Podsumowanie Umów dotyczących Poziomu Usług (SLA) dla usług Azure

Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2021 r.

Azure Active Directory

Microsoft gwarantuje dostępność usługi Azure Active Directory w edycjach Podstawowej i Premium na poziomie co najmniej 99,99%. Usługi te są uznawane za dostępne w następujących scenariuszach:

 • Użytkownicy mogą zalogować się do usługi Azure Active Directory.
 • Usługa Active Directory z powodzeniem emituje tokeny uwierzytelniania i autoryzacji wymagane dla użytkowników do logowania się do aplikacji powiązanych z usługą.

Umowa SLA nie jest oferowana w przypadku usługi Azure Active Directory w edycji Bezpłatnej.

Wyświetl szczegóły

Azure Active Directory B2C

Microsoft gwarantuje dostępność usługi Azure Active Directory B2C na poziomie 99,9%. Usługa ta jest uznawana za dostępną dla katalogu w następujących scenariuszach:

 • W ramach usługi mogą być przetwarzane żądania rejestracji, logowania, edytowania profilu, resetowania hasła i wieloskładnikowego uwierzytelniania użytkownika.
 • Deweloperzy mogą tworzyć, odczytywać, zapisywać i usuwać wpisy w katalogu.

Umowa dotycząca Poziomu Usług (SLA) nie jest zawierana w odniesieniu do warstwy Bezpłatna w usłudze Azure Active Directory B2C.

Wyświetl szczegóły

Azure Active Directory Domain Services

Microsoft gwarantuje, że w ramach usług Azure Active Directory Domain Services co najmniej 99,9% żądań uwierzytelnienia domeny dla kont użytkownika należących do Domeny Zarządzanej, prób powiązania głównego wpisu DSE z protokołem LDAP lub wyszukiwań rekordów w usłudze DNS zakończy się powodzeniem.

Wyświetl szczegóły

Azure Advisor

Usługa Advisor jest bezpłatna, w związku z czym nie podlega Umowie dotyczącej Poziomu Usług (SLA) z jakimikolwiek gwarancjami finansowymi.

Wyświetl szczegóły

Azure Analysis Services

Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu Operacje Klienta wykonywane na serwerze Azure Analysis Services będą z powodzeniem realizowane.

Wyświetl szczegóły

API Management

 • Microsoft gwarantuje, że wystąpienia Usługi API Management uruchomione w Warstwie Zużycie, Warstwie Podstawowa, Warstwie Standardowa i Warstwie Premium z wdrożeniami skalowanymi w ramach jednego regionu będą odpowiadać na żądania wykonania operacji przez co najmniej 99,95% czasu.
 • Microsoft gwarantuje, że wystąpienia Usługi API Management uruchomione w Warstwie Premium z wdrożeniami skalowanymi w ramach co najmniej dwóch regionów będą odpowiadać na żądania wykonania operacji przez co najmniej 99,99% czasu.​ ​

Umowa SLA nie jest zawierana w przypadku następujących elementów:​

 • Warstwy Deweloper w Usłudze API Management.
 • Dowolnych samodzielnie hostowanych składników usługi API Management.​

Wyświetl szczegóły

App Service

Microsoft gwarantuje, że wszystkie Aplikacje uruchomione w ramach subskrypcji Klienta będą dostępne przez 99,95% czasu. Umowa dotycząca Poziomu Usług (SLA) nie jest zawierana w odniesieniu do Aplikacji w warstwach Bezpłatna albo Udostępniona.

Wyświetl szczegóły

Application Gateway

Microsoft gwarantuje dostępność Usługi Chmurowej Application Gateway mającej co najmniej dwa średniej lub dużej wielkości wystąpienia lub wdrożenia zdolne do obsługi skalowania automatycznego lub nadmiarowości na poziomie co najmniej 99,95%.

Wyświetl szczegóły

Application Insights

Usługa Azure Monitor integruje w sobie usługi Log Analytics i Application Insights na potrzeby monitorowania aplikacji. Można też w razie potrzeby kontynuować korzystanie z usługi Log Analytics i Application Insights jako samodzielnych usług. Zob. odpowiednie Umowy dotyczące Poziomu Usług (SLA) poniżej.

Umowa dotycząca Poziomu Usług (SLA) dla usługi Azure Monitor

Umowa dotycząca Poziomu Usług (SLA) dla usługi Log Analytics

Microsoft gwarantuje, że czas oczekiwania danych w usłudze Application Insights nie przekroczy dwóch godzin.

Wyświetl szczegóły

Automation

Microsoft gwarantuje, że co najmniej 99,9% zadań dotyczących elementów runbook rozpocznie się w ciągu 30 minut od ich zaplanowanych czasów rozpoczęcia.

Microsoft gwarantuje dostępność usługi agenta DSC w ramach Usługi Automatyzacja Azure na poziomie 99,9%.

Umowa dotycząca Poziomu Usług (SLA) nie jest zawierana w odniesieniu do warstwy Bezpłatna w Usłudze Automatyzacja Azure.

Wyświetl szczegóły

Azure API for FHIR

Microsoft gwarantuje, że usługa Azure API for FHIR będzie dostępna przez co najmniej 99,9% czasu.

Wyświetl szczegóły

Azure Bastion

Usługa Azure Bastion zapewnia dostęp do maszyn wirtualnych Klienta przy użyciu protokołów RDP i SSH bezpośrednio z poziomu portalu Azure Portal bez konieczności przypisania do maszyny wirtualnej publicznego adresu IP.

Microsoft gwarantuje, że usługa Azure Bastion będzie dostępna przez co najmniej 99,95% czasu.

Wyświetl szczegóły

Azure Data Share

Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu Microsoft z powodzeniem będzie przetwarzać żądania wykonania operacji interfejsu API usługi Azure Data Share.

Wyświetl szczegóły

Azure DevOps

 • Gwarantujemy dostępność Usług Azure DevOps na poziomie przynajmniej 99,9% w przypadku płatnych Usług Azure DevOps, w tym dla użytkowników posiadających płatne Rozszerzenia Użytkownika dla Usług Azure DevOps, w celu uzyskiwania dostępu do powiązanego konta Usług Azure DevOps Services.
 • Microsoft gwarantuje możliwość wykonywania operacji testowania obciążenia przy użyciu płatnej Usługi Testowania Obciążenia w ramach Planów Testowych Azure przez co najmniej 99,9% czasu.
 • Gwarantujemy dostępność do wykonywania operacji kompilacji i wdrażania przy użyciu płatnej usługi Azure Pipelines na poziomie co najmniej 99,9%.

Wyświetl szczegóły

Azure Firewall

Azure Firewall zapewnia w pełni stanowe, natywne możliwości zapory dla zasobów Sieci Wirtualnej, z wbudowaną wysoką dostępnością i możliwością automatycznego skalowania.

Microsoft gwarantuje, że wdrożona w pojedynczej Strefie Dostępności Usługa Azure Firewall będzie dostępna przez co najmniej 99,95% czasu.

Microsoft gwarantuje, że Usługa Zapory Azure będzie dostępna przez co najmniej 99,99% czasu przy wdrożeniu w przynajmniej dwóch Strefach dostępności, w tym samym regionie Azure.

Wyświetl szczegóły

Azure Front Door

Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,99% czasu usługa Front Door będzie odpowiadała na żądania klientów i dostarczała żądaną treść bez błędów. Microsoft przeanalizuje i zaakceptuje dane z dowolnego, uzasadnionego z komercyjnego punktu widzenia, niezależnego systemu pomiarowego, którego Klient używa do monitorowania treści. Klient musi wybrać zestaw agentów z listy systemu pomiarowego zawierającej standardowe agenty, jakie są zwykle dostępne i reprezentują co najmniej pięć różnych lokalizacji geograficznych w dużych obszarach metropolitalnych na całym świecie (z wyłączeniem Chińskiej Republiki Ludowej).

Wyświetl szczegóły

Azure Lab Services

W przypadku każdej Wirtualnej Maszyny Laboratoryjnej zapewnianej w ramach usługi Azure Lab Services Microsoft gwarantuje Łączność z Wirtualną Maszyną Laboratoryjną na poziomie co najmniej 99,9%.

Wyświetl szczegóły

Azure Maps

Microsoft gwarantuje, że usługi Azure Maps będą dostępne przez co najmniej 99,9% czasu.

Wyświetl szczegóły

Azure Policy

Usługa Azure Policy jest bezpłatna, w związku z czym nie podlega Umowie dotyczącej Poziomu Usług (SLA) z jakimikolwiek gwarancjami finansowymi.

Wyświetl szczegóły

Azure Databricks

Microsoft gwarantuje, że usługa Azure Databricks będzie dostępna przez co najmniej 99,95% czasu.

Wyświetl szczegóły

Azure Backup

Microsoft gwarantuje dostępność funkcji kopii zapasowej i przywracania usługi w ramach usługi Azure Backup na poziomie co najmniej 99,9%.

Wyświetl szczegóły

BizTalk Services

Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu Klienci będą mieli łączność między Środowiskami Usługi BizTalk Services w warstwach Podstawowa, Standardowa i Premium oraz Bramą Internetową Microsoft. Microsoft nie obejmuje umową SLA warstwy Deweloper w usłudze BizTalk Services.

Wyświetl szczegóły

Azure Bot Services

Microsoft gwarantuje, że przez 99,9% czasu Kanały Premium Usług Azure Bot Services będą z powodzeniem odbierać wywołania i odpowiadać na wywołania interfejsu API REST do Punktu Końcowego Interfejsu API Kanałów Premium.

Wyświetl szczegóły

Pamięć podręczna

 • Dla każdej Pamięci Podręcznej w warstwach Standardowa, Premium, Enterprise i Enterprise Flash Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu Klient będzie mieć łączność z Punktem Końcowym Pamięci Podręcznej.
 • W przypadku każdej Pamięci Podręcznej w warstwie Enterprise lub Enterprise Flash wdrożonej w co najmniej trzech Strefach Dostępności w tym samym regionie Azure Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,99% czasu Klient będzie mieć łączność z Punktem Końcowym Pamięci Podręcznej.
 • W przypadku każdej Pamięci Podręcznej w warstwie Enterprise lub Enterprise Flash wdrożonej (1) w co najmniej trzech regionach Azure i co najmniej trzech Strefach Dostępności w każdym z tych regionów oraz (2) z aktywną funkcją georeplikacji włączoną dla wszystkich wystąpień Pamięci Podręcznej Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,999% czasu Klient będzie mieć łączność z jednym regionalnym Punktem Końcowym Pamięci Podręcznej, gdy tylko funkcja aktywnej georeplikacji stanie się ogólnie dostępna (tzn. nie będzie mieć charakteru wersji zapoznawczej).

Wyświetl szczegóły

Cognitive Services

Microsoft gwarantuje, że usługi Cognitive Services uruchomione w warstwie Standardowa będą dostępne przez co najmniej 99,9% czasu. Umowa dotycząca Poziomu Usług (SLA) nie jest zawierana w odniesieniu do warstwy Bezpłatna w tej usłudze.

Wyświetl szczegóły

Content Delivery Network

Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu usługa CDN będzie odpowiadać na żądania klientów i bezbłędnie dostarczać żądaną treść. Microsoft przeanalizuje i zaakceptuje dane z dowolnego, uzasadnionego z komercyjnego punktu widzenia, niezależnego systemu pomiarowego, którego Klient używa do monitorowania treści. Klient musi wybrać zestaw agentów z listy systemu pomiarowego zawierającej standardowe agenty, jakie są zwykle dostępne i reprezentują co najmniej pięć różnych lokalizacji geograficznych w dużych obszarach metropolitalnych na całym świecie (z wyłączeniem Chińskiej Republiki Ludowej).

Wyświetl szczegóły

Usługa Cloud Services i usługa Virtual Machines

 • W przypadku usługi Cloud Services Microsoft gwarantuje, że jeśli Klient wdroży co najmniej dwa wystąpienia ról w różnych domenach awaryjnych i uaktualnienia, przynajmniej jedno wystąpienie będzie mieć Łączność z Wystąpieniem Roli przez co najmniej 99,95% czasu.
 • W przypadku wszystkich Maszyn Wirtualnych, które mają przynajmniej dwa wystąpienia wdrożone w tym samym Zestawie Dostępności, Microsoft gwarantuje, że Klient będzie mieć Łączność z Maszyną Wirtualną w ramach co najmniej jednego wystąpienia przez co najmniej 99,95% czasu.
 • W przypadku każdej Maszyny Wirtualnej o Pojedynczym Wystąpieniu używającej magazynu dla wszystkich dysków, Microsoft gwarantuje Łączność z Maszyną Wirtualną przez co najmniej 99,9% czasu.

Wyświetl szczegóły

Container Registry

Usługa Azure Container Registry jest bezpłatna, w związku z czym nie podlega Umowie dotyczącej Poziomu Usług (SLA) z jakimikolwiek gwarancjami finansowymi. W kontekście dostępności stosownego magazynu ma jednak zastosowanie Umowa dotycząca Poziomu Usług (SLA) dla tego magazynu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Umowie dotyczącej Poziomu Usług (SLA) dla usługi Storage.

Wyświetl szczegóły

Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB to dystrybuowana globalnie, wielomodelowa usługa bazy danych udostępniana przez Microsoft. Oferuje ona gotową do użycia globalną dystrybucję w dowolnej liczbie regionów platformy Azure przez przejrzyste skalowanie i replikowanie danych w lokalizacjach użytkowników. Usługa oferuje kompleksowe umowy SLA w zakresie dostępności przez 99,99% czasu, które obejmują gwarancje w dziedzinie przepustowości, spójności, dostępności i opóźnienia dla Kont Bazy Danych Usługi Cosmos DB w zakresie ograniczonym jednego regionu, skonfigurowanych przy użyciu dowolnego spośród pięciu Poziomów Spójności, lub Kont Bazy Danych obejmujących wiele regionów, skonfigurowanych przy użyciu dowolnego spośród czterech swobodnych Poziomów Spójności. Azure Cosmos DB umożliwia konfigurację wielu regionów Azure jako zapisywalnych punktów końcowych dla Konta Bazy Danych. W tej konfiguracji Cosmos DB oferuje Umowy dotyczące Poziomu Usług (SLA) zapewniające wysoką dostępność odczytu i zapisu informacji przez 99,999% czasu.

Wyświetl szczegóły

Data Catalog

 • Microsoft gwarantuje dostępność usługi Wykaz Danych w wersji Standardowa dla Administratorów usługi Wykaz Danych na poziomie co najmniej 99,9% na potrzeby wykonywania operacji dodawania lub usuwania użytkowników.
 • Microsoft gwarantuje dostępność usługi Data Catalog Standard Edition dla użytkowników usługi Data Catalog na poziomie co najmniej 99,9% w odniesieniu do wykonywania wywołań API do usługi Data Catalog na potrzeby rejestrowania, wyszukiwania i usuwania pozycji.

Umowa dotycząca Poziomu Usług (SLA) nie jest zawierana w odniesieniu do warstwy Bezpłatna w usłudze Azure Data Catalog.

Wyświetl szczegóły

Azure Data Explorer

Microsoft gwarantuje dostępność Usługi Azure Data Explorer na poziomie co najmniej 99,9%. Wcześniej znana jako Kusto.

Wyświetl szczegóły

Data Lake Analytics

Microsoft gwarantuje, że usługa Data Lake Analytics będzie dostępna przez co najmniej 99,9% czasu.

Wyświetl szczegóły

Azure Data Lake Storage 1. generacji

Microsoft gwarantuje, że usługa Data Lake Store będzie dostępna przez co najmniej 99,9% czasu.

Wyświetl szczegóły

Azure DDoS Protection

Gwarantujemy, że Usługa Przed Atakami DDoS będzie dostępna przez 99,99% czasu.

Wyświetl szczegóły

Azure DevTest Labs

Usługa Azure DevTest Labs jest usługą bezpłatną, w związku z czym nie podlega Umowie dotyczącej Poziomu Usług (SLA) z jakimikolwiek gwarancjami finansowymi. Dostępność Laboratorium zależy od umowy SLA dla użytych zasobów w ramach przypisanych do tej usługi maszyn wirtualnych, magazynu i magazynu kluczy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w odpowiednich Umowach dotyczących Poziomu Usług (SLA) dla usługi Virtual Machine, usługi Storage oraz usługi Key Vault.

Wyświetl szczegóły

Azure DNS

Microsoft gwarantuje, że prawidłowe żądania DNS otrzymają odpowiedź od co najmniej jednego serwera nazw Azure DNS za każdym razem.

Wyświetl szczegóły

Event Grid

Microsoft gwarantuje, że Klienci będą mogli publikować wiadomości w Siatce Zdarzeń przez 99,99% czasu.

Wyświetl szczegóły

Event Hubs

W przypadku warstw Podstawowa i Standardowa usługi Event Hubs Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu odpowiednio skonfigurowane aplikacje będą mogły wysyłać i otrzymywać wiadomości oraz wykonywać inne operacje w danym Centrum Zdarzeń.

Wyświetl szczegóły

Azure ExpressRoute

Microsoft gwarantuje dostępność Wyznaczonego Obwodu ExpressRoute na poziomie co najmniej 99,95%.

Wyświetl szczegóły

Azure Functions

W przypadku Aplikacji Funkcyjnych uruchomionych w ramach Planów Wykorzystania Microsoft gwarantuje, że powiązane funkcje będą działać przez 99,95% czasu po zakończonym powodzeniem włączeniu wyzwalacza.

W przypadku Aplikacji Funkcyjnych uruchomionych w ramach Planów App Service Microsoft gwarantuje, że moc obliczeniowa powiązanej usługi Functions będzie dostępna przez 99,95% czasu.

Wyświetl szczegóły

HDInsight

W przypadku usługi HDInsight Microsoft gwarantuje, że dowolny Klaster HDInsight wdrożony przez Klienta będzie miał łączność zewnętrzną na poziomie co najmniej 99,9% czasu w miesięcznym cyklu rozliczeniowym.

Wyświetl szczegóły

Azure HPC Cache

Usługa Azure HPC Cache nie podlega Umowie dotyczącej Poziomu Usług (SLA) z jakimikolwiek gwarancjami finansowymi.

Wyświetl szczegóły

Azure IoT Central

Microsoft gwarantuje, że usługa IoT Central będzie dostępna przez co najmniej 99,9% czasu.

Wyświetl szczegóły

Azure IoT Edge

Usługa Azure IoT Edge jest bezpłatna, w związku z czym nie podlega Umowie dotyczącej Poziomu Usług (SLA) z jakimikolwiek gwarancjami finansowymi.

Wyświetl szczegóły

Azure IoT Hub

 • W przypadku usługi IoT Hub Microsoft zobowiązuje się, że przez co najmniej 99,9% czasu wdrożone centra IoT będą mogły wysyłać wiadomości do zarejestrowanych urządzeń oraz otrzymywać wiadomości z zarejestrowanych urządzeń, a Usługa będzie w stanie wykonywać na centrach IoT operacje tworzenia, odczytywania, aktualizowania i usuwania.
 • W przypadku usługi IoT Hub Device Provisioning Service Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu wdrożone usługi inicjowania będą mogły odbierać żądania inicjowania z urządzeń i rejestrować je w danym centrum IoT.
 • Umowa SLA nie jest zawierana w przypadku warstwy Bezpłatna w usłudze IoT Hub.

Wyświetl szczegóły

Key Vault

Microsoft gwarantuje, że będzie przetwarzać transakcje w ramach usługi Key Vault w ciągu pięciu sekund przez co najmniej 99,9% czasu.

Wyświetl szczegóły

Azure Kubernetes Service (AKS)

AKS to usługa bezpłatna, w związku z czym nie podlega Umowie dotyczącej Poziomu Usług (SLA) z jakimikolwiek gwarancjami finansowymi. Microsoft stara się zapewnić dostępność serwera interfejsu API usługi Kubernete na poziomie co najmniej 99,5%. Dostępność węzłów agentów w klastrze użytkownika jest objęta Umową dotyczącą Poziomu Usług (SLA) dla usługi Virtual Machines. Więcej informacji zawiera Umowa dotycząca Poziomu Usług (SLA) dla usługi Virtual Machines.

Wyświetl szczegóły

Log Analytics

Azure Monitor umożliwia obecnie zintegrowanie usług Log Analytics i Application Insights w celu monitorowania aplikacji. W razie potrzeby można też nadal używać usług Log Analytics i Application Insights jako samodzielnych usług. Zob. odpowiednie Umowy dotyczące Poziomu Usług (SLA) poniżej.

Umowa dotycząca Poziomu Usług (SLA) dla usługi Azure Monitor

Umowa dotycząca Poziomu Usług (SLA) dla usługi Application Insights

Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu dane dziennika będą indeksowane w ciągu sześciu godzin od umieszczenia danych w kolejce do indeksowania przez Usługę Operations Management Suite Log Analytics.

Umowa dotycząca Poziomu Usług (SLA) nie jest zawierana w odniesieniu do warstwy Bezpłatna w usłudze Operations Management Suite Log Analytics.

Wyświetl szczegóły

Load Balancer

Microsoft gwarantuje, że Punkt Końcowy ze Zrównoważonym Obciążeniem korzystający z usługi Load Balancer w warstwie Standardowa, który obsługuje co najmniej dwa Wystąpienia Zdrowej Maszyny Wirtualnej, będzie dostępny przez 99,99% czasu.

Usługa Basic Load Balancer jest wyłączona z tej Umowy dotyczącej Poziomu Usług (SLA).

Wyświetl szczegóły

Azure Logic Apps

Microsoft gwarantuje, że Aplikacje Logiki uruchomione w ramach subskrypcji Klienta będą dostępne przez 99,9% czasu.

Wyświetl szczegóły

Machine Learning Studio

 • W przypadku usługi Request Response Service (RRS) Microsoft gwarantuje dostępność transakcji interfejsu API na poziomie 99,95%.
 • W przypadku usługi Batch Execution Service (BES) oraz interfejsów API dotyczących zarządzania Microsoft gwarantuje dostępność transakcji API na poziomie 99,9%.

Umowa dotycząca Poziomu Usług (SLA) nie jest zawierana w odniesieniu do warstwy Bezpłatna w usłudze Machine Learning.

Wyświetl szczegóły

Azure Managed Applications

Usługa Azure Managed Applications nie podlega Umowie dotyczącej Poziomu Usług (SLA) z jakimikolwiek gwarancjami finansowymi. Związana z nią infrastruktura i usługi oprogramowania podlegają własnym Umowom dotyczącym Poziomu Usług (SLA).

Wyświetl szczegóły

Dyski zarządzane

Usługa Managed Disks nie podlega Umowie dotyczącej Poziomu Usług (SLA) z jakimikolwiek gwarancjami finansowymi. Dostępność usługi Managed Disks zależy od umowy SLA dla użytego magazynu oraz maszyny wirtualnej, do której ta usługa jest przypisana. Więcej informacji znajduje się w Umowach dotyczących Poziomu Usług (SLA) dla usługi Virtual Machines i usługi Storage.

Wyświetl szczegóły

Media Services

 • W przypadku usługi Media Services Encoding Microsoft gwarantuje dostępność transakcji interfejsu API protokołu REST na poziomie 99,9%.
 • W przypadku usługi Streaming Microsoft będzie skutecznie obsługiwać żądania usługi z gwarancją dostępności na poziomie 99,9% dla istniejących treści multimedialnych, jeśli zostanie zakupiona co najmniej jedna Jednostka Przesyłania Strumieniowego.
 • W przypadku usługi Live Channels Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu uruchomione Kanały będą mieć zewnętrzną łączność.
 • W przypadku usługi Content Protection Microsoft gwarantuje, że będzie z powodzeniem realizować żądania klucza przez co najmniej 99,9% czasu.
 • W przypadku usługi Indexer Microsoft będzie z powodzeniem obsługiwać żądania Zadania Indeksatora przetwarzane przy użyciu Jednostki Zarezerwowanej do Celów Związanych z Kodowaniem przez 99,9% czasu.

Wyświetl szczegóły

Usługi mobilne

Microsoft gwarantuje dostępność wywołań REST API na poziomie 99,9% dla wszystkich przydzielonych usług Azure Mobile Services uruchomionych w warstwach Standardowa i Premium w subskrypcji Klienta. Umowa dotycząca Poziomu Usług (SLA) nie jest zawierana w odniesieniu do warstwy Bezpłatna w usłudze Mobile Services.

Wyświetl szczegóły

Azure Monitor

Azure Monitor umożliwia obecnie zintegrowanie usług Log Analytics i Application Insights w celu monitorowania aplikacji. Można też w razie potrzeby kontynuować używanie usług Log Analytics i Application Insights jako samodzielnych usług. Poniżej zamieszczono odpowiednie umowy SLA.

Umowa SLA dla usługi Log Analytics

Umowa SLA dla usługi Application Insights

Usługa Azure Monitor w spójny sposób umożliwia zbieranie szczegółowych danych na temat wydajności i użycia oraz dotyczących dziennika aktywności i diagnostycznego, a także pozwala na definiowanie alertów i powiadomień dotyczących zasobów platformy Azure. Microsoft gwarantuje, że przez 99,9% czasu usługa Azure Monitor będzie realizować zasady alertów, aktywować i dostarczać powiadomienia.

Wyświetl szczegóły

Azure Database for MySQL

Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,99% czasu Klienci będą mieli łączność między swoją Bazą Danych Microsoft Azure dla serwera MySQL a bramą internetową Microsoft.

Wyświetl szczegóły

Azure NetApp Files

Microsoft gwarantuje dostępność usługi Azure NetApp Files na poziomie co najmniej 99,99%.

Wyświetl szczegóły

Network Watcher

Microsoft gwarantuje, że Narzędzia Diagnostyki Sieci będą wywoływać i zwracać odpowiedzi przez co najmniej 99,9% czasu.

Wyświetl szczegóły

Azure Database for PostgreSQL

Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,99% czasu Klienci będą mieli łączność między swoją Bazą Danych Microsoft Azure dla serwera PostgreSQL a bramą internetową Microsoft.

Wyświetl szczegóły

Power BI Embedded

Microsoft gwarantuje użytkownikom dostępność Usługi Power BI Embedded na poziomie co najmniej 99,9% na potrzeby wywołań interfejsu API i osadzania raportów.

Wyświetl szczegóły

SAP HANA w Dużych Wystąpieniach Azure

 • W przypadku SAP HANA w Azure skonfigurowanego w Parze Wysokiej Dostępności Microsoft gwarantuje Klientowi łączność z co najmniej jednym wystąpieniem przez co najmniej 99,99% czasu.
 • Dla każdego Pojedynczego Wystąpienia Microsoft gwarantuje posiadanie łączności (możliwość połączeń) na co najmniej 99,9% czasu.

Wyświetl szczegóły

Scheduler

Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu wszystkie zaplanowane zadania rozpoczną się w ciągu 30 minut od ich zaplanowanych czasów wykonania.

Wyświetl szczegóły

Azure Cognitive Search

Microsoft gwarantuje dostępność na poziomie co najmniej 99,9% w przypadku żądań zapytań indeksu, gdy Wystąpienie Usługi Azure Cognitive Search zostanie skonfigurowane z co najmniej dwiema replikami, oraz w przypadku żądań aktualizacji indeksu, gdy Wystąpienie Usługi Azure Cognitive Search jest skonfigurowane z co najmniej trzema replikami. Umowa dotycząca Poziomu Usług (SLA) nie jest zawierana w odniesieniu do warstwy Bezpłatna w tej usłudze.

Wyświetl szczegóły

Usługa Azure Defender

Microsoft gwarantuje dostępność informacji z procesu Monitorowania Zabezpieczeń Węzła Chronionego dla warstwy Standardowa w usłudze Azure Defender na poziomie 99,9%. Umowa SLA nie jest zawierana w odniesieniu do warstwy Bezpłatna w usłudze Azure Security Center.

Wyświetl szczegóły

Service Bus

 • W przypadku usługi Service Bus Relays Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu odpowiednio skonfigurowane aplikacje będą w stanie nawiązać połączenie z wdrożonym Przekaźnikiem.
 • W przypadku Kolejek i Tematów usługi Service Bus Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu odpowiednio skonfigurowane aplikacje będą mogły wysyłać i otrzymywać wiadomości oraz wykonywać inne operacje we wdrożonej Kolejce lub wdrożonym Temacie.
 • W przypadku warstw Podstawowa i Standardowa usługi Service Bus Notification Hub Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu odpowiednio skonfigurowane aplikacje będą mogły wysyłać i otrzymywać powiadomienia i wykonywać operacje zarządzania rejestracją w odniesieniu do danego Centrum Powiadomień.
 • W przypadku warstw Podstawowa i Standardowa usługi Event Hubs Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu odpowiednio skonfigurowane aplikacje będą mogły wysyłać i otrzymywać wiadomości oraz wykonywać inne operacje w danym Centrum Zdarzeń.

Wyświetl szczegóły

Service Fabric

Usługa Service Fabric jest usługą bezpłatną, w związku z czym nie podlega Umowie dotyczącej Poziomu Usług (SLA) z jakimikolwiek gwarancjami finansowymi. Dostępność klastra usługi Service Fabric zależy od umowy SLA dla użytych zasobów w ramach przypisanych do tej usługi maszyn wirtualnych oraz magazynu. Więcej informacji znajduje się w Umowach dotyczących Poziomu Usług (SLA) dla usługi Virtual Machine i usługi Storage.

Wyświetl szczegóły

Azure SignalR Service

Microsoft gwarantuje, że usługa SignalR będzie dostępna przez co najmniej 99,9% czasu.

Wyświetl szczegóły

Azure Site Recovery

 • Dla każdego Chronionego Wystąpienia skonfigurowanego dla Pracy Awaryjnej ze Środowiska Lokalnego do Środowiska Lokalnego Microsoft gwarantuje dostępność usługi Site Recovery na poziomie co najmniej 99,9%. Dostępność oblicza się w miesięcznym cyklu rozliczeniowym.
 • Dla każdego Wystąpienia Chronionego skonfigurowanego na potrzeby zaplanowanego i niezaplanowanego Przełączania w Trybie Failover z Lokacji Lokalnej do Lokacji Azure Microsoft gwarantuje Docelowy Czas Odzyskiwania wynoszący dwie godziny.
 • Dla każdego Chronionego Wystąpienia skonfigurowanego dla Pracy Awaryjnej z platformy Azure do platformy Azure Microsoft gwarantuje Docelowy Czas Przywracania wynoszący dwie godziny.

Wyświetl szczegóły

Azure SQL Database

Azure SQL Database to w pełni zarządzana relacyjna baza danych z wbudowaną, regionalną wysoką dostępnością i gotową do użycia replikacją geograficzną w dowolnym regionie świadczenia usług Azure. Oferuje ona funkcje analityczne uzupełniające inne samodzielne funkcje, takie jak optymalizacja wydajności, monitorowanie zagrożeń i ocena luk w zabezpieczeniach, a także zapewnia w pełni zautomatyzowane wprowadzanie poprawek i aktualizowanie bazy kodów.

 • Dostępność w ramach usługi Azure SQL Database warstw Krytyczna dla działania firmy lub Premium skonfigurowanych jako Wdrożenia Strefowo Nadmiarowe jest gwarantowana na poziomie co najmniej 99,995%.
 • Dostępność w ramach usługi Azure SQL Database warstw Krytyczna dla działania firmy lub Premium nieskonfigurowanych dla Wdrożeń Strefowo Nadmiarowych oraz warstw Przeznaczenie ogólne, Standardowa, Podstawowa lub Hiperskala z co najmniej dwiema replikami jest gwarantowana na poziomie co najmniej 99,99%.
 • Hiperskala Azure SQL Database z jedną repliką daje gwarancję dostępności na poziomie co najmniej 99,95% i 99,9% dla opcji bez replik.

Wyświetl szczegóły

SQL Server Stretch Database

Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu Klienci będą mieli łączność między Bazą Danych SQL Server Stretch i Bramą Internetową Microsoft.

Wyświetl szczegóły

Konta usługi Storage

 • Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,99% czasu (99,9% w przypadku Warstwy Dostępu Chłodna) z powodzeniem przetworzy żądania odczytu danych z Kont Magazynu Geograficznie Nadmiarowego z Dostępem do Odczytu (Read Access-Geo Redundant Storage, RA-GRS), pod warunkiem że nieudane próby odczytu danych z regionu podstawowego są podejmowane ponownie w regionie dodatkowym.
 • Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu (99% w przypadku Warstwy Dostępu Chłodna) z powodzeniem będzie przetwarzać żądania odczytu danych z Kont Magazynu Lokalnie Nadmiarowego (LRS), Magazynu Strefowo Nadmiarowego (ZRS) i Magazynu Geograficznie Nadmiarowego (GRS).
 • Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu (99% w przypadku Warstwy Dostępu Chłodna) z powodzeniem będzie przetwarzać żądania zapisu danych do Kont Magazynu Lokalnie Nadmiarowego (Locally Redundant Storage, LRS), Magazynu Strefowo Nadmiarowego (Zone Redundant Storage, ZRS) i Magazynu Geograficznie Nadmiarowego (Geo Redundant Storage, GRS), a także Magazynu Geograficznie Nadmiarowego z Dostępem do Odczytu (Read Access-Geo Redundant Storage, RA-GRS).

Wyświetl szczegóły

StorSimple

 • Microsoft gwarantuje dostępność usługi Azure StorSimple na poziomie co najmniej 99,9% w zakresie Kopii zapasowej, Przenoszenia do Poziomu Chmury i Przywracania.
 • Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu z powodzeniem będzie przetwarzać żądania wykonania operacji Menedżera Danych Azure StorSimple.

Wyświetl szczegóły

Azure Stream Analytics

 • Microsoft gwarantuje dostępność interfejsu API usługi Stream Analytics na poziomie co najmniej 99,9%.
 • Microsoft gwarantuje, że przez 99,9% czasu wdrożone zadania usługi Stream Analytics będą przetwarzać dane lub będą dostępne do przetwarzania danych.

Wyświetl szczegóły

Azure Synapse Analytics

Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu operacje klienta wykonywane na bazie danych Synapse Analytics będą z powodzeniem realizowane.

Wyświetl szczegóły

Azure Time Series Insights

Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu przetwarzanie żądań przesyłanych do Interfejsu API Płaszczyzny Danych Usługi Time Series Insights będzie kończyć się powodzeniem.

Wyświetl szczegóły

Traffic Manager

Microsoft gwarantuje, że zapytania usługi DNS będą otrzymywać ważne odpowiedzi od co najmniej jednego klastra serwerów nazw w usłudze Azure Traffic Manager przez co najmniej 99,99% czasu.

Wyświetl szczegóły

Virtual Machine Scale Sets

Usługa Virtual Machine Scale Sets jest usługą bezpłatną, nie podlega zatem umowie SLA przewidującej jakiekolwiek rekompensaty finansowe. Jeśli jednak usługa Virtual Machine Scale Sets obejmuje usługę Virtual Machines w co najmniej dwóch Domenach Awaryjnych, zastosowanie ma dostępność określona w Umowie dotyczącej Poziomu Usług dla usługi Virtual Machines. Więcej informacji znajduje się w Umowie dotyczącej Poziomu Usług dla usługi Virtual Machines.

Wyświetl szczegóły

Virtual WAN

Azure Virtual WAN to usługa sieciowa zapewniająca zoptymalizowaną i zautomatyzowaną łączność między oddziałami poprzez Azure. Virtual WAN umożliwia klientom łączenie oddziałów między sobą i z Azure, centralizując ich sieci i potrzeby w zakresie bezpieczeństwa dzięki wykorzystaniu wirtualnych urządzeń, takich jak zapory i sieć Azure oraz usługi zabezpieczeń.

Gwarantujemy 99,95% dostępności Azure Virtual WAN.

Wyświetl szczegóły

Visual Studio App Center

 • Microsoft gwarantuje dostępność wykonywania operacji kompilowania przy użyciu Usługi Kompilowania w ramach Usług Visual Studio App Center na poziomie co najmniej 99,9%.
 • Microsoft gwarantuje dostępność operacji testowania przy użyciu Usługi Testowania Visual Studio App Center na poziomie co najmniej 99,9%.
 • Microsoft gwarantuje dostępność wykonywania operacji powiadamiania push przy użyciu Usługi Powiadamiania Push w ramach Usług Visual Studio App Center Services na poziomie co najmniej 99,9%.

Wyświetl szczegóły

VPN Gateway

Microsoft gwarantuje dostępność każdej Bramy Podstawowej dla sieci VPN lub Bramy Podstawowej dla usługi ExpressRoute na poziomie 99,9%.

Microsoft gwarantuje dostępność każdej Bramy dla sieci VPN w wersji Standard, High Performance, VpnGw1, VpnGw2 i VpnGw3 na poziomie 99,95%.

Microsoft gwarantuje dostępność każdej Bramy dla usługi ExpressRoute w wersji Standard, High Performance i Ultra Performance na poziomie 99,95%.

Wyświetl szczegóły

Azure Information Protection

Microsoft gwarantuje, że użytkownicy końcowi będą mogli tworzyć dokumenty i wiadomości e-mail w usłudze IRM oraz z nich korzystać przez 99,9% czasu.

Wyświetl szczegóły

Windows 10 IoT Core Services

 • Jeśli chodzi o Centrum aktualizacji urządzeń, obiecujemy, że przez co najmniej 99,9% czasu Klient będzie mógł się do niego zalogować, a dzięki Usłudze będzie można tworzyć modele urządzeń, tworzyć i publikować pakiety oraz szybko przesyłać aktualizacje do urządzeń.
 • W przypadku dostępu do LTSC Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu użytkownicy będą mogli zalogować się do Centrum Aktualizacji Urządzeń i za pomocą Usługi mieć dostęp do aktualizacji dla wersji LTSC systemu Windows 10 IoT Core.
 • Device Health Attestation to technologia po stronie klienta; dlatego nie jest dostępna dla niej Umowa dotycząca Poziomu Usług (SLA) dla usług online.

Wyświetl szczegóły

Azure Dedicated HSM

Dedykowany moduł HSM platformy Azure to usługa bezpłatna, w związku z czym nie podlega Umowie dotyczącej Poziomu Usług (SLA) z jakimikolwiek gwarancjami finansowymi.

Wyświetl szczegóły

Azure Open Datasets

Azure Open Datasets jest usługą bezpłatną, w związku z czym nie podlega Umowie dotyczącej Poziomu Usług (SLA) z jakimikolwiek gwarancjami finansowymi.

Wyświetl szczegóły

Azure Red Hat OpenShift

Microsoft gwarantuje, że usługa Azure Red Hat OpenShift będzie dostępna przez co najmniej 99,9% czasu.

Wyświetl szczegóły

Rozwiązanie Azure VMware firmy CloudSimple

 • Microsoft gwarantuje, że rozwiązania Azure VMware będą dostępne przez co najmniej 99,9% czasu.
 • Microsoft gwarantuje dostępność narzędzi zarządzania Azure VMware (vCenter Server i NSX Manager) na poziomie co najmniej 99,9%.

Wyświetl szczegóły

Azure Database for MariaDB

Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,99% czasu Klienci będą mieli łączność między swoją Bazą Danych Microsoft Azure dla serwera MariaDB a bramą internetową Microsoft.

Wyświetl szczegóły

Azure Sentinel

Usługa Azure Sentinel powstała na bazie usług Azure Monitor Log Analytics. Dostępność usługi Azure Sentinel zależy od postanowień Umowy dotyczącej Poziomu Usług (SLA) dla usługi Log Analytics. Więcej informacji zawiera Umowa dotycząca Poziomu Usług (SLA) dla usługi Log Analytics.

Wyświetl szczegóły

Windows Virtual Desktop

Informacje na temat uprawnień Klienta do korzystania z usługi Windows Virtual Desktop można znaleźć w postanowieniach licencyjnych przedstawionych w tym dokumencie. Microsoft nie obejmuje tej usługi Umową dotyczącą Poziomu Usług (SLA) z jakimikolwiek gwarancjami finansowymi. Microsoft stara się zapewnić dostępność adresów URL w usłudze Windows Virtual Desktop na poziomie co najmniej 99,9%. Dostępność wirtualnych maszyn z hostami sesji w subskrypcji Klienta jest objęta Umową dotyczącą Poziomu Usług (SLA) dla usługi Virtual Machines.

Więcej informacji zawiera Umowa dotycząca Poziomu Usług (SLA) dla usługi Virtual Machines.

Wyświetl szczegóły

Web Application Firewall

Gwarancje dostępności usługi Web Application Firewall są zawarte w Umowie dotyczącej Poziomu Usług dla wybranej opcji wdrożenia: Application Gateway lub Azure Front Door. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Umowach dotyczących Poziomu Usług właściwych dla usług Application Gateway i Azure Front Door.

Wyświetl szczegóły

Azure Private Link

Microsoft gwarantuje, że usługa Azure Private Link będzie dostępna przez co najmniej 99,99% czasu.

Wyświetl szczegóły

Azure Sphere

Usługa Azure Sphere nie podlega opłatom miesięcznym, nie podlega zatem umowie SLA przewidującej jakiekolwiek rekompensaty finansowe.

Wyświetl szczegóły

App Configuration

Microsoft gwarantuje, że Magazyny Konfiguracji uruchomione w ramach subskrypcji Klienta będą dostępne przez 99,9% czasu. Umowa SLA nie jest zawierana w przypadku Magazynu Konfiguracji w warstwie Bezpłatna.

Wyświetl szczegóły

Spatial Anchors

Microsoft gwarantuje, że usługa Azure Spatial Anchors będzie dostępna przez co najmniej 99,9% czasu.

Wyświetl szczegóły

Azure RTOS

Umowa SLA nie jest zawierana w przypadku usługi Real-Time Operating System (RTOS).

Wyświetl szczegóły

Azure Firewall Manager

Usługa Azure Firewall Manager nie podlega umowie SLA przewidującej jakiekolwiek rekompensaty finansowe. Związane z tą usługą usługi podlegają własnym umowom SLA. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w odpowiednich umowach SLA dotyczących usług Azure Firewall, VPN Gateway i Azure Virtual WAN.

Wyświetl szczegóły

Azure Arc

Kubernetes z włączoną usługą Azure Arc

 • W przypadku zasobu Konfiguracji Kubernetes w ramach klastrów Kubernetes z włączoną usługą Azure Arc Microsoft gwarantuje dostępność transakcji interfejsu API REST na poziomie 99,9%. Gwarancja dostępności jest udzielana tylko w odniesieniu do transakcji interfejsu API REST dotyczących zasobu konfiguracji Kubernetes w ramach zasobu Kubernetes z włączoną usługą Azure Arc, a nie stanu łączności agentów wdrożonych w zarządzanym przez klienta klastrze Kubernetes.
 • Łączenie klastra Kubernetes z zasobem Kubernetes z włączoną usługą Azure Arc jest czynnością nieodpłatną, dlatego dostępność usługi Kubernetes Connect odpowiedzialnej za takie połączenie klastrów Kubernetes z usługą Azure Arc nie podlega umowie SLA przewidującej jakiekolwiek rekompensaty finansowe.

Wyświetl szczegóły

Azure Spring Cloud

Microsoft gwarantuje, że Aplikacje usługi Azure Spring Cloud uruchomione w ramach subskrypcji Klienta będą dostępne przez 99,9% czasu.

Umowa SLA nie jest zawierana w przypadku Aplikacji w Warstwie Podstawowa.

Wyświetl szczegóły

Azure VMware Solution

 • Microsoft gwarantuje dostępność usługi Azure VMware Solution na poziomie co najmniej 99,9%.
 • Microsoft gwarantuje dostępność narzędzi zarządzania Azure VMware (vCenter Server i NSX Manager) na poziomie co najmniej 99,9%.

Wyświetl szczegóły

Cost Management + Billing

Microsoft gwarantuje dostępność usługi Azure Cost Management na potrzeby wyświetlania wydatków na Wiele Chmur i zarządzania nimi (obecnie opcja Wiele Chmur jest dostępna tylko dla usług AWS) na poziomie 99,9%.

Umowa SLA nie będzie mieć zastosowania, gdy niemożność wyświetlenia danych o wydatkach wynika z problemów z punktami końcowymi Wielu Chmur lub usługami innymi niż Azure Cost Management lub zmian w konfiguracji Azure dokonanych przez Klienta.

Umowa SLA nie jest zawierana w odniesieniu do wyświetlania wydatków na produkty Azure i zarządzania nimi, ponieważ są to usługi bezpłatne.

Wyświetl szczegóły

Azure SQL Managed Instance

Azure SQL Managed Instance to w pełni zarządzane wystąpienie relacyjnej bazy danych z wbudowaną, regionalną wysoką dostępnością i gotową do użycia replikacją geograficzną w dowolnym regionie Azure. Zapewnia szeroki zakres zgodności z systemem SQL Server, umożliwiając realizowaną na dużą skalę modernizację aplikacji instalowanych lokalnie. Oferuje wbudowane funkcje analityczne uzupełniające inne samodzielne funkcje, takie jak optymalizacja wydajności, monitorowanie zagrożeń i ocena luk w zabezpieczeniach, a także zapewnia w pełni zautomatyzowane wprowadzanie poprawek i aktualizowanie bazy kodów.

Dostępność w ramach usługi Azure SQL Managed Instance jest gwarantowana na poziomie co najmniej 99,99%. Ma to zastosowanie zarówno do warstwy Krytyczna dla działania firmy, jaki i warstwy Przeznaczenie ogólne.

Wyświetl szczegóły

Azure Digital Twins

Microsoft gwarantuje dostępność usługi Azure Digital Twins na poziomie co najmniej 99,9%.

Wyświetl szczegóły

Health Bot

Microsoft gwarantuje, że przez 99,9% czasu Kanały Usługi Azure Health Bot będą z powodzeniem odbierać wywołania i odpowiadać na wywołania interfejsu API REST do Punktu Końcowego Interfejsu API Kanałów Azure Health Bot.

Wyświetl szczegóły

Azure Remote Rendering

 • W przypadku funkcji Konwersja Microsoft gwarantuje dostępność transakcji interfejsu API REST na poziomie 99,9%.
 • Microsoft gwarantuje, że Sesje Renderowania będą mieć łączność zewnętrzną na poziomie co najmniej 99,9% czasu.

Wyświetl szczegóły

Azure Communication Services

W zależności od kategorii usług Usługi Komunikacyjne Azure mogą być objęte dwoma różnymi umowami SLA:

 • umową SLA dotyczącą usługi połączeń telefonicznych (audio- i wideopołączenia VoIP i PSTN);
 • umową SLA dotyczącą pozostałych usług podstawowych (w tym usługi SMS, Czat, UTM, Dostawca zasobów, Wydarzenia i Powiadomienia).

Wyświetl szczegóły

Konfiguracja gościa platformy Azure dla serwerów połączonych z usługą Azure Arc

 • Microsoft gwarantuje dostępność transakcji interfejsu API REST dla dostawcy zasobu Guest Configuration ARM na poziomie 99,9%. Gwarancja dostępności jest udzielana tylko w odniesieniu do transakcji interfejsu API REST, a nie do stanu łączności funkcji klienta usługi Guest Configuration wdrożonych w agencie Azure Arc.

Wyświetl szczegóły

Infrastruktura BareMetal

 • W przypadku procesów infrastruktury BareMetal („Infrastruktura BareMetal”) skonfigurowanych w parze o Wysokiej Dostępności Microsoft gwarantuje Klientowi łączność z co najmniej jednym takim wystąpieniem przez co najmniej 99,99% czasu.
 • Dla każdego Pojedynczego Wystąpienia Microsoft gwarantuje łączność przez najmniej 99,9% czasu.

Wyświetl szczegóły

Statyczne aplikacje internetowe

We guarantee that Apps running in the Standard hosting plan will be available 99.95% of the time. No SLA is provided for Apps in the Free plan.

Wyświetl szczegóły

O swoim zamiarze wprowadzenia istotnych niekorzystnych zmian do jakiejkolwiek Umowy dotyczącej Poziomu Usług (SLA) wymienionej powyżej Microsoft powiadomi Klienta z co najmniej 90-dniowym wyprzedzeniem.

Dostępność wszystkich usług Azure oblicza się w miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Aby pobrać Umowy dotyczące Poziomu Usług (SLA) dla większości usług Microsoft Azure, należy kliknąć tutaj. Umowę dotyczącą Poziomu Usług (SLA) dla usługi Active Directory można znaleźć tutaj.