Spring over navigation

SLA for Azure SQL Database

Last updated: April 2022

Azure SQL Database is a fully managed relational database with built-in regional high availability and turnkey geo-replication to any Azure region. It includes intelligence to support self-driving features such as performance tuning, threat monitoring, and vulnerability assessments and provides fully automated patching and updating of the code base.

 • Azure SQL Database Business Critical, Premium or General Purpose tiers configured as Zone Redundant Deployments have an availability guarantee of at least 99.995%.
 • Azure SQL Database Hyperscale, Business Critical, Premium, or General Purpose tiers not configured for Zone Redundant deployments have an availability guarantee of at least 99.99%.
 • Azure SQL Database Basic or Standard tiers have an availability guarantee of at least 99.99%.
 • Azure SQL Database Business Critical tier configured with geo-replication has a guarantee of Recovery point objective (RPO) of 5 sec for 100% of deployed hours.
 • Azure SQL Database Business Critical tier configured with geo-replication has a guarantee of Recovery time objective (RTO) of 30 sec for 100% of deployed hours.

Denne Serviceniveauaftale vedrørende Microsoft Onlinetjenester (denne “SLA”) er en del af Deres Microsoft-volumenlicensaftale (“Aftalen”). Anvendte ord med stort forbogstav, som ikke er defineret i denne SLA, har den samme betydning, som de er tildelt i Aftalen. Denne Serviceniveauaftale gælder for de Microsoft Onlinetjenester, der er beskrevet heri (“Tjeneste” eller “Tjenester”), men gælder ikke for tjenester af andet mærke, der er tilgængelige med Tjenesterne eller i tilknytning hertil eller til anden lokal software, som er en del af en Tjeneste.

Hvis vi ikke opnår og opretholder Serviceniveauerne for hver Tjeneste som beskrevet i denne SLA, er du berettiget til at få fratrukket et beløb fra dine månedlige tjenestegebyrer. Vi ændrer ikke vilkårene i Deres SLA inden for den oprindelige løbetid af Deres abonnement. Hvis De dog fornyer Deres abonnement, vil den version af denne SLA, som er aktuel på fornyelsestidspunktet, gælde i hele Deres fornyelsesperiode. Vi giver besked mindst 90 dage i forvejen i forbindelse med væsentlige ændringer i denne SLA.

Definitioner

Gældende Månedlig Periode” betyder, i forbindelse med en kalendermåned, hvor der skyldes et Tjenestetilgodehavende, antallet af dage, som De abonnerer på en Tjeneste.

Gældende Månedlige Tjenestegebyrer” betyder de samlede gebyrer, som faktisk betales af Dem for en Tjeneste, og som gælder for den måned, hvor et Tjenestetilgodehavende skyldes.

Nedetid” defineres for hver Tjeneste under de Specifikke Vilkår for Tjenester nedenfor.

Fejlkode” betyder en indikation om, at en handling er mislykkedes, som f.eks. en HTTP-statuskode i 5xx område.

Ekstern forbindelse” er en tovejsnetværkstrafik over understøttede protokoller, som f.eks. HTTP og HTTPS, der kan sendes og modtages fra en offentlig IP-adresse.

Hændelse” betyder (i) en enkelt hændelse eller (ii) et antal hændelser, som medfører Nedetid.

Administrationsportal” betyder den webgrænseflade, som er leveret af Microsoft, og som kunder kan bruge til at administrere Tjenesten.

Tjenestetilgodehavende” er den procentdel af de Gældende Månedlige Tjenestegebyrer, som De har til gode ifølge Microsofts godkendelse af krav.

Serviceniveau” betyder målestokken for præstation, som er anført i denne Serviceniveauaftale, og som Microsoft accepterer at overholde ved levering af Tjenesterne.

Tjenesteressource” betyder en individuel ressource, der kan bruges inden for en Tjeneste.

Succeskode” betyder en indikation om, at en handling er lykkedes, som f.eks. en HTTP-statuskode i 2xx område.

Understøttet tidsrum” henviser til den tidsperiode, hvor en Tjenestes funktion eller kompatibilitet med et særskilt produkt eller en særskilt tjeneste understøttes.

Vilkår

Krav
Før Microsoft kan behandle et krav, skal De anmelde kravet til kundesupport hos Microsoft Corporation, og det skal indeholde alle nødvendige oplysninger, som Microsoft skal bruge for at kunne bekræfte Kravet, herunder, men ikke begrænset til: (i) en detaljeret beskrivelse af Hændelsen, (ii) oplysninger om tidspunktet for og varigheden af Nedetiden, (iii) antallet af brugere, der er påvirket af Hændelsen samt sådanne brugeres placering (hvis relevant) og (iv) beskrivelser af Deres forsøg på at udbedre Hændelsen, da den skete.

Er der tale om et krav i forbindelse med Microsoft Azure, skal vi modtage kravet inden for to måneder efter udgangen af faktureringsmåneden, hvor Hændelsen, som danner grundlaget for kravet, er sket. Er der tale om krav i forbindelse alle andre Tjenester, skal vi modtage kravet inden udgangen af den kalendermåned, der følger efter måneden, hvor Hændelsen er sket. Hvis Hændelsen f.eks. er sket den 15. februar, skal vi modtage kravet og alle nødvendige oplysninger senest den 31. marts.

Vi vil evaluere alle de oplysninger, der med rimelighed er tilgængelige for os og afgøre i god tro, om vi skylder et Tjenestetilgodehavende. Vi vil i rimeligt omfang bestræbe os på at behandle krav i den efterfølgende måned og inden for femogfyrre (45) dage fra modtagelsen. De skal overholde Aftalen for at være berettiget til et Tjenestetilgodehavende. Hvis vi vurderer, at De har et Tjenestetilgodehavende til gode, fratrækker vi Tjenestetilgodehavendet Deres Gældende Månedlige Tjenestegebyrer.

Hvis De har købt mere end én Tjeneste (ikke som en pakke), kan De indsende krav i henhold til den ovenfor beskrevne proces, som om hver Tjeneste enkeltvis er dækket af en SLA. Hvis De f.eks. har købt både Exchange Online og SharePoint Online (ikke som en del af en pakke), og en Hændelse har medført Nedetid for begge Tjenester i løbet af abonnementsperioden, kan De være berettiget til to særskilte Tjenestetilgodehavender (et for hver Tjeneste) ved at indsende to krav i henhold til denne SLA. Hvis flere serviceniveauer for en bestemt Tjeneste ikke er blevet overholdt som følge af den samme Hændelse, kan De kun basere Deres krav på ét Serviceniveau som følge af Hændelsen. Medmindre andet fremgår af en specific SLA, er kun ét Tjenestetilgodehavende pr. service tilladt for en gældende Månedlig Periode.

Tjenestetilgodehavender
Tjenestetilgodehavender er Deres eneste beføjelse i tilfælde af problemer med en Tjenestes ydeevne eller tilgængelighed i henhold til Aftalen og denne SLA. De må ikke ensidigt modregne Deres Gældende Månedlige Tjenestegebyrer i forbindelse med problemer med ydeevne eller tilgængelighed.

Tjenestetilgodehavender gælder kun for gebyrer, der er betalt for den bestemte Tjeneste, Tjenesteressource eller Tjenestes niveau, hvis Serviceniveau ikke er blevet overholdt. Hvor Serviceniveauer gælder for individuelle Tjenesteressourcer eller for særskilte Tjenesters niveauer, gælder Tjenestetilgodehavender kun for gebyrer, der er betalt for enten den pågældende Tjenesteressource eller den pågældende Tjenestes niveau. Tjenestetilgodehavender, der tildeles i en faktureringsmåned for en bestemt Tjeneste eller Tjenesteressource kan under ingen omstændigheder overstige Deres månedlige tjenestegebyrer for enten den pågældende Tjeneste eller den pågældende Tjenesteressource i faktureringsmåneden.

Hvis De har købt Tjenester som en del af en pakke eller et andet enkeltstående tilbud, skal de Gældende Månedlige Tjenestegebyrer og Tjenestetilgodehavendet for hver Tjeneste betales forholdsmæssigt.

Hvis De har købt en Tjeneste fra en forhandler, modtager De et Tjenestetilgodehavende direkte af Deres forhandler, og forhandleren modtager et Tjenestetilgodehavende direkte af os. Tjenestetilgodehavendet baseres på Tjenestens anslåede detailpris for den relevante Tjeneste, som fastlagt af os efter vores rimelige skøn.

Begrænsninger
Denne SLA og alle gældende Serviceniveauer gælder ikke for problemer med ydeevne og tilgængelighed:

 1. Som følge af faktorer, der ligger uden for vores rimelige kontrol (f.eks. naturkatastrofer, krig, terroristhandlinger, oprør, handlinger udført af regeringen eller en netværks- eller enhedsfejl uden for vores datacentre, herunder på Deres sted eller mellem Deres sted og vores datacenter)
 2. Der skyldes brug af tjenester, hardware eller software, som ikke er leveret af os, herunder, men ikke begrænset til, problemer på grund af utilstrækkelig båndbredde eller i forbindelse med tredjemands software eller tjenester
 3. Der skyldes oprettelse af forbindelse til en serverløs database, der afbrydes midlertidigt, er afbrudt midlertidigt eller genoptages.
 4. Der skyldes Deres brug af en Tjeneste, efter at vi rådede Dem til at ændre Deres brug af Tjenesten, hvis De ikke efterfølgende ændrede Deres brug som tilrådet
 5. Under eller med hensyn til eksempel, foreløbig udgave, beta- eller prøveversioner af en Tjeneste, funktion eller software (som fastlagt af os) eller køb, der er foretaget med Microsoft-abonnementstilgodehavender
 6. Der skyldes Deres uautoriserede handling eller mangel herpå, når denne er påkrævet, eller Deres medarbejderes, agenters, kontrahenters eller leverandørers eller andres adgang til vores netværk ved hjælp af Deres adgangskoder eller udstyr eller på anden måde på grund af Deres manglende overholdelse af relevante sikkerhedsregler
 7. Der skyldes, at De ikke har udført nødvendige konfigurationer, ikke bruger understøttede platforme, ikke følger politikker for acceptabel brug, eller at De bruger Tjenesten på en måde, der ikke er i overensstemmelse med funktionerne og funktionaliteten for Tjenesten (f.eks. forsøg på at udføre handlinger, der ikke er understøttet), eller der ikke er i overensstemmelse med vores offentliggjorte vejledning
 8. Der skyldes fejl i input, anvisninger eller argumenter (f.eks. anmodninger om at få adgang til filer, der ikke eksisterer)
 9. Der skyldes Deres forsøg på at udføre handlinger, som overstiger foreskrevne kvoter, eller der er forårsaget af vores begrænsning af formodet misbrug
 10. Som følge af Deres brug af Tjenestefunktioner, der ligger uden for tilknyttede Understøttede Tidsrum eller
 11. For licenser, der er reserveret, men ikke betalt for på Hændelsestidspunktet.
 12. Dine initierede handlinger såsom genstart, stop, start, failover, skaleret beregning og skaleret lagring, der medfører nedetid, er ikke medtaget i denne beregning af oppetid.
 13. Det månedlige vedligeholdelsesvindue, der medfører en nedetid for at lave fejlretning på din server og infrastruktur, er ikke medtaget i beregningen af oppetid.

Tjenester, der er købt gennem volumenlicensaftaler for Open, Open Value og Open Value Subscription samt Tjenester i en Office 365 Small Business Premium-pakke, der er købt i form af en produktnøgle, er ikke berettigede til Tjenestetilgodehavender på baggrund af tjenestegebyrer. I forbindelse med disse Tjenester krediteres et Tjenestetilgodehavende, som De er berettiget til, i form af tjenestetid (dvs. dage) i modsætning til tjenestegebyrer, og enhver reference til “Gældende Månedlige Tjenestegebyrer” slettes og erstattes af “Gældende Månedlig Periode”.

Additional Definitions

"Availability Zone" is a fault-isolated area within an Azure region, providing redundant power, cooling, and networking.

"Database" means any Microsoft Azure SQL Database created in any of the Service tiers and deployed either as a single database or in an Elastic Pool.

"Zone Redundant Deployment" is a Database that is deployed across multiple Availability Zones.

"Primary" means any Database that has active geo-replication relationship with a Database in other Azure regions. Primary can process read and write requests from the application.

"Secondary" means any Database that maintains asynchronous geo-replication relationship with a Primary in another Azure region and can be used as a failover target. Secondary can process read-only requests from applications.

"Compliant Secondary" means any Secondary that is created with the same configuration and in the same service tier as the Primary. If the Secondary is created in an elastic pool, it is considered Compliant if both Primary and Secondary are created in elastic pools with matching configurations and with density not exceeding 250 databases for a compliant configuration.

Monthly Uptime Calculation and Service Levels for Azure SQL Database Service

"Deployment Minutes" is the total number of minutes that a given Database has been operational in Microsoft Azure during a billing month.

"Maximum Available Minutes" is the sum of all Deployment Minutes for a given Microsoft Azure subscription during a billing month.

"Downtime" is the total accumulated Deployment Minutes across all Databases in a given Microsoft Azure subscription during which the Database is unavailable. A minute is considered unavailable for a given Database if all continuous attempts by Customer to establish a connection to the Database within the minute fail.

"Monthly Uptime Percentage" for a given Database is calculated as Maximum Available Minutes less Downtime divided by Maximum Available Minutes in a billing month for a given Microsoft Azure subscription. Monthly Uptime Percentage is represented by the following formula:

Monthly Uptime %= 100 * (Maximum Available Minutes-Downtime) / Maximum Available Minutes

The following Service Levels and Service Credits are applicable to Customer's use of the General Purpose, Business Critical or Premium tiers of the SQL Database Service configured for Zone Redundant Deployments:

Monthly Uptime Percentage Service Credit
< 99.995% 10%
< 99% 25%
< 95% 100%

The following Service Levels and Service Credits are applicable to Customer's use of the Hyperscale, Business Critical, Premium or General Purpose, of the SQL Database Service not configured for Zone Redundant Deployments:

Monthly Uptime Percentage Service Credit
< 99.99% 10%
< 99% 25%
< 95% 100%

The following Service Levels and Service Credits are applicable to Customer's use of the Basic or Standard tiers of the SQL Database Service:

Monthly Uptime Percentage Service Credit
< 99.99% 10%
< 99% 25%
< 95% 100%

Recovery Point Objective (RPO)

"Geo-Replication Link" is a programmatic object representing a connection between a specific Primary and the Secondary.

"Geo-Replication Lag" is a time span from the point of transaction commit on the Primary and the acknowledgement by the Secondary that the transaction log update has been persisted.

"Replication Lag Check" is a programmatic method of obtaining the Geo-Replication Lag value for a specific Geo-Replication Link.

"Recovery Point Objective (RPO)" means a Geo-Replication Lag not to exceed 5 seconds.

"N" is the number of Replication Lag Check for a given Geo-Replication Link in a given hour.

"S" is the lag-sorted set of Replication Lag Check results in ascending order for a given Geo-Replication Link in a given hour.

"Ordinal Rank" is the 99th percentile using the nearest rank method represented by the following formula:

Ordinal Rank = (99 / 100) * N

"P99 Replication Lag" is the value at the Ordinal Rank of S.

"Deployment Hours" is the total number of hours that a given Compliant Secondary has been operational for a given Microsoft Azure subscription during a billing month.

"Excessive Lag Hours" is the total number of one-hour intervals during which Replication Lag Check resulted in a P99 Replication Lag greater than or equal to RPO for a given Microsoft Azure subscription during a billing month. If the number of Replication Lag Checks in a given one-hour interval is zero, the Excessive Lag Hours for that interval is 0.

"Monthly RPO Attainment Percentage" for a given Database deployment is calculated using the following formula:

100% - (Excessive Lag Hours / Deployment hours) *100

The following Service Levels and Service Credits are applicable to Customer's use of the active geo-replication feature with Business Critical tier of Azure SQL Database service with a Compliant Secondary:

Operation RPO Monthly RPO attainment percentage Service credit
GEO-REPLICATION 5 sec < 100% 10% of total monthly cost of Compliant Secondary

Recovery Time Objective (RTO)

"Unplanned Failover" is an action initiated by Customer when the Primary is offline to enable a Compliant Secondary as Primary.

"Recovery Time" is the time elapsed from the Unplanned Failover until the Secondary is acting as the Primary.

"Recovery Time Objective (RTO)" means a maximum allowed Recovery Time not to exceed 30 seconds.

"Non-compliant Unplanned Failover" is an Unplanned Failover that failed to complete within the RTO.

"Monthly RTO Attainment Percentage" for a given Database deployment, in a billing month for a given subscription is represented by the following formula:

(Total number of Unplanned Failovers – Total number of Non-compliant Unplanned Failovers) / Total number of Unplanned Failovers* 100

The following Service Levels and Service Credits are applicable to Customer's use of the active geo-replication feature with Business Critical service tier of SQL Database service with a Compliant Secondary:

Operation RTO Monthly RTO attainment percentage Service credit
UNPLANNED FAILOVER OF SINGLE DATABASE 30 sec < 100% 100% of total monthly cost of Compliant Secondary

Versionshistorik

1.8 Last updated: April 2022
Produktbemærkninger: Updated content for databases on the Hyperscale service tier

1.7 Sidst opdateret: Marts 2022
Produktbemærkninger: Opdateret indhold til zoneredundante databaser

1.6 Sidst opdateret: august 2021
Produktbemærkninger: Opdateret indhold for at skabe mere klarhed.

1.5 Sidst opdateret: November 2020
Produktbemærkninger: Fjernet administreret forekomst og gjort den til en separat SLA for Azure SQL Managed Instance.

1.4 Sidst opdateret: Juli 2019

1.3 Sidst opdateret: Juli 2019
Produktbemærkninger: Udvidet SLA skal omfatte garantier for RPO og RTO. Tilføjelse af garantier for tilgængelighed < 95 %.

1.2 Sidst opdateret: Maj 2019
Produktbemærkninger: Udvidet SLA til at dække SQL Databasens Forretningskritiske, Premium- og Hyperscale-niveauer. Fjernet henvisninger til Web- og Erhvervs-niveauer, da de er blevet ophævet.

1.1 Sidst opdateret: Maj 2016
Produktbemærkninger: Revideret for at afspejle den generelle tilgængelighed af elastiske databaser pr. 1.5.2016

1.0 Sidst opdateret: Maj 2015