Analiz için Azure Stack katmanlı verileri

Uygulamalarda daha fazla verimliliği destekleyen mimariyle hem şirket içindeki hem de Azure’daki verileri ve uygulamaları kolayca katmanlı hale getirin. Gereksiz verileri sürecin başında filtreleyin, bulut uygulamalarını kolayca şirket içindeki verilere yaklaştırın ve birden çok konumdan toplanmış büyük ölçekli verileri Azure’da analiz ederek filo düzeyinde içgörüler elde edin.

分析のために Azure Stack により階層化されたデータアプリケーションの効率の向上をサポートするアーキテクチャを使用して、オンプレミスと Azure のデータとアプリケーションを容易に階層化できます。 このプロセスの早期段階で不要なデータをフィルターで除外し、クラウド アプリケーションをオンプレミスのデータの近くに容易に配置し、Azure 内の複数の場所からの大規模な集約データを分析し、フリート レベルの分析情報を取得します。1234567

Veriler depolama hesabına akar.

Azure Stack’teki işlev, verileri analiz ederek anomali ve uyumluluk denetimi yapar.

Yerel olarak ilgili içgörüler Azure Stack uygulamasında görüntülenir.

İçgörüler ve anomaliler bir kuyruğa yerleştirilir.

Verilerin çoğu bir arşiv depolama hesabına yerleştirilir.

İşlev, kuyruktaki verileri Azure Depolama’ya gönderir.

Genel olarak ilgili ve uyumlu içgörüler, genel uygulamada kullanıma sunulur.

  1. 1 Veriler depolama hesabına akar.
  2. 2 Azure Stack’teki işlev, verileri analiz ederek anomali ve uyumluluk denetimi yapar.
  3. 3 Yerel olarak ilgili içgörüler Azure Stack uygulamasında görüntülenir.
  4. 4 İçgörüler ve anomaliler bir kuyruğa yerleştirilir.
  1. 5 Verilerin çoğu bir arşiv depolama hesabına yerleştirilir.
  2. 6 İşlev, kuyruktaki verileri Azure Depolama’ya gönderir.
  3. 7 Genel olarak ilgili ve uyumlu içgörüler, genel uygulamada kullanıma sunulur.

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Depolama

Dayanıklı, yüksek oranda kullanılabilir ve büyük ölçüde ölçeklenebilir bulut depolaması

Azure Functions (Azure İşlevleri)

Sunucusuz kodlama ile olayları işleyin

Azure Stack

Hibrit bulut uygulamalarıyla yenilik yapma fırsatı yakalayın

İlgili çözüm mimarileri

Hybrid CI/CD with Azure StackImplementing a continuous integration/continuous development (CI/CD) approach to deploying applications becomes difficult when on-premises applications are built and operated in different ways than cloud applications. Having a consistent set of development tools and processes across the Azure public cloud and on-premises Azure Stack environments makes it far easier for organizations to implement a practice of CI/CD. Apps and services deployed the right way in Azure and Azure Stack are essentially interchangeable and can run in either location.123455

Azure Stack ile hibrit CI/CD

Şirket içi uygulamalar bulut uygulamalarından farklı şekillerde oluşturulup çalıştırıldığında, uygulama dağıtımı için bir sürekli tümleştirme/sürekli dağıtım (CI/CD) yaklaşımının benimsenmesi zorlaşır. Hem Azure genel bulutunda hem de şirket içi Azure Stack ortamlarında birbiriyle tutarlı geliştirme araçlarına ve işlemlere sahip olunması, kuruluşlar için CI/CD yaklaşımı benimsemeyi çok daha kolay hale getirir. Azure’da ve Azure Stack’te doğru şekilde dağıtılan uygulamalar ve hizmetler temelde birbirlerinin yerine geçebilir ve her iki konumda çalışabilir.

Hybrid connectivity with Azure StackAzure Stack enables you to deploy Azure services on-premises or in the cloud with a consistent application logic, development paradigm, and operations methodology. Hybrid cloud applications are a single system that has components running in both Azure and Azure Stack. This solution blueprint is relevant to establishing connectivity for any application that involves communications between the Azure public cloud and on-premises Azure Stack components. Hybrid connectivity is a foundational blueprint that will be applicable to most Azure Stack solutions. Note: This doesn't apply to Azure Stack deployments that are disconnected from the public internet.4321321

Azure Stack ile karma bağlantı

Azure Stack, Azure hizmetlerini tutarlı bir uygulama mantığı, geliştirme paradigması ve operasyon metodolojisiyle şirket içinde veya bulutta dağıtmanıza imkan tanır. Hibrit bulut uygulaması, hem Azure’da hem de Azure Stack’te çalışan bileşenlere sahip tek bir sistemdir. Bu çözüm şeması, Azure genel bulutu ile şirket içi Azure Stack bileşenleri arasında iletişim gerektiren tüm uygulamalar için bağlantı kurma konusunda kullanışlıdır. Hibrit bağlantı, çoğu Azure Stack çözümü için geçerli olabilecek temel bir şemadır. Not: Bu, genel İnternet bağlantısı olmayan Azure Stack dağıtımları için geçerli değildir.

Hybrid identity with Azure StackThe need to keep application components on-premises doesn't have to be a barrier to adopting cloud technologies. With Azure Stack, app components can reside on-premises while interacting with components running in Azure public cloud. This blueprint enables teams to manage identity for users as well as applications in a way that is consistent across clouds.12334556

Azure Stack ile karma kimlik

Uygulama bileşenlerini şirket içinde tutma gereksinimi, bulut teknolojilerinin benimsenmesine engel olmak zorunda değildir. Azure Stack ile uygulama bileşenleri şirket içinde bulunduğu halde Azure genel bulutunda çalışan bileşenlerle etkileşim kurabilir. Bu şema, takımların kullanıcılar ve uygulamalar için farklı bulutlarda tutarlı bir şekilde kimlik yönetimi gerçekleştirmesine imkan tanır.