Depolama Hesapları için Hizmet Düzeyi Anlaşması

Son güncelleme: Haziran 2019

 • Birincil bölgeden veri okumaya yönelik başarısız girişimlerin ikincil bölgede yeniden denenmesi kaydıyla Okuma Erişimli Coğrafi Olarak Yedekli Depolama (RA-GRS) Hesaplarından veri okumak için istekleri başarıyla işleme oranımızın en az %99,99 (Seyrek Erişim Katmanı için %99,9) olmasını taahhüt ediyoruz.
 • Yerel Olarak Yedekli Depolama (LRS), Bölgesel Olarak Yedekli Depolama (ZRS) ve Coğrafi Olarak Yedekli Depolama (GRS) Hesaplarından veri okumak için istekleri başarıyla işleme oranımızın en az %99,9 (Seyrek Erişim Katmanı için %99) olmasını taahhüt ediyoruz.
 • Yerel Olarak Yedekli Depolama (LRS), Bölgesel Olarak Yedekli Depolama (ZRS) ve Coğrafi Olarak Yedekli Depolama (GRS) Hesaplarına ve Okuma Erişimli Coğrafi Olarak Yedekli Depolama (RA-GRS) Hesaplarına veri yazmak için istekleri başarıyla işleme oranımızın en az %99,9 (Seyrek Erişim Katmanı için %99) olmasını taahhüt ediyoruz.

Microsoft Çevrimiçi Hizmetler Hizmet Düzeyi Anlaşması (bu “Hizmet Düzeyi Anlaşması”), Microsoft toplu lisanslama anlaşmanızın (“Anlaşma”) bir parçasıdır. Bu Hizmet Düzeyi Anlaşmasında kullanılan ancak tanımlanmayan, büyük harfle yazılmış terimler Anlaşmada kendilerine verilen anlamları ifade edecektir. Bu Hizmet Düzeyi Anlaşması, burada listelenen Microsoft Çevrimiçi Hizmetler (“Hizmet” veya “Hizmetler”) için geçerlidir ancak Hizmetlerle birlikte veya Hizmetlerle bağlantılı olarak ayrıca markalanan hizmetler için veya herhangi bir Hizmetin parçası olan şirket içi yazılımlar için geçerli değildir.

Bu Hizmet Düzeyi Anlaşmasında açıklanan şekilde her Hizmet için Hizmet Düzeyine ulaşmaz ve bunu sürdürmezsek, o zaman aylık hizmet ücretlerinizin bir kısmı için krediye hak kazanabilirsiniz. Üyeliğinizin ilk sözleşme döneminde Hizmet Düzeyi Anlaşmanızın hükümlerini değiştirmeyeceğiz ancak üyeliğinizi yenilerseniz, yenileme sırasında geçerli olan bu Hizmet Düzeyi Anlaşmasının sürümü yenileme anlaşmanızın süresi boyunca geçerli olacaktır. Bu Hizmet Düzeyi Anlaşmasında yapılan esasa ilişkin olumsuz değişiklikler için en az 90 gün önceden bildirim sağlayacağız.

Tanımlar

İlgili Aylık Süre” Hizmet Kredisinin borçlu olunduğu bir takvim ayı için Hizmetin üyesi olduğunuz gün sayısı anlamına gelir.

İlgili Aylık Hizmet Ücretleri” Hizmet Kredisinin borçlu olunduğu ay için geçerli olan bir Hizmet için tarafınızdan ödenen toplam ücret anlamına gelir.

Çalışmama Süresi” aşağıda Hizmetlere Özel Hükümlerde her Hizmet için tanımlanmıştır.

Hata Kodu” 5xx aralığında HTTP durum kodu gibi bir işlemin başarısız olduğuna ilişkin bir gösterge anlamına gelir.

Harici Bağlantı” genel bir IP adresinden gönderilebilen ve alınabilen HTTP ve HTTPS gibi desteklenen iletişim kuralları üzerinden gerçekleşen çift yönlü ağ trafiğidir.

Olay” Çalışmama Süresiyle sonuçlanan (i) tek bir olay veya (ii) olaylar kümesi anlamına gelir.

Yönetim Portalı” kapsamı dahilinde müşterilerin Hizmeti yönetebileceği ve Microsoft tarafından sağlanan web arabirimi anlamına gelir.

Hizmet Kredisi” Microsoft'un talebi onaylamasını takiben size ödenen İlgili Aylık Hizmet Ücretleri yüzdesidir.

Hizmet Düzeyi” Microsoft'un Hizmetleri sağlarken karşılamayı kabul ettiği ve bu Hizmet Düzeyi Anlaşmasında belirtilen performans ölçümü/ölçümleri anlamına gelir.

Hizmet Kaynağı” Hizmet dahilinde kullanım için sağlanan tek tek kaynaklar anlamına gelir.

Başarı Kodu” 2xx aralığında HTTP durum kodu gibi bir işlemin başarılı olduğuna ilişkin bir gösterge anlamına gelir.

Destek Aralığı” ayrı bir ürüne veya hizmete ait bir Hizmet özelliğinin veya uyumluluğunun desteklendiği süre anlamına gelir.

Hükümler

Talepler
Microsoft'un talebi kabul etmesi için talebi, aşağıdakiler dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Microsoft'un talebi doğrulaması için gerekli tüm bilgilerle birlikte, Microsoft Corporation'daki müşteri desteğine göndermelisiniz: (i) Olayın ayrıntılı bir açıklaması; (ii) Çalışmama Süresinin zamanı ve süresiyle ilgili bilgiler; (iii) etkilenen kullanıcıların (varsa) sayısı ve konumu/konumları; ve (iv) Olay oluştuğu sırada Olayın çözülmesine yönelik bulunulan girişimlerin açıklamaları.

Microsoft Azure ile ilgili bir talep olduğunda, talebi, talebin konusu olan Olayın oluştuğu fatura ayı sonundan sonraki iki ay içinde almalıyız. Tüm diğer Hizmetlerle ilgili talep olduğunda, talebi, Olayın oluştuğu ayı takip eden takvim ayının sonuna kadar almalıyız. Örneğin, Olay 15 Şubat'ta oluşmuşsa 31 Mart'a kadar talebi ve gerekli tüm bilgileri almalıyız.

Bize makul şekilde sunulan tüm bilgileri değerlendirecek ve Hizmet Kredisinin borçlu olunup olunmadığını iyi niyetle belirleyeceğiz. Sonraki ay içinde ve alındıktan sonraki kırk beş (45) gün içinde talepleri işlemek için ticari açıdan makul çabayı göstereceğiz. Hizmet Kredisine hak kazanmak için Anlaşmaya uymalısınız. Size Hizmet Kredisinin borçlu olunduğunu belirlememiz durumunda, Hizmet Kredisini İlgili Aylık Hizmet Ücretleriniz için uygulayacağız.

Birden fazla Hizmet (paket şeklinde değil) satın aldıysanız, bu durumda talepleri, sanki her Hizmet tek tek bir Hizmet Düzeyi Anlaşması kapsamındaymış gibi, yukarıda açıklanan sürece uygun şekilde göndermelisiniz. Örneğin, hem Exchange Online hem de SharePoint Online (paket şeklinde değil) satın aldıysanız ve üyelik süresi boyunca bir Olay her iki Hizmet için de Çalışmama Süresine neden olduysa, bu durumda bu Hizmet Düzeyi Anlaşması kapsamında iki talep göndererek iki ayrı Hizmet Kredisine (her Hizmet için bir adet) hak kazanabilirsiniz. Aynı Olay nedeniyle belirli bir Hizmet için birden fazla Hizmet Düzeyinin karşılanmaması durumunda, kapsamı dahilinde söz konusu Olaya bağlı olarak bir talebin gerçekleştirilebileceği tek bir Hizmet Düzeyi seçmelisiniz. Spesifik bir SLA'da aksi belirtilmedikçe Geçerli Aylık Dönemde Hizmet başına yalnızca bir Hizmet Kredisine izin verilir.

Hizmet Kredileri
Hizmet Kredileri, Anlaşma ve bu Hizmet Düzeyi Anlaşması kapsamındaki herhangi bir Hizmetin yerine getirilmesi veya kullanılabilirliğiyle ilgili sorunlarda tek ve münhasır talep hakkınızdır. Yerine getirme veya kullanılabilirlik sorunları için İlgili Aylık Hizmet Ücretlerinizi tek taraflı olarak mahsup edemeyebilirsiniz.

Hizmet Kredileri, yalnızca belirli bir Hizmet, Hizmet Kaynağı veya Hizmet Düzeyinin karşılanmadığı Hizmet tier'ı için ödenen ücretlerde geçerlidir. Hizmet Düzeylerinin tek tek Hizmet Kaynakları veya ayrı Hizmet tier'ları için geçerli olduğu durumlarda, Hizmet Kredileri yalnızca etkilenen Hizmet Kaynağı veya Hizmet tier'ı (hangisi varsa) için ödenen ücretlerde geçerlidir. Belirli bir Hizmet veya Hizmet Kaynağı için herhangi bir fatura ayı boyunca verilen Hizmet Kredileri, hiçbir koşul altında, fatura ayı boyunca söz konusu Hizmet veya Hizmet Kaynağına (hangisi geçerliyse) yönelik aylık hizmet ücretlerinizi aşmayacaktır.

Hizmetleri bir paketin parçası olarak veya tek bir teklif olarak satın aldıysanız, her Hizmet için İlgili Aylık Hizmet Ücretleri ve Hizmet Kredisi eşit olarak bölüştürülecektir.

Hizmeti bir kurumsal bayiden satın aldıysanız, siz doğrudan kurumsal bayinizden hizmet kredisi alacaksınız ve kurumsal bayi doğrudan bizden Hizmet Kredisi alacaktır. Hizmet Kredisi, kendi makul takdirimizde olmak üzere, tarafımızdan belirlenen şekilde, ilgili Hizmet için tahmini perakende fiyatını temel alacaktır.

Sınırlamalar
Bu SLA ve ilgili Hizmet Seviyeleri, aşağıdaki tür performans veya kullanılabilirlik sorunları için geçerli değildir:

 1. Makul kontrolümüz dışındaki faktörlerden kaynaklanan (örneğin, doğal afet, savaş, terör olayları, ayaklanma, hükümet müdahalesi ya da tesisinizde veya tesisiniz ile veri merkezimiz arasında gerçekleşenler dâhil olmak üzere veri merkezlerimiz dışındaki bir ağ veya cihaz arızası);
 2. Yetersiz bant genişliğinden kaynaklanan sorunlar veya üçüncü kişi yazılım ya da hizmetleriyle ilgili sorunlar dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tarafımızdan sağlanmayan hizmetlerin, donanımların veya yazılımların kullanımından kaynaklanan;
 3. Size Hizmeti kullanmanızı değiştirmenizi önermemizden sonra Hizmeti kullanımınızı önerilen şekilde değiştirmediyseniz, Hizmeti kullanımınızdan doğan;
 4. Hizmetin, özelliğin veya yazılımın ön sürüm, beta veya deneme sürümleri sırasında veya bunlarla ilgili olarak ya da Microsoft üyelik kredileri kullanarak yapılan satın alma işlemleri sırasında veya bunlarla ilgili olarak gerçekleşen (tarafımızdan belirlenen şekilde);
 5. Gerektiğinde yetkisiz eylemde bulunmanızdan veya eylemde bulunmamanızdan ya da çalışanlarınızdan, vekillerinizden, yüklenicilerinizden veya satıcı firmalarınızdan veya parola ya da ekipman aracılığıyla ağımıza erişimi bulunan herhangi birinden kaynaklanan veya başka bir şekilde uygun güvenlik uygulamalarını takip etmemenizden kaynaklanan;
 6. Gerekli yapılandırmalara uymamanızdan, desteklenen platformlar kullanmamanızdan, kabul edilebilir kullanıma yönelik ilkeleri izlememenizden veya Hizmeti, Hizmetin özellikleri ya da işlevleriyle tutarlı olmayan (örneğin, desteklenmeyen işlemler gerçekleştirilmesine yönelik girişimler) veya yayınladığımız kılavuzla tutarlı olmayan bir şekilde kullanmanızdan kaynaklanan;
 7. Hatalı giriş, talimatlar veya tartışmalardan kaynaklanan (örneğin, var olmayan dosyalara erişime yönelik istekler);
 8. Tanımlanan kotaları aşan işlemler gerçekleştirilmesine yönelik girişimlerinizden kaynaklanan veya kötü eğilimli olduğundan şüphelenilen davranışları kısıtlamamızdan kaynaklanan;
 9. İlişkili Destek Aralıkları dışındaki Hizmet özelliklerini kullanımından kaynaklanan; veya
 10. Olay sırasında ayrılan ancak ödemesi yapılmayan lisanslar.

Open, Open Value ve Open Value Üyeliği toplu lisanslama anlaşmaları aracılığıyla satın alınan hizmetler ile bir Office 365 Small Business Premium paketi kapsamında bulunan ve bir ürün anahtarı olarak satın alınan hizmetler, hizmet ücretlerini esas alan Hizmet Kredileri için uygun değildir. Bu Hizmetler için uygun olabileceğiniz herhangi bir Hizmet Kredisi, hizmet ücretleri yerine hizmet süresi (örneğin, gün) olarak ödenebilir ve “İlgili Aylık Hizmet Ücretlerine” yapılan tüm atıflar kaldırılarak yerine “İlgili Aylık Süre” ifadesi kullanılmıştır.

Ek Tanımlar

Bir fatura ayı için "Ortalama Hata Oranı", fatura ayındaki her saat için Hata Oranlarının fatura ayındaki toplam saat sayısına bölünmesiyle elde edilen sayıdır.

"Blob Depolama Hesabı", verileri blob'lar halinde depolamak için özelleştirilmiş ve ilgili hesapta verilere ne sıklıkta erişildiğini belirten bir erişim kademesini belirlemeye olanak tanıyan bir depolama hesabıdır.

"Blok Blob Depolama Hesabı", verileri blok halinde depolamak veya blob'ları katı hal sürücülere eklemek için özel bir depolama hesabıdır.

"Seyrek Erişimli Katman", bir blob’un veya hesabın nadiren erişilir olduğunu ve Sık Erişimli Katmandaki blob'lardan daha düşük bir kullanılabilir hizmet düzeyine sahip olduğunu ifade eden bir özniteliğidir.

"Sık Erişimli Katman“, bir blob’un veya hesabın sıklıkla erişildiğini ifade eden bir özniteliğidir.

"Hariç Tutulan İşlemler", Toplam Depolama İşlemlerine veya Başarısız Depolama İşlemlerine sayılmayan depolama işlemleridir. Hariç Tutulan İşlemler; kimlik doğrulama öncesi arızaları, kimlik doğrulama arızalarını, belirtilen kotalar üzerinden depolama hesaplarına yönelik işlem girişimlerini, konteyner, dosya paylaşımı, tablo veya kuyruk oluşturulması veya silinmesini ve depolama hesapları arasında blob'ların veya dosyaların kopyalanmasını kapsar.

"Hata Oranı", ayarlanmış bir zaman aralığı boyunca gerçekleşen (şu anda bir saat olarak ayarlı) Arızalı Depolama İşlemlerinin Toplam Depolama İşlemlerine bölünmesiyle elde edilen toplam sayıdır. Belirli bir saatlik aralıktaki Toplam Depolama İşlemi sıfırsa, söz konusu aralığa ait hata oranı %0 olur.

""Arızalı Depolama İşlemleri", aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde, ilgili işlem türüyle ilişkili Maksimum İşleme Süresi dahilinde tamamlanmayan Toplam Depolama İşlemleri dahilindeki tüm depolama işlemleri kümesidir. Maksimum İşleme Süresi, yalnızca Depolama Hizmeti dahilindeki bir işlem isteğinin işlenmesi için kullanılan zamanı kapsar ve isteğin Depolama Hizmetine veya Depolama Hizmetinden aktarılması için kullanılan zamanı kapsamaz.

İşlem Türleri Maksimum İşleme Süresi
PutBlob ve GetBlob (bloklar ve sayfalar içeri)
Geçerli Sayfa Blob Aralıkları Al
İki (2) saniye, isteğin işlenmesi sırasında aktarılan MB sayısıyla çarpılır.
PutFile ve GetFile İki (2) saniye, isteğin işlenmesi sırasında aktarılan MB sayısıyla çarpılır.
Blob Kopyala Doksan (90) saniye (kaynak ve hedef blob'lar aynı depolama hesabındadır).
Dosya Kopyala Doksan (90) saniye (kaynak ve hedef dosyalar aynı depolama hesabındadır).
PutBlockList
GetBlockList
Altmış (60) saniye.
Tablo Sorgusu
Liste İşlemleri
On (10) saniye (işlemenin tamamlanması veya süreklilik döndürmesi için)
Toplu Tablo İşlemleri Otuz (30) saniye
Tüm Tek Varlık Tablo İşlemleri
Diğer tüm Blob, Dosya ve İleti İşlemleri
İki (2) saniye

Bu rakamlar, maksimum işleme sürelerini gösterir. Gerçek ve ortalama sürelerin çok daha düşük olması bekleniyor.

Arızalı Depolama İşlemleri, şunları kapsamaz:

 1. Uygun geri alma prensiplerine uyulamaması nedeniyle Depolama Hizmeti tarafından kısıtlanan işlem istekleri.
 2. Yukarıda belirtilen ilgili Maksimum İşleme Sürelerinden daha kısa zaman aşımları olan işlem istekleri.
 3. Birincil Bölgeye isteğin başarılı olmaması durumunda, depolama hesabıyla ilişkili İkincil Bölgeye göre isteğin yürütülmesi girişiminde bulunmadığınız RA-GRS Hesaplarına ait işlem isteklerini okuyun.
 4. Coğrafi Çoğaltma Bekleme Süresi nedeniyle başarısız olan RA-GRS Hesaplarına yönelik işlem istekleri.

GRS ve RA-GRS Hesabı için "Coğrafi Çoğaltma Bekleme Süresi", depolama hesabının Birincil Bölgesinde depolanan verilerin depolama hesabının İkincil Bölgesinde çoğaltılması için geçen süredir. GRS ve RA-GRS Hesapları İkincil Bölgede zaman uyumsuz bir biçimde çoğaltıldığından, depolama hesabının Birincil Bölgesine yazılan veriler İkincil Bölgede hemen kullanılabilir olmayacaktır. Depolama hesabı için Coğrafi Çoğaltma Bekleme Süresine yönelik sorgu oluşturabilirsiniz, ancak Microsoft, bu SLA kapsamında Coğrafi Çoğaltma Bekleme Süresinin uzunluğuyla ilgili olarak herhangi bir garanti sağlamaz.

"Coğrafi Olarak Yedekli Depolama (GRS) Hesabı", Birincil Bölge dahilinde verilerin eş zamanlı olarak çoğaltıldığı ve ardından İkincil Bölgede zaman uyumsuz bir biçimde çoğaltıldığı depolama hesabıdır. Doğrudan, GRS Hesaplarıyla ilişkili İkincil Bölgeden veri okuyamaz veya bu bölgeye veri yazamazsınız.

"Yerel Olarak Yedekli Depolama (LRS) Hesabı", yalnızca Birincil Bölge dahilinde verilerin eş zamanlı olarak çoğaltıldığı depolama hesabıdır.

"Birincil Bölge", depolama hesabı oluşturulurken seçtiğiniz şekilde, bir depolama hesabındaki verilerin bulunduğu coğrafi bölgedir. Yalnızca depolama hesaplarıyla ilişkili Birincil Bölge dahilinde depolanan verilere göre yazılı istekte bulunabilirsiniz.

"Okuma Erişimli Coğrafi Olarak Yedekli Depolama (RA-GRS) Hesabı", Birincil Bölge dahilinde verilerin eş zamanlı olarak çoğaltıldığı ve ardından İkincil Bölgede zaman uyumsuz bir biçimde çoğaltıldığı depolama hesabıdır. Doğrudan, RA-GRS Hesaplarıyla ilişkili İkincil Bölgeden ver okuyabilir ve bu bölgeye veri yazabilirsiniz.

"İkincil Bölge", depolama hesabıyla ilişkili olarak Birincil Bölge temelinde Microsoft Azure tarafından atanan şekilde, bir GRS veya RA-GRS Hesabındaki verilerin çoğaltıldığı ve depolandığı coğrafi bölgedir. Depolama hesaplarıyla ilişkili İkincil Bölge belirtemezsiniz.

"Toplam Depolama İşlemi", belirli bir üyelikte Depolama Hizmetindeki tüm depolama hesaplarında bir saatlik aralık dahilinde girişimde bulunulan ve Hariç Tutulan İşlemler dışındaki tüm depolama işlemleri kümesidir.

"Bölgesel Yerel Olarak Yedekli Depolama (ZRS) Hesabı", birden çok tesiste verilerin eş zamanlı olarak çoğaltıldığı depolama hesabıdır. Bu tesisler, aynı coğrafi bölgede veya iki coğrafi bölgede bulunabilir.

Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi: Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi, aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

%100 - Ortalama Hata Oranı

Hizmet Kredisi – LRS, ZRS, GRS ve RA-GRS (yazma istekleri) Hesaplarındaki Sık Erişimli Blob'lar ve LRS Blok Blob Depolama Hesaplarındaki blob'lar:

Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi Hizmet Kredisi
< 99.9% 10%
< 99% 25%

Hizmet Kredisi – RA-GRS (okuma istekleri) Hesaplarındaki Sık Erişimli Blob'lar:

Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi Hizmet Kredisi
< 99.99% 10%
< 99% 25%

Hizmet Kredisi – LRS, GRS ve RA-GRS (yazma istekleri) Hesaplarındaki Seyrek Erişimli Blob'lar:

Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi Hizmet Kredisi
< 99% 10%
< 98% 25%

Hizmet Kredisi – RA-GRS (okuma istekleri) Hesaplarındaki Seyrek Erişimli Blob'lar:

Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi Hizmet Kredisi
< 99.9% 10%
< 98% 25%

Sürüm Geçmişi

1.5 Son güncelleme: Haziran 2019
Sürüm notları: Depolama hesaplarındaki dosyaların çalışma süresi garantisi kapsamındaki özellikler listesine eklenmesi.

1.4 Son güncelleme: Mart 2019
Sürüm notları: Yeni sunulan Blok Blob Depolama Hesapları için SLA güncellendi.

1.3 Son güncelleştirme: Aralık 2017
Sürüm notları: "Seyrek Erişimli Katman" güncellendi ve "Sık Erişimli Katman" tanımları eklendi.

1.2 Son güncelleştirme: Nisan 2017
Sürüm notları: Azure Dosya Depolama garantilerinin yansıtılması için Hizmet Düzeyi Anlaşması (SLA) güncellendi.

1.1 Son güncelleştirme: Nisan 2016
Sürüm notları: Cool Access Kademesine sahip yeni sunulan Blob Depolama Hesapları için SLA güncellendi.

1.0 Son güncelleştirme: Mayıs 2015