Smlouva SLA pro Azure Cosmos DB

Poslední aktualizace: Květen 2021

Azure Cosmos DB je rychlá databáze NoSQL společnosti Microsoft s otevřenými API pro jakékoli měřítko. Nabízí na klíč globální distribuci v libovolném počtu regionů Azure pomocí transparentního škálování a replikace vašich dat, ať jsou vaši uživatelé kdekoli. Tato služba nabízí komplexní 99,99% SLA s garancemi na propustnost, konzistenci, dostupnost a latenci pro databázové účty Azure Cosmos DB v rámci jedné oblasti Azure nakonfigurované s jakoukoli z pěti úrovní konzistence nebo databázové účty v rámci několika oblastí Azure nakonfigurované s jakoukoli ze čtyř uvolněných úrovní konzistence. Služba Azure Cosmos DB umožňuje nakonfigurování více oblastí Azure jako koncových míst s možností zápisu pro jeden databázový účet. V této konfiguraci Azure Cosmos DB nabízí 99,999% SLA jak pro dostupnost čtení, tak i zápisu.

Tato smlouva o poskytování služeb pro služby online společnosti Microsoft (tato „smlouva SLA“) je součástí vaší smlouvy pro multilicenční programy společnosti Microsoft („smlouva“) Zdůrazněné termíny, které jsou použity v této smlouvě SLA, ale nejsou zde definovány, mají význam, který jim byl přiřazen ve smlouvě. Tato smlouva SLA se vztahuje na zde uvedené služby online společnosti Microsoft („služba“ nebo „služby“), ale nevztahuje se na služby samostatně označené značkou, které jsou dostupné se službami nebo v souvislosti s nimi, ani na žádný místní software, který je součástí služby.

Pokud úrovní služby pro jednotlivé služby podle popisu v této smlouvě SLA nedosáhneme a neudržíme je, můžete mít nárok na kredit ve výši poměru z vašeho měsíčního poplatku za služby. Během prvního období účinnosti vašeho předplatného nezměníme podmínky vaší smlouvy SLA; pokud však dojde k prodloužení odběru služeb, použije se pro dobu prodloužení verze této smlouvy SLA, která je aktuální v okamžiku zahájení doby prodloužení. Nepříznivé podstatné změny této smlouvy SLA oznámíme zákazníkovi alespoň 90 dnů předem.

Definice

Příslušné měsíční období“ znamená pro kalendářní měsíc, ve kterém je dlužen kredit služby, počet dní, po které jste odběratelem služby.

Příslušné měsíční poplatky za službu“ znamenají celkové poplatky, které jste uhradili za službu a které se vztahují na měsíc, ve kterém je dlužen kredit služby.

Doba výpadku“ je pro každou službu definována v podmínkách specifických pro službu níže.

Chybový kód“ znamená označení, že operace selhala, například kód stavu HTTP v rozsahu 5xx.

Externí připojení“ znamená obousměrný síťový provoz přes podporované protokoly, například HTTP a HTTPS, který lze odesílat nebo přijímat z veřejné adresy IP.

Incident“ znamená (i) jakoukoli jedinou událost nebo (ii) sadu událostí, která způsobí dobu výpadku.

Portál pro správu“ znamená webové rozhraní poskytnuté společností Microsoft, prostřednictvím kterého mohou zákazníci službu spravovat.

Kredit služby“ je procento příslušných měsíčních poplatků za službu, které vám byly přiděleny na základě schválení nároku společností Microsoft.

Úroveň služby“ znamená metriku výkonu uvedenou v této smlouvě SLA, k jejímuž splnění se v rámci poskytování služeb společnost Microsoft zavázala.

Prostředek služby“ znamená individuální prostředek dostupný k použití v rámci služby.

Kód o úspěchu“ znamená označení, že operace byla úspěšná, například kód stavu HTTP v rozsahu 2xx.

Okno podpory“ znamená období, během kterého je podporována funkce nebo kompatibilita služby se samostatným produktem.

Podmínky

Nároky
Aby společnost Microsoft mohla zvážit váš nárok, musíte jej předložit zákaznické podpoře společnosti Microsoft Corporation, včetně všech informací, které společnost Microsoft vyžaduje k validaci nároku, včetně mimo jiné: (i) podrobného popisu incidentu; (ii) informací týkajících se času a délky doby výpadku; (iii) počtu a umístění dotčených uživatelů (je-li relevantní) a (iv) popisů vašich pokusů o vyřešení incidentu v okamžiku výskytu.

Pro nárok související se systémem Microsoft Azure musíme nárok obdržet do dvou měsíců od konce fakturačního měsíce, ve kterém k incidentu, který je předmětem nároku, došlo. Pro nároky související se všemi ostatními službami musíme nárok obdržet do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém k incidentu došlo. Pokud k incidentu došlo například 15. února, musíme nárok a všechny požadované informace obdržet do 31. března.

Posoudíme všechny informace, které máme přiměřeně k dispozici, a v dobré víře stanovíme, zda máte nárok na kredit služby. Vyvineme dle obchodní praxe přiměřené úsilí ke zpracování nároků během následujícího měsíce a do 45 dní od jejich přijetí. Nárok na kredit služby budete mít v případě, že dodržujete ujednání smlouvy. Pokud stanovíme, že máte nárok na kredit služby, uplatíme jej na vaše příslušné měsíční poplatky za službu.

Pokud jste si zakoupili více než jednu službu (nikoli v rámci sady), můžete předložit nároky v souladu s procesem popsaným výše tak, jakoby se na každou službu vztahovala individuální smlouva SLA. Pokud jste si například zakoupili Exchange Online i SharePoint Online (nikoli v rámci sady) a během období předplatného došlo v důsledku incidentu k době výpadku pro obě služby, mohli byste mít nárok na dva oddělené kredity služby (jeden pro každou službu) na základě předložení dvou nároků podle této smlouvy SLA. Pokud v důsledku stejného případu není splněna více než jedna úroveň služeb konkrétní služby, musíte si zvolit pouze jednu úroveň služeb, v rámci které lze nárok na základě daného incidentu vznést. Není-li v konkrétní smlouvě SLA uvedeno jinak, je pro příslušný měsíc a službu povolen pouze jeden kredit služby.

Kredity služby
Kredity služby jsou vaším výhradním a výlučným odškodněním za jakékoli problémy související s výkonem nebo dostupností služby podle smlouvy a této smlouvy SLA. Příslušné měsíční poplatky za službu nemůžete jednostranně kompenzovat v souvislosti s problémy s výkonem a dostupností.

Kredity služby se vztahují pouze na poplatky uhrazené pro konkrétní služby, prostředek služby nebo vrstvu služby, pro které nebyla splněna úroveň služby. Pokud se úrovně služby vztahují na individuální prostředky služby nebo na samostatné vrstvy služby, platí kredity služby pouze pro poplatky uhrazené za dotčený prostředek služby nebo vrstvu služby. Kredity služby přiznané za libovolný fakturační měsíc pro konkrétní službu nebo prostředek služby nesmí za žádných okolností přesáhnout váš měsíční poplatek za službu pro danou službu nebo prostředek služby v rámci daného fakturačního měsíce.

Pokud jste si zakoupili služby v rámci sady nebo jiné jednorázové nabídky, příslušné měsíční poplatky za službu a kredit služby pro jednotlivé služby budou poměrně upraveny.

Pokud jste si zakoupili službu od prodejce, obdržíte kredit služby přímo od prodejce a tento obdrží kredit služby přímo od nás. Kredit služby bude založen na odhadované maloobchodní ceně příslušné služby, kterou určíme dle našeho přiměřeného uvážení.

Omezení
Tato smlouva SLA a všechny příslušné úrovně služeb se nevztahují na problémy s výkonem nebo dostupností:

  1. způsobené faktory mimo naši přiměřenou kontrolu (například přírodní katastrofa, válka, terorismus, nepokoje, postupy vlády nebo selhání sítě nebo zařízení mimo naše datová centra, včetně selhání v místě vašeho pracoviště nebo mezi tímto místem a naším datovým centrem);
  2. způsobené užíváním služby, hardwaru nebo softwaru, který jsme vám poskytli, včetně mimo jiné problémy vzniklými v důsledku neodpovídající šířky pásma nebo souvisejícími se softwarem či službami třetí strany;
  3. způsobené vaším užíváním služby poté, co jsme vám doporučili změnit způsob užívání služby a vy jste změnu užívání dle doporučení neprovedli;
  4. během náhledů nebo v souvislosti s náhledy, předběžnou verzí, beta nebo zkušební verzí služby, funkce nebo softwaru (jak stanovíme) nebo nákupy provedenými s využitím kreditů předplatného společnosti Microsoft;
  5. způsobené neoprávněnými kroky nebo neprovedením kroků, jsou-li vyžadovány, nebo kroky zaměstnanců, zástupců, smluvních dodavatelů, prodejců či osob, které získají přístup k naší službě pomocí vašich hesel nebo vybavení, nebo v důsledku toho, že jste nedodrželi příslušné postupy zabezpečení;
  6. v důsledku vašeho nedodržení požadovaných konfigurací, nepoužívání podporovaných platforem, nedodržování zásad přijatelného používání nebo používání služby způsobem, který není konzistentní s funkcemi a funkčností služby (například v důsledku pokusů o provedení operací, které nejsou podporovány) či s pokyny publikovanými společností Microsoft;
  7. způsobené chybným vstupem, pokyny nebo argumenty (například požadavky na přístup k souborům, které neexistují);
  8. způsobené vašimi pokusy provádět operace, které překračují stanovené kvóty, nebo v důsledku zamezení nevhodnému chování z naší strany;
  9. v důsledku vašeho užívání funkcí služby, které nenáleží do souvisejících oken podpory, nebo
  10. pro licence rezervované, ale neuhrazené v okamžiku incidentu.

Služby zakoupené prostřednictvím smluv k multilicenčnímu programu Open, Open Value a Open Value Subscription a služby v sadě Office 365 Small Business Premium zakoupené ve formě kódu product Key nemají nárok na kredity služby založené na poplatcích za službu. Pro tyto služby budou kredity služby, na které můžete mít nárok, přiděleny ve formě doby služby (tj. dní) oproti poplatkům za službu a všechny odkazy na „Příslušné měsíční poplatky za službu“ se odstraní a jsou nahrazeny výrazem „Příslušné měsíční období“.

Další definice

Kontejner“ je kontejner datových položek a měrná jednotka transakcí a dotazů.

Spotřebované JP“ je součet jednotek požadavků spotřebovaných všemi požadavky, které jsou v dané sekundě zpracovávány kontejnerem Azure Cosmos DB.

Databázový účet“ je nejvyšší úroveň zdroje v modelu zdrojů Azure Cosmos DB. Databázový účet Azure Cosmos DB obsahuje nejméně jednu databázi.

Neúspěšné požadavky“ jsou požadavky v rámci celkového počtu požadavků, které vrátí kód chyby nebo do maximálního limitu uvedeného v tabulce níže nevrátí kód o úspěchu.

Neúspěšné požadavky na čtení“ jsou požadavky v rámci celkového počtu požadavků na čtení, které buď vrátí chybový kód, nebo nevrátí kód o úspěchu v rámci maximálního horního limitu uvedeného v tabulce níže.

Operace Maximální horní limit latence zpracování
Všechny operace konfigurace databázových účtů 2 minuty
Přidání nového regionu 60 minut
Ruční převzetí služeb při selhání 5 minut
Operace se zdroji 5 s
Operace s médii 60 s

Zřízené JP“ je celkový počet zřízených jednotek požadavků pro daný kontejner Azure Cosmos DB a danou sekundu.

Prostředky zřízené propustnosti“ jsou kontejnery Azure Cosmos DB nakonfigurované v režimu zřízené propustnosti, kdy je fakturován počet poskytnutých jednotek požadavků.

Požadavky s omezenou mírou“ jsou požadavky, které vrátí stavový kód 429 z kontejneru Azure Cosmos DB, což znamená, že počet spotřebovaných JP na oddíl v kontejneru pro danou sekundu překročí počet zřízených JP.

Jednotka požadavků (JP)“ je míra propustnosti Azure Cosmos DB.

Zdroj“ je množina entit adresovatelných pomocí URI spojených s účtem databáze.

Prostředky bez serveru“ jsou kontejnery Azure Cosmos DB nakonfigurované v bezserverovém režimu, kdy se účtuje počet spotřebovaných jednotek požadavků.

Úspěšné požadavky“ jsou všechny požadavky minus počet neúspěšných požadavků.

Celkový počet požadavků“ je množina všech požadavků, včetně požadavků s omezenou mírou a všech neúspěšných požadavků, na provádění operací s prostředky v intervalu jedné hodiny v rámci daného odběru systému Azure v daném fakturačním měsíci.

Celkový počet požadavků na čtení“ je množina všech požadavků na čtení včetně požadavků s omezenou mírou a všech neúspěšných požadavků na čtení vydaných ke zdrojům v intervalu jedné hodiny v rámci daného odběru systému Azure v daném fakturačním měsíci.

SLA na dostupnost

Chybovost čtení“ znamená celkový počet neúspěšných požadavků na čtení vydělený celkovým počtem požadavků na čtení napříč všemi zdroji v daném odběru Azure během daného intervalu v délce jedné hodiny. Pokud je celkový počet požadavků na čtení v daném intervalu jedné hodiny nula, chybovost čtení pro daný interval je 0 %.

Míra chyb“ znamená celkový počet neúspěšných požadavků děleno celkovým počtem požadavků napříč všemi zdroji v daném odběru Azure během daného intervalu v délce jedné hodiny. Pokud je celkový počet požadavků v daném intervalu jedné hodiny nula, chybovost pro daný interval je 0 %.

Průměrná míra chyb“ pro fakturační měsíc je součet mír chyb pro každou hodinu v rámci fakturačního měsíce děleno celkovým počtem hodin ve fakturačním měsíci.

Průměrná chybovost čtení“ pro fakturační měsíc je součet chybovostí čtení pro každou hodinu v rámci fakturačního měsíce děleno celkovým počtem hodin ve fakturačním měsíci.

Procentuální dostupnost v měsíci“ pro službu Azure Cosmos DB nasazenou přes databázové účty v rámci jednoho regionu Azure nakonfigurovaného se kteroukoli z pěti úrovní konzistence nebo databázové účty v rámci několika regionů nakonfigurovaných se kteroukoli ze čtyř uvolněných úrovní konzistence se počítá odečtením průměrné chybovosti pro daný odběr Microsoft Azure ve fakturačním měsíci od hodnoty 100 %. Procentuální dostupnost v měsíci je znázorněna následujícím vzorcem:

Měsíční doba provozu % = 100 % − průměrná chybovost

Kredit služby pro prostředky zřízené propustnosti:

Procentuální dostupnost v měsíci Kredit služby
< 99,99 % 10 %
< 99 % 25 %

Kredit služby pro prostředky bez serveru:

Procentuální dostupnost v měsíci Kredit služby
< 99,9 % 10 %
< 99 % 25 %

Procentuální dostupnost v měsíci, jedna oblast s dostupnými zónami (SR-AZ)“ pro službu Azure Cosmos DB nasazenou přes databázové účty v rámci jedné oblasti Azure nakonfigurované s dostupnými zónami a se kteroukoli z pěti úrovní konzistence, se počítá odečtením průměrné chybovosti pro daný odběr Microsoft Azure ve fakturačním měsíci od hodnoty 100 %. Procentuální dostupnost v měsíci je znázorněna následujícím vzorcem:

Měsíční doba provozu % = 100 % − průměrná chybovost

Kredit služby pro prostředky zřízené propustnosti:

Procentuální dostupnost v měsíci (SR-AZ) Kredit služby
< 99,995 % 10 %
< 99 % 25 %

Kredit služby pro prostředky bez serveru:

Procentuální dostupnost v měsíci (SR-AZ) Kredit služby
< 99,95 % 10 %
< 99 % 25 %

Procentuální dostupnost čtení v měsíci“ pro službu Azure Cosmos DB nasazenou přes databázový účet nakonfigurovaný v rámci dvou či více regionů se počítá odečtením průměrné chybovosti čtení v rámci daného odběru Microsoft Azure za daný fakturační měsíc od hodnoty 100 %. Procentuální dostupnost čtení v měsíci je znázorněna následujícím vzorcem:

Procentuální dostupnost čtení v měsíci = 100 % − průměrná chybovost čtení

Kredit služby pro prostředky zřízené propustnosti:

Procentuální dostupnost čtení v měsíci Kredit služby
< 99,999 % 10 %
< 99 % 25 %

Kredit služby pro prostředky bez serveru:

Procentuální dostupnost čtení v měsíci Kredit služby
< 99,99 % 10 %
< 99 % 25 %

Procentuální dostupnost více míst pro zápis v měsíci“ pro službu Azure Cosmos DB nasazenou prostřednictvím databázových účtů nakonfigurovaných v rámci více oblastí Azure s více místy s možností zápisu se počítá odečtením průměrné chybovosti v rámci daného odběru Microsoft Azure za daný fakturační měsíc od hodnoty 100 %. Procentuální dostupnost v měsíci je znázorněna následujícím vzorcem:

Měsíční doba provozu % = 100 % − průměrná chybovost

Kredit služby pro prostředky zřízené propustnosti:

Procentuální dostupnost více míst pro zápis v měsíci Kredit služby
< 99,999 % 10 %
< 99 % 25 %

Kredit služby pro prostředky bez serveru:

Procentuální dostupnost více míst pro zápis v měsíci Kredit služby
< 99,99 % 10 %
< 99 % 25 %

SLA na propustnost

Požadavky neúspěšné kvůli nedostatečné průchodnosti“ jsou požadavky s omezenou mírou, které způsobily vrácení kódu chyby předtím, než počet využitých jednotek požadavků (JP) překročil poskytovaný počet jednotek požadavků pro oddíl kontejneru během dané sekundy.

Míra chyb“ označuje celkový počet požadavků neúspěšných kvůli nedostatečné průchodnosti děleno celkovým počtem požadavků napříč všemi prostředky v daném odběru služeb Azure během daného intervalu v délce jedné hodiny. Pokud je celkový počet požadavků v daném intervalu jedné hodiny nula, chybovost pro daný interval je 0 %.

Průměrná míra chyb“ pro fakturační měsíc je součet mír chyb pro každou hodinu v rámci fakturačního měsíce děleno celkovým počtem hodin ve fakturačním měsíci.

Procentuální propustnost v měsíci“ pro službu Azure Cosmos DB se vypočte odečtením průměrné chybovosti v rámci daného odběru Microsoft Azure za daný fakturační měsíc od hodnoty 100 %. Procentuální propustnost v měsíci je znázorněna následujícím vzorcem:

Procentuální propustnost v měsíci = 100 % − průměrná chybovost

Kredit služby pro prostředky zřízené propustnosti:

Procentuální propustnost v měsíci Kredit služby
< 99,99 % 10 %
< 99 % 25 %

SLA na konzistenci

K“ je počet verzí dané datové položky, u kterých se čtení zpožďuje za zápisem.

T“ je daný časový interval.

Úroveň konzistence“ je nastavení pro konkrétní požadavek na čtení, které podporuje záruky konzistence. V následující tabulce jsou uvedeny záruky přiřazené k úrovním konzistence. Upozorňujeme, že úrovně konzistence Relace, Omezená neaktuálnost, Konzistentní předpona a Případné úrovně konzistence jsou označovány za „uvolněné“.

Úroveň konzistence Záruky konzistence
Silné Atomicita
Relace Čtení vlastních zápisů
(v rámci oblasti zápisu)
Monotónní čtení
Konzistentní předpona
Omezená neaktuálnost Čtení vlastních zápisů
(v rámci oblasti zápisu)
Monotónní čtení
(v rámci oblasti)
Konzistentní předpona
Zastaralost omezená < K,T >
Konzistentní předpona Konzistentní předpona
Případné Případné

Míra porušení konzistence“ odpovídá počtu úspěšných požadavků, které nemohly být splněny vzhledem k poskytování záruk konzistence určených pro zvolenou úroveň konzistence, děleno celkovým počtem požadavků napříč všemi prostředky v rámci daného odběru služeb Azure během daného intervalu v délce jedné hodiny. Pokud je celkový počet požadavků v daném intervalu jedné hodiny nula, míra narušení konzistence pro daný interval je 0 %.

Průměrná míra porušení konzistence“ pro fakturační měsíc je součet měr porušení konzistence pro každou hodinu v rámci fakturačního měsíce děleno celkovým počtem hodin ve fakturačním měsíci.

Procento dosažení konzistence v měsíci“ pro službu Azure Cosmos DB se počítá odečtením průměrné míry narušení konzistence v rámci daného odběru Microsoft Azure za daný fakturační měsíc od hodnoty 100 %.

Procento měsíční konzistence = 100 % − průměrná míra narušení konzistence

Kredit služby:

Procento dosažení konzistence v měsíci Kredit služby
< 99,99 % 10 %
< 99 % 25 %

SLA na latenci

Aplikace“ je aplikace Azure Cosmos DB nasazená v místní oblasti Azure s povolenými zrychlenými síťovými službami, jež používá klientskou sadu SDK Azure Cosmos DB s nakonfigurovaným přímým připojením TCP pro dané předplatné Microsoft Azure ve fakturačním měsíci.

N“ je počet úspěšných požadavků pro danou aplikaci provádějící operace čtení datové položky nebo zápisu do datové položky s velikostí uživatelských dat (payload) menší nebo rovnou 1 kB během dané hodiny.

S“ je sada dob odezvy úspěšných požadavků řazená podle latence ve vzestupném pořadí pro danou aplikaci provádějící operace čtení dokumentu nebo zápisu do dokumentu s velikostí uživatelských dat (payload) menší nebo rovnou 1 kB během dané hodiny.

Ordinální škála“ je 99. percentil vypočtený pomocí metody nejbližší škály podle následujícího vzorce:

Pořadové číslo = (99 / 100) * N

Latence na úrovni 99. percentilu“ je hodnota na ordinální škále S.

Doba nadměrné latence“ je celkový počet intervalů v délce jedné hodiny, během kterých úspěšné požadavky odeslané aplikací vedly k latenci na úrovni 99. percentilu vyšší nebo rovné 10 ms pro operace čtení datové položky nebo 10 ms pro operace zápisu do datové položky. Pokud je počet úspěšných požadavků v daném jednohodinovém intervalu nulový, doba nadměrné latence pro daný interval je 0.

Průměrná míra nadměrné latence“ pro fakturační měsíc je součet doby nadměrné latence v hodinách děleno celkovým počtem hodin ve fakturačním měsíci.

Procento dosažení latence P99 v měsíci“ pro danou aplikaci Azure Cosmos DB nasazenou přes databázové účty v rámci jednoho regionu Azure nakonfigurovaného se kteroukoli z pěti úrovní konzistence nebo databázové účty v rámci několika regionů nakonfigurovaných se kteroukoli ze čtyř uvolněných úrovní konzistence se počítá odečtením průměrné míry nadměrné latence pro daný odběr Microsoft Azure ve fakturačním měsíci od hodnoty 100 %. Procento dosažení latence P99 v měsíci je znázorněno následujícím vzorcem:

Procento dosažení latence P99 v měsíci = 100 % − průměrná míra nadměrné latence

Kredit služby pro prostředky zřízené propustnosti:

Procento dosažení latence P99 v měsíci Kredit služby
< 99,99 % 10 %
< 99 % 25 %

Historie verzí

1.4 Poslední aktualizace: Květen 2021
Poznámky k verzi: GA Spuštění služby bez serveru.

1.3 Poslední aktualizace: Prosinec 2020
Poznámky k verzi: Zlepšený zápis SLA do 10 ms pro všechny účty.

1.2 Poslední aktualizace: září 2018
Poznámky k verzi: Zlepšený zápis SLA, pokud je nakonfigurováno více oblastí Azure jako koncové body s možností zápisu. Přidáno 10 ms latence zápisu pro optimalizované síťové aplikace.

1.1 Poslední aktualizace: listopad 2017
Poznámky k verzi: Azure Cosmos DB nyní podporuje novou konfiguraci: Databázové účty přes několik regionů se silnou konzistencí. Tato konfigurace má SLA na konzistenci, propustnost a dostupnost čtení. SLA pro stávající konfigurace (databázové účty Cosmos DB v rámci jednoho regionu nakonfigurované se kteroukoli z pěti úrovní konzistence nebo databázové účty v rámci několika regionů nakonfigurované se kteroukoli ze čtyř uvolněných úrovní konzistence) zůstávají beze změn. Vysvětlena tabulka garancí konzistence pomocí standardního oborového pojmu.

1.0 Poslední aktualizace: květen 2017
Poznámky k verzi: Služba byla převedena pod značku Azure Cosmos DB.