Smlouva SLA pro Media Services

Poslední aktualizace: září 2018

 • Pro kódování mediálních služeb zaručujeme 99,9% dostupnost transakcí API služby REST.
 • Streamování bude úspěšně zpracovávat požadavky s 99,9% zárukou dostupnosti pro stávající mediální obsah, a to při zakoupení alespoň jedné jednotky streamování.
 • Pro živé kanály zaručujeme, že spuštěné kanály budou mít externí připojení minimálně v 99,9 % času.
 • Pro ochranu obsahu zaručujeme, že budeme úspěšně plnit požadavky na klíče minimálně v 99,9 % času.
 • Pro Video Indexer zaručujeme 99,9% dostupnost transakcí API služby REST.
 • Pro indexer médií budeme úspěšně extrahovat hlasový obsah z požadavků úlohy indexeru zpracovaných vyhrazenou kódovací jednotkou v 99,9 % času.

Tato smlouva o poskytování služeb pro služby online společnosti Microsoft (tato „smlouva SLA“) je součástí vaší smlouvy pro multilicenční programy společnosti Microsoft („smlouva“) Zdůrazněné termíny, které jsou použity v této smlouvě SLA, ale nejsou zde definovány, mají význam, který jim byl přiřazen ve smlouvě. Tato smlouva SLA se vztahuje na zde uvedené služby online společnosti Microsoft („služba“ nebo „služby“), ale nevztahuje se na služby samostatně označené značkou, které jsou dostupné se službami nebo v souvislosti s nimi, ani na žádný místní software, který je součástí služby.

Pokud úrovní služby pro jednotlivé služby podle popisu v této smlouvě SLA nedosáhneme a neudržíme je, můžete mít nárok na kredit ve výši poměru z vašeho měsíčního poplatku za služby. Během prvního období účinnosti vašeho předplatného nezměníme podmínky vaší smlouvy SLA; pokud však dojde k prodloužení odběru služeb, použije se pro dobu prodloužení verze této smlouvy SLA, která je aktuální v okamžiku zahájení doby prodloužení. Nepříznivé podstatné změny této smlouvy SLA oznámíme zákazníkovi alespoň 90 dnů předem.

Definice

Příslušné měsíční období“ znamená pro kalendářní měsíc, ve kterém je dlužen kredit služby, počet dní, po které jste odběratelem služby.

Příslušné měsíční poplatky za službu“ znamenají celkové poplatky, které jste uhradili za službu a které se vztahují na měsíc, ve kterém je dlužen kredit služby.

Doba výpadku“ je pro každou službu definována v podmínkách specifických pro službu níže.

Chybový kód“ znamená označení, že operace selhala, například kód stavu HTTP v rozsahu 5xx.

Externí připojení“ znamená obousměrný síťový provoz přes podporované protokoly, například HTTP a HTTPS, který lze odesílat nebo přijímat z veřejné adresy IP.

Incident“ znamená (i) jakoukoli jedinou událost nebo (ii) sadu událostí, která způsobí dobu výpadku.

Portál pro správu“ znamená webové rozhraní poskytnuté společností Microsoft, prostřednictvím kterého mohou zákazníci službu spravovat.

Kredit služby“ je procento příslušných měsíčních poplatků za službu, které vám byly přiděleny na základě schválení nároku společností Microsoft.

Úroveň služby“ znamená metriku výkonu uvedenou v této smlouvě SLA, k jejímuž splnění se v rámci poskytování služeb společnost Microsoft zavázala.

Prostředek služby“ znamená individuální prostředek dostupný k použití v rámci služby.

Kód o úspěchu“ znamená označení, že operace byla úspěšná, například kód stavu HTTP v rozsahu 2xx.

Okno podpory“ znamená období, během kterého je podporována funkce nebo kompatibilita služby se samostatným produktem.

Podmínky

Nároky
Aby společnost Microsoft mohla zvážit váš nárok, musíte jej předložit zákaznické podpoře společnosti Microsoft Corporation, včetně všech informací, které společnost Microsoft vyžaduje k validaci nároku, včetně mimo jiné: (i) podrobného popisu incidentu; (ii) informací týkajících se času a délky doby výpadku; (iii) počtu a umístění dotčených uživatelů (je-li relevantní) a (iv) popisů vašich pokusů o vyřešení incidentu v okamžiku výskytu.

Pro nárok související se systémem Microsoft Azure musíme nárok obdržet do dvou měsíců od konce fakturačního měsíce, ve kterém k incidentu, který je předmětem nároku, došlo. Pro nároky související se všemi ostatními službami musíme nárok obdržet do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém k incidentu došlo. Pokud k incidentu došlo například 15. února, musíme nárok a všechny požadované informace obdržet do 31. března.

Posoudíme všechny informace, které máme přiměřeně k dispozici, a v dobré víře stanovíme, zda máte nárok na kredit služby. Vyvineme dle obchodní praxe přiměřené úsilí ke zpracování nároků během následujícího měsíce a do 45 dní od jejich přijetí. Nárok na kredit služby budete mít v případě, že dodržujete ujednání smlouvy. Pokud stanovíme, že máte nárok na kredit služby, uplatíme jej na vaše příslušné měsíční poplatky za službu.

Pokud jste si zakoupili více než jednu službu (nikoli v rámci sady), můžete předložit nároky v souladu s procesem popsaným výše tak, jakoby se na každou službu vztahovala individuální smlouva SLA. Pokud jste si například zakoupili Exchange Online i SharePoint Online (nikoli v rámci sady) a během období předplatného došlo v důsledku incidentu k době výpadku pro obě služby, mohli byste mít nárok na dva oddělené kredity služby (jeden pro každou službu) na základě předložení dvou nároků podle této smlouvy SLA. Pokud v důsledku stejného případu není splněna více než jedna úroveň služeb konkrétní služby, musíte si zvolit pouze jednu úroveň služeb, v rámci které lze nárok na základě daného incidentu vznést. Není-li v konkrétní smlouvě SLA uvedeno jinak, je pro příslušný měsíc a službu povolen pouze jeden kredit služby.

Kredity služby
Kredity služby jsou vaším výhradním a výlučným odškodněním za jakékoli problémy související s výkonem nebo dostupností služby podle smlouvy a této smlouvy SLA. Příslušné měsíční poplatky za službu nemůžete jednostranně kompenzovat v souvislosti s problémy s výkonem a dostupností.

Kredity služby se vztahují pouze na poplatky uhrazené pro konkrétní služby, prostředek služby nebo vrstvu služby, pro které nebyla splněna úroveň služby. Pokud se úrovně služby vztahují na individuální prostředky služby nebo na samostatné vrstvy služby, platí kredity služby pouze pro poplatky uhrazené za dotčený prostředek služby nebo vrstvu služby. Kredity služby přiznané za libovolný fakturační měsíc pro konkrétní službu nebo prostředek služby nesmí za žádných okolností přesáhnout váš měsíční poplatek za službu pro danou službu nebo prostředek služby v rámci daného fakturačního měsíce.

Pokud jste si zakoupili služby v rámci sady nebo jiné jednorázové nabídky, příslušné měsíční poplatky za službu a kredit služby pro jednotlivé služby budou poměrně upraveny.

Pokud jste si zakoupili službu od prodejce, obdržíte kredit služby přímo od prodejce a tento obdrží kredit služby přímo od nás. Kredit služby bude založen na odhadované maloobchodní ceně příslušné služby, kterou určíme dle našeho přiměřeného uvážení.

Omezení
Tato smlouva SLA a všechny příslušné úrovně služeb se nevztahují na problémy s výkonem nebo dostupností:

 1. způsobené faktory mimo naši přiměřenou kontrolu (například přírodní katastrofa, válka, terorismus, nepokoje, postupy vlády nebo selhání sítě nebo zařízení mimo naše datová centra, včetně selhání v místě vašeho pracoviště nebo mezi tímto místem a naším datovým centrem);
 2. způsobené užíváním služby, hardwaru nebo softwaru, který jsme vám poskytli, včetně mimo jiné problémy vzniklými v důsledku neodpovídající šířky pásma nebo souvisejícími se softwarem či službami třetí strany;
 3. způsobené vaším užíváním služby poté, co jsme vám doporučili změnit způsob užívání služby a vy jste změnu užívání dle doporučení neprovedli;
 4. během náhledů nebo v souvislosti s náhledy, předběžnou verzí, beta nebo zkušební verzí služby, funkce nebo softwaru (jak stanovíme) nebo nákupy provedenými s využitím kreditů předplatného společnosti Microsoft;
 5. způsobené neoprávněnými kroky nebo neprovedením kroků, jsou-li vyžadovány, nebo kroky zaměstnanců, zástupců, smluvních dodavatelů, prodejců či osob, které získají přístup k naší službě pomocí vašich hesel nebo vybavení, nebo v důsledku toho, že jste nedodrželi příslušné postupy zabezpečení;
 6. v důsledku vašeho nedodržení požadovaných konfigurací, nepoužívání podporovaných platforem, nedodržování zásad přijatelného používání nebo používání služby způsobem, který není konzistentní s funkcemi a funkčností služby (například v důsledku pokusů o provedení operací, které nejsou podporovány) či s pokyny publikovanými společností Microsoft;
 7. způsobené chybným vstupem, pokyny nebo argumenty (například požadavky na přístup k souborům, které neexistují);
 8. způsobené vašimi pokusy provádět operace, které překračují stanovené kvóty, nebo v důsledku zamezení nevhodnému chování z naší strany;
 9. v důsledku vašeho užívání funkcí služby, které nenáleží do souvisejících oken podpory, nebo
 10. pro licence rezervované, ale neuhrazené v okamžiku incidentu.

Služby zakoupené prostřednictvím smluv k multilicenčnímu programu Open, Open Value a Open Value Subscription a služby v sadě Office 365 Small Business Premium zakoupené ve formě kódu product Key nemají nárok na kredity služby založené na poplatcích za službu. Pro tyto služby budou kredity služby, na které můžete mít nárok, přiděleny ve formě doby služby (tj. dní) oproti poplatkům za službu a všechny odkazy na „Příslušné měsíční poplatky za službu“ se odstraní a jsou nahrazeny výrazem „Příslušné měsíční období“.

Další definice

Přiřazená výstupní šířka pásma“ znamená šířku pásma konfigurovanou pro zákazníka na Portále pro správu pro mediální službu. Přiřazená výstupní šířka pásma může být na Portále pro správu označena jako „jednotky streamování“ nebo podobně.

Kanál“ znamená koncový bod v mediální službě, který je nakonfigurován pro příjem dat médií.

Kódování“ znamená zpracování mediálních souborů na předplatné podle konfigurace v úlohách mediálních služeb.

Vyhrazená jednotka kódování“ znamená jednotky vyhrazené pro kódování zakoupené zákazníkem v účtu Azure Media Services.

Úloha indexeru“ znamená úlohu mediálních služeb konfigurovanou pro extrakci hlasového obsahu ze vstupního souboru MP3 o délce minimálně pět minut.

Mediální služba“ znamená účet Azure Media Services vytvořený na Portále pro správu a spojený s odběrem služeb Microsoft Azure zákazníkem. S každým odběrem Microsoft Azure může být spojeno více mediálních služeb.

Požadavek mediální služby“ znamená požadavek vydaný pro mediální službu zákazníka.

Úloha mediálních služeb“ znamená individuální operaci zpracování médií podle konfigurace zákazníkem. Operace zpracování médií zahrnují kódování, převody nebo indexování mediálních souborů.

Jednotka streamování“ znamená jednotku vyhrazené výstupní kapacity zakoupenou zákazníkem pro mediální službu.

Pojem „Platné požadavky na klíče“ označuje všechny požadavky odeslané do služby ochrany obsahu pro existující klíče obsahu v mediální službě zákazníka.

Platné požadavky mediálních služeb“ jsou všechny kvalifikující požadavky mediální služby pro existující mediální obsah v zákazníkově účtu úložiště Azure Storage související s mediální službou, pokud byla pro danou mediální službu zakoupena a přiřazena alespoň jedna jednotka streamování. Platné požadavky mediálních služeb nezahrnují požadavky mediální služby, pro které celková propustnost překračuje 80 % přiřazené šířky pásma.

Výpočet doby fungování v měsíci a úrovně služby pro službu kódování

Celkový počet pokusů o transakce“ znamená celkový počet ověřených požadavků API REST souvisejících s mediální službou provedených zákazníkem během fakturačního měsíce v rámci odběru. Celkový počet pokusů o transakce nezahrnuje požadavky API REST, které vrátí chybový kód nebo které jsou nepřetržitě opakovány během pětiminutového okna po obdržení prvního chybového kódu.

Neúspěšné transakce“ jsou sada všech požadavků v rámci celkového počtu pokusů o transakce, které do 30 sekund od přijetí požadavku společností Microsoft nevrátí kód o úspěchu.

Procentuální doba fungování v měsíci“ pro službu kódování Azure Media Services je vypočtena jako celkový počet pokusů o transakce minus neúspěšné transakce děleno celkový počet pokusů o transakce za fakturační měsíc v rámci daného odběru Microsoft Azure. Procentuální doba fungování v měsíci je znázorněna následujícím vzorcem:

Doba fungování v měsíci v % = (celkový počet pokusů o transakci – neúspěšné transakce) / celkový počet pokusů o transakci

Na používání služby kódování Azure Media Services zákazníkem se vztahují následující úrovně služby a kredity služby:

Měsíční doba provozuschopnosti v procentech Kredit služby
< 99,9 % 10 %
< 99 % 25 %

Výpočet doby fungování v měsíci a úrovně služby pro indexer médií

Celkový počet pokusů o transakce“ znamená celkový počet úloh indexeru, pro které byly zákazníkem provedeny pokusy o spuštění pomocí dostupné vyhrazené jednotky médií během fakturačního měsíce v rámci odběru.

Neúspěšné transakce“ jsou sada úloh indexeru v rámci celkového počtu pokusů o transakce, které

 1. nebyly dokončeny v časovém rozmezí odpovídajícím trojnásobku trvání vstupního souboru.
 2. Jejich zpracování nebude zahájeno do 5 minut od okamžiku, kdy je vyhrazená jednotka médií k dispozici pro úlohu indexeru.

Procentuální doba fungování v měsíci“ pro indexer médií je vypočtena jako celkový počet pokusů o transakce minus neúspěšné transakce děleno celkový počet pokusů o transakce za fakturační měsíc v rámci daného odběru Microsoft Azure. Procentuální doba fungování v měsíci je znázorněna následujícím vzorcem:

Doba fungování v měsíci v % = (celkový počet pokusů o transakci – neúspěšné transakce) / celkový počet pokusů o transakci

Na používání indexeru médií zákazníkem se vztahují následující úrovně služby a kredity služby:

Měsíční doba provozuschopnosti v procentech Kredit služby
< 99,9 % 10 %
< 99 % 25 %

Výpočet doby fungování v měsíci a úrovně služby pro službu streamování

Minuty nasazení“ znamenají celkový počet minut, po které byla daná jednotka streamování během fakturačního měsíce zakoupena a přiřazena k mediální službě.

Maximální dostupný počet minut“ znamená součet všech minut nasazení napříč všemi jednotkami streamování zakoupenými a přiřazenými k mediální službě během fakturačního měsíce.

Doba výpadku“ znamená celkový souhrnný počet minut nasazení, během kterých je služba streamování nedostupná. Minuta se považuje pro danou jednotku streamování za nedostupnou, pokud všechny platné kontinuální požadavky na mediální službu provedené pro jednotku streamování během dané minuty vrátí chybový kód.

Procentuální doba fungování v měsíci“ pro službu streamování Azure Media Services je vypočtena jako maximální dostupný počet minut minus doba výpadku děleno maximální dostupný počet minut za fakturační měsíc v rámci daného odběru Microsoft Azure. Procentuální doba fungování v měsíci je znázorněna následujícím vzorcem:

Doba fungování v měsíci v % = (maximální dostupný počet minut - doba výpadku) / maximální dostupný počet minut

Na používání služby streamování na vyžádání pro mediální služby Azure Media Services zákazníkem se vztahují následující úrovně služby a kredity služby:

Měsíční doba provozuschopnosti v procentech Kredit služby
< 99,9 % 10 %
< 99 % 25 %

Výpočet doby fungování v měsíci a úrovně služby pro službu Video Indexer

Celkový počet pokusů o transakce“ znamená celkový počet ověřených požadavků API Video Indexer provedených zákazníkem během fakturačního měsíce v rámci odběru. Celkový počet pokusů o transakce nezahrnuje požadavky na rozhraní API Video Indexer, které vrátí kód chyby a jsou nepřetržitě opakovány do pěti minut od obdržení prvního kódu chyby, nebo požadavky Upload POST, které posílají soubor jako pole bytů.

Neúspěšné transakce“ jsou sada všech požadavků v rámci celkového počtu pokusů o transakce, které vrátí kód chyby, nebo nevrátí odpověď do 360 sekund od odeslání požadavku klientem.

Procentuální doba fungování v měsíci“ pro službu Video Indexer je vypočtena jako celkový počet pokusů o transakce minus neúspěšné transakce děleno celkovým počtem pokusů o transakce za fakturační měsíc v rámci daného odběru Microsoft Azure. Procentuální doba fungování v měsíci je znázorněna následujícím vzorcem:

Doba fungování v měsíci v % = (celkový počet pokusů o transakci – neúspěšné transakce) / celkový počet pokusů o transakci

Na používání služby Video Indexer Azure zákazníkem se vztahují následující úrovně služby a kredity služby:

Měsíční doba provozuschopnosti v procentech Kredit služby
< 99,9 % 10 %
< 99 % 25 %

Výpočet doby fungování v měsíci a úrovně služby pro živé kanály

Minuty nasazení“ znamenají celkový počet minut, po které byl daný kanál během fakturačního měsíce zakoupen a přiřazen k mediální službě a nachází se ve spuštěném stavu.

Maximální dostupný počet minut“ znamená součet všech minut nasazení napříč všemi kanály zakoupenými a přiřazenými k mediální službě během fakturačního měsíce.

Doba výpadku“ znamená celkový souhrnný počet minut nasazení, během kterých je služba Živé kanály nedostupná. Minuta je pro daný kanál považována za nedostupnou, pokud během ní nemá kanál žádné externí připojení.

Procentuální doba fungování v měsíci“ pro službu Živé kanály je vypočtena jako maximální dostupný počet minut minus doba výpadku děleno maximální dostupný počet minut za fakturační měsíc v rámci daného odběru Azure. Procentuální doba fungování v měsíci je znázorněna následujícím vzorcem:

Doba fungování v měsíci v % = (maximální dostupný počet minut - doba výpadku) / maximální dostupný počet minut

Na používání služby Živé kanály mediálních služeb Azure Media Services zákazníkem se vztahují následující úrovně služby a kredity služby:

Měsíční doba provozuschopnosti v procentech Kredit služby
< 99,9 % 10 %
< 99 % 25 %

Výpočet doby fungování v měsíci a úrovně služby pro službu ochrany obsahu

Celkový počet pokusů o transakce“ znamená všechny platné požadavky na klíče provedené zákazníkem během fakturačního měsíce v rámci daného odběru Azure.

Neúspěšné transakce“ jsou všechny platné požadavky na klíče v rámci celkového počtu pokusů o transakce, které do 30 sekund od přijetí požadavku službou ochrany obsahu vrátí chybu nebo jinak nevrátí kód o úspěchu.

Procentuální doba fungování v měsíci“ pro Azure Media Services je vypočtena jako celkový počet pokusů o transakce minus neúspěšné transakce děleno celkový počet pokusů o transakce za fakturační měsíc v rámci daného odběru Microsoft Azure. Procentuální doba fungování v měsíci je znázorněna následujícím vzorcem:

Doba fungování v měsíci v % = (celkový počet pokusů o transakci – neúspěšné transakce) / celkový počet pokusů o transakci

Na používání služby ochrany obsahu Azure Media Services zákazníkem se vztahují následující úrovně služby a kredity služby:

Měsíční doba provozuschopnosti v procentech Kredit služby
< 99,9 % 10 %
< 99 % 25 %

Historie verzí

1.2 Poslední aktualizace: září 2018
Poznámky k verzi: Přidání SLA služby Video Indexer

1.1 Poslední aktualizace: Červenec 2018
Poznámky k verzi: Aktualizace „vyhrazené jednotky kódování“ na „vyhrazenou jednotku médií“ a objasnění definice úlohy indexeru.

1.0 Poslední aktualizace: Květen 2015