Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Azure VM-to-VM multithreaded throughput meter

Aleksei Polkovnikov tarafından
Son güncelleme tarihi: 14.05.2021

This template allows you to run VM-to-VM throughput test with NTttcp utility.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
VmSize Size of the VM.
testDataTransferMode Data transfer mode for NTttcp tool.
testSendBufferSize Size of the send buffer for NTttcp tool.
testReceiveBufferSize Size of the receive buffer for NTttcp tool.
testSendOverlappedBuffers Number of posted send overlapped buffers for NTttcp tool.
testReceiveOverlappedBuffers Number of posted receive overlapped buffers for NTttcp tool.
testSenderThreadNumber Number of the sender threads for NTttcp tool.
testReceiverThreadNumber Number of the receiver threads for NTttcp tool.
testDurationSeconds Number of seconds for NTttcp tool test run.
adminUsername Username for the probe and target VMs.
adminPassword Password for the probe and target VMs.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/vm-to-vm-throughput-meter-multithreaded/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/vm-to-vm-throughput-meter-multithreaded/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma