Media Services için Hizmet Düzeyi Anlaşması

Son güncelleme: Eylül 2018

 • Medya Hizmetleri Kodlaması için, %99,9 REST API işlem kullanılabilirliği taahhüt ediyoruz.
 • Akış için, en az bir Akış Birimi satın alındığında mevcut medya içeriği için %99,9'luk kullanılabilirlik garantisiyle istekler için başarılı bir şekilde hizmet sağlayacağız.
 • Canlı Kanallar için, çalışan Kanalların harici bağlantı oranının en az %99,9 olacağını taahhüt ediyoruz.
 • İçerik Koruma için, anahtar istekleri başarıyla gerçekleştirme oranımızın en az %99,9 olacağını taahhüt ediyoruz.
 • Video Dizin Oluşturucu için, %99,9 REST API işlem kullanılabilirliğini taahhüt ediyoruz.
 • Medya Dizin Oluşturucu için, bir Ayrılmış Medya Birimiyle işleme alınan Dizin Oluşturucu Görevi isteklerinden konuşma içeriğini başarılı bir şekilde alma oranımızın %99,9 olacağını taahhüt ediyoruz.

Microsoft Çevrimiçi Hizmetler Hizmet Düzeyi Anlaşması (bu “Hizmet Düzeyi Anlaşması”), Microsoft toplu lisanslama anlaşmanızın (“Anlaşma”) bir parçasıdır. Bu Hizmet Düzeyi Anlaşmasında kullanılan ancak tanımlanmayan, büyük harfle yazılmış terimler Anlaşmada kendilerine verilen anlamları ifade edecektir. Bu Hizmet Düzeyi Anlaşması, burada listelenen Microsoft Çevrimiçi Hizmetler (“Hizmet” veya “Hizmetler”) için geçerlidir ancak Hizmetlerle birlikte veya Hizmetlerle bağlantılı olarak ayrıca markalanan hizmetler için veya herhangi bir Hizmetin parçası olan şirket içi yazılımlar için geçerli değildir.

Bu Hizmet Düzeyi Anlaşmasında açıklanan şekilde her Hizmet için Hizmet Düzeyine ulaşmaz ve bunu sürdürmezsek, o zaman aylık hizmet ücretlerinizin bir kısmı için krediye hak kazanabilirsiniz. Üyeliğinizin ilk sözleşme döneminde Hizmet Düzeyi Anlaşmanızın hükümlerini değiştirmeyeceğiz ancak üyeliğinizi yenilerseniz, yenileme sırasında geçerli olan bu Hizmet Düzeyi Anlaşmasının sürümü yenileme anlaşmanızın süresi boyunca geçerli olacaktır. Bu Hizmet Düzeyi Anlaşmasında yapılan esasa ilişkin olumsuz değişiklikler için en az 90 gün önceden bildirim sağlayacağız.

Tanımlar

İlgili Aylık Süre” Hizmet Kredisinin borçlu olunduğu bir takvim ayı için Hizmetin üyesi olduğunuz gün sayısı anlamına gelir.

İlgili Aylık Hizmet Ücretleri” Hizmet Kredisinin borçlu olunduğu ay için geçerli olan bir Hizmet için tarafınızdan ödenen toplam ücret anlamına gelir.

Çalışmama Süresi” aşağıda Hizmetlere Özel Hükümlerde her Hizmet için tanımlanmıştır.

Hata Kodu” 5xx aralığında HTTP durum kodu gibi bir işlemin başarısız olduğuna ilişkin bir gösterge anlamına gelir.

Harici Bağlantı” genel bir IP adresinden gönderilebilen ve alınabilen HTTP ve HTTPS gibi desteklenen iletişim kuralları üzerinden gerçekleşen çift yönlü ağ trafiğidir.

Olay” Çalışmama Süresiyle sonuçlanan (i) tek bir olay veya (ii) olaylar kümesi anlamına gelir.

Yönetim Portalı” kapsamı dahilinde müşterilerin Hizmeti yönetebileceği ve Microsoft tarafından sağlanan web arabirimi anlamına gelir.

Hizmet Kredisi” Microsoft'un talebi onaylamasını takiben size ödenen İlgili Aylık Hizmet Ücretleri yüzdesidir.

Hizmet Düzeyi” Microsoft'un Hizmetleri sağlarken karşılamayı kabul ettiği ve bu Hizmet Düzeyi Anlaşmasında belirtilen performans ölçümü/ölçümleri anlamına gelir.

Hizmet Kaynağı” Hizmet dahilinde kullanım için sağlanan tek tek kaynaklar anlamına gelir.

Başarı Kodu” 2xx aralığında HTTP durum kodu gibi bir işlemin başarılı olduğuna ilişkin bir gösterge anlamına gelir.

Destek Aralığı” ayrı bir ürüne veya hizmete ait bir Hizmet özelliğinin veya uyumluluğunun desteklendiği süre anlamına gelir.

Hükümler

Talepler
Microsoft'un talebi kabul etmesi için talebi, aşağıdakiler dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Microsoft'un talebi doğrulaması için gerekli tüm bilgilerle birlikte, Microsoft Corporation'daki müşteri desteğine göndermelisiniz: (i) Olayın ayrıntılı bir açıklaması; (ii) Çalışmama Süresinin zamanı ve süresiyle ilgili bilgiler; (iii) etkilenen kullanıcıların (varsa) sayısı ve konumu/konumları; ve (iv) Olay oluştuğu sırada Olayın çözülmesine yönelik bulunulan girişimlerin açıklamaları.

Microsoft Azure ile ilgili bir talep olduğunda, talebi, talebin konusu olan Olayın oluştuğu fatura ayı sonundan sonraki iki ay içinde almalıyız. Tüm diğer Hizmetlerle ilgili talep olduğunda, talebi, Olayın oluştuğu ayı takip eden takvim ayının sonuna kadar almalıyız. Örneğin, Olay 15 Şubat'ta oluşmuşsa 31 Mart'a kadar talebi ve gerekli tüm bilgileri almalıyız.

Bize makul şekilde sunulan tüm bilgileri değerlendirecek ve Hizmet Kredisinin borçlu olunup olunmadığını iyi niyetle belirleyeceğiz. Sonraki ay içinde ve alındıktan sonraki kırk beş (45) gün içinde talepleri işlemek için ticari açıdan makul çabayı göstereceğiz. Hizmet Kredisine hak kazanmak için Anlaşmaya uymalısınız. Size Hizmet Kredisinin borçlu olunduğunu belirlememiz durumunda, Hizmet Kredisini İlgili Aylık Hizmet Ücretleriniz için uygulayacağız.

Birden fazla Hizmet (paket şeklinde değil) satın aldıysanız, bu durumda talepleri, sanki her Hizmet tek tek bir Hizmet Düzeyi Anlaşması kapsamındaymış gibi, yukarıda açıklanan sürece uygun şekilde göndermelisiniz. Örneğin, hem Exchange Online hem de SharePoint Online (paket şeklinde değil) satın aldıysanız ve üyelik süresi boyunca bir Olay her iki Hizmet için de Çalışmama Süresine neden olduysa, bu durumda bu Hizmet Düzeyi Anlaşması kapsamında iki talep göndererek iki ayrı Hizmet Kredisine (her Hizmet için bir adet) hak kazanabilirsiniz. Aynı Olay nedeniyle belirli bir Hizmet için birden fazla Hizmet Düzeyinin karşılanmaması durumunda, kapsamı dahilinde söz konusu Olaya bağlı olarak bir talebin gerçekleştirilebileceği tek bir Hizmet Düzeyi seçmelisiniz. Spesifik bir SLA'da aksi belirtilmedikçe Geçerli Aylık Dönemde Hizmet başına yalnızca bir Hizmet Kredisine izin verilir.

Hizmet Kredileri
Hizmet Kredileri, Anlaşma ve bu Hizmet Düzeyi Anlaşması kapsamındaki herhangi bir Hizmetin yerine getirilmesi veya kullanılabilirliğiyle ilgili sorunlarda tek ve münhasır talep hakkınızdır. Yerine getirme veya kullanılabilirlik sorunları için İlgili Aylık Hizmet Ücretlerinizi tek taraflı olarak mahsup edemeyebilirsiniz.

Hizmet Kredileri, yalnızca belirli bir Hizmet, Hizmet Kaynağı veya Hizmet Düzeyinin karşılanmadığı Hizmet tier'ı için ödenen ücretlerde geçerlidir. Hizmet Düzeylerinin tek tek Hizmet Kaynakları veya ayrı Hizmet tier'ları için geçerli olduğu durumlarda, Hizmet Kredileri yalnızca etkilenen Hizmet Kaynağı veya Hizmet tier'ı (hangisi varsa) için ödenen ücretlerde geçerlidir. Belirli bir Hizmet veya Hizmet Kaynağı için herhangi bir fatura ayı boyunca verilen Hizmet Kredileri, hiçbir koşul altında, fatura ayı boyunca söz konusu Hizmet veya Hizmet Kaynağına (hangisi geçerliyse) yönelik aylık hizmet ücretlerinizi aşmayacaktır.

Hizmetleri bir paketin parçası olarak veya tek bir teklif olarak satın aldıysanız, her Hizmet için İlgili Aylık Hizmet Ücretleri ve Hizmet Kredisi eşit olarak bölüştürülecektir.

Hizmeti bir kurumsal bayiden satın aldıysanız, siz doğrudan kurumsal bayinizden hizmet kredisi alacaksınız ve kurumsal bayi doğrudan bizden Hizmet Kredisi alacaktır. Hizmet Kredisi, kendi makul takdirimizde olmak üzere, tarafımızdan belirlenen şekilde, ilgili Hizmet için tahmini perakende fiyatını temel alacaktır.

Sınırlamalar
Bu SLA ve ilgili Hizmet Seviyeleri, aşağıdaki tür performans veya kullanılabilirlik sorunları için geçerli değildir:

 1. Makul kontrolümüz dışındaki faktörlerden kaynaklanan (örneğin, doğal afet, savaş, terör olayları, ayaklanma, hükümet müdahalesi ya da tesisinizde veya tesisiniz ile veri merkezimiz arasında gerçekleşenler dâhil olmak üzere veri merkezlerimiz dışındaki bir ağ veya cihaz arızası);
 2. Yetersiz bant genişliğinden kaynaklanan sorunlar veya üçüncü kişi yazılım ya da hizmetleriyle ilgili sorunlar dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tarafımızdan sağlanmayan hizmetlerin, donanımların veya yazılımların kullanımından kaynaklanan;
 3. Size Hizmeti kullanmanızı değiştirmenizi önermemizden sonra Hizmeti kullanımınızı önerilen şekilde değiştirmediyseniz, Hizmeti kullanımınızdan doğan;
 4. Hizmetin, özelliğin veya yazılımın ön sürüm, beta veya deneme sürümleri sırasında veya bunlarla ilgili olarak ya da Microsoft üyelik kredileri kullanarak yapılan satın alma işlemleri sırasında veya bunlarla ilgili olarak gerçekleşen (tarafımızdan belirlenen şekilde);
 5. Gerektiğinde yetkisiz eylemde bulunmanızdan veya eylemde bulunmamanızdan ya da çalışanlarınızdan, vekillerinizden, yüklenicilerinizden veya satıcı firmalarınızdan veya parola ya da ekipman aracılığıyla ağımıza erişimi bulunan herhangi birinden kaynaklanan veya başka bir şekilde uygun güvenlik uygulamalarını takip etmemenizden kaynaklanan;
 6. Gerekli yapılandırmalara uymamanızdan, desteklenen platformlar kullanmamanızdan, kabul edilebilir kullanıma yönelik ilkeleri izlememenizden veya Hizmeti, Hizmetin özellikleri ya da işlevleriyle tutarlı olmayan (örneğin, desteklenmeyen işlemler gerçekleştirilmesine yönelik girişimler) veya yayınladığımız kılavuzla tutarlı olmayan bir şekilde kullanmanızdan kaynaklanan;
 7. Hatalı giriş, talimatlar veya tartışmalardan kaynaklanan (örneğin, var olmayan dosyalara erişime yönelik istekler);
 8. Tanımlanan kotaları aşan işlemler gerçekleştirilmesine yönelik girişimlerinizden kaynaklanan veya kötü eğilimli olduğundan şüphelenilen davranışları kısıtlamamızdan kaynaklanan;
 9. İlişkili Destek Aralıkları dışındaki Hizmet özelliklerini kullanımından kaynaklanan; veya
 10. Olay sırasında ayrılan ancak ödemesi yapılmayan lisanslar.

Open, Open Value ve Open Value Üyeliği toplu lisanslama anlaşmaları aracılığıyla satın alınan hizmetler ile bir Office 365 Small Business Premium paketi kapsamında bulunan ve bir ürün anahtarı olarak satın alınan hizmetler, hizmet ücretlerini esas alan Hizmet Kredileri için uygun değildir. Bu Hizmetler için uygun olabileceğiniz herhangi bir Hizmet Kredisi, hizmet ücretleri yerine hizmet süresi (örneğin, gün) olarak ödenebilir ve “İlgili Aylık Hizmet Ücretlerine” yapılan tüm atıflar kaldırılarak yerine “İlgili Aylık Süre” ifadesi kullanılmıştır.

Ek Tanımlar

"Ayrılan Egress Bant Genişliği" bir Medya Hizmeti için Yönetim Portalında Müşteri tarafından yapılandırılmış bant genişliği miktarıdır. Ayrılan Egress Bant Genişliği, Yönetim Portalında “Akış Birimleri” veya benzer bir adla etiketlenebilir.

"Kanal", medya verilerini almak üzere yapılandırılmış bir Medya Hizmeti dâhilindeki uç nokta anlamına gelir.

"Kodlama", Medya Hizmetleri Görevlerinde yapılandırılan şekilde üyelik başına medya dosyalarının işlenmesi anlamına gelir.

"Ayrılmış Medya Birimi", müşteri tarafından bir Azure Media Services hesabı kapsamında satın alınmış olan ayrılmış birimler anlamına gelir.

"Dizin Oluşturucu Görevi", süresi minimum beş dakika olan bir MP3 giriş dosyasından konuşma içeriğini almak için yapılandırılan bir Medya Hizmetleri Görevi anlamına gelir.

"Medya Hizmeti", Müşterinin Microsoft Azure üyeliğiyle ilişkili olarak Yönetim Portalında oluşturulan Azure Media Services hesabı anlamına gelir. Her Microsoft Azure üyeliğinin birden fazla ilişkili Medya Hizmeti olabilir.

"Medya Hizmet İsteği", Müşterinin Medya Hizmetine gönderilen bir istek anlamına gelir.

"Medya Hizmetleri Görevi", Müşteri tarafından yapılandırılan şekilde medya işleme işlerinin tek tek gerçekleştirilmesi anlamına gelir. Medya işleme işlemleri, medya dosyalarını kodlama, dönüştürme ve dizine almayı kapsar.

"Akış Birimi", bir Medya Hizmeti için Müşteri tarafından satın alınan ayrılmış egress kapasitesi birimi anlamına gelir.

"Geçerli Anahtar İstekleri", Müşterinin Medya Hizmetindeki mevcut içerik anahtarları için İçerik Koruma Hizmetinde yapılan isteklerin tamamıdır.

"Geçerli Medya Hizmet İstekleri", en az bir Akış Biriminin satın alınmış ve söz konusu Medya Hizmetine ayrılmış olması durumunda bir Müşterinin Medya Hizmetiyle ilişkili Azure Depolama hesabındaki mevcut medya içeriği için hak kazanan tüm Medya Hizmet İstekleridir. Geçerli Medya Hizmet İstekleri, toplam işlem hacminin Ayrılan Bant Genişliğinin %80'ini aştığı Medya Hizmet İsteklerini kapsamaz.

Kodlama Hizmeti için Aylık Çalışma Süresi Hesaplaması ve Hizmet Seviyeleri

"Toplam İşlem Girişimi", bir üyelik için bir fatura ayı boyunca Müşteri tarafından gerçekleştirilen Medya Hizmetiyle ilgili olarak kimliği doğrulanmış REST API isteklerinin toplam sayısıdır. Toplam İşlem Girişimi, ilk Hata Kodunun alınmasından sonra beş dakikalık aralıklarla sürekli olarak tekrar eden bir Hata Kodu döndüren REST API isteklerini kapsamaz.

"Başarısız İşlemler", Microsoft'un isteği almasından sonraki 30 saniye içinde Başarı Kodu döndürmeyen Toplam İşlem Girişimleri dâhilindeki tüm isteklerin yer aldığı kümedir.

Azure Media Services Kodlama Hizmeti için "Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi", belirli bir Microsoft Azure üyeliği için bir fatura ayında Toplam İşlem Girişiminden Başarısız İşlemlerin çıkarılıp Toplam İşlem Girişimine bölünmesiyle hesaplanır. Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi, aşağıdaki formülle gösterilir:

% Aylık Çalışma Süresi = (Toplam İşlem Girişimi - Başarısız İşlemler) / Toplam İşlem Girişimi

Aşağıdaki Hizmet Düzeyleri ve Hizmet Kredileri, Müşterinin, Azure Media Services Kodlama Hizmetini kullanımı için geçerlidir:

Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi Hizmet Kredisi
< %99,9 %10
< %99 %25

Medya Dizin Oluşturucu için Aylık Çalışma Süresi Hesaplaması ve Hizmet Düzeyleri

"Toplam İşlem Girişimi", bir üyelik için bir fatura ayı boyunca Müşteri tarafından mevcut bir Ayrılmış Medya Birimi kullanılarak gerçekleştirilmeye teşebbüs edilen Dizin Oluşturucu Görevlerinin toplam sayısıdır.

"Başarısız İşlemler", aşağıdaki gibi Toplam İşlem Girişimleri dâhilindeki Dizin Oluşturucu Görevler kümesidir

 1. Giriş dosyası süresinin 3 katı olan bir süre dâhilinde tamamlanmayan Dizin Oluşturucu Görevler kümesidir.
 2. Medyaya Ayrılan Birimin Dizin Oluşturucu Görevi tarafından kullanıma sağlanmasından sonraki 5 dakika içinde işlemeye başlamayan.

Medya İndeks Oluşturucu için "Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi", bir Microsoft Azure Üyeliği ile ilgili olarak, bir fatura ayında Toplam İşlem Denemesinden Başarısız İşlemlerin çıkarılıp Toplam İşlem Denemesine bölünmesiyle hesaplanır. Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi, aşağıdaki formülle gösterilir:

% Aylık Çalışma Süresi = (Toplam İşlem Girişimi - Başarısız İşlemler) / Toplam İşlem Girişimi

Aşağıdaki Hizmet Düzeyleri ve Hizmet Kredileri, Müşterinin Medya Dizin Oluşturucu kullanımı için geçerlidir:

Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi Hizmet Kredisi
< %99,9 %10
< %99 %25

Akış Hizmeti için Aylık Çalışma Süresi Hesaplaması ve Hizmet Seviyeleri

"Dağıtım Dakikaları", belirli bir Akış Biriminin bir fatura ayında satın alındığı ve Medya Hizmetine ayrıldığı toplam dakika sayısıdır.

"Kullanılabilir Maksimum Dakika", bir fatura ayında satın alınan ve bir Medya Hizmetine ayrılan tüm Akış Birimlerindeki tüm Dağıtım Dakikalarının toplamıdır.

"Çalışmama Süresi", Akış Hizmetinin kullanılamadığı birikmiş Dağıtım Dakikalarının toplamıdır. Dakika boyunca Akış Birimine yapılan tüm sürekli Geçerli Hizmet İsteklerinin Hata Koduyla sonuçlanması durumunda, dakika, belirli bir Akış Birimi için kullanılamaz olduğu kabul edilir.

Azure Media Services Akış Hizmeti için "Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi", belirli bir Microsoft Azure üyeliği için bir fatura ayında Kullanılabilir Maksimum Dakikadan Çalışmama Süresinin çıkarılıp Kullanılabilir Maksimum Dakikaya bölünmesiyle hesaplanır. Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi, aşağıdaki formülle gösterilir:

Aylık Çalışma Süresi % = (Kullanılabilir Maksimum Dakika - Çalışmama Süresi) / Kullanılabilir Maksimum Dakika

Aşağıdaki Hizmet Düzeyleri ve Hizmet Kredileri, Müşterinin, Azure Media Services İstek Üzerine Akış Hizmetini kullanımı için geçerlidir:

Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi Hizmet Kredisi
< %99,9 %10
< %99 %25

Video Dizin Oluşturucu hizmeti için Aylık Çalışma Süresi Hesaplaması ve Hizmet Düzeyleri

"Toplam İşlem Girişimi", bir üyelik için bir fatura ayı boyunca Müşteri tarafından gerçekleştirilen kimliği doğrulanmış Video Dizin Oluşturucu API isteklerinin toplam sayısıdır. Toplam İşlem Girişimi, ilk Hata Kodunun alınmasından sonra beş dakikalık bir aralık içinde sürekli olarak tekrar eden bir Hata Kodu veren Video Dizin Oluşturucu API isteklerini veya dosyayı bayt dizisi içeriği olarak gönderen YAYINI Yükle isteklerini içermez.

"Başarısız İşlemler", istemcinin isteği göndermesini tamamlamasından sonra 360 saniye içinde bir Hata Kodu veren veya bir yanıt göndermeyen Toplam İşlem Girişimleri dahilindeki tüm isteklerin yer aldığı kümedir.

Medya Dizin Oluşturucu Hizmeti için "Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi", belirli bir Microsoft Azure üyeliği için bir fatura ayında Toplam İşlem Denemesinden Başarısız İşlemlerin çıkarılıp Toplam İşlem Denemesine bölünerek hesaplanır. Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi, aşağıdaki formülle gösterilir:

% Aylık Çalışma Süresi = (Toplam İşlem Girişimi - Başarısız İşlemler) / Toplam İşlem Girişimi

Aşağıdaki Hizmet Düzeyleri ve Hizmet Kredileri, Müşterinin, Azure Video Dizin Oluşturucu Hizmetini kullanımı için geçerlidir:

Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi Hizmet Kredisi
< %99,9 %10
< %99 %25

Canlı Kanallar için Aylık Çalışma Süresi Hesaplaması ve Hizmet Seviyeleri

"Dağıtım Dakikaları", belirli bir Kanalın bir fatura ayında satın alındığı, Medya Hizmetine ayrıldığı ve çalışır durumda olduğu toplam dakika sayısıdır.

"Kullanılabilir Maksimum Dakika", bir fatura ayında satın alınan ve Medya Hizmetine ayrılan tüm Kanallardaki tüm Dağıtım Dakikalarının toplamıdır.

"Çalışmama Süresi", Canlı Kanallar Hizmetinin kullanılamadığı birikmiş Dağıtım Dakikalarının toplamıdır. Dakika boyunca Kanalın Harici Bağlantısı yoksa, dakika, belirli bir Kanal için kullanılamaz kabul edilir.

Canlı Kanallar Hizmeti için "Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi", belirli bir Azure üyeliği için bir fatura ayında Kullanılabilir Maksimum Dakikadan Çalışmama Süresinin çıkarılıp Kullanılabilir Maksimum Dakikaya bölünmesiyle hesaplanır. Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi, aşağıdaki formülle gösterilir:

Aylık Çalışma Süresi % = (Kullanılabilir Maksimum Dakika - Çalışmama Süresi) / Kullanılabilir Maksimum Dakika

Aşağıdaki Hizmet Seviyeleri ve Hizmet Kredileri, Müşterinin, Azure Media Services Canlı Kanallar Hizmetini kullanımı için geçerlidir:

Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi Hizmet Kredisi
< %99,9 %10
< %99 %25

İçerik Koruma Hizmeti için Aylık Çalışma Süresi Hesaplaması ve Hizmet Düzeyleri

"Toplam İşlem Girişimi", belirli bir Azure üyeliği için bir fatura ayı boyunca Müşteri tarafından yapılan Geçerli Anahtar İsteklerinin tamamıdır.

"Başarısız İşlemler" İçerik Koruma Hizmetinin isteği almasından sonraki 30 saniye içinde Hata Koduyla sonuçlanan veya Başarı Kodu döndürmeyen Toplam İşlem Girişiminde yer alan Geçerli Anahtar İsteklerinin tamamıdır.

Azure Media Services için "Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi", belirli bir Microsoft Azure üyeliği için bir fatura ayında Toplam İşlem Girişiminden Başarısız İşlemlerin çıkarılıp Toplam İşlem Girişimine bölünmesiyle hesaplanır. Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi, aşağıdaki formülle gösterilir:

% Aylık Çalışma Süresi = (Toplam İşlem Girişimi - Başarısız İşlemler) / Toplam İşlem Girişimi

Aşağıdaki Hizmet Düzeyleri ve Hizmet Kredileri, Müşterinin, Azure Media Services İçerik Koruma Hizmetini kullanımı için geçerlidir:

Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi Hizmet Kredisi
< %99,9 %10
< %99 %25

Sürüm Geçmişi

1.2 Son güncelleme: Eylül 2018
Sürüm notları: Video Dizin Oluşturucu hizmeti SLA’sının eklenmesi

1.1 Son güncelleme: Temmuz 2018
Sürüm notları: ‘Ayrılmış Kodlama Birimi’ ‘Ayrılmış Medya Birimi’ haline değiştirildi ve Dizin Oluşturucu Görevi tanımına açıklık eklendi.

1.0 Son güncelleme: Mayıs 2015