsoft gwarantuje, że wystąpienia usługi API Management działające w warstwie Premium i wdrożone w co najmniej dwóch regionach będą odpowiadały na żądania wykonania operacji przez co najmniej 99,95% czasu.

Dla warstwy Developer usługi API Management nie jest oferowana umowa SLA.

Zobacz wszystkie szczegóły

App Service

Gwarantujemy dostępność aplikacji działających w ramach subskrypcji klienta na poziomie 99,95% czasu. Do aplikacji w warstwach Bezpłatna oraz Współdzielona nie ma umowy SLA.

Zobacz wszystkie szczegóły

Application Gateway

Gwarantujemy, że każda usługa w chmurze Application Gateway zawierająca co najmniej dwa średnie lub duże wystąpienia będzie dostępna przez co najmniej 99,95% czasu.

Zobacz wszystkie szczegóły

Application Insights

Gwarantujemy, że opóźnienie danych usługi Application Insights nie przekroczy 2 godzin przez 99,9% czasu.

Zobacz wszystkie szczegóły

Automation

Gwarantujemy, że co najmniej 99,9% zadań elementów Runbook zostanie uruchomionych w ciągu 30 minut od zaplanowanego czasu uruchomienia.

Gwarantujemy, że usługa agenta usługi Azure Automation DSC będzie dostępna przez co najmniej 99,9% czasu.

Do usługi Azure Automation w warstwie Bezpłatna nie ma umowy SLA.

Zobacz wszystkie szczegóły

Automatyzacja i kontrola

Dostępność usługi Automation & Control zależy od umowy SLA obszaru roboczego usługi Log Analytics oraz używanych zasobów konta usługi Automation. Aby poznać szczegóły, przejrzyj umowę SLA usługi Log Analytics i umowę SLA usługi Automation.

Zobacz wszystkie szczegóły

Backup

Firma Microsoft gwarantuje, że funkcje tworzenia kopii zapasowej i przywracania oferowane przez usługę Azure Backup będą dostępne przez co najmniej 99,9% czasu.

Zobacz wszystkie szczegóły

BizTalk Services

Firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu klienci będą mogli korzystać z łączności między swoimi środowiskami Usługi BizTalk w warstwie Basic, Standard i Premium a bramą internetową firmy Microsoft. Firma Microsoft nie oferuje umowy SLA dla warstwy Developer usługi BizTalk Services.

Zobacz wszystkie szczegóły

Usługa Azure Bot

Gwarantujemy, że przez 99,9% czasu kanały usługi Azure Bot Service w warstwie Premium będą pomyślnie odbierać wywołania interfejsu API REST i odpowiadać na nie do punktu końcowego interfejsu API kanałów w warstwie Premium.

Zobacz wszystkie szczegóły

Pamięć podręczna

Firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu klienci będą mogli korzystać z łączności między punktami końcowymi usługi Pamięć podręczna a bramą internetową firmy Microsoft.

Zobacz wszystkie szczegóły

Usługi poznawcze

Gwarantujemy, że usługi Cognitive Services działające w warstwie Standardowa będą dostępne przez co najmniej 99,9% czasu. Warstwie Bezpłatna nie towarzyszy umowa SLA.

Zobacz wszystkie szczegóły

Content Delivery Network

Firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu Usługa wysokiej dostępności treści będzie odpowiadać na żądania klientów i dostarczać żądane treści bez błędów. Firma Microsoft przejrzy i zaakceptuje wszystkie dane z niezależnego systemu pomiarowego, którego użycie będzie uzasadnione z komercyjnego punktu widzenia, używanego przez klienta do monitorowania należącej do niego zawartości. Klient musi wybrać zestaw agentów z listy standardowych agentów systemu pomiarowego, którzy są ogólnie dostępni i przedstawiają co najmniej pięć różnorodnych geograficznie lokalizacji w największych na świecie obszarach metropolitalnych (z wyjątkiem Chińskiej Republiki Ludowej).

Zobacz wszystkie szczegóły

Cloud Services i Virtual Machines

 • W przypadku usług w chmurze firma Microsoft gwarantuje, że po wdrożeniu co najmniej dwóch wystąpień roli w różnych domenach błędów i uaktualnień co najmniej jedno wystąpienie roli będzie mieć łączność z wystąpieniem roli przez co najmniej 99,95% czasu.
 • W przypadku wszystkich maszyn wirtualnych, w których wdrożono co najmniej dwa wystąpienia w tym samym zestawie dostępności, firma Microsoft gwarantuje, że użytkownik będzie miał łączność z co najmniej jednym wystąpieniem w maszynie wirtualnej przez co najmniej 99,95% czasu.
 • W przypadku każdej maszyny wirtualnej z jednym wystąpieniem korzystającej z usługi Premium Storage dla wszystkich dysków gwarantujemy połączenie z maszyną wirtualną przez co najmniej 99,9% czasu.

Zobacz wszystkie szczegóły

Container Registry

Usługa Azure Container Registry jest bezpłatna, dlatego nie jest objęta gwarantowaną finansowo umową SLA. Jednak w przypadku dostępności podstawowego magazynu ma zastosowanie umowa SLA do usługi Storage. Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz Umowa SLA do usługi Storage.

Zobacz wszystkie szczegóły

Data Catalog

 • Gwarantujemy, że usługa Wykaz danych w wersji Standardowa będzie dostępna dla administratorów wykazu danych na potrzeby wykonywania operacji dodawania i/lub usuwania użytkowników przez co najmniej 99,9% czasu.
 • Gwarantujemy, że usługa Wykaz danych w wersji Standardowa będzie dostępna dla użytkowników wykazu danych na potrzeby wykonywania wywołań interfejsu API usługi Wykaz danych w celu rejestrowania, wyszukiwania i usuwania wpisów przez co najmniej 99,9% czasu.

W przypadku wersji Bezpłatna usługi Wykaz danych Azure nie jest stosowana żadna umowa SLA

Zobacz wszystkie szczegóły

Data Lake Analytics

Gwarantujemy dostępność usługi Data Lake Analytics przez co najmniej 99,9% czasu.

Zobacz wszystkie szczegóły

Data Lake Store

Gwarantujemy dostępność usługi Data Lake Store przez co najmniej 99,9% czasu.

Zobacz wszystkie szczegóły

Azure DevTest Labs

Azure DevTest Labs to bezpłatna usługa i dlatego sama nie jest objęta gwarantowaną finansowo umową SLA. Dostępność laboratorium jest oparta na umowie SLA bazowych maszyn wirtualnych, magazynu i użytych zasobów magazynu kluczy. Aby poznać szczegóły, przejrzyj umowę SLA Maszyn wirtualnych, umowę SLA Magazynu i umowę SLA Magazynu kluczy.

Zobacz wszystkie szczegóły

System DNS Azure

Firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,99% czasu odpowiedzi na prawidłowe zapytania DNS będą zwracane z co najmniej jednego serwera nazw usługi System DNS Azure.

Zobacz wszystkie szczegóły

Azure Cosmos DB

Baza danych Azure Cosmos DB to w pełni zarządzana usługa bazy danych dokumentów NoSQL, która oferuje przetwarzanie zapytań i transakcji na podstawie danych bez schematu, przewidywalne i niezawodne działanie oraz błyskawiczne wdrażanie. Usługa gwarantuje dostępność, przepływność, niskie opóźnienia i spójność na poziomie 99,99%.

Zobacz wszystkie szczegóły

Event Grid

Gwarantujemy, że klienci będą mogli publikować komunikaty w usłudze Event Grid przez 99,99% czasu.

Zobacz wszystkie szczegóły

Event Hubs

W przypadku usługi Event Hubs w warstwach Podstawowa i Standardowa firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu prawidłowo skonfigurowane aplikacje będą mogły wysyłać i odbierać komunikaty lub wykonywać inne operacje w usłudze Event Hubs.

Zobacz wszystkie szczegóły

ExpressRoute

W przypadku usługi ExpressRoute firma Microsoft gwarantuje dostępność dedykowanego obwodu na poziomie 99,95%.

Zobacz wszystkie szczegóły

Functions

W przypadku aplikacji funkcji działających w ramach planów usługi App Service gwarantujemy dostępność skojarzonych obliczeń usługi Functions przez 99,95% czasu.

W przypadku aplikacji funkcji działających w ramach planów wykorzystania nie są oferowane umowy SLA.

Zobacz wszystkie szczegóły

HockeyApp

Gwarantujemy dostępność Usługi HockeyApp na poziomie co najmniej 99,9%.

Zobacz wszystkie szczegóły

HDInsight

W przypadku usługi HDInsight firma Microsoft gwarantuje, że każdy wdrożony klaster usługi HDInsight będzie miał łączność zewnętrzną przez co najmniej 99,9% czasu w całym miesiącu rozliczeniowym.

Zobacz wszystkie szczegóły

Wgląd i analiza

Dostępność usługi Insight & Analytics zależy od umowy SLA obszaru roboczego usługi Log Analytics oraz używanych zasobów konta usługi Automation. Aby poznać szczegóły, przejrzyj umowę SLA usługi Log Analytics i umowę SLA usługi Automation.

Zobacz wszystkie szczegóły

Centrum IoT

 • W przypadku usługi IoT Hub gwarantujemy, że przez co najmniej 99,9% czasu wdrożone centra IoT będą w stanie wymieniać komunikaty z zarejestrowanymi urządzeniami, a Usługa będzie w stanie przeprowadzać operacje tworzenia, odczytu, aktualizacji i usuwania w centrach IoT.
 • W przypadku usługi IoT Hub Device Provisioning Service gwarantujemy, że przez co najmniej 99,9% czasu wdrożone usługi aprowizacji będą mogły odbierać żądania aprowizacji od urządzeń i rejestrować je w centrum IoT.
 • Usłudze IoT Hub w warstwie Bezpłatna nie towarzyszy umowa SLA.

Zobacz wszystkie szczegóły

Key Vault

Firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu transakcje usługi Key Vault będą przetwarzane w ciągu 5 sekund.

Zobacz wszystkie szczegóły

Log Analytics

Gwarantujemy, że przez co najmniej 99,9% czasu dane dziennika będą indeksowane w ciągu 6 godzin od ich umieszczenia w kolejce indeksowania przez usługę Log Analytics pakietu Operations Management Suite.

W przypadku warstwy Bezpłatna usługi Log Analytics pakietu Operations Management Suite nie jest stosowana żadna umowa SLA.

Zobacz wszystkie szczegóły

Logic Apps

Gwarantujemy dostępność usługi Logic Apps działającej w ramach subskrypcji klienta na poziomie 99,9% czasu.

Zobacz wszystkie szczegóły

Machine Learning Studio

 • W przypadku usługi Request Response Service (RRS) gwarantujemy dostępność transakcji interfejsu API na poziomie 99,95%.
 • W przypadku usługi Batch Execution Service (BES) i interfejsów API zarządzania gwarantujemy dostępność transakcji interfejsu API na poziomie 99.9%.

Usłudze Machine Learning w warstwie Bezpłatna nie towarzyszy umowa SLA.

Zobacz wszystkie szczegóły

Aplikacje zarządzane platformy Azure

Usługa Azure Managed Applications sama nie ma płatnej umowy SLA. Bazowa infrastruktura i usługi oprogramowania mają własne umowy SLA.

Zobacz wszystkie szczegóły

Managed Disks

Usługa Managed Disks nie ma umowy SLA regulującej kwestie finansowe. Dostępność dysków Managed Disks opiera się na umowie SLA używanego magazynu oraz maszyny wirtualnej, do której go dołączono. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Umowa SLA do usługi Virtual Machines i Umowa SLA do usługi Storage.

Zobacz wszystkie szczegóły

Media Services

 • Dla funkcji kodowania (Encoding ) w usłudze Media Services gwarantujemy dostępność transakcji interfejsu API REST na poziomie 99,9%.
 • W przypadku usługi Przesyłanie strumieniowe będą pomyślnie realizowane żądania z gwarancją dostępności na poziomie 99,9% dla istniejącej zawartości multimedialnej, gdy zostanie zakupiona co najmniej jedna jednostka przesyłania strumieniowego.
 • W przypadku usługi Kanały na żywo firma Microsoft gwarantuje dostępność łączności zewnętrznej dla uruchomionych kanałów przez co najmniej 99,9% czasu.
 • W przypadku usługi Content Protection gwarantujemy pomyślną realizację kluczowych żądań przez co najmniej 99,9% czasu.
 • W przypadku usługi Indeksator przez 99,9% czasu będziemy pomyślnie obsługiwać żądania zadań indeksatora przetwarzane przy użyciu jednostki zarezerwowanej do celów związanych z kodowaniem.

Zobacz wszystkie szczegóły

Mobile Engagement

Gwarantujemy dostępność wywołań interfejsu API REST na poziomie co najmniej 99,9% w usłudze Azure Mobile Engagement. Warstwie Bezpłatna nie towarzyszy umowa SLA.

Zobacz wszystkie szczegóły

Usługi mobilne

W przypadku wszystkich usług Azure Mobile Services działających w warstwach Standard i Premium subskrypcji klienta firma Microsoft gwarantuje dostępność wywołań interfejsu API protokołu REST na poziomie 99,9%. W przypadku warstwy bezpłatnej usług Mobile Services nie ma umowy SLA.

Zobacz wszystkie szczegóły

Azure Monitor

Azure Monitor to bezpłatna usługa i dlatego sama nie jest objęta gwarantowaną finansowo umową SLA.

Zobacz wszystkie szczegóły

Multi-Factor Authentication

Firma Microsoft gwarantuje dostępność usługi Multi-Factor Authentication systemu Azure na poziomie 99,9%. Usługa jest uznawana za niedostępną, jeśli nie może odbierać lub przetwarzać żądań uwierzytelnienia od dostawcy usługi Multi-Factor Authentication wdrożonej w ramach subskrypcji klienta.

Zobacz wszystkie szczegóły

Network Watcher

Gwarantujemy, że przez 99,9% czasu narzędzia diagnostyczne sieci będą prawidłowo działać i zwracać odpowiedź.

Zobacz wszystkie szczegóły

Usługa Power BI Embedded

Gwarantujemy dostępność wywołań interfejsu API i osadzania raportów na poziomie co najmniej 99,9% w usłudze Power BI Embedded.

Zobacz wszystkie szczegóły

Ochrona i odzyskiwanie

Dostępność usługi Protection & Recovery zależy od umowy SLA używanych zasobów konta usług Backup i Site Recovery. Aby poznać szczegóły, przejrzyj umowę SLA usługi Backup i umowę SLA usługi Site Recovery.

Zobacz wszystkie szczegóły

Oprogramowanie SAP HANA na platformie Azure — duże wystąpienia

W przypadku oprogramowania SAP HANA na platformie Azure skonfigurowanego w parze wysokiej dostępności gwarantujemy łączność z co najmniej jedną instancją przez co najmniej 99,99% czasu.

Zobacz wszystkie szczegóły

Scheduler

Firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu wszystkie zaplanowane zadania będą inicjowane w ciągu 30 minut od ich planowanego czasu wykonania.

Zobacz wszystkie szczegóły

Usługa Azure Search

Gwarantujemy dostępność na poziomie 99,9% dla żądań zapytań o indeks, gdy wystąpienie usługi Azure Search jest skonfigurowane z co najmniej dwiema replikami, i dla żądań aktualizacji indeksu, gdy wystąpienie usługi Azure Search jest skonfigurowane z co najmniej trzema replikami. Warstwie Bezpłatna nie towarzyszy umowa SLA.

Zobacz wszystkie szczegóły

Centrum zabezpieczeń

Gwarantujemy dostępność informacji monitorowania zabezpieczeń chronionego węzła na poziomie 99,9% dla warstwy Standardowa usługi Azure Security Center. Do usługi Azure Security Center w warstwie Bezpłatna nie ma umowy SLA.

Zobacz wszystkie szczegóły

Zabezpieczenia i zgodność z przepisami

Dostępność usługi Security & Compliance zależy od umowy SLA obszaru roboczego usługi Log Analytics oraz używanych zasobów konta usługi Automation. Aby poznać szczegóły, przejrzyj umowę SLA usługi Log Analytics i umowę SLA usługi Automation.

Zobacz wszystkie szczegóły

Service Bus

 • W przypadku usługi Service Bus Relay firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu prawidłowo skonfigurowane aplikacje będą mogły nawiązać połączenie z wdrożoną usługą przekazywania.
 • W przypadku funkcji Kolejki i tematy usługi Service Bus firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu prawidłowo skonfigurowane aplikacje będą mogły wysyłać i odbierać komunikaty lub wykonywać inne operacje z użyciem funkcji Kolejki i tematy.
 • W przypadku funkcji Centrum powiadomień usługi Service Bus w warstwach Podstawowa i Standardowa firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu prawidłowo skonfigurowane aplikacje będą mogły wysyłać powiadomienia lub przeprowadzać operacje zarządzania rejestracją w związku z Centrum powiadomień.
 • W przypadku usługi Event Hubs w warstwach Podstawowa i Standardowa firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu prawidłowo skonfigurowane aplikacje będą mogły wysyłać i odbierać komunikaty lub wykonywać inne operacje w usłudze Event Hubs.

Zobacz wszystkie szczegóły

Service Fabric

Service Fabric to bezpłatna usługa i dlatego sama nie jest objęta gwarantowaną finansowo umową SLA. Dostępność klastra usługi Service Fabric jest oparta na umowie SLA bazowych maszyn wirtualnych i użytych zasobów magazynu. Aby poznać szczegóły, przejrzyj umowę SLA Maszyn wirtualnych i umowę SLA Magazynu.

Zobacz wszystkie szczegóły

Site Recovery

 • W przypadku każdego chronionego wystąpienia skonfigurowanego dla trybu failover między systemami lokalnymi firma Microsoft gwarantuje dostępność usługi Site Recovery przez co najmniej 99,9% czasu. Dostępność jest obliczana dla całego miesiąca rozliczeniowego.
 • W przypadku każdego chronionego wystąpienia skonfigurowanego dla planowanego i nieplanowanego przełączania do trybu failover z lokacji lokalnej na platformę Azure gwarantujemy cel czasu odzyskiwania równy dwie godziny.

Zobacz wszystkie szczegóły

SQL Database

Warstwy Basic, Standard i Premium

Firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,99% czasu klienci będą mogli korzystać z łączności między pojedynczą lub elastyczną bazą danych usługi Microsoft Azure SQL Database w warstwach Podstawowa, Standardowa i Premium a bramą internetową firmy Microsoft.

Warstwy Web i Business (wycofane)

Firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu klienci będą mogli korzystać z łączności między usługą Microsoft Azure SQL Database w wersjach Web i Business a bramą internetową firmy Microsoft.

Zobacz wszystkie szczegóły

SQL Data Warehouse

Gwarantujemy, że przez co najmniej 99,9% czasu operacje klienta wykonywane w bazie danych usługi SQL Data Warehouse będą kończyć się powodzeniem.

Zobacz wszystkie szczegóły

SQL Server Stretch Database

Firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu klienci będą mogli korzystać z łączności między bazą danych SQL Server Stretch Database i bramą internetową firmy Microsoft.

Zobacz wszystkie szczegóły

Magazyn

 • Firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,99% czasu (99,9% w przypadku warstwy dostępu chłodnego) będzie pomyślnie przetwarzać żądania odczytu danych z kont usługi Storage geograficznie nadmiarowy do odczytu (RA-GRS), pod warunkiem, że nieudane próby odczytu danych z regionu podstawowego zostaną ponowione w regionie pomocniczym.
 • Firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu (99% w przypadku warstwy dostępu chłodnego) będzie pomyślnie przetwarzać żądania odczytu danych z kont usług Magazyn lokalnie nadmiarowy (LRS), Magazyn strefowo nadmiarowy (ZRS) i Magazyn geograficznie nadmiarowy (GRS).
 • Firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu (99% w przypadku warstwy dostępu chłodnego) będzie pomyślnie przetwarzać żądania zapisu danych na kontach usług Magazyn lokalnie nadmiarowy (LRS), Magazyn strefowo nadmiarowy (ZRS), Magazyn geograficznie nadmiarowy (GRS) i Magazyn geograficznie nadmiarowy do odczytu (RA-GRS).

Zobacz wszystkie szczegóły

Magazyn StorSimple

 • Firma Microsoft gwarantuje, że funkcje kopii zapasowej, tworzenia warstw chmur i przywracania oferowane przez usługę StorSimple systemu Azure będą dostępne przez co najmniej 99,9% czasu.
 • Firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu będzie pomyślnie przetwarzać żądania do usługi Azure StorSimple Data Manager.

Zobacz wszystkie szczegóły

Stream Analytics

 • Gwarantujemy dostępność interfejsu API usługi Stream Analytics na poziomie co najmniej 99,9%.
 • Gwarantujemy, że przez 99,9% czasu wdrożone zadania usługi Stream Analytics będą przetwarzać dane lub będą dostępne do przetwarzania danych.

Zobacz wszystkie szczegóły

Time Series Insights

Gwarantujemy, że przez co najmniej 99,9% czasu będziemy pomyślnie przetwarzać żądania kierowane do interfejsu API usługi Time Series Insights.

Zobacz wszystkie szczegóły

Traffic Manager

Firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,99% czasu prawidłowe odpowiedzi na zapytania DNS będą zwracane z co najmniej jednego klastra serwerów nazw usługi Azure Traffic Manager.

Zobacz wszystkie szczegóły

Zestawy skalowania maszyn wirtualnych

Zestawy skalowania maszyn wirtualnych to bezpłatna usługa i dlatego sama nie jest objęta gwarantowaną finansowo umową SLA. Jednak jeśli zestawy skalowania maszyn wirtualnych obejmują maszyny wirtualne w co najmniej dwóch domenach błędów, to obowiązuje dostępność określona przez umowę SLA bazowych maszyn wirtualnych. Aby poznać więcej szczegółów, zobacz: Umowa SLA usługi Virtual Machines.

Zobacz wszystkie szczegóły

Visual Studio Team Services

 • Gwarantujemy dostępność usługi Visual Studio Team Services na poziomie co najmniej 99,9% dla płatnych użytkowników usługi Visual Studio Team Services, w tym użytkowników płatnych, opartych na użytkownikach rozszerzeń usługi Visual Studio Team Services (czyli dostęp do skojarzonego konta Visual Studio Team Services).
 • Gwarantujemy, że wykonywanie operacji kompilacji przy użyciu płatnej usługi kompilacji Visual Studio Team Services będzie możliwe przez co najmniej 99,9% czasu.
 • Gwarantujemy, że wykonywanie operacji testowania obciążeniowego przy użyciu płatnej usługi testowania obciążeniowego w usłudze Visual Studio Team Services będzie możliwe przez co najmniej 99,9% czasu.
 • Gwarantujemy, że wykonywanie operacji kompilowania i wdrażania przy użyciu płatnej usługi kompilowania i wdrażania Visual Studio Team Services będzie możliwe przez co najmniej 99,9% czasu.
 • Gwarantujemy, że wykonywanie operacji wyszukiwania kodu przy użyciu płatnej usługi wyszukiwania kodu Visual Studio Team Services będzie możliwe przez co najmniej 99,9% czasu.

Zobacz wszystkie szczegóły

Centrum aplikacji programu Visual Studio

 • Gwarantujemy, że wykonywanie operacji kompilacji przy użyciu usługi kompilacji w ramach pakietu Visual Studio App Center będzie możliwe przez co najmniej 99,9% czasu.
 • Gwarantujemy, że wykonywanie operacji testowania przy użyciu usługi testowania w ramach pakietu Visual Studio App Center będzie możliwe przez co najmniej 99,9% czasu.
 • Gwarantujemy, że wykonywanie operacji powiadomień push przy użyciu usługi powiadomień push w ramach usług Visual Studio App Center będzie możliwe przez co najmniej 99,9% czasu.

Zobacz wszystkie szczegóły

VPN Gateway

Gwarantujemy dostępność każdej podstawowej bramy dla sieci VPN lub usługi ExpressRoute na poziomie 99,9%.

Gwarantujemy dostępność na poziomie 99,95% w przypadku każdej bramy standardowej, wysokiej wydajności, VpnGw1, VpnGw2 i VpnGw3 dla sieci VPN.

Gwarantujemy dostępność na poziomie 99,95% w przypadku każdej bramy standardowej, wysokiej wydajności i największej wydajności dla usługi ExpressRoute.

Zobacz wszystkie szczegóły

Azure Information Protection

Gwarantujemy, że użytkownicy końcowi będą mogli tworzyć i wykorzystywać dokumenty i wiadomości e-mail chronione usługą IRM przez 99,9% czasu.

Zobacz wszystkie szczegóły

Firma Microsoft powiadomi użytkownika co najmniej 90 dni przed wprowadzeniem istotnych zmian w umowach SLA wymienionych powyżej.

Dostępność wszystkich usług platformy Azure jest obliczana w ramach miesięcznego cyklu rozliczeniowego. Kliknij tutaj, aby pobrać umowę SLA dla większości usług platformy Microsoft Azure. Umowę SLA dla usługi Active Directory można znaleźć tutaj.