Gezintiyi Atla

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy a Linux VM (Ubuntu) with multiple NICs

sivaedupuganti tarafından
Son güncelleme tarihi: 3.05.2021

This template creates a VNet with multiple subnets and deploys a Ubuntu VM with multiple NICs

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
adminUsername User name for the Virtual Machine.
sshKeyData SSH rsa public key file as a string.
vmName Name of the VM
vmSize Size of the VM
ubuntuOSVersion The Ubuntu version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Ubuntu version. Allowed values: 12.04.5-LTS, 14.04.4-LTS, 15.10, 18.04-LTS.
location description

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-multiple-nics-linux/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-multiple-nics-linux/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma

sivaedupuganti tarafından daha fazla şablon