Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Create a VM with multiple empty StandardSSD_LRS Data Disks

Raman Kumar tarafından
Son güncelleme tarihi: 23.10.2021

This template allows you to create a Windows Virtual Machine from a specified image. It also attaches multiple empty StandardSSD data disks by default. Note that you can specify the size and the Storage type (Standard_LRS, StandardSSD_LRS and Premium_LRS) of the empty data disks.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
virtualMachineName The name of the VM
adminUsername The admin user name of the VM
adminPassword The admin password of the VM
dataDiskSize The size in GB of the data disks
dataDisksCount The number of data disks to create
diskType The Storage type of the data Disks
virtualMachineSize The virtual machine size. Enter a Premium capable VM size if DiskType is entered as Premium_LRS
windowsOSVersion The Windows version for the VM.
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-with-standardssd-disk/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-with-standardssd-disk/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma