Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

201-vnet-2subnets-service-endpoints-storage-integration

Anitha Adusumilli tarafından
Son güncelleme tarihi: 5.05.2021

Creates 2 new VMs with a NIC each, in two different subnets within the same VNet. Sets service endpoint on one of the subnets and secures storage account to that subnet.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
adminUsername VM admin user name
adminPassword VM admin password
vnetName Name of the virtual network
vnetAddressPrefix Address prefix for the virtual network
subnet1Name Name of the first subnet in the VNet
subnet1Prefix Address prefix for subnet1
subnet2Name Name of the second subnet in the VNet
subnet2Prefix Address prefix for subnet2
vmSize Size of VM
storageAccountType Geo-replication type of Storage account
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/vnet-2subnets-service-endpoints-storage-integration/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/vnet-2subnets-service-endpoints-storage-integration/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma