Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Sonarqube Docker Web App on Linux with Azure SQL

Son güncelleme tarihi: 29.04.2021

This template deploys Sonarqube in an Azure App Service web app Linux container using the official Sonarqube image and backed by an Azure SQL Server.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
siteName Name of Azure Web App
sonarqubeImageVersion The version of the Sonarqube container image to use. Only versions of Sonarqube known to be compatible with Azure App Service Web App for Containers are available.
servicePlanPricingTier App Service Plan Pricing Tier
servicePlanCapacity App Service Capacity
sqlServerAdministratorUsername Azure SQL Server Administrator Username
sqlServerAdministratorPassword Azure SQL Server Administrator Password
sqlDatabaseSkuName Azure SQL Database SKU Name
sqlDatabaseSkuSizeGB Azure SQL Database Storage Max Size in GB
location Location for all the resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/webapp-linux-sonarqube-azuresql/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/webapp-linux-sonarqube-azuresql/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma