Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Deploy a Windows Server VM with Visual Studio

Krisnatagoras tarafından
Son güncelleme tarihi: 26.07.2022

This template deploys a Windows Server VM with Visual Code Studio Community 2019, with a few options for the VM. You can provide the name of VM, the admin username and admin password.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
vmName The name of you Virtual Machine.
VmSize The size of the VM
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine. The password must be at least 12 characters long and have lower case, upper characters, digit and a special character (Regex match)
location Location for all resources.
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
sharedResources Specify whether to create a new or existing NSG and vNet.
virtualNetworkName Name of the VNET
subnetName Name of the subnet in the virtual network
networkSecurityGroupName Name of the Network Security Group

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-simple-windows-visualstudio2019/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-simple-windows-visualstudio2019/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma