I&O リーダーが直面している主要な課題とその対処方法

Bu kaynak 日本語 dilinde sunulmaktadır.

Yayımlanma tarihi: 17.07.2018

IT が急速な変化を遂げる中、インフラおよびオペレーション (I&O) リーダーは、俊敏かつスケーラブルなインフラ戦略を策定する上で大きな課題に直面しています。 

こちらの Gartner の無料レポートをダウンロードして、成功を収めるハイブリッド クラウド戦略の構築、適切な IT 人材の確保、レガシー アプリケーションのモダナイズまたはリタイアに関する決断など、IT プロフェッショナルが挙げる今年の主要な懸念事項をご確認ください。また、I&O 機能を向上させ、デジタル ビジネスを効果的にサポートするために推奨される次のステップと、候補となるソリューションもご紹介しています。

İndirmek için oturum açın

- Veya -

Lütfen biraz daha ek ayrıntı sağlayın ve gönderin.

Azure ve diğer Microsoft ürün ve hizmetleri hakkında bilgi, ipuçları ve teklifler almak istiyorum. Gizlilik Bildirimi.