Gezintiyi Atla

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Virtual Network with diagnostic logs

tw3lveparsecs tarafından
Son güncelleme tarihi: 2.10.2021

This template creates a Virtual Network with diagnostic logs and allows optional features to be added to each subnet

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
vnetName Virtual network name
location Virtual network location
vnetAddressSpace Array containing virtual network address space(s)
dnsServers Array containing DNS Servers
subnets Array containing subnets to create within the Virtual Network. For properties format refer to https://docs.microsoft.com/en-us/azure/templates/microsoft.network/virtualnetworks/subnets?tabs=bicep#subnetpropertiesformat
enableDeleteLock Enable delete lock
enableDiagnostics Enable diagnostic logs
diagnosticStorageAccountId Storage account resource id. Only required if enableDiagnostics is set to true.
logAnalyticsWorkspaceId Log analytics workspace resource id. Only required if enableDiagnostics is set to true.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/vnet-create-with-diagnostic-logs/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/vnet-create-with-diagnostic-logs/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma