Pomiń nawigację

Podsumowanie SLA dla usług Azure

Ostatnia aktualizacja: Marzec 2018 r.

Azure Active Directory

Microsoft gwarantuje dostępność na poziomie co najmniej 99,9% usług Microsoft Azure Active Directory Basic i Premium. Te usługi są uznawane za dostępne w następujących scenariuszach:

 • Użytkownicy mogą się zalogować do usługi, zalogować do Panelu Dostępu, uzyskać dostęp do aplikacji na Panelu Dostępu i resetować hasła.
 • Administratorzy IT mogą tworzyć, odczytywać, zapisywać i usuwać wpisy w katalogu oraz przydzielać użytkowników do aplikacji w katalogu i usuwać ich przydziały.

Usługa Microsoft Azure Active Directory w warstwie Bezpłatna nie jest objęta umową SLA.

Pobierz Umowę SLA dotyczącą usługi Active Directory

Zobacz szczegóły

Azure Active Directory B2C

Microsoft gwarantuje dostępność usługi Azure Active Directory B2C na poziomie 99,9%. Usługę tę uznaje się za dostępną dla katalogu w następujących scenariuszach:

 • W ramach usługi mogą być przetwarzane żądania rejestracji, logowania, edytowania profilu, resetowania hasła i wieloskładnikowego uwierzytelniania użytkownika.
 • Deweloperzy mogą tworzyć, odczytywać, zapisywać i usuwać wpisy w katalogu.

Usługa Azure Active Directory B2C w warstwie Bezpłatna nie jest objęta umową SLA.

Zobacz szczegóły

Azure Active Directory Domain Services

Microsoft gwarantuje, że w ramach usług Azure Active Directory Domain Services co najmniej 99,9% żądań uwierzytelnienia domeny dla kont użytkownika należących do Domeny Zarządzanej, prób powiązania głównego wpisu DSE z protokołem LDAP lub wyszukiwań rekordów w usłudze DNS zakończy się powodzeniem.

Zobacz szczegóły

Azure Advisor

Advisor to usługa bezpłatna, w związku z czym nie podlega konsekwencjom finansowym związanym z umową SLA.

Zobacz szczegóły

Azure Analysis Services

Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu Operacje Klienta wykonywane na serwerze Azure Analysis Services będą z powodzeniem realizowane.

Zobacz szczegóły

API Management

 • Microsoft gwarantuje, że wystąpienia Usługi Zarządzanie Interfejsami API uruchomione w warstwie Standardowa będą odpowiadać na żądania wykonania operacji przez co najmniej 99,9% czasu.
 • Microsoft gwarantuje, że wystąpienia Usługi Zarządzanie Interfejsami API uruchomione w warstwie Premium wdrożone w co najmniej dwóch regionach będą odpowiadać na żądania wykonania operacji przez co najmniej 99,95% czasu.

Usługa API Management w warstwie Deweloper nie jest objęta umową SLA.

Zobacz szczegóły

App Service

Microsoft gwarantuje, że wszystkie Aplikacje uruchomione w ramach subskrypcji Klienta będą dostępne przez 99,95% czasu. Aplikacje w warstwie Bezpłatna lub Współdzielona nie są objęte umową SLA.

Zobacz szczegóły

Application Gateway

Microsoft gwarantuje, że każda Usługa Brama Aplikacji w Chmurze mająca co najmniej dwa średniej lub dużej wielkości wystąpienia będzie dostępna przez co najmniej 99,95% czasu.

Zobacz szczegóły

Application Insights

Microsoft gwarantuje, że czas oczekiwania danych w usłudze Application Insights nie przekroczy dwóch godzin przez 99,9% czasu.

Zobacz szczegóły

Automation

Microsoft gwarantuje, że co najmniej 99,9% zadań dotyczących elementów runbook rozpocznie się w ciągu 30 minut od ich zaplanowanych czasów rozpoczęcia.

Microsoft gwarantuje dostępność usługi agenta Azure Automation DSC na poziomie co najmniej 99,9%.

Usługa Azure Automation w warstwie Bezpłatna nie jest objęta umową SLA.

Zobacz szczegóły

Automatyzacja i kontrola

Dostępność usługi Automation & Control zależy od postanowień umowy SLA dotyczącej wykorzystywanej przestrzeni roboczej usługi Log Analytics i zasobów konta usługi Automation. Więcej informacji znajduje się w Umowie SLA dotyczącej usługi Log Analytics oraz Umowie SLA dotyczącej usługi Automation.

Zobacz szczegóły

Azure Maps

Microsoft gwarantuje, że usługi Azure Maps będą dostępne przez co najmniej 99,9% czasu.

Zobacz szczegóły

Azure Databricks

We guarantee that Azure Databricks will be available 99.95% of the time.

Zobacz szczegóły

Backup

Microsoft gwarantuje dostępność usługi Azure Backup na poziomie co najmniej 99,9% w zakresie tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych.

Zobacz szczegóły

BizTalk Services

Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu Klienci będą mieli łączność między swoimi Środowiskami Usługi BizTalk Service w warstwie Podstawowa, Standardowa i Premium a bramą internetową Microsoft. Usługa BizTalk Services w warstwie Deweloper nie jest objęta umową SLA.

Zobacz szczegóły

Usługa Azure Bot

Gwarantujemy, że w 99,9% przypadków kanały premium usługi Azure Bot będą odbierać i odpowiadać na wywołania interfejsu API REST do punktu końcowego interfejsu API kanałów premium.

Zobacz szczegóły

Pamięć podręczna

Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu Klienci będą mieli łączność między punktami końcowymi usługi Cache a bramą internetową Microsoft.

Zobacz szczegóły

Usługi poznawcze

Microsoft gwarantuje, że usługi Cognitive Services uruchomione w warstwie Standardowa będą dostępne przez co najmniej 99,9% czasu. Warstwa Bezpłatna nie jest objęta umową SLA.

Zobacz szczegóły

Content Delivery Network

Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu sieć CDN będzie odpowiadała na żądania Klientów i dostarczała żądaną treść bez błędów. Microsoft przeanalizuje i zaakceptuje dane z dowolnego, uzasadnionego z komercyjnego punktu widzenia, niezależnego systemu pomiarowego, którego Klient używa do monitorowania treści. Klient musi wybrać zestaw agentów z listy systemu pomiarowego zawierającej standardowe agenty, jakie są zwykle dostępne i reprezentują co najmniej pięć różnych lokalizacji geograficznych w dużych światowych obszarach metropolitalnych (z wyjątkiem ChRL).

Zobacz szczegóły

Usługi w Chmurze i Maszyny Wirtualne

 • W przypadku Usług w Chmurze Microsoft gwarantuje, że jeśli Klient wdroży co najmniej dwa wystąpienia ról w różnych domenach awaryjnych i uaktualnienia, przynajmniej jedno wystąpienie będzie mieć Łączność z Wystąpieniem Roli przez co najmniej 99,95% czasu.
 • W przypadku wszystkich Maszyn Wirtualnych, które mają przynajmniej dwa wystąpienia wdrożone w tym samym Zestawie Dostępności, Microsoft gwarantuje, że Klient będzie mieć Łączność z Maszyną Wirtualną w ramach co najmniej jednego wystąpienia przez co najmniej 99,95% czasu.
 • W przypadku każdej Maszyny Wirtualnej o Pojedynczym Wystąpieniu używającej magazynu dla wszystkich dysków, Microsoft gwarantuje Łączność z Maszyną Wirtualną przez co najmniej 99,9% czasu.

Zobacz szczegóły

Container Registry

Azure Container Registry to usługa bezpłatna, w związku z czym nie podlega konsekwencjom finansowym związanym z umową SLA. Dostępność magazynu jest jednak uzależniona od postanowień Umowy SLA dotyczącej usługi Storage. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Umowie SLA dotyczącej usługi Storage.

Zobacz szczegóły

Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB to w pełni zarządzana usługa baz danych NoSQL dla dokumentów, która umożliwia przeszukiwanie i przetwarzanie transakcji na danych bez schematu, a także zapewnia przewidywalną wydajność i niezawodność oraz szybkie opracowywanie. Usługa jest objęta gwarancjami na poziomie 99,99% w zakresie dostępności, przepływności, spójności i niskich opóźnień.

Zobacz szczegóły

Data Catalog

 • Microsoft gwarantuje dostępność usługi Wykaz Danych w wersji Standardowa dla Administratorów usługi Wykaz Danych na poziomie co najmniej 99,9% na potrzeby wykonywania operacji dodawania lub usuwania użytkowników.
 • Microsoft gwarantuje dostępność usługi Wykaz Danych w wersji Standardowa dla użytkowników usługi Wykaz Danych na poziomie co najmniej 99,9% w odniesieniu do wykonywania wywołań API do usługi Wykaz Danych na potrzeby rejestrowania, wyszukiwania i usuwania pozycji.

Umowa SLA nie jest zawierana w odniesieniu do wersji Bezpłatnej usługi Wykaz Danych Azure.

Zobacz szczegóły

Data Lake Analytics

Microsoft gwarantuje, że usługa Data Lake Analytics będzie dostępna przez co najmniej 99,9% czasu.

Zobacz szczegóły

Azure Data Lake Storage 1. generacji

Microsoft gwarantuje, że usługa Data Lake Store będzie dostępna przez co najmniej 99,9% czasu.

Zobacz szczegóły

Ochrona przed atakami DDoS na platformie Azure

Microsoft gwarantuje, że usługi DDoS Protection Service będą dostępne przez co najmniej 99,99% czasu.

Zobacz szczegóły

Azure DevTest Labs

Azure DevTest Labs jest usługą bezpłatną, w związku z czym nie podlega konsekwencjom finansowym związanym z umową SLA. Dostępność klastra usługi Azure DevTest Labs jest uzależniona od postanowień umowy SLA dotyczącej używanych maszyn wirtualnych oraz zasobów magazynu i magazynu kluczy. Więcej informacji można znaleźć w Umowie SLA dotyczącej usługi Virtual Machines, Umowie SLA dotyczącej usługi Storage oraz Umowie SLA dotyczącej usługi Key Vault.

Zobacz szczegóły

System DNS Azure

Microsoft gwarantuje, że prawidłowe żądania DNS otrzymają odpowiedź od co najmniej jednego serwera nazw Azure DNS za każdym razem.

Zobacz szczegóły

Event Grid

Microsoft gwarantuje, że Klienci będą mogli publikować wiadomości w Siatce Zdarzeń przez 99,99% czasu.

Zobacz szczegóły

Event Hubs

W przypadku poziomów usługi Basic i Standard Centrów Zdarzeń, Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu odpowiednio skonfigurowane aplikacje będą mogły wysyłać i otrzymywać wiadomości oraz wykonywać inne operacje w Centrum Zdarzeń.

Zobacz szczegóły

ExpressRoute

Microsoft gwarantuje dostępność wyznaczonego obwodu usługi ExpressRoute na poziomie co najmniej 99,95%.

Zobacz szczegóły

Functions

W przypadku Aplikacji Funkcji uruchomionych w ramach Planów Usługi Aplikacji Microsoft gwarantuje, że moc obliczeniowa powiązanej usługi Functions będzie dostępna przez 99,95% czasu.

Aplikacje w usłudze Functions dostępne w Planach Zużycie nie są objęte umową SLA.

Zobacz szczegóły

HockeyApp

Microsoft gwarantuje dostępność usługi HockeyApp na poziomie co najmniej 99,9%.

Zobacz szczegóły

HDInsight

W przypadku HDInsight Microsoft gwarantuje, że dowolny Klaster HDInsight wdrożony przez Klienta będzie miał łączność zewnętrzną na poziomie co najmniej 99,9% czasu w miesięcznym cyklu rozliczeniowym.

Zobacz szczegóły

Wgląd i analiza

Dostępność usługi Insight & Analytics zależy od postanowień umowy SLA dotyczącej wykorzystywanej przestrzeni roboczej usługi Log Analytics i zasobów konta usługi Automation. Więcej informacji znajduje się w Umowie SLA dotyczącej usługi Log Analytics oraz Umowie SLA dotyczącej usługi Automation.

Zobacz szczegóły

IoT Hub

 • W przypadku Usługi Centrum IoT Microsoft zobowiązuje się, że przez co najmniej 99,9% czasu wdrożone centra IoT będą mogły wysyłać wiadomości do zarejestrowanych urządzeń oraz otrzymywać wiadomości z zarejestrowanych urządzeń, a Usługa będzie w stanie wykonywać na centrach IoT operacje tworzenia, odczytywania, aktualizowania i usuwania.
 • W przypadku Usługi Inicjowania Obsługi Urządzeń w Centrum IoT firma Microsoft gwarantuje, że przynajmniej w 99,9% przypadków wdrożone usługi inicjowania będą mogły odbierać żądania inicjowania z urządzeń i rejestrować je w Centrum IoT.
 • Umowa SLA nie jest zawierana w odniesieniu do Warstwy Bezpłatnej w Usłudze Centrum IoT.

Zobacz szczegóły

Key Vault

Microsoft gwarantuje, że będzie przetwarzać transakcje usługi Key Vault w ciągu 5 sekund przez co najmniej 99,9% czasu.

Zobacz szczegóły

Azure Kubernetes Service (AKS)

AKS to usługa bezpłatna, w związku z czym nie jest objęta umową SLA z gwarancjami finansowymi. Staramy się zapewnić dostępność serwera interfejsu API usługi Kubernete na poziomie co najmniej 99,5%. Dostępność węzłów agentów w klastrze użytkownika jest objęta umową SLA dotyczącą usługi Virtual Machines. Więcej informacji zawiera umowa SLA dotycząca usługi Virtual Machines.

Zobacz szczegóły

Log Analytics

Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu dane dzienników będą indeksowane w ciągu sześciu godzin od umieszczenia danych w kolejce do indeksowania do indeksowania przez usługę Operations Management Suite Log Analytics Service.

Usługa Operations Management Suite Log Analytics w warstwie Bezpłatna nie jest objęta umową SLA.

Zobacz szczegóły

Load Balancer

Microsoft gwarantuje, że Punkt Końcowy Zrównoważonych Obciążeń wykorzystujący Standardowy Balanser Obciążeń, który obsługuje co najmniej dwie Zdrowe Maszyny Wirtualne, będzie dostępny przez 99,99% czasu.

Podstawowy Balanser Obciążeń jest wyłączony z tej umowy SLA.

Zobacz szczegóły

Logic Apps

Microsoft gwarantuje, że usługa Logic Apps uruchomiona w ramach subskrypcji Klienta będzie dostępna przez 99,9% czasu.

Zobacz szczegóły

Machine Learning Studio

 • W przypadku Usługi Request Response Service (RRS) Microsoft gwarantuje dostępność transakcji interfejsu API na poziomie 99,95%.
 • W przypadku Usługi Batch Execution Service (BES) oraz interfejsów API dotyczących zarządzania Microsoft gwarantuje dostępność transakcji API na poziomie 99,9%.

Usługa Machine Learning w warstwie Bezpłatna nie jest objęta umową SLA.

Zobacz szczegóły

Aplikacje zarządzane platformy Azure

Usługa Azure Managed Applications nie podlega konsekwencjom finansowym związanym z umową SLA. Związana z nią infrastruktura i usługi oprogramowania podlegają własnym umowom SLA.

Zobacz szczegóły

Managed Disks

Usługa Managed Disks nie podlega konsekwencjom finansowym związanym z umową SLA. Dostępność usługi Managed Disks jest uzależniona od postanowień umowy SLA dotyczącej używanego magazynu i maszyny wirtualnej, z którą usługa jest połączona. Więcej informacji można znaleźć w Umowie SLA dotyczącej usługi Virtual Machines oraz Umowie SLA dotyczącej usługi Storage.

Zobacz szczegóły

Media Services

 • Microsoft gwarantuje w przypadku Usługi Multimediów — Kodowanie dostępność transakcji interfejsu API protokołu REST na poziomie 99,9%.
 • W przypadku Usługi Przesyłanie Strumieniowe Microsoft będzie skutecznie obsługiwać żądania usługi z gwarancją dostępności na poziomie 99,9% dla istniejących treści multimedialnych, jeśli zostanie zakupiona co najmniej jedna Jednostka Strumieniowania.
 • W przypadku Usługi Kanały na Żywo Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu Kanały będą mieć zewnętrzną łączność.
 • W przypadku Usługi Ochrona Zawartości Microsoft gwarantuje, że będzie z powodzeniem realizować żądania klucza przez co najmniej 99,9% czasu.
 • W przypadku Usługi Indeksator Microsoft będzie z powodzeniem obsługiwać żądania Zadania Indeksatora przetwarzane przy użyciu Jednostki Zarezerwowanej do Celów Związanych z Kodowaniem przez 99,9% czasu.

Zobacz szczegóły

Usługi mobilne

Microsoft gwarantuje dostępność wywołań REST API na poziomie 99,9% dla wszystkich aprowizowanych usług Azure Mobile Services uruchomionych w warstwie Standardowa i Premium w subskrypcji Klienta. Usługa Mobile Services w warstwie Bezpłatna nie jest objęta umową SLA.

Zobacz szczegóły

Azure Monitor

Azure Monitor to usługa bezpłatna, w związku z czym nie podlega konsekwencjom finansowym związanym z umową SLA.

Zobacz szczegóły

Multi-Factor Authentication

Microsoft gwarantuje dostępność usługi Azure Multi-Factor Authentication na poziomie 99,9%. Usługa jest uznawana za niedostępną, gdy nie może otrzymywać ani przetwarzać żądań uwierzytelnienia od dostawcy Multi-Factor Authentication wdrożonego w subskrypcji Klienta.

Zobacz szczegóły

Azure Database for MySQL

Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,99% czasu Klienci będą mieli łączność między swoją Bazą Danych Microsoft Azure dla serwera MySQL a bramą internetową Microsoft.

Zobacz szczegóły

Network Watcher

Microsoft gwarantuje, że Narzędzia Diagnostyki Sieci będą wywoływać i zwracać odpowiedzi przez co najmniej 99,9% czasu.

Zobacz szczegóły

Azure Database for PostgreSQL

Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,99% czasu Klienci będą mieli łączność między swoją Bazą Danych Microsoft Azure dla serwera PostgreSQL a bramą internetową Microsoft.

Zobacz szczegóły

Usługa Power BI Embedded

Microsoft gwarantuje użytkownikom dostępność usługi Power BI Embedded na poziomie co najmniej 99,9% na potrzeby wywołań interfejsu API i osadzania raportów.

Zobacz szczegóły

Ochrona i odzyskiwanie

Dostępność usługi Protection & Recovery zależy od postanowień umowy SLA dotyczącej wykorzystywanych zasobów konta usług Backup i Site Recovery. Więcej informacji znajduje się w Umowie SLA dotyczącej usługi Backup oraz Umowie SLA dotyczącej usługi Site Recovery.

Zobacz szczegóły

SAP HANA w Dużych Wystąpieniach Azure

 • W przypadku SAP HANA w Azure skonfigurowanego w Parze Wysokiej Dostępności Microsoft gwarantuje Klientowi łączność z co najmniej jednym wystąpieniem przez co najmniej 99,99% czasu.
 • Dla każdego Pojedynczego Wystąpienia Microsoft gwarantuje posiadanie łączności (możliwość połączeń) na co najmniej 99,9% czasu.

Zobacz szczegóły

Scheduler

Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu wszystkie zaplanowane zadania rozpoczną się w ciągu 30 minut od ich zaplanowanych czasów wykonania.

Zobacz szczegóły

Usługa Azure Search

Microsoft gwarantuje dostępność na poziomie co najmniej 99,9% dla żądań zapytań indeksu, gdy Wystąpienie Usługi Azure Search zostanie skonfigurowane z co najmniej dwoma replikami, oraz żądań aktualizacji indeksu, gdy Wystąpienie Usługi Azure Search jest skonfigurowane z co najmniej trzema replikami. Warstwa Bezpłatna nie jest objęta umową SLA.

Zobacz szczegóły

Security Center

Microsoft gwarantuje 99,9% dostępności informacji pochodzących z Monitorowania Zabezpieczeń Węzła Chronionego dla warstwy Standardowa w Azure Security Center. Usługa Azure Security Center w warstwie Bezpłatna nie jest objęta umową SLA.

Zobacz szczegóły

Zabezpieczenia i zgodność z przepisami

Dostępność usługi Security & Compliance zależy od postanowień umowy SLA dotyczącej wykorzystywanej przestrzeni roboczej usługi Log Analytics i zasobów konta usługi Automation. Więcej informacji znajduje się w Umowie SLA dotyczącej usługi Log Analytics oraz Umowie SLA dotyczącej usługi Automation.

Zobacz szczegóły

Service Bus

 • W przypadku Przekaźników Magistrali Usług, Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu odpowiednio skonfigurowane aplikacje będą w stanie nawiązać połączenie z wdrożonym Przekaźnikiem.
 • W przypadku Kolejek i Tematów Magistrali Usług, Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu odpowiednio skonfigurowane aplikacje będą mogły wysyłać i otrzymywać wiadomości oraz wykonywać inne operacje we wdrożonej Kolejce lub Temacie.
 • W przypadku poziomów Centrum Powiadomień Basic i Standard Magistrali Usług, Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu odpowiednio skonfigurowane aplikacje będą mogły wysyłać i otrzymywać powiadomienia i wykonywać operacje zarządzania rejestracją w odniesieniu do Centrum Powiadomień.
 • W przypadku poziomów usługi Basic i Standard Centrów Zdarzeń, Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu odpowiednio skonfigurowane aplikacje będą mogły wysyłać i otrzymywać wiadomości oraz wykonywać inne operacje w Centrum Zdarzeń.

Zobacz szczegóły

Service Fabric

Service Fabric jest usługą bezpłatną, w związku z czym nie podlega konsekwencjom finansowym związanym z umową SLA. Dostępność klastra usługi Service Fabric jest uzależniona od postanowień umowy SLA dotyczącej używanych maszyn wirtualnych i zasobów magazynu. Więcej informacji można znaleźć w Umowie SLA dotyczącej usługi Virtual Machines oraz Umowie SLA dotyczącej usługi Storage.

Zobacz szczegóły

Site Recovery

 • Dla każdego Chronionego Wystąpienia skonfigurowanego dla Pracy awaryjnej ze środowiska lokalnego do środowiska lokalnego, Microsoft gwarantuje dostępność na poziomie co najmniej 99,9% Usługi Przywracania Witryn. Dostępność oblicza się dla cyklu rozliczeniowego w miesiącu.
 • Dla każdego Chronionego Wystąpienia skonfigurowanego dla zaplanowanej oraz niezaplanowanej Pracy Awaryjnej ze środowiska lokalnego do platformy Azure Microsoft gwarantuje Docelowy Czas Przywracania wynoszący dwie godziny.
 • Dla każdego Chronionego Wystąpienia skonfigurowanego dla Pracy Awaryjnej z platformy Azure do platformy Azure Microsoft gwarantuje Docelowy Czas Przywracania wynoszący dwie godziny.

Zobacz szczegóły

Azure SQL Database

Warstwy Podstawowa, Standardowa i Premium

Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,99% czasu Klienci będą mieli łączność między swoją pojedynczą lub elastyczną bazą danych Microsoft Azure SQL Database w warstwie Podstawowa, Standardowa lub Premium a bramą internetową Microsoft.

Warstwy Web i Business (wycofane)

Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu Klienci będą mieli łączność między swoją bazą danych Microsoft Azure SQL Database w warstwie Web lub Business a bramą internetową Microsoft.

Zobacz szczegóły

SQL Data Warehouse

Microsoft gwarantuje, że operacje Klienta wykonywane na bazie danych SQL Data Warehouse będą realizowane przez co najmniej 99,9% czasu.

Zobacz szczegóły

SQL Server Stretch Database

Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu Klienci będą mieli łączność między swoją usługą SQL Server Stretch Database a bramą internetową Microsoft.

Zobacz szczegóły

Storage

 • Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,99% czasu (99,9% w przypadku Chłodnego Poziomu Dostępu) z powodzeniem przetworzy żądania odczytu danych z Kont Magazynu Geograficznie Nadmiarowego z Dostępem do Odczytu (Read Access-Geo Redundant Storage, RA-GRS), pod warunkiem że nieudane próby odczytu danych z regionu podstawowego są podejmowane ponownie w regionie dodatkowym.
 • Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu (99% w przypadku Chłodnego Poziomu Dostępu) będzie z powodzeniem przetwarzać żądania odczytu danych z Kont Magazynu Lokalnie Nadmiarowego (Locally Redundant Storage, LRS), Magazynu Strefowo Nadmiarowego (Zone Redundant Storage, ZRS) i Magazynu Geograficznie Nadmiarowego (Geo Redundant Storage, GRS).
 • Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu (99% w przypadku Chłodnego Poziomu Dostępu) z powodzeniem będzie przetwarzać żądania zapisu danych do Kont Magazynu Lokalnie Nadmiarowego (Locally Redundant Storage, LRS), Magazynu Strefowo Nadmiarowego (Zone Redundant Storage, ZRS) i Magazynu Geograficznie Nadmiarowego (Geo Redundant Storage, GRS), a także Magazynu Geograficznie Nadmiarowego z Dostępem do Odczytu (Read Access-Geo Redundant Storage, RA-GRS).

Zobacz szczegóły

Magazyn StorSimple

 • Microsoft gwarantuje dostępność usługi Azure StorSimple na poziomie co najmniej 99,9% w zakresie Kopii zapasowej, Przenoszenia do Poziomu Chmury i Przywracania.
 • Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu z powodzeniem będzie przetwarzać żądania wykonania operacji Menedżera Danych Azure StorSimple.

Zobacz szczegóły

Stream Analytics

 • Microsoft gwarantuje dostępność interfejsu API Usługi Analiza Strumienia na poziomie co najmniej 99,9%.
 • Microsoft gwarantuje, że przez 99,9% czasu wdrożone zadania w Usłudze Analiza Strumienia będą przetwarzać dane lub będą dostępne do przetwarzania danych.

Zobacz szczegóły

Time Series Insights

Microsoft udziela gwarancji, że przez co najmniej 99,9% czasu przetwarzanie żądań przesyłanych do interfejsu API płaszczyzny danych usługi Time Series Insights będzie kończyć się pomyślnie.

Zobacz szczegóły

Traffic Manager

Microsoft gwarantuje, że zapytania DNS otrzymają ważną odpowiedź od co najmniej jednego klastra serwerów nazw usługi Azure Traffic Manager przez co najmniej 99,99% czasu.

