Gezintiyi Atla

PostgreSQL için Azure Veritabanı için Hizmet Düzeyi Anlaşması

Son güncelleme: Mart 2022

Müşterilerin zamanın en az %99,99'unda Microsoft PostgreSQL Sunucusu - Tek Sunucu için Azure Veritabanı ile bizim İnternet ağ geçidimiz arasında bağlantıya sahip olacaklarını garanti ederiz.

Müşterilerin zamanın en az %99,95'unda Microsoft PostgreSQL – Hiper Ölçek (Citus) Yüksek Kullanılabilirlik Düğümü için Azure Veritabanı Sunucusu bağlantısına sahip olacaklarını garanti ederiz.

Müşterilerin zamanın en az %99,99'unda Microsoft PostgreSQL – Alan Olarak Yedekli ile yapılandırılmış esnek sunucu Yüksek Kullanılabilirlik için Azure Veritabanı Sunucusu bağlantısına sahip olacaklarını garanti ederiz.

Müşterilerimizin, PostgreSQL için Microsoft Azure Veritabanlarına en az %99,95 oranında bağlanabileceğinin taahhüdünü veririz (Aynı Bölge Yüksek Kullanılabilirlik ile yapılandırılmış esnek sunucu).

Müşterilerin zamanın en az %99,9'unda Microsoft PostgreSQL – Alan Olarak Yedekli olmadan yapılandırılmış esnek sunucu Yüksek Kullanılabilirlik için Azure Veritabanı Sunucusu bağlantısına sahip olacaklarını garanti ederiz.

Microsoft Çevrimiçi Hizmetler Hizmet Düzeyi Anlaşması (bu “Hizmet Düzeyi Anlaşması”), Microsoft toplu lisanslama anlaşmanızın (“Anlaşma”) bir parçasıdır. Bu Hizmet Düzeyi Anlaşmasında kullanılan ancak tanımlanmayan, büyük harfle yazılmış terimler Anlaşmada kendilerine verilen anlamları ifade edecektir. Bu Hizmet Düzeyi Anlaşması, burada listelenen Microsoft Çevrimiçi Hizmetler (“Hizmet” veya “Hizmetler”) için geçerlidir ancak Hizmetlerle birlikte veya Hizmetlerle bağlantılı olarak ayrıca markalanan hizmetler için veya herhangi bir Hizmetin parçası olan şirket içi yazılımlar için geçerli değildir.

Bu Hizmet Düzeyi Anlaşmasında açıklanan şekilde her Hizmet için Hizmet Düzeyine ulaşmaz ve bunu sürdürmezsek, o zaman aylık hizmet ücretlerinizin bir kısmı için krediye hak kazanabilirsiniz. Üyeliğinizin ilk sözleşme döneminde Hizmet Düzeyi Anlaşmanızın hükümlerini değiştirmeyeceğiz ancak üyeliğinizi yenilerseniz, yenileme sırasında geçerli olan bu Hizmet Düzeyi Anlaşmasının sürümü yenileme anlaşmanızın süresi boyunca geçerli olacaktır. Bu Hizmet Düzeyi Anlaşmasında yapılan esasa ilişkin olumsuz değişiklikler için en az 90 gün önceden bildirim sağlayacağız.

Tanımlar

İlgili Aylık Süre” Hizmet Kredisinin borçlu olunduğu bir takvim ayı için Hizmetin üyesi olduğunuz gün sayısı anlamına gelir.

İlgili Aylık Hizmet Ücretleri” Hizmet Kredisinin borçlu olunduğu ay için geçerli olan bir Hizmet için tarafınızdan ödenen toplam ücret anlamına gelir.

Çalışmama Süresi” aşağıda Hizmetlere Özel Hükümlerde her Hizmet için tanımlanmıştır.

Hata Kodu” 5xx aralığında HTTP durum kodu gibi bir işlemin başarısız olduğuna ilişkin bir gösterge anlamına gelir.

Harici Bağlantı” genel bir IP adresinden gönderilebilen ve alınabilen HTTP ve HTTPS gibi desteklenen iletişim kuralları üzerinden gerçekleşen çift yönlü ağ trafiğidir.

Olay” Çalışmama Süresiyle sonuçlanan (i) tek bir olay veya (ii) olaylar kümesi anlamına gelir.

Yönetim Portalı” kapsamı dahilinde müşterilerin Hizmeti yönetebileceği ve Microsoft tarafından sağlanan web arabirimi anlamına gelir.

Hizmet Kredisi” Microsoft'un talebi onaylamasını takiben size ödenen İlgili Aylık Hizmet Ücretleri yüzdesidir.

Hizmet Düzeyi” Microsoft'un Hizmetleri sağlarken karşılamayı kabul ettiği ve bu Hizmet Düzeyi Anlaşmasında belirtilen performans ölçümü/ölçümleri anlamına gelir.

Hizmet Kaynağı” Hizmet dahilinde kullanım için sağlanan tek tek kaynaklar anlamına gelir.

Başarı Kodu” 2xx aralığında HTTP durum kodu gibi bir işlemin başarılı olduğuna ilişkin bir gösterge anlamına gelir.

Destek Aralığı” ayrı bir ürüne veya hizmete ait bir Hizmet özelliğinin veya uyumluluğunun desteklendiği süre anlamına gelir.

Hükümler

Talepler
Microsoft'un talebi kabul etmesi için talebi, aşağıdakiler dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Microsoft'un talebi doğrulaması için gerekli tüm bilgilerle birlikte, Microsoft Corporation'daki müşteri desteğine göndermelisiniz: (i) Olayın ayrıntılı bir açıklaması; (ii) Çalışmama Süresinin zamanı ve süresiyle ilgili bilgiler; (iii) etkilenen kullanıcıların (varsa) sayısı ve konumu/konumları; ve (iv) Olay oluştuğu sırada Olayın çözülmesine yönelik bulunulan girişimlerin açıklamaları.

Microsoft Azure ile ilgili bir talep olduğunda, talebi, talebin konusu olan Olayın oluştuğu fatura ayı sonundan sonraki iki ay içinde almalıyız. Tüm diğer Hizmetlerle ilgili talep olduğunda, talebi, Olayın oluştuğu ayı takip eden takvim ayının sonuna kadar almalıyız. Örneğin, Olay 15 Şubat'ta oluşmuşsa 31 Mart'a kadar talebi ve gerekli tüm bilgileri almalıyız.

Bize makul şekilde sunulan tüm bilgileri değerlendirecek ve Hizmet Kredisinin borçlu olunup olunmadığını iyi niyetle belirleyeceğiz. Sonraki ay içinde ve alındıktan sonraki kırk beş (45) gün içinde talepleri işlemek için ticari açıdan makul çabayı göstereceğiz. Hizmet Kredisine hak kazanmak için Anlaşmaya uymalısınız. Size Hizmet Kredisinin borçlu olunduğunu belirlememiz durumunda, Hizmet Kredisini İlgili Aylık Hizmet Ücretleriniz için uygulayacağız.

Birden fazla Hizmet (paket şeklinde değil) satın aldıysanız, bu durumda talepleri, sanki her Hizmet tek tek bir Hizmet Düzeyi Anlaşması kapsamındaymış gibi, yukarıda açıklanan sürece uygun şekilde göndermelisiniz. Örneğin, hem Exchange Online hem de SharePoint Online (paket şeklinde değil) satın aldıysanız ve üyelik süresi boyunca bir Olay her iki Hizmet için de Çalışmama Süresine neden olduysa, bu durumda bu Hizmet Düzeyi Anlaşması kapsamında iki talep göndererek iki ayrı Hizmet Kredisine (her Hizmet için bir adet) hak kazanabilirsiniz. Aynı Olay nedeniyle belirli bir Hizmet için birden fazla Hizmet Düzeyinin karşılanmaması durumunda, kapsamı dahilinde söz konusu Olaya bağlı olarak bir talebin gerçekleştirilebileceği tek bir Hizmet Düzeyi seçmelisiniz. Spesifik bir SLA'da aksi belirtilmedikçe Geçerli Aylık Dönemde Hizmet başına yalnızca bir Hizmet Kredisine izin verilir.

Hizmet Kredileri
Hizmet Kredileri, Anlaşma ve bu Hizmet Düzeyi Anlaşması kapsamındaki herhangi bir Hizmetin yerine getirilmesi veya kullanılabilirliğiyle ilgili sorunlarda tek ve münhasır talep hakkınızdır. Yerine getirme veya kullanılabilirlik sorunları için İlgili Aylık Hizmet Ücretlerinizi tek taraflı olarak mahsup edemeyebilirsiniz.

Hizmet Kredileri, yalnızca belirli bir Hizmet, Hizmet Kaynağı veya Hizmet Düzeyinin karşılanmadığı Hizmet tier'ı için ödenen ücretlerde geçerlidir. Hizmet Düzeylerinin tek tek Hizmet Kaynakları veya ayrı Hizmet tier'ları için geçerli olduğu durumlarda, Hizmet Kredileri yalnızca etkilenen Hizmet Kaynağı veya Hizmet tier'ı (hangisi varsa) için ödenen ücretlerde geçerlidir. Belirli bir Hizmet veya Hizmet Kaynağı için herhangi bir fatura ayı boyunca verilen Hizmet Kredileri, hiçbir koşul altında, fatura ayı boyunca söz konusu Hizmet veya Hizmet Kaynağına (hangisi geçerliyse) yönelik aylık hizmet ücretlerinizi aşmayacaktır.

Hizmetleri bir paketin parçası olarak veya tek bir teklif olarak satın aldıysanız, her Hizmet için İlgili Aylık Hizmet Ücretleri ve Hizmet Kredisi eşit olarak bölüştürülecektir.

Hizmeti bir kurumsal bayiden satın aldıysanız, siz doğrudan kurumsal bayinizden hizmet kredisi alacaksınız ve kurumsal bayi doğrudan bizden Hizmet Kredisi alacaktır. Hizmet Kredisi, kendi makul takdirimizde olmak üzere, tarafımızdan belirlenen şekilde, ilgili Hizmet için tahmini perakende fiyatını temel alacaktır.

Sınırlamalar
Bu SLA ve ilgili Hizmet Seviyeleri, aşağıdaki tür performans veya kullanılabilirlik sorunları için geçerli değildir:

 1. Makul kontrolümüz dışındaki faktörlerden kaynaklanan (örneğin, doğal afet, savaş, terör olayları, ayaklanma, hükümet müdahalesi ya da tesisinizde veya tesisiniz ile veri merkezimiz arasında gerçekleşenler dâhil olmak üzere veri merkezlerimiz dışındaki bir ağ veya cihaz arızası);
 2. Yetersiz bant genişliğinden kaynaklanan sorunlar veya üçüncü kişi yazılım ya da hizmetleriyle ilgili sorunlar dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tarafımızdan sağlanmayan hizmetlerin, donanımların veya yazılımların kullanımından kaynaklanan;
 3. Durmakta olan, durdurulmuş veya sürdürülen bir sunucusuz veritabanına bağlanmanın sonucu.
 4. Size Hizmeti kullanmanızı değiştirmenizi önermemizden sonra Hizmeti kullanımınızı önerilen şekilde değiştirmediyseniz, Hizmeti kullanımınızdan doğan;
 5. Hizmetin, özelliğin veya yazılımın ön sürüm, beta veya deneme sürümleri sırasında veya bunlarla ilgili olarak ya da Microsoft üyelik kredileri kullanarak yapılan satın alma işlemleri sırasında veya bunlarla ilgili olarak gerçekleşen (tarafımızdan belirlenen şekilde);
 6. Gerektiğinde yetkisiz eylemde bulunmanızdan veya eylemde bulunmamanızdan ya da çalışanlarınızdan, vekillerinizden, yüklenicilerinizden veya satıcı firmalarınızdan veya parola ya da ekipman aracılığıyla ağımıza erişimi bulunan herhangi birinden kaynaklanan veya başka bir şekilde uygun güvenlik uygulamalarını takip etmemenizden kaynaklanan;
 7. Gerekli yapılandırmalara uymamanızdan, desteklenen platformlar kullanmamanızdan, kabul edilebilir kullanıma yönelik ilkeleri izlememenizden veya Hizmeti, Hizmetin özellikleri ya da işlevleriyle tutarlı olmayan (örneğin, desteklenmeyen işlemler gerçekleştirilmesine yönelik girişimler) veya yayınladığımız kılavuzla tutarlı olmayan bir şekilde kullanmanızdan kaynaklanan;
 8. Hatalı giriş, talimatlar veya tartışmalardan kaynaklanan (örneğin, var olmayan dosyalara erişime yönelik istekler);
 9. Tanımlanan kotaları aşan işlemler gerçekleştirilmesine yönelik girişimlerinizden kaynaklanan veya kötü eğilimli olduğundan şüphelenilen davranışları kısıtlamamızdan kaynaklanan;
 10. İlişkili Destek Aralıkları dışındaki Hizmet özelliklerini kullanımından kaynaklanan; veya
 11. Olay sırasında ayrılan ancak ödemesi yapılmayan lisanslar.
 12. Çalışmama süresine neden olabilecek yeniden başlatma, durdurma, başlatma, yük devretme, ölçek işleme ve ölçek depolama gibi başlattığınız işlemler, çalışma süresi hesaplamasına dahil edilmez.
 13. Sunucunuz ve altyapınızın yamalanması için çalışmama süresine neden olan aylık bakım aralıkları, çalışma süresi hesaplamasına dahil edilmez.

Open, Open Value ve Open Value Üyeliği toplu lisanslama anlaşmaları aracılığıyla satın alınan hizmetler ile bir Office 365 Small Business Premium paketi kapsamında bulunan ve bir ürün anahtarı olarak satın alınan hizmetler, hizmet ücretlerini esas alan Hizmet Kredileri için uygun değildir. Bu Hizmetler için uygun olabileceğiniz herhangi bir Hizmet Kredisi, hizmet ücretleri yerine hizmet süresi (örneğin, gün) olarak ödenebilir ve “İlgili Aylık Hizmet Ücretlerine” yapılan tüm atıflar kaldırılarak yerine “İlgili Aylık Süre” ifadesi kullanılmıştır.

PostgreSQL - Tek Sunucu için Azure Veritabanı

Ek Tanımlar

"Sunucu" belirli herhangi bir PostgreSQL - Tek Sunucu için Azure Veritabanı sunucusudur.

"Yüksek Kullanılabilirlik Kümesi" bir dizi Yüksek Kullanılabilirlik Düğümü anlamına gelir.

"Yüksek Kullanılabilirlik Düğümü" sunucu grubu içindeki yüksek kullanılabilirlik etkinleştirilmiş bir Düğüm anlamına gelir.

"Koordinatör Düğümü" Küme Koordinatörü rolüne atanmış bir Düğümdür.

"Çalışan Düğümü" Çalışan rolü atanmış bir Düğümdür.

"Düğüm" veya "Düğümler" PostgreSQL - Hiper Ölçek (Citus) Koordinatörü veya Çalışan düğümü için bir Azure Veritabanıdır.

Microsoft PostgreSQL - Tek Sunucu için Azure Veritabanına ait Aylık Çalışma Süresi Hesabı ve Hizmet Düzeyleri

"Kullanılabilir Maksimum Dakika", bir fatura ayı boyunca Microsoft Azure üyeliğinde Müşteri tarafından dağıtılan belirli bir Sunucu için toplam dakika sayısıdır.

"Çalışmama Süresi", Kullanılabilir Maksimum Dakika süresince Sunucu'nun kullanılamaz olduğu toplam dakika sayısıdır. Müşteri tarafından Sunucu'ya bağlantı kurmaya yönelik tüm sürekli girişimlerin Hata Kodu döndürmesi veya bir dakika içinde yanıt vermemesi durumunda, dakikanın kullanılamaz olduğu kabul edilir.

PostgreSQL için Azure Veritabanı'na ait "Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi", Kullanılabilir Maksimum Dakika'dan Çalışmama Süresi'nin çıkarılıp Kullanılabilir Maksimum Dakika'ya bölünmesi ile hesaplanır.

Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi, aşağıdaki formülle gösterilir:

% Aylık Çalışma Süresi = (Kullanılabilir Maksimum Dakika-Kesinti Süresi) / Kullanılabilir Maksimum Dakika x 100

Aşağıdaki Hizmet Düzeyleri ve Hizmet Kredileri, Müşterinin Microsoft PostgreSQL - Tek Sunucu için Azure Veritabanı kullanımı için geçerlidir:

Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi Hizmet Kredisi
< %99,99 %10
< %99 %25
< %95 %100

Microsoft PostgreSQL – Hiper Ölçek (Citus) için Azure Veritabanı

Ek Tanımlar

"Sunucu", herhangi bir PostgreSQL için Azure Veritabanı sunucusudur.

"Yüksek Kullanılabilirlik Kümesi" bir dizi Yüksek Kullanılabilirlik Düğümü anlamına gelir.

"Yüksek Kullanılabilirlik Düğümü" sunucu grubu içindeki yüksek kullanılabilirlik etkinleştirilmiş bir Düğüm anlamına gelir.

"Koordinatör Düğümü" Küme Koordinatörü rolüne atanmış bir Düğümdür.

"Çalışan Düğümü" Çalışan rolü atanmış bir Düğümdür.

"Düğüm" veya "Düğümler" PostgreSQL - Hiper Ölçek (Citus) Koordinatörü veya Çalışan düğümü için bir Azure Veritabanıdır.

Microsoft PostgreSQL - Hiper Ölçek (Citus) - Yüksek Kullanılabilirlik Düğümü için Azure Veritabanına ait Aylık Çalışma Süresi Hesabı ve Hizmet Düzeyleri

"Kullanılabilir Maksimum Dakika", bir fatura ayı boyunca Microsoft Azure üyeliğinde Müşteri tarafından dağıtılan belirli bir Yüksek Kullanılabilirlik Düğümü için toplam dakika sayısıdır.

"Çalışmama Süresi", Kullanılabilir Maksimum Dakika süresince Düğümün kullanılamaz olduğu toplam dakika sayısıdır. Müşteri tarafından Düğüme bağlantı kurmaya yönelik tüm sürekli girişimlerin Hata Kodu döndürmesi veya bir dakika içinde yanıt vermemesi durumunda, dakikanın kullanılamaz olduğu kabul edilir. Koordinatör Düğümü bir dakika boyunca kullanılamaz olursa bu bir dakika Çalışan Düğümü için de kullanılamaz kabul edilir.

PostgreSQL Hiper Ölçek (Citus) Yüksek Kullanılabilirlik Düğümü için Azure Veritabanı'na ait "Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi", Kullanılabilir Maksimum Dakika'dan Çalışmama Süresi'nin çıkarılıp Kullanılabilir Maksimum Dakika'ya bölünmesi ile hesaplanır.

Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi, aşağıdaki formülle gösterilir:

% Aylık Çalışma Süresi = (Kullanılabilir Maksimum Dakika-Kesinti Süresi) / Kullanılabilir Maksimum Dakika x 100

Aşağıdaki Hizmet Düzeyleri ve Hizmet Kredileri, Müşterinin Microsoft PostgreSQL Hiper Ölçek (Citus) Yüksek Kullanılabilirlik Düğümü için Azure Veritabanı kullanımı için geçerlidir:

Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi Hizmet Kredisi
< %99,95 %10
< %99,00 %25

Microsoft PostgreSQL – Esnek Sunucu için Azure Veritabanı

Ek Tanımlar

"Sunucu" belirli herhangi bir PostgreSQL - Esnek Sunucu için Azure Veritabanı sunucusudur.

"Yüksek Kullanılabilirlik", Esnek sunucu bağlamında, bölgesel olarak yedekli yapılandırma veya aynı bölgesel olarak yedeklide dağıtılan Yüksek Kullanılabilirlik sunucuları (Birincil ve beklemede) kümesi anlamına gelir.

Microsoft PostgreSQL - Esnek Sunucu için Azure Veritabanına ait Aylık Çalışma Süresi Hesabı ve Hizmet Düzeyleri

"Kullanılabilir Maksimum Dakika", bir fatura ayı boyunca Microsoft Azure üyeliğinde Müşteri tarafından dağıtılan belirli bir Sunucu için toplam dakika sayısıdır.

"Çalışmama Süresi", Kullanılabilir Maksimum Dakika süresince Sunucu'nun kullanılamaz olduğu toplam dakika sayısıdır. Müşteri tarafından Sunucuya bağlantı kurmaya yönelik tüm sürekli girişimlerin başarısız olması durumunda, dakikanın kullanılamaz olduğu kabul edilir.

PostgreSQL – Esnek Sunucu için Azure Veritabanı bağlamında "Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi", Kullanılabilir Maksimum Dakika'dan Çalışmama Süresi'nin çıkarılıp Kullanılabilir Maksimum Dakika'ya bölünmesi ile hesaplanır.

Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi, aşağıdaki formülle gösterilir:

% Aylık Çalışma Süresi = (Kullanılabilir Maksimum Dakika-Kesinti Süresi) / Kullanılabilir Maksimum Dakika x 100

Aşağıdaki Hizmet Düzeyleri ve Hizmet Kredileri, Müşterinin Microsoft PostgreSQL – Alan Olarak Yedeklide yapılandırılmış Esnek Sunucu Yüksek kullanılabilirlik modu için Azure Veritabanı kullanımı için geçerlidir:

Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi Hizmet Kredisi
%99,99’dan az ve %99,00’dan fazla veya buna eşit %10
%99,00’dan az ve %95,00’dan fazla veya buna eşit %25
%95.00’ten az %100

Aşağıdaki Hizmet Düzeyleri ve Hizmet Kredileri, Müşterinin, PostgreSQL için Microsoft Azure Veritabanı kullanımı için geçerlidir (aynı bölge Yüksek kullanılabilirlik modunda yapılandırılmış Esnek Sunucu):

Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi Hizmet Kredisi
%99,95’dan az ve %99,00’dan fazla veya buna eşit %10
%99.00’ten az %25

Aşağıdaki Hizmet Düzeyleri ve Hizmet Kredileri, Müşterinin Microsoft PostgreSQL - alan olarak yedeklide yapılandırılmamış Esnek Sunucu Yüksek kullanılabilirlik modu için Azure kullanımı için geçerlidir:

Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi Hizmet Kredisi
%99,9’dan az ve %99,00’dan fazla veya buna eşit %10
%99.00’ten az %25

Sürüm Geçmişi

1.3 Son güncelleme: Mart 2022
Sürüm notları: PostgreSQL için Azure Veritabanı Eklentisi - Esnek Sunucu aynı bölge yüksek kullanılabilirlik SLA'sı

1.2 Son güncelleme: Kasım 2021
Sürüm notları: PostgreSQL için Azure Veritabanının eklenmesi - Esnek Sunucu çalışma süresi SLA'sı

1.1 Son güncelleme: Mart 2020
Sürüm notları: Postgres Citus Yüksek Kullanılabilirlik Düğümü SLA'sının eklenmesi

1.0 Son güncelleme: Haziran 2019
Sürüm notları: Çalışma süresi %95'in altındaysa %100 kredi ile geliştirilmiş SLA