Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Deploy Windows VM configure windows featurtes SSL DSC

Udy Sarma tarafından
Son güncelleme tarihi: 9.06.2021

This template allows you to deploy a Windows VM, configure windows features like IIS/Web Role, .Net, Custom loggin, windows auth, application initialization, download application deployment packages, URL Rewrite & SSL configuration using DSC and Azure Key Vault

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
appVMName Set this value for the VM name
appVMAdminUserName Set this value for the VM admin user name
appVMAdminPassword Set this value for the VM admin user password
appVMWindowsOSVersion Set this value for the VM Windows OS Version
appPublicIPDnsName Set this value for the dns name of the public ip
appDSCUpdateTagVersion This value must be changed from a previous deployment to ensure the extension will run
appWebPackage Set this value for the signed uri to download the deployment package
appVMVmSize Set this value for the VM size
_artifactsLocation Auto-generated container in staging storage account to receive post-build staging folder upload
_artifactsLocationSasToken Auto-generated token to access _artifactsLocation
vaultName The Azure Key vault where SSL certificates are stored
vaultResourceGroup Resource Group of the key vault
httpssecretUrlWithVersion full Key Vault Id to the secret that stores the SSL cert
httpssecretCaUrlWithVersion full Key Vault Id to the secret that stores the CA cert
certificateStore name of the certificate key secret
certificateDomain name of the domain the certificate is created for
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/vm-win-iis-app-ssl/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/vm-win-iis-app-ssl/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma

Udy Sarma tarafından daha fazla şablon