Deploys a wordpress web site with MySQL replication backend

Sunitha Muthukrishna tarafından
Son güncelleme tarihi: 16.08.2018

This template deploys a wordpress web site backed by a master/slave MySQL replication cluster

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
siteName wordpress site name
hostingPlanName website host plan
sku website sku
workerSize website worker size
dnsName Connect to your cluster using dnsName.location.cloudapp.azure.com
publicIPName public IP name for MySQL loadbalancer
vmUserName user name to ssh to the VMs
vmPassword password to ssh to the VMs
mysqlRootPassword mysql root user password
mysqlReplicationPassword mysql replication user password
mysqlProbePassword mysql probe password
vmSize size for the VMs
virtualNetworkName New or Existing Virtual network name for the cluster
vnetNewOrExisting Identifies whether to use new or existing Virtual Network
vnetExistingResourceGroupName If using existing VNet, specifies the resource group for the existing VNet
dbSubnetName subnet name for the MySQL nodes
vnetAddressPrefix IP address in CIDR for virtual network
dbSubnetAddressPrefix IP address in CIDR for db subnet
dbSubnetStartAddress Start IP address for the VMs in db subnet
imagePublisher publisher for the VM OS image
imageOffer VM OS name
imageSKU VM OS version
mysqlFrontEndPort0 MySQL public port
mysqlFrontEndPort1 MySQL public port
sshNatRuleFrontEndPort0 public ssh port for VM1
sshNatRuleFrontEndPort1 public ssh port for VM2
mysqlProbePort0 MySQL public port master
mysqlProbePort1 MySQL public port slave

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/wordpress-mysql-replication/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/wordpress-mysql-replication/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma