Podsumowanie umów SLA dla usług Azure

Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2016 r.

Usługa Active Directory systemu Azure

Firma Microsoft gwarantuje dostępność usługi Azure Active Directory w warstwach Podstawowa i Premium na poziomie co najmniej 99,9%. Usługi są uważane za dostępne w następujących scenariuszach:

 • Użytkownicy mogą logować się do usługi, logować się do panelu dostępu, uzyskiwać dostęp do aplikacji w panelu dostępu i resetować hasła.
 • Administratorzy IT mogą tworzyć, odczytywać, zapisywać i usuwać wpisy w katalogu oraz inicjować i anulować obsługę użytkowników w aplikacjach w katalogu.

Do usługi Active Directory systemu Azure w warstwie bezpłatnej nie ma umowy SLA.

Pobierz umowę SLA do usługi Active Directory

Zobacz wszystkie szczegóły

Azure Active Directory B2C

Firma Microsoft gwarantuje, że usługa Azure Active Directory B2C będzie dostępna przez co najmniej 99,9% czasu. Usługa jest uważana za dostępną dla katalogu w następujących scenariuszach:

 • Usługa może przetwarzać żądania użytkowników dotyczące rejestracji, logowania, edycji profilu, resetowania hasła i uwierzytelniania wieloskładnikowego.
 • Deweloperzy mogą tworzyć, odczytywać, zapisywać i usuwać wpisy w katalogu.

Do usługi Azure Active Directory B2C w warstwie Bezpłatnej nie ma umowy SLA.

Zobacz wszystkie szczegóły

Usługi domenowe Azure Active Directory

Gwarantujemy pomyślne przetworzenie co najmniej 99,9% żądań usług Azure Active Directory Domain Services dotyczących uwierzytelniania przez domenę kont użytkowników należących do domeny zarządzanej, wiązania LDAP z głównym wpisem DSE czy wyszukiwania DNS rekordów.

Zobacz wszystkie szczegóły

Zarządzanie interfejsami API

 • Firma Microsoft gwarantuje, że wystąpienia usług zarządzania interfejsami API działające w wersji Standard będą odpowiadały na żądania wykonania operacji przez co najmniej 99,9% czasu.
 • Firma Microsoft gwarantuje, że wystąpienia usługi Zarządzanie interfejsami API działające w warstwie Premium i wdrożone w co najmniej dwóch regionach będą odpowiadały na żądania wykonania operacji przez co najmniej 99,95% czasu.

Dla warstwy Developer usługi zarządzania interfejsami API nie jest oferowana umowa SLA.

Zobacz wszystkie szczegóły

Usługa aplikacji

Gwarantujemy dostępność aplikacji działających w ramach subskrypcji klienta na poziomie 99,95% czasu. Do aplikacji w warstwach Bezpłatna oraz Współdzielona nie ma umowy SLA.

Zobacz wszystkie szczegóły

Brama aplikacji

Gwarantujemy, że każda usługa w chmurze bramy aplikacji zawierająca co najmniej dwa średnie lub duże wystąpienia będzie dostępna przez co najmniej 99,9% czasu.

Zobacz wszystkie szczegóły

Application Insights

Gwarantujemy, że opóźnienie danych usługi Application Insights nie przekroczy 2 godzin przez 99,9% czasu.

Zobacz wszystkie szczegóły

Automatyzacja

Gwarantujemy, że co najmniej 99,9% zadań elementów Runbook zostanie uruchomionych w ciągu 30 minut od zaplanowanego czasu uruchomienia.

Gwarantujemy, że usługa agenta usługi Azure Automation DSC będzie dostępna przez co najmniej 99,9% czasu.

Do usługi Automatyzacja Azure w warstwie Bezpłatna nie ma umowy SLA.

Zobacz wszystkie szczegóły

Automatyzacja i kontrola

Dostępność usługi Automation & Control zależy od umowy SLA obszaru roboczego usługi Log Analytics oraz używanych zasobów konta usługi Automation. Aby poznać szczegóły, przejrzyj umowę SLA usługi Log Analytics i umowę SLA usługi Automation.

Zobacz wszystkie szczegóły

Kopia zapasowa

Firma Microsoft gwarantuje, że funkcje tworzenia kopii zapasowej i przywracania oferowane przez usługę Kopia zapasowa systemu Azure będą dostępne przez co najmniej 99,9% czasu.

Zobacz wszystkie szczegóły

Usługa BizTalk

Firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu klienci będą mogli korzystać z łączności między swoimi środowiskami Usługi BizTalk w warstwie Basic, Standard i Premium a bramą internetową firmy Microsoft. Firma Microsoft nie oferuje umowy SLA dla warstwy Developer Usługi BizTalk.

Zobacz wszystkie szczegóły

Pamięć podręczna

Firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu klienci będą mogli korzystać z łączności między punktami końcowymi usługi Pamięć podręczna a bramą internetową firmy Microsoft.

Zobacz wszystkie szczegóły

Usługi poznawcze

Gwarantujemy, że usługi Cognitive Services działające w warstwie Standardowa będą dostępne przez co najmniej 99,9% czasu. Warstwie Bezpłatna nie towarzyszy umowa SLA.

Zobacz wszystkie szczegóły

CDN

Firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu Usługa wysokiej dostępności treści będzie odpowiadać na żądania klientów i dostarczać żądane treści bez błędów. Firma Microsoft przejrzy i zaakceptuje wszystkie dane z niezależnego systemu pomiarowego, którego użycie będzie uzasadnione z komercyjnego punktu widzenia, używanego przez klienta do monitorowania należącej do niego zawartości. Klient musi wybrać zestaw agentów z listy standardowych agentów systemu pomiarowego, którzy są ogólnie dostępni i przedstawiają co najmniej pięć różnorodnych geograficznie lokalizacji w największych na świecie obszarach metropolitalnych (z wyjątkiem Chińskiej Republiki Ludowej).

Zobacz wszystkie szczegóły

Usługi w chmurze i maszyny wirtualne

 • W przypadku usług w chmurze firma Microsoft gwarantuje, że po wdrożeniu co najmniej dwóch wystąpień roli w różnych domenach błędów i uaktualnień co najmniej jedno wystąpienie roli będzie mieć łączność z wystąpieniem roli przez co najmniej 99,95% czasu.
 • W przypadku wszystkich maszyn wirtualnych, w których wdrożono co najmniej dwa wystąpienia w tym samym zestawie dostępności, firma Microsoft gwarantuje, że użytkownik będzie miał łączność z co najmniej jednym wystąpieniem w maszynie wirtualnej przez co najmniej 99,95% czasu.
 • W przypadku każdej maszyny wirtualnej z jednym wystąpieniem korzystającej z usługi Premium Storage dla wszystkich dysków gwarantujemy połączenie z maszyną wirtualną przez co najmniej 99,9% czasu.

Zobacz wszystkie szczegóły

Wykaz danych

 • Gwarantujemy, że usługa Wykaz danych w wersji Standardowa będzie dostępna dla administratorów wykazu danych na potrzeby wykonywania operacji dodawania i/lub usuwania użytkowników przez co najmniej 99,9% czasu.
 • Gwarantujemy, że usługa Wykaz danych w wersji Standardowa będzie dostępna dla użytkowników wykazu danych na potrzeby wykonywania wywołań interfejsu API usługi Wykaz danych w celu rejestrowania, wyszukiwania i usuwania wpisów przez co najmniej 99,9% czasu.

W przypadku wersji Bezpłatna usługi Wykaz danych Azure nie jest stosowana żadna umowa SLA

Zobacz wszystkie szczegóły

Usługa analizy Data Lake

Gwarantujemy dostępność usługi Data Lake Analytics przez co najmniej 99,9% czasu.

Zobacz wszystkie szczegóły

Magazyn Data Lake

Gwarantujemy dostępność usługi Data Lake Store przez co najmniej 99,9% czasu.

Zobacz wszystkie szczegóły

Azure DevTest Labs

Azure DevTest Labs to bezpłatna usługa i dlatego sama nie jest objęta gwarantowaną finansowo umową SLA. Dostępność laboratorium jest oparta na umowie SLA bazowych maszyn wirtualnych, magazynu i użytych zasobów magazynu kluczy. Aby poznać szczegóły, przejrzyj umowę SLA Maszyn wirtualnych, umowę SLA Magazynu i umowę SLA Magazynu kluczy.

Zobacz wszystkie szczegóły

System DNS Azure

Firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,99% czasu odpowiedzi na prawidłowe zapytania DNS będą zwracane z co najmniej jednego serwera nazw usługi System DNS Azure.

Zobacz wszystkie szczegóły

Baza danych DocumentDB

Firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,99% czasu będzie pomyślnie przetwarzać żądania wykonywania operacji dotyczących zasobów bazy danych DocumentDB.

Zobacz wszystkie szczegóły

Centra zdarzeń

W przypadku usługi Centra zdarzeń w warstwach Podstawowa i Standardowa firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu prawidłowo skonfigurowane aplikacje będą mogły wysyłać i odbierać komunikaty lub wykonywać inne operacje w usłudze Centra zdarzeń.

Zobacz wszystkie szczegóły

ExpressRoute

W przypadku usługi ExpressRoute firma Microsoft gwarantuje dostępność dedykowanego obwodu na poziomie 99,95%.

Zobacz wszystkie szczegóły

Functions

W przypadku aplikacji funkcji działających w ramach planów usługi App Service gwarantujemy dostępność skojarzonych obliczeń usługi Functions przez 99,95% czasu.

W przypadku aplikacji funkcji działających w ramach planów wykorzystania nie są oferowane umowy SLA.

Zobacz wszystkie szczegóły

HockeyApp

Gwarantujemy dostępność usługi HockeyApp na poziomie co najmniej 99,9%.

Zobacz wszystkie szczegóły

HDInsight

W przypadku usługi HDInsight firma Microsoft gwarantuje, że każdy wdrożony klaster usługi HDInsight będzie miał łączność zewnętrzną przez co najmniej 99,9% czasu w całym miesiącu rozliczeniowym.

Zobacz wszystkie szczegóły

Wgląd i analiza

Dostępność usługi Insight & Analytics zależy od umowy SLA obszaru roboczego usługi Log Analytics oraz używanych zasobów konta usługi Automation. Aby poznać szczegóły, przejrzyj umowę SLA usługi Log Analytics i umowę SLA usługi Automation.

Zobacz wszystkie szczegóły

Centrum IoT

 • W przypadku usługi Centrum IoT gwarantujemy, że przez co najmniej 99,9% czasu wdrożone centra IoT będą w stanie wymieniać komunikaty z zarejestrowanymi urządzeniami, a Usługa będzie w stanie przeprowadzać operacje tworzenia, odczytu, aktualizacji i usuwania w centrach IoT.
 • Usłudze Centrum IoT w warstwie Bezpłatna nie towarzyszy umowa SLA.

Zobacz wszystkie szczegóły

Magazyn kluczy

Firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu transakcje Magazynu kluczy będą przetwarzane w ciągu 5 sekund.

Zobacz wszystkie szczegóły

Log Analytics

Gwarantujemy, że przez co najmniej 99,9% czasu dane dziennika będą indeksowane w ciągu 6 godzin od ich umieszczenia w kolejce indeksowania przez usługę Log Analytics pakietu Operations Management Suite.

W przypadku warstwy Bezpłatna usługi Log Analytics pakietu Operations Management Suite nie jest stosowana żadna umowa SLA.

Zobacz wszystkie szczegóły

Aplikacje logiki

Gwarantujemy dostępność usługi Logic Apps działającej w ramach subskrypcji klienta na poziomie 99,9% czasu.

Zobacz wszystkie szczegóły

Uczenie maszynowe

 • W przypadku usługi Request Response Service (RRS) gwarantujemy dostępność transakcji interfejsu API na poziomie 99,95%.
 • W przypadku usługi Batch Execution Service (BES) i interfejsów API zarządzania gwarantujemy dostępność transakcji interfejsu API na poziomie 99.9%.

Usłudze Uczenie maszynowe w warstwie Bezpłatna nie towarzyszy umowa SLA.

Zobacz wszystkie szczegóły

Managed Disks

Managed Disks does not have a financially backed SLA itself. The availability of Managed Disks is based on the SLA of the underlying storage used and virtual machine to which it is attached. Please see the Virtual Machines and Storage SLA for more details.Storage SLA

Zobacz wszystkie szczegóły

Usługa multimediów

 • W przypadku kodowania Usługi multimediów gwarantujemy dostępność transakcji interfejsu API REST na poziomie 99,9%.
 • W przypadku usługi Przesyłanie strumieniowe będą pomyślnie realizowane żądania z gwarancją dostępności na poziomie 99,9% dla istniejącej zawartości multimedialnej, gdy zostanie zakupiona co najmniej jedna jednostka przesyłania strumieniowego.
 • W przypadku usługi Kanały na żywo firma Microsoft gwarantuje dostępność łączności zewnętrznej dla uruchomionych kanałów przez co najmniej 99,9% czasu.
 • W przypadku usługi Ochrona zawartości gwarantujemy pomyślną realizację kluczowych żądań przez co najmniej 99,9% czasu.
 • W przypadku usługi Indeksator przez 99,9% czasu będziemy pomyślnie obsługiwać żądania zadań indeksatora przetwarzane przy użyciu jednostki zarezerwowanej do celów związanych z kodowaniem.

Zobacz wszystkie szczegóły

Mobile Engagement — wykorzystanie urządzeń przenośnych

Gwarantujemy dostępność wywołań interfejsu API REST na poziomie co najmniej 99,9% w usłudze Azure Mobile Engagement. Warstwie Bezpłatna nie towarzyszy umowa SLA.

Zobacz wszystkie szczegóły

Usługi mobilne

W przypadku wszystkich usług mobilnych systemu Azure działających w warstwach Standard i Premium subskrypcji klienta firma Microsoft gwarantuje dostępność wywołań interfejsu API protokołu REST na poziomie 99,9%. W przypadku warstwy bezpłatnej usług mobilnych nie ma umowy SLA.

Zobacz wszystkie szczegóły

Multi-Factor Authentication

Firma Microsoft gwarantuje dostępność usługi Multi-Factor Authentication systemu Azure na poziomie 99,9%. Usługa jest uznawana za niedostępną, jeśli nie może odbierać lub przetwarzać żądań uwierzytelnienia od dostawcy usługi Multi-Factor Authentication wdrożonej w ramach subskrypcji klienta.

Zobacz wszystkie szczegóły

Usługa Power BI Embedded

Gwarantujemy dostępność wywołań interfejsu API i osadzania raportów na poziomie co najmniej 99,9% w usłudze Power BI Embedded.

Zobacz wszystkie szczegóły

Ochrona i odzyskiwanie

Dostępność usługi Protection & Recovery zależy od umowy SLA używanych zasobów konta usług Backup i Site Recovery. Aby poznać szczegóły, przejrzyj umowę SLA usługi Backup i umowę SLA usługi Site Recovery.

Zobacz wszystkie szczegóły

RemoteApp

Gwarantujemy, że przez co najmniej 99,9% czasu użytkownicy będą mieli łączność ze swoimi aplikacjami za pośrednictwem usługi RemoteApp. Usłudze RemoteApp w warstwie Bezpłatna nie towarzyszy umowa SLA.

Zobacz wszystkie szczegóły

Oprogramowanie SAP HANA na platformie Azure — duże wystąpienia

W przypadku oprogramowania SAP HANA na platformie Azure skonfigurowanego w parze wysokiej dostępności gwarantujemy łączność z co najmniej jedną instancją przez co najmniej 99,99% czasu.

Zobacz wszystkie szczegóły

Harmonogram

Firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu wszystkie zaplanowane zadania będą inicjowane w ciągu 30 minut od ich planowanego czasu wykonania.

Zobacz wszystkie szczegóły

Wyszukiwanie

Gwarantujemy dostępność na poziomie 99,9% dla żądań zapytań o indeks, gdy wystąpienie usługi Wyszukiwanie Azure jest skonfigurowane z co najmniej dwiema replikami, i dla żądań aktualizacji indeksu, gdy wystąpienie usługi Wyszukiwanie Azure jest skonfigurowane z co najmniej trzema replikami. Warstwie Bezpłatna nie towarzyszy umowa SLA.

Zobacz wszystkie szczegóły

Centrum zabezpieczeń

Gwarantujemy dostępność informacji monitorowania zabezpieczeń chronionego węzła na poziomie 99,9% dla warstwy Standardowa usługi Azure Security Center. Do usługi Azure Security Center w warstwie Bezpłatna nie ma umowy SLA.

Zobacz wszystkie szczegóły

Zabezpieczenia i zgodność z przepisami

Dostępność usługi Security & Compliance zależy od umowy SLA obszaru roboczego usługi Log Analytics oraz używanych zasobów konta usługi Automation. Aby poznać szczegóły, przejrzyj umowę SLA usługi Log Analytics i umowę SLA usługi Automation.

Zobacz wszystkie szczegóły

Magistrala usług

 • W przypadku funkcji Przekazywanie usługi Magistrala usług firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu prawidłowo skonfigurowane aplikacje będą mogły nawiązać połączenie z wdrożoną funkcją Przekazywanie.
 • W przypadku funkcji Kolejki i tematy usługi Magistrala usług firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu prawidłowo skonfigurowane aplikacje będą mogły wysyłać i odbierać komunikaty lub wykonywać inne operacje z użyciem funkcji Kolejki i tematy.
 • W przypadku funkcji Centrum powiadomień usługi Magistrala usług w warstwach Podstawowa i Standardowa firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu prawidłowo skonfigurowane aplikacje będą mogły wysyłać powiadomienia lub przeprowadzać operacje zarządzania rejestracją w związku z Centrum powiadomień.
 • W przypadku usługi Centra zdarzeń w warstwach Podstawowa i Standardowa firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu prawidłowo skonfigurowane aplikacje będą mogły wysyłać i odbierać komunikaty lub wykonywać inne operacje w usłudze Centra zdarzeń.

Zobacz wszystkie szczegóły

Sieć szkieletowa usługi

Sieć szkieletowa usług to bezpłatna usługa i dlatego sama nie jest objęta gwarantowaną finansowo umową SLA. Dostępność klastra Sieci szkieletowej usług jest oparta na umowie SLA bazowych maszyn wirtualnych i użytych zasobów magazynu. Aby poznać szczegóły, przejrzyj umowę SLA Maszyn wirtualnych i umowę SLA Magazynu.

Zobacz wszystkie szczegóły

Odzyskiwanie witryn

 • W przypadku każdego chronionego wystąpienia skonfigurowanego dla trybu failover między systemami lokalnymi firma Microsoft gwarantuje dostępność usługi Site Recovery przez co najmniej 99,9% czasu.
 • W przypadku każdego chronionego wystąpienia skonfigurowanego dla planowanego i nieplanowanego trybu failover między systemem lokalnym a systemem Azure firma Microsoft gwarantuje czterogodzinny cel odzyskiwania dla nieszyfrowanych chronionych wystąpień oraz sześciogodzinny cel odzyskiwania dla szyfrowanych chronionych wystąpień, w zależności od rozmiaru chronionego wystąpienia.

Zobacz wszystkie szczegóły

Baza danych SQL

Warstwy Basic, Standard i Premium

Firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,99% czasu klienci będą mogli korzystać z łączności między pojedynczą lub elastyczną bazą danych SQL Microsoft Azure w warstwach Podstawowa, Standardowa i Premium a bramą internetową firmy Microsoft.

Warstwy Web i Business (wycofane)

Firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu klienci będą mogli korzystać z łączności między Bazą danych SQL Microsoft Azure w warstwach Sieć Web lub Biznes a bramą internetową firmy Microsoft.

Zobacz wszystkie szczegóły

SQL Data Warehouse

Gwarantujemy, że przez co najmniej 99,9% czasu operacje klienta wykonywane w bazie danych usługi SQL Data Warehouse będą kończyć się powodzeniem.

Zobacz wszystkie szczegóły

Baza danych SQL Stretch

Firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu klienci będą mogli korzystać z łączności między bazą danych SQL Server Stretch i bramą internetową firmy Microsoft.

Zobacz wszystkie szczegóły

Magazyn

 • Firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,99% czasu (99,9% w przypadku warstwy dostępu chłodnego) będzie pomyślnie przetwarzać żądania odczytu danych z kont usługi Magazyn geograficznie nadmiarowy do odczytu (RA-GRS), pod warunkiem, że nieudane próby odczytu danych z regionu podstawowego zostaną ponowione w regionie pomocniczym.
 • Firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu (99% w przypadku warstwy dostępu chłodnego) będzie pomyślnie przetwarzać żądania odczytu danych z kont usług Magazyn lokalnie nadmiarowy (LRS), Magazyn strefowo nadmiarowy (ZRS) i Magazyn geograficznie nadmiarowy (GRS).
 • Firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu (99% w przypadku warstwy dostępu chłodnego) będzie pomyślnie przetwarzać żądania zapisu danych na kontach usług Magazyn lokalnie nadmiarowy (LRS), Magazyn strefowo nadmiarowy (ZRS), Magazyn geograficznie nadmiarowy (GRS) i Magazyn geograficznie nadmiarowy do odczytu (RA-GRS).

Zobacz wszystkie szczegóły

Magazyn StorSimple

Firma Microsoft gwarantuje, że funkcje kopii zapasowej, tworzenia warstw chmur i przywracania oferowane przez usługę StorSimple systemu Azure będą dostępne przez co najmniej 99,9% czasu.

Zobacz wszystkie szczegóły

Analiza strumienia

 • Gwarantujemy dostępność interfejsu API usługi Analiza strumienia na poziomie co najmniej 99,9%.
 • Gwarantujemy, że przez 99,9% czasu wdrożone zadania usługi Analiza strumienia będą przetwarzać dane lub będą dostępne do przetwarzania danych.

Zobacz wszystkie szczegóły

Menedżer ruchu

Firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,99% czasu prawidłowe odpowiedzi na zapytania DNS będą zwracane z co najmniej jednego klastra serwerów nazw usługi Menedżer ruchu systemu Azure.

Zobacz wszystkie szczegóły

Zestawy skali maszyn wirtualnych

Zestawy skalowania maszyn wirtualnych to bezpłatna usługa i dlatego sama nie jest objęta gwarantowaną finansowo umową SLA. Jednak jeśli zestawy skalowania maszyn wirtualnych obejmują maszyny wirtualne w co najmniej dwóch domenach błędów, to obowiązuje dostępność określona przez umowę SLA bazowych maszyn wirtualnych. Aby poznać więcej szczegółów, zobacz umowę SLA dla Maszyn wirtualnych.

Zobacz wszystkie szczegóły

Visual Studio Team Services

 • Gwarantujemy dostępność usługi Visual Studio Team Services na poziomie co najmniej 99,9% dla płatnych użytkowników usługi Visual Studio Team Services, w tym użytkowników płatnych, opartych na użytkownikach rozszerzeń usługi Visual Studio Team Services (czyli dostęp do skojarzonego konta Visual Studio Team Services).
 • Gwarantujemy, że wykonywanie operacji kompilacji przy użyciu płatnej usługi kompilacji Visual Studio Team Services będzie możliwe przez co najmniej 99,9% czasu.
 • Gwarantujemy, że wykonywanie operacji testowania obciążenia przy użyciu płatnej usługi testowania obciążenia Visual Studio Team Services będzie możliwe przez co najmniej 99,9% czasu.
 • Gwarantujemy, że wykonywanie operacji kompilowania i wdrażania przy użyciu płatnej usługi kompilowania i wdrażania Visual Studio Team Services będzie możliwe przez co najmniej 99,9% czasu.
 • Gwarantujemy, że wykonywanie operacji wyszukiwania kodu przy użyciu płatnej usługi wyszukiwania kodu Visual Studio Team Services będzie możliwe przez co najmniej 99,9% czasu.

Zobacz wszystkie szczegóły

Bramka VPN

Gwarantujemy dostępność każdej podstawowej bramy dla sieci VPN lub usługi ExpressRoute na poziomie 99,9%.

Gwarantujemy dostępność każdej standardowej bramy dla sieci VPN lub usługi ExpressRoute na poziomie 99,95%.

Gwarantujemy dostępność każdej bramy o wysokiej wydajności dla sieci VPN lub usługi ExpressRoute na poziomie 99,95%.

Zobacz wszystkie szczegóły

Firma Microsoft powiadomi użytkownika co najmniej 90 dni przed wprowadzeniem istotnych zmian w umowach SLA wymienionych powyżej.

Dostępność wszystkich usług platformy Azure jest obliczana w ramach miesięcznego cyklu rozliczeniowego. Kliknij tutaj, aby pobrać umowę SLA dla większości usług platformy Microsoft Azure. Umowę SLA dla usługi Active Directory można znaleźć tutaj.