Zobacz szczegóły

Virtual Machine Scale Sets

Zestawy Skalowania Maszyn Wirtualnych są usługą bezpłatną, w związku z czym nie podlegają konsekwencjom finansowym związanym z umową SLA. Jeśli jednak Zestawy Skalowania Maszyn Wirtualnych obejmują usługę Virtual Machines w co najmniej dwóch Domenach Błędów, zastosowanie ma dostępność określona w umowie SLA dotyczącej usługi Virtual Machines. Więcej informacji można znaleźć w umowie SLA dotyczącej usługi Virtual Machines.

Zobacz szczegóły

Visual Studio Team Services

 • Microsoft gwarantuje dostępność Usług Visual Studio Team Services na poziomie co najmniej 99,9% dla opłaconych użytkowników Usług Visual Studio Team Services, w tym użytkowników korzystających z opłaconych Rozszerzeń na Użytkownika do Usług Visual Studio Team Services, na potrzeby dostępu do powiązanego konta Usług Visual Studio Team Services.
 • Microsoft gwarantuje dostępność wykonywania operacji kompilowania przy użyciu opłaconej Usługi Kompilowania w ramach Usług Visual Studio Team Services na poziomie co najmniej 99,9%.
 • Microsoft gwarantuje dostępność wykonywania operacji testowania obciążenia przy użyciu opłaconej Usługi Testowania Obciążenia w ramach Usług Visual Studio Team Services na poziomie co najmniej 99,9%.
 • Microsoft gwarantuje dostępność wykonywania operacji kompilowania i wdrażania przy użyciu opłaconej wersji Usługi Kompilowania & i Wdrażania w ramach Usług Visual Studio Team Services na poziomie co najmniej 99,9%.
 • Microsoft gwarantuje dostępność wykonywania operacji wyszukiwania kodu przy użyciu płatnej wersji Usługi Wyszukiwania Kodu w ramach Usług Visual Studio Team Services na poziomie co najmniej 99,9%.

Zobacz szczegóły

Centrum aplikacji programu Visual Studio

 • Microsoft gwarantuje dostępność wykonywania operacji kompilowania przy użyciu Usługi Kompilowania w ramach Usług Visual Studio App Center na poziomie co najmniej 99,9%.
 • Microsoft gwarantuje dostępność wykonywania operacji testowych przy użyciu Usługi Kompilowania w ramach Usług Visual Studio App Center Test Service na poziomie co najmniej 99,9%.
 • Microsoft gwarantuje dostępność wykonywania operacji powiadamiania push przy użyciu Usługi Powiadamiania Push w ramach Usług Visual Studio App Center Services na poziomie co najmniej 99,9%.

Zobacz szczegóły

VPN Gateway

Microsoft gwarantuje dostępność każdej Bramy Podstawowej dla sieci VPN lub Bramy Podstawowej dla usługi ExpressRoute na poziomie 99,9%.

Microsoft gwarantuje dostępność każdej Bramy dla sieci VPN w wersji Standard, Wysoka wydajność, VpnGw1, VpnGw2 i VpnGw3 na poziomie 99,95%.

Microsoft gwarantuje dostępność każdej Bramy dla usługi ExpressRoute w wersji Standard, Wysoka wydajność i Największa wydajność na poziomie 99,95%.

Zobacz szczegóły

Azure Information Protection

Microsoft gwarantuje, że użytkownicy końcowi będą mogli tworzyć dokumenty i wiadomości e-mail w usłudze IRM oraz z nich korzystać przez 99,9% czasu.

Zobacz szczegóły

O swoim zamiarze wprowadzenia niekorzystnych, istotnych zmian do jakiejkolwiek Umowy Dotyczącej Poziomu Usługi wymienionej powyżej Microsoft powiadomi Klienta z co najmniej 90-dniowym wyprzedzeniem.

Dostępność wszystkich usług Azure oblicza się w miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Kliknij tutaj, aby pobrać SLA dla większości Usług Microsoft Azure. Umowę SLA dla Active Directory można znaleźć pod tym adresem.