Gezintiyi Atla

NYC Taxi & Limousine Commission - For-Hire Vehicle (FHV) trip records

NYC TLC Taxi FHV

Kiralık Araç (“FHV”) yolculuk kayıtları, gönderen merkez lisans numarasını ve çıkış tarihi, saati ile taksi bölgesi konum kimliğini içerir (şekil dosyası aşağıdadır). Bu kayıtlar, merkezler tarafından gönderilen FHV Yolculuk Kayıtlarından oluşturulur.

Hacim ve Saklama

Bu veri kümesi Parquet biçiminde depolanır. 2018 itibarıyla yaklaşık 500 milyon satır (5 GB) vardır.

Bu veri kümesi 2009 ile 2018 arasında birikmiş geçmiş kayıtları içermektedir. Belirli bir zaman aralığı içindeki verileri getirmek için SDK’mızdaki parametre ayarlarını kullanabilirsiniz.

Depolama Konumu

Bu veri kümesi Doğu ABD Azure bölgesinde depolanır. Benzeşim için Doğu ABD’deki işlem kaynaklarının ayrılması önerilir.

Ek Bilgiler

NYC Taksi ve Limuzin Komisyonu (TLC):

Veriler Taksi ve Kiralık Taksi Yolcu Geliştirme Programları (TPEP/LPEP) kapsamında yetkilendirilmiş teknoloji sağlayıcıları tarafından toplanıp NYC Taksi ve Limuzin Komisyonu’na (TLC) sunulmuştur. Yolculuk veirleri TLC tarafından oluşturulmamıştır ve TLC bu verilerin doğruluğu hakkında bir taahhütte bulunmaz.

TLC Yolculuk Kayıt Verileri hakkında ek bilgiler burada ve burada bulunabilir.

Bildirimler

MICROSOFT, AZURE AÇIK VERİ KÜMELERİNİ “OLDUĞU GİBİ” SAĞLAR. MICROSOFT, VERİ KÜMELERİNİ KULLANMANIZLA İLGİLİ AÇIK VEYA ÖRTÜLÜ HİÇBİR GARANTİ VEYA TAAHHÜTTE BULUNMAZ. YEREL KANUNLARINIZIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, MICROSOFT DOĞRUDAN, BAĞLI, ÖZEL, DOLAYLI, TESADÜFİ VEYA CEZA GEREKTİRENLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR HASAR YA DA KAYIPLA İLGİLİ HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.

Bu veri kümesi Microsoft’un kaynak verileri aldığı orijinal hükümler kapsamında sağlanır. Veri kümesi Microsoft’tan alınan verileri içerebilir.

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Azure Databricks

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Azure Synapse

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Preview

dispatchBaseNum pickupDateTime dropOffDateTime puLocationId doLocationId srFlag puYear puMonth
B03157 6/30/2019 11:59:57 PM 7/1/2019 12:07:21 AM 264 null null 2019 6
B01667 6/30/2019 11:59:56 PM 7/1/2019 12:28:06 AM 264 null null 2019 6
B02849 6/30/2019 11:59:55 PM 7/1/2019 12:14:10 AM 264 null null 2019 6
B02249 6/30/2019 11:59:53 PM 7/1/2019 12:15:53 AM 264 null null 2019 6
B00887 6/30/2019 11:59:48 PM 7/1/2019 12:29:29 AM 264 null null 2019 6
B01626 6/30/2019 11:59:45 PM 7/1/2019 12:18:20 AM 264 null null 2019 6
B01259 6/30/2019 11:59:44 PM 7/1/2019 12:03:15 AM 264 null null 2019 6
B01145 6/30/2019 11:59:43 PM 7/1/2019 12:11:15 AM 264 null null 2019 6
B00887 6/30/2019 11:59:42 PM 7/1/2019 12:34:21 AM 264 null null 2019 6
B00821 6/30/2019 11:59:40 PM 7/1/2019 12:02:57 AM 264 null null 2019 6
Name Data type Unique Values (sample) Description
dispatchBaseNum string 1,144 B02510
B02764

Yolculuğun başladığı merkezin TLC Merkezi Lisans Numarası

doLocationId string 267 265
132

Yolculuğun sona erdiği TLC Taksi Bölgesi.

dropOffDateTime timestamp 57,110,352 2017-07-31 23:59:00
2017-10-15 00:44:34

Yolculuk bitiş tarihi ve saati.

pickupDateTime timestamp 111,270,396 2016-08-16 00:00:00
2016-08-17 00:00:00

Yolculuk başlangıç tarihi ve saati.

puLocationId string 266 79
161

Yolculuğun başladığı TLC Taksi Bölgesi.

puMonth int 12 1
12
puYear int 5 2018
2017
srFlag string 44 1
2

Yolculuğun bir Yüksek Hacimli FHV şirketi (örn. Uber Pool, Lyft Line) tarafından sunulan ortak yolculuk zincirinin bir parçası olup olmadığını gösterir. Ortak yolculuklar için değer 1’dir. Ortak olmayan yolculuklar için bu alan null değerini alır.

NOT: Çoğu Yüksek Hacimli FHV şirketi için yalnızca istenen VE yolculuk boyunca başka bir ortak yolculuk isteğiyle eşleşen ortak yolculuklar işaretlenir. Ancak, Lyft (merkez lisans numaraları B02510 + B02844) ayrıca ortak bir yolculuğun istendiği fakat yolcuğu paylaşmak için başka bir yolcunun eşleştirilemediği yolculukları da işaretler. Bu nedenle, bu iki merkezde SR_Flag=1 değerine sahip olan yolculuk kayıtları YA bir ortak yolculuk zincirindeki birinci yolculuğu YA DA ortak yolculuğun istendiği ancak hiçbir zaman eşleştirmenin yapılamadığı bir yolculuğu ifade edebilir. Kullanıcılar Lyft tarafından tamamlanan başarılı ortak yolculuk sayısının fazla olmasını öngörmelidir.

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Databricks

Azure Synapse

Azure Notebooks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import NycTlcFhv

from datetime import datetime
from dateutil import parser


end_date = parser.parse('2018-06-06')
start_date = parser.parse('2018-05-01')
nyc_tlc = NycTlcFhv(start_date=start_date, end_date=end_date)
nyc_tlc_df = nyc_tlc.to_pandas_dataframe()
ActivityStarted, to_pandas_dataframe ActivityStarted, to_pandas_dataframe_in_worker Target paths: ['/puYear=2018/puMonth=5/', '/puYear=2018/puMonth=6/'] Looking for parquet files... Reading them into Pandas dataframe... Reading fhv/puYear=2018/puMonth=5/part-00087-tid-3759768514304694104-985150ea-1bd1-4f3d-b368-27cbe0c377b0-12952.c000.snappy.parquet under container nyctlc Reading fhv/puYear=2018/puMonth=6/part-00171-tid-3759768514304694104-985150ea-1bd1-4f3d-b368-27cbe0c377b0-13036.c000.snappy.parquet under container nyctlc Done. ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=737522.49 [ms] ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe, HowEnded=Success, Duration=737620.1 [ms]
In [2]:
nyc_tlc_df.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> Int64Index: 25142904 entries, 0 to 21089615 Data columns (total 6 columns): dispatchBaseNum object pickupDateTime datetime64[ns] dropOffDateTime datetime64[ns] puLocationId object doLocationId object srFlag object dtypes: datetime64[ns](2), object(4) memory usage: 1.3+ GB
In [1]:
# Pip install packages
import os, sys

!{sys.executable} -m pip install azure-storage-blob
!{sys.executable} -m pip install pyarrow
!{sys.executable} -m pip install pandas
In [2]:
# Azure storage access info
azure_storage_account_name = "azureopendatastorage"
azure_storage_sas_token = r""
container_name = "nyctlc"
folder_name = "fhv"
In [3]:
from azure.storage.blob import BlockBlobServicefrom azure.storage.blob import BlobServiceClient, BlobClient, ContainerClient

if azure_storage_account_name is None or azure_storage_sas_token is None:
  raise Exception(
    "Provide your specific name and key for your Azure Storage account--see the Prerequisites section earlier.")

print('Looking for the first parquet under the folder ' +
   folder_name + ' in container "' + container_name + '"...')
container_url = f"https://{azure_storage_account_name}.blob.core.windows.net/"
blob_service_client = BlobServiceClient(
  container_url, azure_storage_sas_token if azure_storage_sas_token else None)

container_client = blob_service_client.get_container_client(container_name)
blobs = container_client.list_blobs(folder_name)
sorted_blobs = sorted(list(blobs), key=lambda e: e.name, reverse=True)
targetBlobName = ''
for blob in sorted_blobs:
  if blob.name.startswith(folder_name) and blob.name.endswith('.parquet'):
    targetBlobName = blob.name
    break

print('Target blob to download: ' + targetBlobName)
_, filename = os.path.split(targetBlobName)
blob_client = container_client.get_blob_client(targetBlobName)
with open(filename, 'wb') as local_file:
  blob_client.download_blob().download_to_stream(local_file)
In [4]:
# Read the parquet file into Pandas data frame
import pandas as pd

print('Reading the parquet file into Pandas data frame')
df = pd.read_parquet(filename)
In [5]:
# you can add your filter at below
print('Loaded as a Pandas data frame: ')
df
In [6]:
 

Azure Databricks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
# You need to pip install azureml-opendatasets in Databricks cluster. https://docs.microsoft.com/en-us/azure/data-explorer/connect-from-databricks#install-the-python-library-on-your-azure-databricks-cluster
from azureml.opendatasets import NycTlcFhv

from datetime import datetime
from dateutil import parser


end_date = parser.parse('2018-06-06')
start_date = parser.parse('2018-05-01')
nyc_tlc = NycTlcFhv(start_date=start_date, end_date=end_date)
nyc_tlc_df = nyc_tlc.to_spark_dataframe()
ActivityStarted, to_spark_dataframe ActivityStarted, to_spark_dataframe_in_worker ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=27284.71 [ms] ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe, HowEnded=Success, Duration=27288.78 [ms]
In [2]:
display(nyc_tlc_df.limit(5))
dispatchBaseNumpickupDateTimedropOffDateTimepuLocationIddoLocationIdsrFlagpuYearpuMonth
B028002018-05-08T13:31:30.000+00002018-05-08T13:57:23.000+000042237120185
B028002018-05-08T13:31:30.000+00002018-05-08T13:48:36.000+000033261null20185
B028002018-05-08T13:31:38.000+00002018-05-08T13:59:23.000+000016497120185
B028002018-05-08T13:31:41.000+00002018-05-08T13:38:35.000+0000144211120185
B028002018-05-08T13:31:43.000+00002018-05-08T13:44:23.000+000018648120185
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "nyctlc"
blob_relative_path = "fhv"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))

Azure Synapse

Package: Language: Python Python
In [29]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import NycTlcFhv

from datetime import datetime
from dateutil import parser


end_date = parser.parse('2018-06-06')
start_date = parser.parse('2018-05-01')
nyc_tlc = NycTlcFhv(start_date=start_date, end_date=end_date)
nyc_tlc_df = nyc_tlc.to_spark_dataframe()
In [30]:
# Display top 5 rows
display(nyc_tlc_df.limit(5))
Out[30]:
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "nyctlc"
blob_relative_path = "fhv"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))