Azure 解決方案架構

架構有助於您在 Azure 上設計與實作兼具安全性、高可用性、效能及彈性的解決方案。

Azure Stack ile karma bağlantıAzure Stack, Azure hizmetlerini tutarlı bir uygulama mantığı, geliştirme paradigması ve operasyon metodolojisiyle şirket içinde veya bulutta dağıtmanıza imkan tanır. Hibrit bulut uygulaması, hem Azure’da hem de Azure Stack’te çalışan bileşenlere sahip tek bir sistemdir. Bu çözüm şeması, Azure genel bulutu ile şirket içi Azure Stack bileşenleri arasında iletişim gerektiren tüm uygulamalar için bağlantı kurma konusunda kullanışlıdır. Hibrit bağlantı, çoğu Azure Stack çözümü için geçerli olabilecek temel bir şemadır. Not: Bu, genel İnternet bağlantısı olmayan Azure Stack dağıtımları için geçerli değildir.4321321

Azure Stack 的混合式連線

Azure Stack 可讓您在內部部署或雲端中,部署具有一致應用程式邏輯、開發典範和作業方法的 Azure 服務。 混合式雲端應用程式是單一系統,其中包含同時在 Azure 與 Azure Stack 中執行的元件。此解決方案藍圖與建立涉及 Azure 公用網路和內部部署 Azure Stack 元件之間通訊的任何應用程式連線相關。混合式連線是適用於大多數 Azure Stack 解決方案的基礎藍圖。 注意:這不適用於已與公用網際網路中斷連線的 Azure Stack 部署。

深入了解