Hopp over navigasjon

SLA for Azure DevOps

Sist oppdatert: Mars 2022

 • Vi garanterer minst 99,9 % tilgjengelighet for Azure DevOps Services for betalte brukere av Azure DevOps Services, inkludert brukere med betalt User-Based Extensions til Azure DevOps Services, for å få tilgang til den tilhørende Azure DevOps Services-kontoen.
 • Vi garanterer minst 99,9 % tilgjengelighet for å kjøre kompilering og distribusjon-operasjoner ved bruk av den betalte Azure Pipelines.

Denne Tjenesteavtalen for Microsoft Online Services (denne "SLA-en") er en del av Microsoft-volumlisensavtalen din ("Avtalen"). Begreper med store forbokstaver som ikke er definert i denne Tjenesteavtalen, skal ha den betydningen som er gitt dem i Avtalen. Denne Tjenesteavtalen gjelder den Microsoft Online Services-tjenesten som er oppført her (en "Tjeneste" eller "Tjenestene"), men gjelder ikke for tjenester med eget merkenavn som gjøres tilgjengelige gjennom eller i tilknytning til Tjenestene, eller for lokal programvare som er del av en Tjeneste.

Hvis vi ikke oppnår og opprettholder Tjenestenivået for hver Tjeneste som beskrevet i denne Tjenesteavtalen, kan du være kvalifisert for en kreditt i form av avslag på en del av de månedlige tjenestegebyrene. Vi skal ikke endre vilkårene i Tjenesteavtale din i løpet av den første abonnementsperioden. Hvis du imidlertid fornyer abonnementet ditt, skal den versjonen av Tjenesteavtalen som gjelder på fornyelsestidspunktet, gjelde i hele fornyelsesperioden. Vi skal varsle minst 90 dager på forhånd dersom det gjøres vesentlige endringer i Tjenesteavtalen til ugunst for deg.

Definisjoner

"Applicable Monthly Period" betyr en kalendermåned hvor en servicekreditt skyldes, antall dager du abonnerer på en tjeneste.

"Gjeldende månedlige tjenestegebyrer" betyr de samlede gebyrene som du faktisk betaler for en Tjeneste som blir knyttet til den måneden hvor det skal tildeles Tjenestekreditering.

"Nedetid" defineres for hver Tjeneste i de tjenestespesifikke vilkårene nedenfor.

"Feilkode" betyr en indikasjon på at en operasjon har mislyktes, for eksempel en HTTP-statuskode i 5xx-området.

"Ekstern tilkobling" er toveis nettverkstrafikk over støttede protokoller som HTTP og HTTPS som kan sendes og mottas fra en offentlig IP-adresse.

"Hendelse" betyr enhver (i) enkelthendelse eller (ii) sett med hendelser som fører til nedetid.

"Administrasjonsportal" betyr nettgrensesnittet – levert av Microsoft – som kunder kan administrere Tjenesten gjennom.

"Tjenestekreditering" er prosentandelen av Gjeldende Månedlige Tjenestegebyrer som krediteres deg etter Microsofts kravgodkjenning.

"Tjenestenivå" betyr ytelsesmålene fastsatt i denne Tjenesteavtalen som Microsoft samtykker i å oppfylle gjennom leveringen av Tjenestene.

"Tjenesteressurs" betyr en enkeltressurs som er tilgjengelig for bruk i en Tjeneste.

"Suksesskode" betyr en indikasjon på at en operasjon har lyktes, for eksempel en HTTP-statuskode i 2xx-området.

"Støtteperiode" viser til tidsperioden hvor en Tjenestes funksjon eller kompatibilitet med et separat produkt eller tjeneste støttes.

Vilkår

Krav
For at Microsoft skal vurdere et krav, må du sende kravet til kundestøtten hos Microsoft Corporation, inkludert all informasjon som er nødvendig for Microsoft skal kunne bekrefte kravet, inkludert, men ikke begrenset til: (i) en detaljert beskrivelse av Hendelsen; (ii) informasjon om tidspunktet og varigheten av Nedetiden; (iii) antallet berørte brukere (hvis aktuelt) og hvor de befinner seg; og (iv) en beskrivelse av hvordan du har forsøkt å finne en løsning på Hendelsen da den inntraff.

Krav knyttet til Microsoft Azure må være mottatt av oss innen to måneder etter utgangen av faktureringsmåneden hvor Hendelsen som er gjenstand for kravet, har skjedd. Krav knyttet til alle andre Tjenester må være mottatt av oss innen utgangen av den kalendermåneden som kommer etter måneden hvor Hendelsen har skjedd. Hvis for eksempel hendelsen har skjedd 15. februar, må vi motta kravet og all nødvendig informasjon innen 31. mars.

Vi vurderer all informasjon som er rimelig tilgjengelig for oss, og tar en avgjørelse i god tro om hvorvidt det skal tildeles Tjenestekreditering. Vi skal bruke forretningsmessig rimelige ressurser på å behandle krav i løpet av den påfølgende måneden og innen førtifem (45) dager etter å ha mottatt dem. Du må overholde Avtalen for å være kvalifisert for Tjenestekreditering. Hvis vi kommer frem til at vi skal tildele deg Tjenestekreditering, anvender vi Tjenestekrediteringen på dine Gjeldende Månedlige Tjenestegebyrer.

Hvis du har kjøpt mer enn én Tjeneste (ikke som en pakke), kan du sende inn krav i samsvar med prosessen beskrevet ovenfor som om hver Tjeneste var dekket av en egen Tjenesteavtale. Hvis du for eksempel har kjøpt både Exchange Online og SharePoint Online (ikke som del av en pakke), og en Hendelse fører i løpet av abonnementsperioden til Nedetid for begge Tjenestene, kan du være kvalifisert for to separate Tjenestekrediteringer (én for hver Tjeneste) ved å sende inn to krav i henhold til denne Tjenesteavtalen. Hvis den samme Hendelsen fører til at mer enn ett Tjenestenivå ikke oppfylles for en gitt Tjeneste, kan du bare velge ett Tjenestenivå som grunnlag for krav basert på Hendelsen. Med mindre annet er oppgitt i en spesifikk SLA, er bare én Tjenestekreditering tillatt per Tjeneste for en Gjeldende Månedsperiode.

Bidragsytere til tjenesten
Tjenestekrediteringer er din eneste kravrettighet ved problemer med ytelse eller tilgjengelighet knyttet til enhver Tjeneste i henhold til Avtalen og denne Tjenesteavtalen. Du kan ikke ensidig foreta motregning i dine Gjeldende Månedlige Tjenestegebyrer for problemer knyttet til ytelse eller tilgjengelighet.

Tjenestekrediteringer gjelder bare for gebyrer for den bestemte Tjenesten, Tjenesteressursen eller Tjenestestandarden et Tjenestenivå ikke er innfridd for. I tilfeller der Tjenestenivåer gjelder for individuelle Tjenesteressurser eller for separate Tjenestestandarder, gjelder Tjenestekrediteringer bare for gebyrer som er betalt for den aktuelle Tjenesteressursen eller den aktuelle Tjenestestandarden, i henhold til hva som gjelder. Tjenestekrediteringene som tildeles i en faktureringsmåned for en bestemt Tjeneste eller Tjenesteressurs, skal ikke under noen omstendigheter overstige de månedlige tjenestegebyrene for den aktuelle Tjenesten eller Tjenesteressursen i faktureringsmåneden.

Hvis du har kjøpt Tjenester som del av en pakke eller et annet tilbud, blir de Gjeldende Månedlige Tjenestegebyrene og Tjenestekrediteringen for hver Tjeneste fordelt.

Hvis du har kjøpt en Tjeneste fra en forhandler, skal du motta en Tjenestekreditering direkte fra forhandleren, og forhandleren skal motta en Tjenestekreditering direkte fra oss. Tjenestekrediteringen skal bygge på den beregnede utsalgsprisen for den aktuelle Tjenesten, fastsatt av oss etter vårt rimelige skjønn.

Begrensninger
Denne Tjenesteavtalen og eventuelle relevante Tjenestenivåer gjelder ikke for ytelses- eller tilgjengelighetsproblemer:

 1. Som har sin årsak i faktorer utenfor vår rimelige kontroll (for eksempel naturkatastrofer, krig, terrorhandlinger, opptøyer, handlinger fra myndighetene, eller nettverks- eller enhetssvikt som finner sted utenfor våre datasentre, inkludert på nettstedet ditt eller mellom nettstedet ditt og datasentret vårt);
 2. Som har sin årsak i bruk av tjenester, maskinvare eller programvare som ikke er levert av oss, inkludert, men ikke begrenset til, problemer som følge av utilstrekkelig båndbredde eller knyttet til tredjeparts programvare eller tjenester;
 3. Dette er et resultat av å koble til en serverløs database som settes på pause eller gjenopptas.
 4. Som har sin årsak i din bruk av en Tjeneste etter at vi har rådet deg til å endre bruken din av Tjenesten, så fremt du ikke har endret bruken din som anbefalt;
 5. Under eller i tilknytning til forhåndsvisning, forhåndsutgivelse, beta- eller prøveversjoner av en Tjeneste, funksjon eller programvare (som fastsatt av oss) eller i tilknytning til kjøp foretatt ved bruk av Microsoft-abonnementskreditter;
 6. Som har sin årsak i uautoriserte handlinger fra din side eller manglende handling når det er nødvendig, eller fra dine ansatte, agenter, oppdragstakere eller leverandører, eller fra noen som får tilgang til nettverket vårt ved hjelp av passordene eller utstyret ditt, eller som på annen måte har sin årsak i at du ikke overholder relevante retningslinjer for sikkerhet;
 7. Som har sin årsak i at du ikke overholder de nødvendige konfigurasjoner, ikke bruker støttede plattformer, ikke følger retningslinjene for akseptabel bruk, eller at du bruker Tjenesten på en måte som ikke er i samsvar med Tjenestens funksjonalitet (for eksempel forsøk på å utføre operasjoner som ikke støttes), eller som er i strid med vår publiserte veiledning;
 8. Som har sin årsak i feilaktige inndata, instrukser eller argumenter (for eksempel forespørsler om tilgang til filer som ikke eksisterer);
 9. Som har sin årsak i forsøk fra din side på å utføre operasjoner som overskrider foreskrevne kvoter, eller som har sin årsak i begrensninger lagt inn fra vår side som følge av mistanke om upassende oppførsel;
 10. Som har sin årsak at du har brukt Tjenestefunksjoner utenfor Støtteperioden; eller
 11. Som er knyttet til lisenser som er reservert, men ikke betalt for på hendelsestidspunktet.
 12. Dine igangsatte operasjoner som omstart, stopp, start, failover, skaleringsberegning og skaleringslagring som medfører nedetid er ekskludert fra oppetidsberegningen.
 13. Månedlig vedlikeholdsvindu som medfører nedetid for oppdatering av serveren og infrastrukturen, er ekskludert fra beregningen av oppetid.

Tjenester kjøpt gjennom volumlisensavtalene Open, Open Verdi og Open Verdiabonnement, og tjenester i en Office 365 Small Business Premium-pakke som er kjøpt i form av en produktnøkkel, er ikke kvalifisert for Tjenestekrediteringer basert på tjenestegebyrer. For slike Tjenester skal enhver Tjenestekreditering som du kan være kvalifisert for, bli kreditert i form av tjenestetid (dvs. dager) i motsetning til tjenestegebyrer, og alle eventuelle henvisninger til "Gjeldende Månedlige Tjenestegebyrer" slettes og erstattes av "Gjeldende Månedsperiode".

Tilleggsdefinisjoner

"Azure Pipelines" er en funksjon som lar kundene bygge og distribuere applikasjonene sine i Azure DevOps Services.

"Bruker-Baserte Utvidelser" betyr settet med Azure DevOps tjenesteutvidelser utgitt av Microsoft som selges på enbrukerbasis via Azure DevOps Marketplace.

"Bruker-Baserte Utvidelser" betyr settet med Visual Studio Team tjenesteutvidelser utgitt av Microsoft som selges på enbrukerbasis via Visual Studio Marketplace.

"Azure DevOps Services Users" refererer til settet med funksjoner og muligheter som er tilgjengelige for en bruker i en Azure DevOps Services-organisasjon i et kundeabonnement. Funksjonene og mulighetene som er tilgjengelige er beskrevet på nettstedet Azure DevOps Services.

Månedlig beregning av oppetid og tjenestenivå for brukere av Azure DevOps-tjenester og brukerbaserte utvidelser

"Distribusjonsminutter" er det totale antall minutter som en bruker eller brukerbasert utvidelse har kjøpt i løpet av en faktureringsmåned.

"Maksimalt antall Tilgjengelige Minutter" er summen av alle Distribusjonsminutter for alle betalte Brukere og Brukerbaserte utvidelser for et gitt Microsoft Azure-abonnement i løpet av en faktureringsmåned.

"Nedetid" er de totale akkumulerte Distribusjonsminuttene, på tvers av alle Brukere og Brukerbaserte Utvidelser for et gitt Microsoft Azure-abonnement, der tjenesten ikke er tilgjengelig. Et minutt anses som utilgjengelig for en gitt bruker eller brukerbasert utvidelse hvis alle kontinuerlige HTTP-forespørsler om å utføre operasjoner, annet enn operasjoner som gjelder Azure Pipelines Service gjennom hele minuttet enten resulterer i en feilkode eller ikke svarer.

"Månedlig Oppetid i Prosent" For Azure DevOps Services blir Brukere og Brukerbaserte Utvidelser beregnet som Maksimalt antall Tilgjengelige Minutter minus Nedetid delt på Maksimalt antall Tilgjengelige Minutter i en faktureringsmåned for et gitt Microsoft Azure-abonnement. Månedlig Oppetid i Prosent vises med følgende formel:

Månedlig oppetid-% = (Maksimalt antall tilgjengelige minutter - nedetid) / maksimalt antall tilgjengelige minutter

I tilfelle Azure DevOps Services ikke er tilgjengelige, er tjenestekreditt gjeldende for brukere av Azure DevOps Services og Brukerbaserte Utvidelser. Følgende tjenestenivåer og tjenestekreditt gjelder for Kundens bruk av brukere av Azure DevOps Services og Brukerbaserte Utvidelser:

Månedlig Oppetid i Prosent Tjenestekreditt
< 99,9 % 10 %
< 99 % 25 %

Månedlig beregning av oppetid og servicenivåer for Azure Pipelines

"Maksimalt antall Tilgjengelige Minutter" er det totale antall minutter som den betalte Azure Pipelines Service er aktivert for i et gitt Microsoft Azure-abonnement i løpet av en faktureringsmåned.

"Nedetid" er de totale akkumulerte minuttene for et gitt Microsoft Azure-abonnement der Azure Pipelines Service ikke er tilgjengelig. Et minutt anses som utilgjengelig hvis alle kontinuerlige HTTP-forespørsler til Azure Pipelines Service om å utføre operasjoner initiert av kunden i løpet av minuttet enten resulterer i en feilkode eller ikke svarer.

"Månedlig Oppetid i Prosent" for Azure Pipelines Service beregnes som Maksimalt antall Tilgjengelige Minutter minus Nedetid delt med Maksimalt antall Tilgjengelige Minutter i en faktureringsmåned for et gitt Microsoft Azure-abonnement. Månedlig Oppetid i Prosent vises med følgende formel:

Månedlig oppetid-% = (Maksimalt antall tilgjengelige minutter - nedetid) / maksimalt antall tilgjengelige minutter

Følgende tjenestenivåer og tjenestekreditt gjelder for Kundens bruk av Azure Pipelines Service:

Månedlig Oppetid i Prosent Tjenestekreditering
< 99,9 % 10 %
< 99 % 25 %

versjonslogg

2.1 Sist oppdatert: Mars 2022
Utgivelsesmerknader: Fjernet referanser til utdaterte Azure DevOps Test Plans Last Testing Service-produktet.

2.0 Sist oppdatert: september 2018
Utgivelsesmerknader: Utgivelsesnotater: Endring av merkevarenavn for tjenester. Visual Studio Team Services er nå Azure DevOps Services. Visual Studio Team Services Load Testing Service er nå Azure Test Plans Load Testing Service. Visual Studio Team Services Build Service og Build and Deployment er nå Azure Pipelines.

1.4 Last updated: March 2017

1.3 Last updated: August 2016

1.2 Last updated: November 2015

1.1 Last updated: September 2015

1.0 Last updated: May 2015