Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

XSS attack on a web app

girishjaju tarafından
Son güncelleme tarihi: 16.07.2021

This will deploy 2 application gateway , a web app, a sql server and database, OMS and other network resources. One app gateway is in detection mode and other is in prevention mode. Perform the XSS attack by following the guidleines and execute the scenario for mitigation and prevention of a XSS attack.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
_artifactsLocation this will be the location for artifacts
_artifactsLocationSasToken this will be the sas key to access artifacts
location your resources will be created in this location
omsSku this will be you SKU for OMS
pipAddressType this will be the type of public IP address used for the application gateway name
sqlAdministratorName this will be the admin user for sql server
sqlServerPassword this wiil be th password for the admin user for sql server
emailToSendAlertsTo this user will get the alert emails
bacpacUri URI for bacpac

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/xss-attack-prevention/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/xss-attack-prevention/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma