Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Web App with a SQL Database, Azure Cosmos DB, Azure Search

LarssonOskar tarafından
Son güncelleme tarihi: 21.05.2021

This template provisions a Web App, a SQL Database, Azure Cosmos DB, Azure Search and Application Insights.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
databaseAccountName The Azure Cosmos DB database account name.
consistencyLevel The Azure Cosmos DB default consistency level for this account.
maxStalenessPrefix When consistencyLevel is set to BoundedStaleness, then this value is required, otherwise it can be ignored.
maxIntervalInSeconds When consistencyLevel is set to BoundedStaleness, then this value is required, otherwise it can be ignored.
sqlServerAdminLogin The SQL server admin username.
sqlServerAdminLoginPassword The SQL server admin password
sqlDatabaseName The SQL database name
sqlDatabaseCollation The SQL database collation
sqlDatabaseEdition The SQL server edition
sqldatabaseRequestedServiceObjectiveName Describes the performance level for Edition
webAppName The name of the Web App
webAppSKU The Web App pricing tier
workerSize The Web App worker size
storageAccountType The storage account type
azureSearchname The azure search instance name
azureSearchSku The azure search instance tier.
azureSearchReplicaCount The number of search replicas
azureSearchPartitionCount The number of search partitions
documentDBOfferType The Azure Cosmos DB offer type
location Location for all resources.
insightsLocation Location for Insights.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/web-app-sql-docdb-search/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/web-app-sql-docdb-search/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma