Azure ve Azure Stack ile bulutlar arası ölçeklendirme

Modern yazılımlar gittikçe daha bağlı ve dağıtılmış hale geliyor. Azure Stack’in Azure altyapısı ve platform hizmetleri ile tutarlı olması, gerektiğinde artan yükü karşılamak için bulutlar arası kaynak ölçeklendirmesi uygulamanıza ve talep düştüğünde kaynakları azaltmanıza olanak tanır. Bulutlar arası mimari ile hem maliyeti iyileştirip kaynak verimliliğini en üst düzeye çıkarın hem uyumlu kalın.

Azure 및 Azure Stack을 사용하여 클라우드 간 크기 조정최신 소프트웨어는 점점 더 연결되고 분산됩니다. Azure 인프라 및 플랫폼 서비스와 Azure Stack의 일관성을 통해 클라우드 간 리소스 크기를 조정하여 필요에 따라 늘어나는 부하를 충족하고 수요가 감소하면 리소스를 줄일 수 있습니다. 클라우드 간 아키텍처 준수를 유지하는 동시에 비용을 최적화하고 리소스 효율성을 극대화합니다.12345

Bir web uygulamasına çok sayıda kullanıcı erişmeye çalışır.

Traffic Manager, Azure Stack DNS adını döndürür.

Kullanıcılar Azure Stack web uygulamasına erişir.

Bir eşiğe ulaşıldıktan sonra bir işlev tarafından Azure Web App başlatılır ve Azure Traffic Manager rotası etkinleştirilir.

Trafik Azure’a yönlendirilir ve bunun sonucunda App Service otomatik olarak ölçeklendirilebilir.

  1. 1 Bir web uygulamasına çok sayıda kullanıcı erişmeye çalışır.
  2. 2 Traffic Manager, Azure Stack DNS adını döndürür.
  3. 3 Kullanıcılar Azure Stack web uygulamasına erişir.
  1. 4 Bir eşiğe ulaşıldıktan sonra bir işlev tarafından Azure Web App başlatılır ve Azure Traffic Manager rotası etkinleştirilir.
  2. 5 Trafik Azure’a yönlendirilir ve bunun sonucunda App Service otomatik olarak ölçeklendirilebilir.

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Traffic Manager

Yüksek performans ve kullanılabilirlik için gelen trafiği yönlendirin

Azure İşlevleri

Sunucusuz kodlama ile olayları işleyin

Azure Stack

Bulut sınırlarını aşan yenilikçi karma uygulamalar oluşturun ve çalıştırın

İlgili çözüm mimarileri

Azure Stack을 통한 하이브리드 CI/CD온-프레미스 응용 프로그램이 클라우드 응용 프로그램과 다른 방식으로 빌드 및 운영되는 경우 응용 프로그램 배포에 대한 CI/CD(지속적인 통합/지속적인 개발) 접근 방법 구현이 어려워집니다. Azure 공용 클라우드 및 온-프레미스 Azure Stack 환경에서 일관된 개발 도구 및 프로세스 집합을 사용하면 조직에서 CI/CD 방식을 훨씬 쉽게 구현할 수 있습니다. Azure 및 Azure Stack에 올바른 방식으로 배포된 앱과 서비스는 기본적으로 동일하게 사용 가능하며 두 위치 중 하나에서 실행할 수 있습니다.123455

Azure Stack ile hibrit CI/CD

Şirket içi uygulamalar bulut uygulamalarından farklı şekillerde oluşturulup çalıştırıldığında, uygulama dağıtımı için bir sürekli tümleştirme/sürekli dağıtım (CI/CD) yaklaşımının benimsenmesi zorlaşır. Hem Azure genel bulutunda hem de şirket içi Azure Stack ortamlarında birbiriyle tutarlı geliştirme araçlarına ve işlemlere sahip olunması, kuruluşlar için CI/CD yaklaşımı benimsemeyi çok daha kolay hale getirir. Azure’da ve Azure Stack’te doğru şekilde dağıtılan uygulamalar ve hizmetler temelde birbirlerinin yerine geçebilir ve her iki konumda çalışabilir.

Azure Stack을 통한 하이브리드 연결Azure Stack을 사용하면 일관된 애플리케이션 논리, 개발 패러다임 및 운영 방법으로 온-프레미스 또는 클라우드에 Azure 서비스를 배포할 수 있습니다. 하이브리드 클라우드 응용 프로그램은 Azure와 Azure Stack 둘 다에서 구성 요소가 실행되는 단일 시스템입니다. 이 솔루션 청사진은 Azure 공용 클라우드와 온-프레미스 Azure Stack 구성 요소 간 통신이 필요한 애플리케이션에 대한 연결 설정과 관련이 있습니다. 하이브리드 연결은 대부분의 Azure Stack 솔루션에 적용할 수 있는 기초 청사진입니다. 참고: 공용 인터넷에서 분리된 Azure Stack 배포에는 적용되지 않습니다.4321321

Azure Stack ile karma bağlantı

Azure Stack, Azure hizmetlerini tutarlı bir uygulama mantığı, geliştirme paradigması ve operasyon metodolojisiyle şirket içinde veya bulutta dağıtmanıza imkan tanır. Hibrit bulut uygulaması, hem Azure’da hem de Azure Stack’te çalışan bileşenlere sahip tek bir sistemdir. Bu çözüm şeması, Azure genel bulutu ile şirket içi Azure Stack bileşenleri arasında iletişim gerektiren tüm uygulamalar için bağlantı kurma konusunda kullanışlıdır. Hibrit bağlantı, çoğu Azure Stack çözümü için geçerli olabilecek temel bir şemadır. Not: Bu, genel İnternet bağlantısı olmayan Azure Stack dağıtımları için geçerli değildir.

Azure Stack을 통한 하이브리드 ID애플리케이션 구성 요소를 온-프레미스에 유지해야 하는 것이 클라우드 기술 채택에 방해가 되지는 않습니다. Azure Stack을 사용하면 앱 구성 요소가 온-프레미스에 있으면서 Azure 공용 클라우드에서 실행되는 구성 요소와 상호 작용할 수 있습니다. 이 청사진을 통해 팀이 클라우드에서 일관된 방식으로 사용자와 응용 프로그램의 ID를 관리할 수 있습니다.12334556

Azure Stack ile karma kimlik

Uygulama bileşenlerini şirket içinde tutma gereksinimi, bulut teknolojilerinin benimsenmesine engel olmak zorunda değildir. Azure Stack ile uygulama bileşenleri şirket içinde bulunduğu halde Azure genel bulutunda çalışan bileşenlerle etkileşim kurabilir. Bu şema, takımların kullanıcılar ve uygulamalar için farklı bulutlarda tutarlı bir şekilde kimlik yönetimi gerçekleştirmesine imkan tanır.