Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Web App with VNet Injection and Private Endpoint.

Eric Grenon tarafından
Son güncelleme tarihi: 29.09.2021

This template allows you to create a secure end to end solution with two web apps, front end and back end, front end will consume securely the back through VNet injection and Private Endpoint

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
virtualNetworkName Name of the VNet
serverFarmName Name of the Web Farm
site1_Name Web App 1 name must be unique DNS name worldwide
site2_Name Web App 2 name must be unique DNS name worldwide
virtualNetwork_CIDR CIDR of your VNet
subnet1Name Name of the subnet
subnet2Name Name of the subnet
subnet1_CIDR CIDR of your subnet
subnet2_CIDR CIDR of your subnet
location Location for all resources.
skuName SKU name, must be minimum P1v2
skuSize SKU size, must be minimum P1v2
skuFamily SKU family, must be minimum P1v2
privateEndpointName Name of your Private Endpoint
privateLinkConnectionName Link name between your Private Endpoint and your Web App

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/webapp-privateendpoint-vnet-injection/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/webapp-privateendpoint-vnet-injection/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma

Eric Grenon tarafından daha fazla şablon