Gezintiyi Atla

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Push a certificate onto a Windows VM

Brian Moore tarafından
Son güncelleme tarihi: 14.05.2021

Push a certificate onto a Windows VM. Create the Key Vault using the template at http://azure.microsoft.com/en-us/documentation/templates/101-create-key-vault

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
vmName Name of the VM
vmSize Size of the VM
adminUsername Admin Username
adminPassword Admin Password
vaultResourceId Resource Group of Key Vault that has a secret - must be of the format /subscriptions/xxxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/<vaultName>/providers/Microsoft.KeyVault/vaults/<vaultName>
secretUrlWithVersion Url of the certificate in Key Vault - the url must be to a base64 encoded secret, not a key or cert: https://<vaultEndpoint>/secrets/<secretName>/<secretVersion>
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-push-certificate-windows/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-push-certificate-windows/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma