Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Deploy a VM Scale Set with a Windows custom image

Simon Davies tarafından
Son güncelleme tarihi: 9.06.2021

This template allows you to deploy a simple VM Scale Set usng a custom Windows image. These VMs are behind a load balancer with HTTP load balancing (by default on port 80)

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
vmSSName The Name of the VM Scale Set
instanceCount Number of VM instances to create in the scale set
vmSize The size of the VM instances Created
dnsNamePrefix The Prefix for the DNS name of the new IP Address created
adminUsername The Username of the administrative user for each VM instance created
adminPassword The Password of the administrative user for each VM instance created
sourceImageVhdUri The source of the blob containing the custom image
frontEndLBPort The front end port to load balance
backEndLBPort The back end port to load balance
probeIntervalInSeconds The interval between load balancer health probes
numberOfProbes The number of probes that need to fail before a VM instance is deemed unhealthy
probeRequestPath The path used for the load balancer health probe

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vmss-windows-customimage/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vmss-windows-customimage/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma