Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Přeskočit navigaci

Microsoft Azure a Amazon Web Services

Jako přední veřejné cloudové platformy nabízejí jak Microsoft Azure, tak i Amazon Web Services (AWS) širokou a propracovanou sadu možností s globálním pokrytím. Přesto však mnohé organizace využívají obě platformy společně, aby si zajistily větší možnost výběru a současně omezily rizika a závislosti díky multicloudovému přístupu. Poradenské společnosti a dodavatelé softwaru můžou taky často vyvíjet a nabízet aplikace pro Azure i AWS, protože tím pokrývají větší část celkové poptávky po cloudových službách.

Jako pomoc pro rozhodování, která platforma je pro vaše potřeby ta nejlepší, jsme vytvořili referenční přehled, který shrnuje jednotlivé schopnosti IT a odpovídající služby nebo funkce v prostředích Azure a AWS. V některých případech uvidíte v přehledu víc služeb, protože spadají do dané kategorie, ale šířka a hloubka nabízených možností se může lišit.

Služba Compute

Podkategorie Služba AWS Služba Azure Popis
Virtuální servery
Služba AWS
EC2
Služba Azure
Virtuální servery uživatelům umožňují nasadit, spravovat a udržovat software operačního systému a serveru. Typy instancí jsou rozlišeny kombinací procesoru a paměti. Uživatelé platí za to, co využijí, a existuje i možnost snadné změny parametrů.
Automatické škálování
Služba AWS
Auto Scaling
Služba Azure
Umožňuje automaticky změnit počet instancí zajišťujících konkrétní výpočetní úlohy. Můžete definovat metriky a prahové hodnoty, podle kterých bude platforma automaticky přidávat nebo odebírat instance.
Disková infrastruktura pro virtuální servery
Služba AWS
Elastic Block Store (EBS)
Služba Azure
Poskytuje trvalé a odolné datové svazky pro použití s virtuálními počítači a nabízí možnost výběru různých fyzických typů a výkonových charakteristik úložiště.
Správa kontejnerů
Služba AWS
EC2 Container Service
Služba Azure
Služba správy kontejnerů, která zpřístupňuje kontejnery Docker a umožňuje uživatelům spouštět aplikace nebo clustery spravovaných instancí. Eliminuje nutnost používat software pro správu clusterů nebo navrhovat architektury clusterů odolné proti chybám.
Logika procesu back-end
Služba AWS
Lambda
Služba Azure
Používá se k integraci systémů a spouštění procesů back-end v reakci na události nebo podle plánů, a to bez zřizování nebo správy serverů.
Aplikace založené na úlohách
Služba AWS
Služba Azure
Orchestrace úloh a interakcí mezi výpočetními prostředky je nutná v případech, kdy vyžadujete zpracování dat napříč stovkami a tisíci výpočetních uzlů.
Aplikace založené na mikroslužbách
Služba AWS
Služba Azure
Výpočetní služba, která orchestruje a spravuje spouštění, životní cyklus a odolnost složitých a vzájemně propojených součástí kódu, ať už stavových, nebo bezstavových.
Webové aplikace
Služba AWS
Elastic Beanstalk
Služba Azure
Plně spravovaná webová infrastruktura zajišťující podkladové instance webových serverů a související funkce zabezpečení, správy, odolnosti a sdíleného úložiště.
Běhové aplikační prostředí založené na rozhraní API
Služba AWS
Služba Azure
Vývoj, správa a hostování rozhraní API s podporou celé řady jazyků a sad SDK s integrovaným ověřováním a analytickými funkcemi.
Zotavení po havárii
Služba AWS
Služba Azure
Automaticky chrání a replikuje virtuální počítače. Nabízí monitorování stavu systému, plánování zotavení a testování plánů zotavení.
Předdefinované šablony
Služba AWS
AWS Quick Start
Služba Azure
Komunitou podporované šablony pro vytváření a nasazování řešení založených na virtuálních počítačích
Marketplace
Služba AWS
Marketplace AWS
Služba Azure
Snadno nasaditelné a automaticky konfigurované aplikace třetích stran, včetně řešení využívajících jednotlivé virtuální počítače nebo jejich skupiny.

Úložiště a doručování obsahu

Podkategorie Služba AWS Služba Azure Popis
Úložiště objektů
Služba AWS
S3
Služba Azure
Služba úložiště objektů použitelného pro cloudové aplikace, distribuci obsahu, zálohování, archivaci, zotavení po havárii a analýzy velkých objemů dat.
Sdílené úložiště souborů
Služba AWS
Elastic File System (Preview)
Služba Azure
Zajišťuje jednoduché rozhraní pro rychlé vytváření a konfiguraci systémů souborů a pro sdílení souborů. Jde o sdílené úložiště souborů, které nepotřebuje virtuální počítač a které je možné použít s tradičními protokoly pro přístup k souborům po síti.
Archivace a zálohování
Služba AWS
N/A (software)
Glacier a S3 (úložiště)
Služba Azure
Řešení pro zálohování a archivaci umožňují zálohování souborů a složek do cloudu a jejich opětovné získání a poskytují fyzicky oddělenou ochranu před ztrátou dat. Zálohování se skládá ze dvou součástí – softwarové služby, která řídí zálohování a získávání dat, a příslušné zálohovací infrastruktury.
Hybridní úložiště
Služba AWS
Storage Gateway
Služba Azure
Integruje místní IT prostředí s cloudovým úložištěm. Automatizuje správu a ukládání dat a podporuje zotavení po havárii.
Přenášení dat
Služba AWS
Import/Export Snowball
Služba Azure
Řešení pro přenos dat, které využívá zabezpečené disky a zařízení pro přenos velkých objemů dat. Nabízí taky ochranu dat během kopírování.
Doručování obsahu
Služba AWS
CloudFront
Služba Azure
Globální síť pro doručování obsahu, které dokáže posílat zvuk, video, aplikace, obrázky a jiné soubory.

Sítě

Podkategorie Služba AWS Služba Azure Popis
Sítě
Služba AWS
Virtual Private Cloud
Služba Azure
Poskytuje v rámci cloudu izolované a privátní prostředí. Uživatelé mají kontrolu nad svým virtuálním síťovým prostředím, včetně možnosti výběru rozsahu IP adres, vytváření podsítí a konfigurace směrovacích tabulek a síťových bran.
DNS (Domain Name System)
Služba AWS
Route 53
Služba Azure
Služba, která uchovává doménové názvy a která směruje uživatele na internetové aplikace, propojuje požadavky uživatelů na datová centra, spravuje datový provoz aplikací a zlepšuje jejich dostupnost automatickým převzetím služeb při selhání.
Vyhrazená síť
Služba AWS
Direct Connect
Služba Azure
Vytváří vyhrazené privátní síťové spojení mezi místní infrastrukturou a poskytovatelem cloudových služeb (nevyužívá internet).
Vyrovnávání zatížení
Služba AWS
Elastic Load Balancing
Služba Azure
Automaticky distribuuje příchozí aplikační provoz a zajišťuje dané kolekci prostředků škálovatelnost, převzetí služeb při havárii a směrování.

Databáze

Podkategorie Služba AWS Služba Azure Popis
Relační databáze
Služba AWS
Vzdálená plocha
Služba Azure
Relační databáze jako služba (DBaaS), ve které se o odolnost, škálování a údržbu primárně stará samotná platforma.
Databáze NoSQL
Služba AWS
DynamoDB
Služba Azure
Služba dokumentační databáze NoSQL, která automaticky indexuje data JSON pro aplikace, které vyžadují transakce s několika dokumenty a složitými dotazy.
Datový sklad
Služba AWS
Redshift
Služba Azure
Plně spravovaný datový sklad s analýzou dat pomocí nástrojů business intelligence. Dokáže provádět transakční dotazy SQL nad relačními i nerelačními daty.
Úložiště tabulek
Služba AWS
DynamoDB
SimpleDB
Služba Azure
Nerelační úložiště pro částečně strukturovaná data. Vývojáři můžou data ukládat a získávat pomocí požadavků zasílaných webovým službám.
Mezipaměť
Služba AWS
ElastiCache
Služba Azure
Distribuovaná služba ukládání do mezipaměti pracující v paměti, která poskytuje vysoce výkonné úložiště typicky používané pro převzetí netransakčních úloh z hlavní databáze kvůli vyrovnání zatížení.
Migrace databáze
Služba AWS
Database Migration Service
Služba Azure
Typicky se zaměřuje na migraci schématu databáze a dat z jednoho databázového formátu do konkrétní databázové technologie v cloudu.

Analýzy a velké objemy dat

Podkategorie Služba AWS Služba Azure Popis
Zpracování velkých objemů dat
Služba AWS
Elastic MapReduce (EMR)
Služba Azure
Podporuje technologie, které rozdělí úlohy pracující s velkými objemy dat na víc podúloh a pak sloučí výsledky dohromady. Je tak možné masivně paralelní zpracování.
Orchestrace dat
Služba AWS
Data Pipeline
Služba Azure
Zpracovává a přesouvá data mezi různými výpočetními a úložnými službami a místními datovými zdroji v určených intervalech. Uživatelé můžou vytvářet, plánovat, orchestrovat a spravovat datové kanály.
Analýza
Služba AWS
Kinesis Analytics (Preview)
Služba Azure
Úložné a analytické platformy, které vytvářejí přehledy z velkých objemů dat nebo z dat pocházejících z mnoha různých zdrojů.
Vizualizace
Služba AWS
QuickSight (Preview)
Služba Azure
Nástroje Business Intelligence pro vytváření vizualizací, provádění ad-hoc analýz a získávání obchodních přehledů z dat.
Strojové učení
Služba AWS
Machine Learning
Služba Azure
Poskytuje ucelené pracovní postupy pro vytváření, zpracování, zdokonalování a publikování prediktivních modelů, které vám pomůžou i ze složitých souborů dat porozumět tomu, co se děje.
Search
Služba AWS
Elasticsearch Service
Služba Azure
Poskytuje fulltextové vyhledávání, stejně jako analýzy a další možnosti, které s vyhledáváním souvisí.
Zjišťování dat
Služba AWS
Služba Azure
Poskytuje možnosti lepší registrace, obohacování, zjišťování, porozumění a využívání zdrojů dat.

Internet of Things

Podkategorie Služba AWS Služba Azure Popis
Streamování dat
Služba AWS
Kinesis Firehose
Kinesis Streams
Služba Azure
Služby, které umožňují masivní příjem malých objemů dat, typicky ze zařízení a snímačů, a jejich zpracování a směrování.
Internet of Things
Služba AWS
IoT (Preview)
Služba Azure
Podporuje interakci připojených zařízení s cloudovými aplikacemi a dalšími zařízeními a shromažďování a analýzu dat v reálném čase.

Mobilní služby

Podkategorie Služba AWS Služba Azure Popis
Profesionální vývoj aplikací
Služba AWS
Mobile Hub (Beta)
Cognito
Služba Azure
Mobilní služby back-end pro rychlý vývoj mobilních řešení a zajištění správy identit, synchronizace dat a ukládání a oznamování napříč zařízeními.
Vývoj aplikací na vysoké úrovni
Služba AWS
Služba Azure
Vývoj obchodních aplikací na základě modelů, včetně integrace metody SaaS.
Analýza
Služba AWS
Mobile Analytics
Služba Azure
Poskytuje pro mobilní aplikace v reálném čase analýzy údajů, chování uživatelů při používání, výsledků měření využívání a klíčových trendů.
Oznámení
Služba AWS
Simple Notification Service
Služba Azure
Služba nabízených oznámení, která zasílá okamžité zprávy aplikacím nebo uživatelům. Zprávy je možné zasílat jednotlivým příjemcům, nebo vysílat pro všechny.

Aplikační služby

Podkategorie Služba AWS Služba Azure Popis
E-mail
Služba AWS
Simple Email Service
Služba Azure
Slouží pro zasílání e-mailů o transakcích, marketingových zpráv nebo jiného obsahu zákazníkům.
Zasílání zpráv
Služba AWS
Simple Queue Service
Služba Azure
Slouží k ukládání velkého počtu zpráv, ke kterým máte přístup odkudkoliv na světě prostřednictvím ověřených volání přes protokol HTTP nebo HTTPS. Každá fronta může obsahovat milióny zpráv až do vyčerpání celkové kapacity účtu úložiště a může podporovat složitější topologie, například publikování a odběry.
Pracovní postupy
Služba AWS
Simple Workflow Service
Služba Azure
Služba sledování stavu a koordinace úloh, která vývojářům umožňuje vytvářet, spouštět a škálovat aktivity na pozadí s použitím vizuálních metod vytváření procesů.
Testování aplikací
Služba AWS
Device Farm (front-end)
Služba Azure
Celé portfolio služeb zaměřených na orchestraci vývoje a testování serverů back-end a infrastruktury služeb, stejně jako na testování a simulace front-end klientských zařízení a softwaru.
Správa API
Služba AWS
API Gateway
Služba Azure
Umožňuje vývojářům vytvářet, publikovat, udržovat, monitorovat a zabezpečovat rozhraní API. Zajišťuje zpracování souběžných volání API včetně řízení provozu, ověřování, řízení přístupu, monitorování a správu verzí rozhraní API.
Streamování aplikací
Služba AWS
AppStream
Služba Azure
Streamuje a doručuje stávající aplikace uživatelům na různých zařízeních, a to bez úprav kódu.
Search
Služba AWS
CloudSearch
Služba Azure
Nastavení, správa a škálování řešení vyhledávání pro weby a aplikace.
Překódování médií
Služba AWS
Elastic Transcoder
Služba Azure
Cloudová služba překódování médií umožňuje převod médií ze zdrojového formátu do tvaru, který jde přehrát na různých zařízeních, jako jsou smartphony, tablety a počítače.
Streamování
Služba AWS
Služba Azure
Doručování obsahu prakticky do jakéhokoli zařízení. Nabízí škálovatelné streamování.
Další
Služba AWS
Služba Azure
Doplňkové služby související s přehráváním, ochranou a analýzou obsahu v rámci mediálních služeb.

Monitorování a správa

Podkategorie Služba AWS Služba Azure Popis
Orchestrace nasazení
Služba AWS
OpsWorks
CloudFormation
Služba Azure
Konfiguruje a řídí aplikace všech tvarů a velikostí a poskytuje šablony pro vytváření a správu kolekcí prostředků.
Monitorování a správa
Služba AWS
CloudWatch
CloudTrail
Služba Azure
Služby správy a monitorování pro cloudové prostředky a aplikace, které umožňují sběr, sledování, ukládání, analýzu a doručování metrik a protokolů.
Optimalizace
Služba AWS
Trusted Advisor
Služba Azure
Poskytuje analýzu konfigurace cloudových prostředků a zabezpečení, aby si předplatitelé mohli být jistí, že využívají nejlepší doporučené postupy a optimální konfigurace.
Plánování úloh
Služba AWS
Služba Azure
Spouštění úloh podle jednoduchých i složitých plánů – teď, později nebo opakovaně.
Služba Catalog
Služba AWS
Service Catalog
Služba Azure
Vytváří a spravuje katalogy schválených IT služeb, aby je uživatelé mohli snadno najít a nasadit.
Správa
Služba AWS
Config
Služba Azure
Zajišťuje inventarizaci prostředků, historii konfigurací a oznámení o změnách konfigurace pro účely zabezpečení a správy majetku.
Programovatelný přístup
Služba AWS
Command Line Interface
Služba Azure
Díky využívání nativních rozhraní API REST v cloudových službách můžou nejrůznější obálky pro konkrétní programovací jazyky zajišťovat snadné cesty k vytváření řešení na míru.

Zabezpečení a identita

Podkategorie Služba AWS Služba Azure Popis
Ověřování a autorizace
Služba AWS
Správa identit a přístupu
Multi-Factor Authentication
Služba Azure
Umožňuje uživatelům bezpečně kontrolovat přístup ke službám a prostředkům a zajistit bezpečí a ochranu dat. Je možné vytvářet a spravovat uživatele a skupiny a používat sady oprávnění k povolení nebo zamítnutí přístupu k prostředkům.
Šifrování
Služba AWS
Key Management Service
CloudHSM
Služba Azure
Vytváří, kontroluje a chrání šifrovací klíče použité při ochraně dat. HSM nabízí hardwarové úložiště klíčů.
Brána firewall
Služba AWS
Web Application Firewall
Služba Azure
Brána firewall, která chrání webové aplikace před běžnými typy útoků. Uživatelé můžou pravidla zabezpečení webu přizpůsobit.
Zabezpečení
Služba AWS
Inspector (Preview)
Služba Azure
Automatizovaná služba vyhodnocování zabezpečení, která pro aplikace zlepšuje bezpečnost a shodu s předpisy. Automaticky v aplikacích vyhodnocuje zranitelná místa nebo odchylky od doporučených postupů.
Adresář
Služba AWS
Directory Service
Služba Azure
Typicky slouží k ukládání informací o uživatelích a skupinách, které jde dotazovat a používat v aplikacích. Zajišťuje taky funkce pro integraci místních adresářových služeb Active Directory pro scénáře s jednotným přihlašováním a správu SaaS.

Bezplatný účet

Zaregistrujte se a získejte $200 v kreditech Azure.

Visual Studio

Odběratelé získají ročně služby Azure v hodnotě až $1800.

Nováčci

Zapojte se do programu BizSpark a získejte zadarmo služby Azure