Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Web App with diagnostics logging to Blob Container

Maciej Borowy ⚡ tarafından
Son güncelleme tarihi: 4.05.2021

Deploy a Web App with diagnostics logging to Storage Account Blob Container enabled.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
storageAccountName The name of Storage Account.
blobContainerName The name of Blob Container to store diagnostics logs from Web App.
storageAccountSkuName The name of the App Service Plan.
storageAccountKind The name of the Storage Account Type.
appServicePlanName The name of the App Service Plan.
appServicePlanSkuName The SKU name of the App Serivce Plan.
webAppName The name of the Web App.
diagnosticsLogsLevel The degree of severity for diagnostics logs.
diagnosticsLogsRetentionInDays Number of days for which the diagnostics logs will be retained.
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-diagnostics-logs-blob-container/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-diagnostics-logs-blob-container/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma