Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Install Public Certificate in App Service

Ashish Kurmi tarafından
Son güncelleme tarihi: 11.06.2021

Install a Public Certificate in App Service. Once a public certificate is installed by deploying this template, it would be accessible to App Service code for consumption. This is supported only on dedicated App Service Plans. If your App Service is hosted on a public scale unit then you can only install certificates in CurrentUser-Personal certificate store. For App Service Environments, LocalMachine-Personal certificate store is also supported

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
exisitngWebAppName The name of the web app that would use this public certificate. The web app should belong to a dedicated App Service Plan.
publicCertificateLocation Location where you wish to install the public certificate. 'LocalMachineMy' is supported in App Service Environment only.
location Location for all resources.
blob Base 64 encoded public certificate file. 'azuredeploy.parameters.json' file contains an example of this parameter.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-public-certificate/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-public-certificate/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma