Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Create an AppServicePlan and App in an ASEv3

Son güncelleme tarihi: 10.08.2021

Create an AppServicePlan and App in an ASEv3

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
useExistingVnetandSubnet Required. Use existing virtual network and subnet.
vNetResourceGroupName Required. Resource Group name of virtual network if using existing vnet and subnet.
virtualNetworkName Required. The Virtual Network (vNet) Name.
location Required. Location for all resources.
vNetAddressPrefixes Required. An Array of 1 or more IP Address Prefixes for the Virtual Network.
subnetAddressPrefix Required. The subnet Name of ASEv3.
subnetName Required. The subnet Name of ASEv3.
subnets Required. The subnet properties.
aseName Required. Name of ASEv3.
dedicatedHostCount Required. Dedicated host count of ASEv3.
zoneRedundant Required. Zone redundant of ASEv3.
createPrivateDNS Optional. Create a private DNS zone for ASEv3.
internalLoadBalancingMode Required. Load balancer mode: 0-external load balancer, 3-internal load balancer for ASEv3.
networkSecurityGroupName Required. Name of the Network Security Group.
networkSecurityGroupSecurityRules Required. Array of Security Rules to deploy to the Network Security Group.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-asp-app-on-asev3-create/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-asp-app-on-asev3-create/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma