Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Deploy a VM Scale Set with Windows VMs and Auto Scale

Neil Sant Gat tarafından
Son güncelleme tarihi: 28.07.2021

This template allows you to deploy a simple VM Scale Set of Windows VMs using the latest patched version of Windows 2008-R2-SP1, 2012-Datacenter, or 2012-R2-Datacenter. These VMs are behind a load balancer with NAT rules for RDP connections. They also have Auto Scale integrated

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
vmSku Size of VMs in the VM Scale Set.
windowsOSVersion The Windows version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Windows version.
vmssName String used as a base for naming resources. Must be 3-61 characters in length and globally unique across Azure. A hash is prepended to this string for some resources, and resource-specific information is appended.
instanceCount Number of VM instances (100 or less).
adminUsername Admin username on all VMs.
adminPassword Admin password on all VMs.
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vmss-windows-autoscale/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vmss-windows-autoscale/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma