Gezintiyi Atla

US Consumer Price Index

labor statistics cpi

Tüketici Fiyat Endeksi (CPI), şehirli tüketicilerin tüketici ürün ve hizmetlerinden oluşan bir market arabası için ödediği fiyatta zaman içinde meydana gelen değişikliğin ölçümüdür.

Bu veri kümesi hakkında ayrıntılı bilgilerin bulunduğu dosyayı içeren BENİOKU dosyasını orijinal veri kümesi konumunda bulabilirsiniz

Bu veri kümesi ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu (BLS) tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi verilerinden oluşturulur. Bu veri kümesinin kullanımıyla ilgili hüküm ve koşullar için Bağlama ve Telif Hakkı Bilgileri ile Önemli Web Sitesi Bildirimleri’ni gözden geçirin.

Depolama Konumu

Bu veri kümesi Doğu ABD Azure bölgesinde depolanır. Benzeşim için Doğu ABD’deki işlem kaynaklarının ayrılması önerilir.

İlgili Veri Kümeleri

Bildirimler

MICROSOFT, AZURE AÇIK VERİ KÜMELERİNİ “OLDUĞU GİBİ” SAĞLAR. MICROSOFT, VERİ KÜMELERİNİ KULLANMANIZLA İLGİLİ AÇIK VEYA ÖRTÜLÜ HİÇBİR GARANTİ VEYA TAAHHÜTTE BULUNMAZ. YEREL KANUNLARINIZIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, MICROSOFT DOĞRUDAN, BAĞLI, ÖZEL, DOLAYLI, TESADÜFİ VEYA CEZA GEREKTİRENLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR HASAR YA DA KAYIPLA İLGİLİ HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.

Bu veri kümesi Microsoft’un kaynak verileri aldığı orijinal hükümler kapsamında sağlanır. Veri kümesi Microsoft’tan alınan verileri içerebilir.

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Azure Databricks

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Azure Synapse

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Preview

area_code item_code series_id year period value footnote_codes seasonal periodicity_code series_title item_name area_name
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2017 M12 279.974 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2017 M12 279.974 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2017 M12 279.974 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2017 M12 279.974 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2017 M12 279.974 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2017 M12 279.974 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2018 M01 284.456 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2018 M01 284.456 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2018 M01 284.456 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2018 M01 284.456 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
Name Data type Unique Values (sample) Description
area_code string 70 0000
0300

Belirli bir coğrafi alanı tanımlamak için kullanılan benzersiz kod. Tam alan kodları burada bulunabilir: http://download.bls.gov/pub/time.series/cu/cu.area

area_name string 69 U.S. city average
South

Belirli bir coğrafi alanın adı. Tüm alan adları ve kodları için bkz. https://download.bls.gov/pub/time.series/cu/cu.area

footnote_codes string 3 nan
U

Veri serisinin dipnotunu tanımlar. Çoğu değer null şeklindedir.

item_code string 515 SA0E
SAF11

Veri gözlemlerinin ilgili olduğu öğeyi tanımlar. Tüm öğe adları ve kodları için bkz. https://download.bls.gov/pub/time.series/cu/cu.item

item_name string 515 Energy
Food at home

Öğelerin tam adları. Öğe adları ve kodları için bkz. https://download.bls.gov/pub/time.series/cu/cu.txt

period string 16 S01
S02

Verilerin gözlemlendiği dönemi tanımlar. Biçim: M01-M13 veya S01-S03 (M=Aylık, M13=Yıllık Ortalama, S=Altı Aylık). Örn: M06=Haziran. Dönem adları ve kodları için bkz. https://download.bls.gov/pub/time.series/cu/cu.period

periodicity_code string 3 R
S

Veri gözleminin sıklığı. S=Altı Aylık; R=Düzenli.

seasonal string 1,043 U
S

Verilerin sezona göre ayarlanıp ayarlanmadığını tanımlayan kod. S= Sezona Göre Ayarlanmış; U= Ayarlanmamış.

series_id string 16,683 CWURS400SA0E
CWUR0100SA0E

Belirli bir seriyi tanımlayan kod. Zaman serisi, geniş bir zamandaki tutarlı zaman aralıklarında (aylık, üç aylık, altı aylık, yıllık) gözlemlenen bir veri kümesini ifade eder. BLS zaman serisi verileri genellikle aylık aralıklarla oluşturulur ve belirli bir coğrafi alanda fiyatı aylık olarak toplanan belirli bir tüketici ürününe veya istihdam oranı aylık olarak kaydedilen belirli bir sektördeki bir çalışan kategorisine vb. ilişkin verileri temsil eder. Daha fazla bilgi için bkz. https://download.bls.gov/pub/time.series/cu/cu.txt

series_title string 8,336 Alcoholic beverages in U.S. city average, all urban consumers, not seasonally adjusted
Transportation in Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted

Karşılık gelen series_id değerinin seri adı. Seri kimlikleri ve adları için bkz. https://download.bls.gov/pub/time.series/cu/cu.series

value float 310,603 100.0
101.0999984741211

Öğenin fiyat endeksi.

year int 25 2018
2017

Gözlem yılını tanımlar.

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Databricks

Azure Synapse

Azure Notebooks

Package: Language: Python Python
In [2]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsLaborCPI

usLaborCPI = UsLaborCPI()
usLaborCPI_df = usLaborCPI.to_pandas_dataframe()
ActivityStarted, to_pandas_dataframe
ActivityStarted, to_pandas_dataframe_in_worker
Looking for parquet files...
Reading them into Pandas dataframe...
Reading cpi/part-00000-tid-8289857611821412231-4ef1bca9-6386-4e12-8c7a-31d3ff5d4bc7-3154-1-c000.snappy.parquet under container laborstatisticscontainer
Done.
ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=29342.59 [ms]
ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe, HowEnded=Success, Duration=29374.5 [ms]
In [3]:
usLaborCPI_df.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 11624937 entries, 0 to 11624936
Data columns (total 12 columns):
area_code      object
item_code      object
series_id      object
year        int32
period       object
value        float32
footnote_codes   object
seasonal      object
periodicity_code  object
series_title    object
item_name      object
area_name      object
dtypes: float32(1), int32(1), object(10)
memory usage: 975.6+ MB
In [1]:
# Pip install packages
import os, sys

!{sys.executable} -m pip install azure-storage-blob
!{sys.executable} -m pip install pyarrow
!{sys.executable} -m pip install pandas
In [2]:
# Azure storage access info
azure_storage_account_name = "azureopendatastorage"
azure_storage_sas_token = r""
container_name = "laborstatisticscontainer"
folder_name = "cpi/"
In [3]:
from azure.storage.blob import BlockBlobServicefrom azure.storage.blob import BlobServiceClient, BlobClient, ContainerClient

if azure_storage_account_name is None or azure_storage_sas_token is None:
  raise Exception(
    "Provide your specific name and key for your Azure Storage account--see the Prerequisites section earlier.")

print('Looking for the first parquet under the folder ' +
   folder_name + ' in container "' + container_name + '"...')
container_url = f"https://{azure_storage_account_name}.blob.core.windows.net/"
blob_service_client = BlobServiceClient(
  container_url, azure_storage_sas_token if azure_storage_sas_token else None)

container_client = blob_service_client.get_container_client(container_name)
blobs = container_client.list_blobs(folder_name)
sorted_blobs = sorted(list(blobs), key=lambda e: e.name, reverse=True)
targetBlobName = ''
for blob in sorted_blobs:
  if blob.name.startswith(folder_name) and blob.name.endswith('.parquet'):
    targetBlobName = blob.name
    break

print('Target blob to download: ' + targetBlobName)
_, filename = os.path.split(targetBlobName)
blob_client = container_client.get_blob_client(targetBlobName)
with open(filename, 'wb') as local_file:
  blob_client.download_blob().download_to_stream(local_file)
In [4]:
# Read the parquet file into Pandas data frame
import pandas as pd

print('Reading the parquet file into Pandas data frame')
df = pd.read_parquet(filename)
In [5]:
# you can add your filter at below
print('Loaded as a Pandas data frame: ')
df
In [6]:
 

Azure Databricks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsLaborCPI

usLaborCPI = UsLaborCPI()
usLaborCPI_df = usLaborCPI.to_spark_dataframe()
ActivityStarted, to_spark_dataframe ActivityStarted, to_spark_dataframe_in_worker ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=3007.07 [ms] ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe, HowEnded=Success, Duration=3011.43 [ms]
In [2]:
display(usLaborCPI_df.limit(5))
area_codeitem_codeseries_idyearperiodvaluefootnote_codesseasonalperiodicity_codeseries_titleitem_namearea_name
S49ESEHF01CWURS49ESEHF01 2017M12279.976nanURElectricity in San Diego-Carlsbad, CA, urban wage earners and clerical workers, not seasonally adjustedElectricitySan Diego-Carlsbad, CA
S49ESEHF01CWURS49ESEHF01 2017M12279.976nanURElectricity in San Diego-Carlsbad, CA, urban wage earners and clerical workers, not seasonally adjustedElectricitySan Diego-Carlsbad, CA
S49ESEHF01CWURS49ESEHF01 2017M12279.976nanURElectricity in San Diego-Carlsbad, CA, urban wage earners and clerical workers, not seasonally adjustedElectricitySan Diego-Carlsbad, CA
S49ESEHF01CWURS49ESEHF01 2017M12279.976nanURElectricity in San Diego-Carlsbad, CA, urban wage earners and clerical workers, not seasonally adjustedElectricitySan Diego-Carlsbad, CA
S49ESEHF01CWURS49ESEHF01 2017M12279.976nanURElectricity in San Diego-Carlsbad, CA, urban wage earners and clerical workers, not seasonally adjustedElectricitySan Diego-Carlsbad, CA
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "laborstatisticscontainer"
blob_relative_path = "cpi/"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))

Azure Synapse

Package: Language: Python
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "laborstatisticscontainer"
blob_relative_path = "cpi/"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))