Event Grid kullanarak sunucusuz uygulama mimarileri

Event Grid, veri kaynaklarını ve olay işleyicilerini bağlar. Event Grid’i örneğin bir blob depolama kapsayıcısına eklenen her yeni fotoğrafta görüntü analizini çalıştıracak sunucusuz bir işlev tetiklemek için kullanabilirsiniz.

Serverless application architectures using Event GridEvent Grid connects data sources and event handlers. For example, use Event Grid to instantly trigger a serverless function to run image analysis each time a new photo is added to a blob storage container.

İlgili çözüm mimarileri

Ops automation using Event GridEvent Grid allows you to speed automation and simplify policy enforcement. For example, Event Grid can notify Azure Automation when a virtual machine is created or a SQL Database is spun up. These events can be used to automatically check that service configurations are compliant, put metadata into operations tools, tag virtual machines or file work items.

Event Grid kullanarak işlem otomasyonu

Event Grid, otomasyonu hızlandırmanızı ve ilke uygulamayı basitleştirmenizi sağlar. Örneğin Event Grid, sanal makine oluşturulduğunda veya SQL Veritabanı hazırlandığında Azure Otomasyonu’na bilgi verebilir. Bu olaylar hizmet yapılandırmalarının uyumlu olup olmadığını otomatik olarak denetlemek, operasyon araçlarına meta verileri eklemek, sanal makineleri etiketlemek ve iş öğelerini dosyalamak için kullanılabilir.

Application integration using Event GridEvent Grid connects your app with other services. For example, create an application topic to send your app’s event data to Event Grid and take advantage of its reliable delivery, advanced routing and direct integration with Azure. Alternatively, you can use Event Grid with Logic Apps to process data anywhere, without writing code.

Event Grid kullanarak uygulama tümleştirmesi

Event Grid, uygulamanızı diğer hizmetlerle bağlar. Örneğin, uygulamanızın olay verilerini Event Grid’e göndermek için bir uygulama konu başlığı oluşturup Azure ile doğrudan tümleştirme, güvenilir teslim ve gelişmiş yönlendirme özelliklerinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca Event Grid’i Logic Apps ile birlikte kullanarak kod yazmadan her yerden veri işleyebilirsiniz.