Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Deploy a trusted launch capable Linux virtual machine

Sirfame Lin tarafından
Son güncelleme tarihi: 11.05.2022

This template allows you to deploy a trusted launch capable Linux virtual machine using a few different options for the Linux version, using the latest patched version. If you enable Secureboot and vTPM, the Guest Attestation extension will be installed on your VM. This extension will perform remote [attestation](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/information-protection/tpm/tpm-fundamentals#measured-boot-with-support-for-attestation) by the cloud. By default, this will deploy an Standard_D2_v3 size virtual machine in the resource group location and return the FQDN of the virtual machine.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
vmName The name of you virtual machine.
os The OS for the virtual machine. This will pick the latest fully patched image of the given OS.
vmSize The size of the virtual machine
adminUsername Username for the virtual machine.
authenticationType Type of authentication to use on the virtual machine. SSH Public key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Public Key or password for the virtual machine. SSH Public key is recommended.
secureBoot Secure Boot setting of the virtual machine.
vTPM vTPM setting of the virtual machine.
location Location for all resources.
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the virtual machine.
publicIpName Name for the Public IP used to access the virtual machine.
publicIPAllocationMethod Allocation method for the Public IP used to access the virtual machine.
publicIpSku SKU for the Public IP used to access the virtual machine.
nicName Name of the network interface
virtualNetworkName Name of the virtual network
networkSecurityGroupName Name of the network security group
maaEndpoint MAA Endpoint to attest to.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-trustedlaunch-linux/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-trustedlaunch-linux/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma

Sirfame Lin tarafından daha fazla şablon