Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

SonarQube on Web App with PostgreSQL and VNet integration

Evgeny Rudinsky tarafından
Son güncelleme tarihi: 4.06.2022

This template provides easy to deploy SonarQube to Web App on Linux with PostgreSQL Flexible Server, VNet integration and private DNS.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
siteName Name of Azure Web App
location The location into which the resources should be deployed
administratorLogin Database administrator login name
administratorLoginPassword Database administrator password
postgresFlexibleServersSkuTier The tier of the particular SKU, e.g. Burstable
postgresFlexibleServersSkuName The name of the sku, typically, tier + family + cores, e.g. Standard_D4s_v3
postgresFlexibleServersversion The version of a PostgreSQL server
createMode The mode to create a new PostgreSQL server
appServicePlanSkuName Sku and size of App Service Plan (F1 does not support virtual network integration)

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/webapp-linux-sonarqube-postgresql-private-vnet/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/webapp-linux-sonarqube-postgresql-private-vnet/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma